DOLISTA DUO 50 mg/1 tableta+ 1000 mg/1 tableta film tableta

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
30-12-2021
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
30-12-2021

Aktivni sastojci:

metformin, ситаглиптин

Dostupno od:

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka

ATC koda:

A10BD07

INN (International ime):

metformin, sitagliptin

Doziranje:

50 mg/1 tableta+ 1000 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

film tableta

Sastav:

1 film tableta sadrži: 50 mg sitagliptina i 1000 mg metformin hidrohlorida

Jedinice u paketu:

60 film tableta (4 PVC/PVDCaluminijum blistera sa po 15 tableta), u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka Banja Luka

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2021-12-30

Uputa o lijeku

                UPUTSTVO ZA PACIJENTA
DOLISTA DUO, 50 mg/850 mg, film tableta
DOLISTA DUO, 50 mg/1000 mg, film tableta
sitagliptin, metformin
Prije upotrebe lijeka pažljivo proČitajte ovo uputstvo, jer ono
sadrži važne informacije za Vas!
__
Uputstvo sačuvajte. Možda će biti potrebno da ga ponovo pročitate.
__
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili apotekaru.
__
Ovaj lijek je propisan samo Vama i ne smijete ga davati drugima. Može
da im škodi, čak i kada
imaju iste znake bolesti kao i Vi.
__
Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se svom
ljekaru ili apotekaru. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom
uputstvu. Vidite odjeljak 4.
U ovom uputstvu proČitaĆete:
1.
Šta je lijek DOLISTA DUO i čemu je namijenjen
2.
Šta treba da znate prije nego što počnete da koristite lijek
DOLISTA DUO
3.
Kako se koristi lijek DOLISTA DUO
4.
Moguća neželjena dejstva
5.
Kako čuvati lijek DOLISTA DUO
6.
Sadržaj pakovanja i ostale informacije
1.
Šta je lijek DOLISTA DUO i Čemu je namijenjen
DOLISTA DUO sadrži dva različita lijeka koji se zovu sitagliptin i
metformin.

Sitagliptin spada u klasu lijekova koji se zovu DPP-4 inhibitori
(inhibitori dipeptidilpeptidaze-4).

Metformin spada u klasu lijekova koji se zovu bigvanidi.
Ova dva lijeka djeluju zajedno regulišući nivoe šećera u krvi kod
odraslih osoba koji imaju oblik šećerne
bolesti koja se zove „šećerna bolest tip 2“. Ovaj lijek podiže
nivoe inzulina koji se proizvodi nakon
obroka i snižava količinu šećera koju proizvodi Vaš organizam.
Uz dijetu i fizičku aktivnost, DOLISTA DUO snižava šećer u krvi.
Ovaj lijek se može koristiti sam ili s
nekim drugim lijekovima za šećernu bolest (inzulin, sulfonilureje
ili glitazoni).
Šta je šećerna bolest tip 2?
Šećerna bolest tip 2 je stanje u kojem organizam ne proizvodi
dovoljno inzulina, a inzulin koji organizam
proizvede ne djeluje kako bi trebalo. Vaš organizam, takođe, može
proizvoditi previše šećera. Kad se to
d
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.
NAZIV LIJEKA
Dolista Duo, 50 mg/850 mg, film tableta
Dolista Duo, 50 mg/1000 mg, film tableta
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Dolista Duo, film tablete, 50 mg/850 mg
1 film tableta sadrži:
sitagliptin
50 mg
metformin-hidrohlorid
850 mg
Dolista Duo, film tablete, 50 mg/1000 mg
1 film tableta sadrži:
sitagliptin
50 mg
metformin-hidrohlorid
1000 mg
Za listu svih pomoćnih supstanci, vidjeti odjeljak 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Dolista Duo, film tableta, 50 mg/850 mg
Ovalna, bikonveksna, roza film tableta, sa utisnutom reljefnom oznakom
ʺS476ʺ, sa jedne strane i
drugom stranom ravnom.
Dolista Duo, film tableta, 50 mg/1000 mg
Ovalna, bikonveksna, braon film tableta, sa utisnutom reljefnom
oznakom ʺS477ʺ, sa jedne strane i
drugom stranom ravnom.
4.
KLINIČKI PODACI
4.1
Terapijske indikacije
Kod odraslih pacijenata s dijabetesom mellitus tipa 2:
Dolista Duo je indikovan kao dopuna dijeti i fizičkoj aktivnosti za
poboljšanje regulacije glikemije kod
pacijenata kod kojih ista nije odgovarajuće regulisana primjenom
najviše podnošljive doze samo
metformina ili kod onih koji se već liječe kombinacijom sitagliptina
i metformina.
Dolista Duo je indikovan u kombinaciji sa sulfonilurejom (tj. kao dio
trojne kombinovane terapije) kao
dopuna dijeti i fizičkoj aktivnosti kod pacijenata koji nisu
odgovarajuće regulisani primjenom najviše
podnošljive doze metformina i sulfonilureje.
Dolista Duo je indikovan kao dio trojne kombinovane terapije s
agonistom receptora za aktivator
proliferacije peroksisoma-gama (engl.
peroxisome proliferator-activated receptor gamma,
PPARƳ) (tj.
tiazolidindionom) kao dopuna dijeti i fizičkoj aktivnosti kod
pacijenata koji nisu odgovarajuće regulisani
primjenom najviše podnošljive doze metformina i agonista PPARƳ.
Dolista Duo je također indikovan kao dodatak inzulinu (tj. kao dio
trojne kombinovane terapije), a kao
dopuna dijeti i fizičkoj aktivnosti, za poboljšanje regulacije
glikemije kod pacijenata kod kojih stabilna
doza inzulina i sa
                
                Pročitajte cijeli dokument