DICLAC duo 150 mg/1 tableta tableta s modificiranim oslobađanjem

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
24-12-2021
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
24-12-2021

Aktivni sastojci:

diklofenak

Dostupno od:

Novartis BA d.o.o.

ATC koda:

M01AB05

INN (International ime):

diklofenak

Doziranje:

150 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

tableta s modificiranim oslobađanjem

Sastav:

1 tableta sa modificiranim oslobađanjem sadrži: 150 mg diklofenaknatrijum

Jedinice u paketu:

10 tableta sa modificiranim oslobađanjem (1 PP/Al blister sa 10 tableta), u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

LEK farmacevtska družba d.d., Slovenija

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2021-07-11

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
Diclac DUO 150 mg
tableta sa modificiranim oslobađanjem
diklofenak natrij
Pažljivo proČitajte ovo uputstvo za upotrebu prije nego poČnete
uzimati ovaj lijek.

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda će vam ponovno zatrebati.

Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.

Ovaj lijek je propisan vama. Ne dajite ga drugima. To bi im moglo
naškoditi, čak i ako imaju iste
simptome kao i vi.

Ukoliko neko od neželjenih dejstava postane ozbiljano ili ukoliko
primijetite neka neželjena dejstva
koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo obavijestite svog ljekara
ili farmaceuta.
U ovom uputstvu:
1.
Šta je Diclac DUO 150 mg i za šta se koristi
2.
O čemu morate voditi računa prije nego počnete koristiti Diclac DUO
150 mg
3.
Kako se Diclac DUO 150 mg uzima
4.
Moguća neželjena dejstva
5.
Čuvanje i rok trajanja Diclac DUO 150 mg
6.
Dodatne informacije
1.
ŠTA JE DICLAC DUO 150 MG I ZA ŠTA SE KORISTI
Diclac DUO 150 mg je lijek protiv bolova i antiinflamatorni
(protuupalni) lijek iz grupe nesteroidnih
antiinflamatornih lijekova (NSAIL).
Diclac DUO 150 mg se upotrebljava za kratkotrajno liječenje
(maksimalno 2 sedmice):

simptomatsko liječnje bola i zapaljenskih procesa koji su udruženi
sa iritacijom što nastaje zbog
degeneratvnih bolesti zglobova (osteoartritis).
2.
O ČEMU MORATE VODITI RAČUNA PRIJE NEGO POČNETE KORISTITI DICLAC DUO
150 MG
Nemojte uzimati Diclac DUO 150 mg:

ako ste preosjetljivi (alergični) na aktivnu supstancu diklofenak ili
na bilo koju od ostalih pomoćnih
supstanci koje su navedene u dijelu 6


ako ste preosjetljivi (alergični) na acetilsalicilnu kiselinu ili
bilo koji drugi lijek koji se upotrebljava za
liječenje bola, zapaljenskih procesa (inflamatorni procesi) i
reumatizma. Ovi mogući simptomi reakcija
preosjetljivosti uključuju: osip na koži, oticanje sluznice nosa,
teškoće pri disanju, bol u grudima ili
angioedem (oticanje lica, usana, jezika, grla ili/i ekstremiteta)

ako imate neobjašnjive hematološke (k
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.
NAZIV LIJEKA
Diclac
DUO 75 mg
tableta sa modificiranim oslobađanjem
Diclac DUO 150 mg
tableta sa modificiranim oslobađanjem
Diklofenak natrij
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Diclac DUO 75mg
Jedna tableta sa modificiranim oslobađanjem (dvoslojna tableta)
sadrži 75 mg diklofenak natrija: 12,5
mg
diklofenak
natrija,
s
trenutačnim
oslobađanjem
i
62,5
mg
diklofenak
natrija,
sa
sporim
oslobađanjem.
Diclac DUO 150mg
Jedna tableta sa modificiranim oslobađanjem (dvoslojna tableta)
sadrži 150 mg diklofenak natrija: 25
mg
diklofenak
natrija,
s
trenutačnim
oslobađanjem
i
125
mg
diklofenak
natrija,
sa
sporim
oslobađanjem.
Za punu listu pomoćnih supstanci pogledati 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Tableta sa modificiranim oslobađanjem
Okrugle, dvostrane dvoslojne tablete (bijele, pink).
4.
KLINIČKI PODACI
4.1 Terapijske indikacije
Diclac DUO je namijenjen za:

kratkotrajnu upotrebu (maksimalno 2 sedmice)

simptomatsko liječenje bola i inflamatornih procesa udruženih sa
nadražajem koji nastaju zbog
osteoartritisa
4.2 Doziranje i naČin primjene
Doziranje
Diklofenak se dozira na osnovu jačine bolesti.
Preporučeni dozni raspon za odrasle je između 50 mg i 150 mg
diklofenak natrijuma dnevno.
Diclac DUO 75 mg
Odrasle osobe dobijaju 1 tabletu sa modificiranim oslobađanjem (što
odgovara 75 mg diklofenak
natrijuma). Preporučena dnevna doza je maksimalno 2 tablete sa
modificiranim oslobađanjem (što
odgovara 150 mg diklofenak natrijuma) u podijeljenim dozama.
Diclac DUO 150 mg
Odrasle osobe dobijaju 1 tabletu sa modificiranim oslobađanjem (što
odgovara 150 mg diklofenak
natrijuma). Preporučena doza je maksimalna dnevna doza koju ne bi
trebalo prekoračiti.
NaČin i trajanje primjene
Tablete je potrebno progutati cijele sa dosta tečnosti za vrijeme ili
neposredno nakon jela. Ne
preporučuje se primjena na prazan želudac.
2
Tablete Diclac DUO 75 mg i 15O mg su namijenjenje za kratkotrajno
liječenje (maksimalno 2
sedmice).
Ako je potrebno duže trajanje liječena mo
                
                Pročitajte cijeli dokument