Delaro Forte

Država: Hrvatska

Jezik: hrvatski

Izvor: HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

Kupi sada

Dostupno od:

Bayer AG

Farmaceutski oblik:

koncentrat za emulziju - EC

Sastav:

spiroksamin 107 g/l, trifloksistrobin 80,00 g/l, protiokonazol 93,30g/l

Sigurnosni tehnički list

                SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
sukladno Uredbi 1907/2006
Trgovačko ime: DELARO FORTE
Datum izdanja:
21.7.2022
Izdanje broj:
1
KLASA: 351-01/22-10/1
Ur. Broj: 381-10-10-22-3489
22.07.2022.
Stranica 1 od 18
ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/SMJESE I PODACI O TVRTKI/PODUZEĆU
1.1.
Identifikacijska oznaka proizvoda
Trgovačko ime:
DELARO FORTE
chemius.net/Pyqb8
Kemijsko ime:
Nije definirano.
Šifra proizvoda:
[85368443]
UFI:
Nema podataka.
1.2.
Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se
ne preporučuju
Uporaba:
Fungicid za suzbijanje bolesti u žitaricama.
Namjene koje se ne preporučuju:
Nema podataka.
Razlog za nekorištenje:
Nema podataka.
1.3.
Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list
Naziv tvrtke:
Bayer d.o.o.
Adresa:
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon:
00385 1 6599 999
Faks:
00385 1 6599 985
E-mail odgovorne osobe:
ana.lonjak@bayer.com
Nacionalni kontakt:
-
1.4.
Broj telefona za izvanredna stanja
Broj telefona službe za izvanredna stanja: 112
Broj telefona za medicinske informacije:
00-385-01-23-48-342
Ostali podaci:
Nema podataka.
ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
2.1.
Razvrstavanje tvari ili smjese
2.1.1.
Razvrstavanje prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)
Razred (klasa) opasnosti i kodovi kategorije:
Oznaka upozorenja*:
Derm. senz. 1
Nadraž. oka 2
Ak. toks. 4
Repr. 2
Lakt.
TCOP 2.
Ak. toks. vod okol. 1.
Kron. toks. vod. okol. 1.
H317
H319
H332
H361d
H362
H373
H400
H410
2.1.2.
Dodatne obavijesti
Nema podataka.
*Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16
2.2.
Elementi označivanja
Identifikacija proizvoda:
DELARO FORTE
Identifikacijski broj:
-
Broj autorizacije:
Nema podataka.
Piktogram(i):
Oznaka opasnosti:
Upozorenje
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
sukladno Uredbi 1907/2006
Trgovačko ime: DELARO FORTE
Datum izdanja:
21.7.2022
Izdanje broj:
1
KLASA: 351-01/22-10/1
Ur. Broj: 381-10-10-22-3489
22.07.2022.
Stranica 2 od 18
Oznake upozorenja:
H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H332: Štetno ako 
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Pogledajte povijest dokumenata