CIFLOX 500 mg/1 tableta filmom obložena tableta

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
22-06-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
22-06-2023

Aktivni sastojci:

ciprofloksacin

Dostupno od:

Farmavita d.o.o. Sarajevo

ATC koda:

J01MA02

INN (International ime):

ciprofloksacin

Doziranje:

500 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

filmom obložena tableta

Sastav:

1 filmom obložena tableta sadrži: 500 mg ciprofloksacina (u obliku ciprofloksacin hidrohlorida)

Jedinice u paketu:

10 filmom obloženih tableta (1 PVC//Al blister), u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2023-06-22

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
∆ CIFLOX
250 mg
500 mg
filmom obložena tableta
ciprofloksacin
Pažljivo proČitajte cijelo uputstvo prije nego poČnete uzimati ovaj
lijek jer sadrži Vama važne podatke.
-
Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga trebati ponovno pročitati.
-
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.
-
Ovaj lijek je propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im
naškoditi, čak i ako imaju
znakove bolesti jednake Vašima.
-
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. To
uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovom
uputstvu. Pogledajte dio 4.
Sadržaj uputstva:
1.
Šta je CIFLOX i za šta se koristi
2.
Šta morate znati prije nego počnete uzimati CIFLOX
3.
Kako uzimati CIFLOX
4.
Moguće nuspojave
5.
Kako čuvati CIFLOX
6.
Sadržaj pakovanja i druge informacije
1.
Šta je CIFLOX i za šta se koristi
CIFLOX sadrži aktivnu supstancu ciprofloksacin. Ciprofloksacin je
antibiotik koji pripada skupini
fluorohinolona. Ciprofloksacin djeluje na način da uništava
bakterije koje uzrokuju infekcije. Ovaj
antibiotik djeluje samo na određene sojeve bakterija.
Odrasli
CIFLOX se upotrebljava za liječenje sljedećih bakterijskih infekcija
u odraslih:
-
infekcije dišnoga sistema
-
dugotrajne ili ponavljajuće infekcije uha ili sinusa
-
infekcije mokraćnog sistema
-
infekcije spolnog sistema u muškaraca i žena
-
infekcije probavnog sistema i infekcije trbušne šupljine
-
infekcije kože i mekih tkiva
-
infekcije kostiju i zglobova
-
prevencija infekcija izazvanih bakterijom
Neisseria meningitidis
-
kod izloženosti uzročniku antraksa udisanjem.
Ciprofloksacin se može primijeniti u liječenju bolesnika sa
sniženim brojem bijelih krvnih stanica
(neutropenijom) i vrućicom za koju se pretpostavlja da je izazvana
bakterijskom infekcijom.
Ako bolujete od teške infekcije ili infekcije uzrokovane s više
bakterija, uz ciprofloksacin može biti
potrebno istodobno primijeniti dodatno antibiotsko liječenje.
Dje
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1. NAZIV LIJEKA
∆ CIFLOX
250 mg, filmom obložena tableta
500 mg, filmom obložena tableta
ciprofloksacin
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Jedna CIFLOX 250 mg filmom obložena tableta sadrži 291,5 mg
ciprofloksacin hidrohlorida, što
odgovara 250 mg ciprofloksacina.
Jedna
CIFLOX
500
mg
filmom
obložena
tableta
sadrži
583 mg
ciprofloksacin
hidrohlorida,
što
odgovara 500 mg ciprofloksacina.
Za cjeloviti popis pomoćnih supstanci vidjeti dio 6.1.
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Filmom obložena tableta.
CIFLOX 250 mg filmom obložene tablete: bijele do prljavo-bijele,
okrugle, bikonveksne, filmom
obložene tablete, bez mirisa, s oznakom „4“ na jednoj strani, s
razdjelnim urezom na drugoj strani.
Razdjelni urez nema namjenu podjele tablete na dvije jednake doze.
CIFLOX 500 mg filmom obložene tablete: bijele do prljavo-bijele,
duguljaste, filmom obložene tablete,
bez mirisa, s oznakom „5“ na jednoj strani, s razdjelnim urezom na
drugoj strani. Razdjelni urez nema
namjenu podjele tablete na dvije jednake doze.
4. KLINIČKI PODACI
4.1. Terapijske indikacije
Ciprofloksacin je indiciran za liječenje sljedećih infekcija
(vidjeti dijelove 4.4. i 5.1.). Prije početka
liječenja potrebno je obratiti posebnu pažnju na dostupne podatke o
rezistenciji na ciprofloksacin.
Odrasli
-
infekcije donjih dišnih puteva uzrokovane Gram-negativnim bakterijama
-
bronho-pulmonalne infekcije kod cistične fibroze ili bronhiektazija
-
pneumonija
-
ciprofloksacin se za egzacerbacije hronične opstruktivne plućne
bolesti smije primijeniti
samo kada se upotreba drugih antibakterijskih lijekova koji se obično
preporučuju za
liječenje tih infekcija smatra neprikladnom.
-
akutna egzacerbacija hroničnog sinusitisa, osobito ako su uzročnici
Gram-negativne bakterije
-
akutni pijelonefritis
-
bakterijski prostatitis
-
ciprofloksacin se za nekomplicirani akutni cistitis smije primijeniti
samo kada se upotreba drugih
antibakterijskih lijekova koji se obično preporučuju za liječenje
tih infekcija sm
                
                Pročitajte cijeli dokument