Chetamol, 400 mg/mL

Država: Hrvatska

Jezik: hrvatski

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za Veterinarstvo i sigurnost hrane

Kupi sada

Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
03-04-2022

Aktivni sastojci:

paracetamol

Dostupno od:

Chemifarma S.p.A., Via Don Eugenio Servadei 16, 47122 Forlì, Italija

ATC koda:

QN02BE01

INN (International ime):

paracetamol

Farmaceutski oblik:

otopina za primjenu u pitkoj vodi

Tip recepta:

DA

Terapijska grupa:

svinja

Status autorizacije:

Vrijedi

Datum autorizacije:

2022-03-24

Svojstava lijeka

                IX)I)A'IAK
I
SAZI.]TAK
oPISA
SVOJS'I'AVA
Chchtr!'1.100
nrg,nL.
or(,pini /d
pritr'iLnu
u
firloi\(ilr
Kt.ASA
Utu-122,05r:t-01/ll,
t
RBRoJ:125-
l(r0a
Ili-ll-l
ll(/V(),1.1]/U)lrl)(
tt
(
(
t.
\\zt\
\[]tutUN,\tisK()-]lt,.t)t('tNsK(x;t,l{olz\ol)r\
(
hrranx,l
.lt)0,rd,DI-.
o(opinr /a
prinricnu
u
l,itkoi
vodi
t.
K\
\t_t
t
[
\
\t
I
K\
.\\'f
{II\
\t
S
\St.\\'
ledrn
nrl.
\adr7r\
a
l)i(lrtn:'
rv:r
r
l{)(l
nre
Pomo6nc
tv:rri:
Polpuni
popis
Fx)moanih
tvari
vidjcti
u
odjcljku
6.1
3.
FARMACf,UTSKI
OBLIK
Olopina
za
prinrjcnu
u
pitkoj
vodi.
Ilislra.
ruZiaasta,
viskozna
olopina
4.
KLNIdKE
POJEDINOSTI
4.1
Ciljne
vrst€
iivotinj,
Svinja.
4.2
lndikacijc
za
primjenu,
uz
navodenje
ciljtre vrste
Zivotinja
Veterinarsko-mcdicinski
proizvod
(VMP)
se
primjenjuje
za
simptomatsko
lijeCenje vru6ice
povez;rnc
s
bolcslim. diinog
sustava, u
kombinaciji
s
odgovarajuaom
antiinfektivnom
tempijom.
akoje
potrebno.
I.J
Konlrain(likacij(
VMP
se
ne
smijc
primjcnjivati
u
slu6aju
preosjetljivosti
na
pamcetamol
ili
na
bilo koju
od
pomoinih
wari.
VMP
se
ne
smije
primjcnjivali
Zivotinjama
s
teskim
ostedenjimajetre.
VMP
sc
ne
smije
primjenjivali
iivolinjama
s
teikim
o;tedenjima
bubrega.
Vidjeli
takoder
odjeljak
4,E,
VMP
se
nc
smije
primjenjivatidehidriranim
2ivotinjama
i
Zivotinjama
u
stanju
hipovolemije.
{.,1
Posebna
upozorenja
zx
svaku od
ciljnih
vrsh
iivolinja
1.5
l'rls.hn(
"'icrr
r't,rrzx
t,rilikon,
pritr'i(nr
llescboe
micre
opEza
prlllLo.tL
pl]irqillre
l'(\+rs
rrjqqt,pllzlr
k,,.tq
lora
pq!!l1e
ri!!.ob{ojit1id!t'jtLilrercrirErslo:u{icinsllt,toirl
tl
Il{inistitrs
ljoprivredc
lrazlvefitial]4
Ch.ramol.
{oo
mghrL
or,frn!
za
p,imirnu
t
t"tloi
!odr
KI.ASA:
tll'/l-122'l)5/22{l/:l
5
trllltROJ:il5-10/0518-12'l
t,R/v/o{17/(X)t/t)c
OD
tv
IU
ADtipireli6ki udinakjavlia
se
l2
-
24
sari
nako0
primjene
VMP-a.
Zivotinje
poremednog
opaeg sranja
ili
zivorirje
koje snranjeno
unose
vodu,
treba
lijcdhi
parcnteralno.
U
sludajevima kornbinirane
virusre
i b6kterijske
eliologije
bolesti,
l.eba
istovrcmeno
primJcn1r!ati
od8ovarajuiu tcrapiju
za
suzbijarrje
irrfekci.je.
Ovaj
VMP
Dro.Z
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Pogledajte povijest dokumenata