CARBAMAZEPINE REMEDICA RETARD 400 mg/1 tableta tableta sa produženim oslobađanjem

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Preuzimanje Uputa o lijeku (PIL)
02-02-2023
Preuzimanje Svojstava lijeka (SPC)
02-02-2023

Aktivni sastojci:

karbamazepin

Dostupno od:

FARMALOGIST ALLBIX d.o.o. Bijeljina

ATC koda:

N03AF01

INN (International ime):

karbamazepin

Doziranje:

400 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

tableta sa produženim oslobađanjem

Sastav:

1 tableta sa produženim oslobađanjem sadrži: 400 mg karbamazepina

Jedinice u paketu:

30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

REMEDICA LIMITED

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2022-04-24

Uputa o lijeku

                page 1 of 9
Uputstvo za pacijenta
▲
CARBAMAZEPINE REMEDICA RETARD
400mg, film tableta sa produženim oslobađanjem
karbamazepin
Pažljivo proČitajte ovo uputstvo, prije nego što poČnete da
koristite ovaj lijek, jer sadrži važne
informacije.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili nešto ne razumijete obratite se svom
ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da
im škodi, čak i kada imaju
iste znake bolesti kao i Vi.

Ako se jave bilo kakvi neželjeni efekti, razgovarajte sa svojim
ljekarom ili farmaceutom. To
uključuje sve moguće neželjene efekte koji nisu navedeni u ovom
uputstvu. Pogledajte
odjeljak 4.
U ovom uputstvu proČitaĆete:

Šta je lijek CARBAMAZEPINE REMEDICA RETARD i čemu je namijenjen

Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek CARBAMAZEPINE
REMEDICA RETARD

Kako se upotrebljava lijek
CARBAMAZEPINE REMEDICA RETARD

Moguća neželjena dejstva

Kako čuvati lijek CARBAMAZEPINE REMEDICA RETARD

Dodatne informacije
1. ŠTA JE LIJEK CARBAMAZEPINE REMEDICA RETARD I ČEMU JE NAMIJENJEN
CARBAMAZEPINE
REMEDICA
RETARD
film
tablete
su
posebno
formulisane
da
omoguće
postepeno
oslobađanje
aktivne
supstance
lijeka.
Karbamazepin,
aktivna
supstanca
lijeka
CARBAMAZEPINE REMEDICA RETARD, djeluje na više različitih načina.
To je lijek protiv konvulzija
(prevenira napade), a također djeluje na neke vrste bola te može
kontrolisati poremećaje raspoloženja.
CARBAMAZEPINE REMEDICA RETARD se koristi za:

Terapiju određenih vrsta epilepsije

Terapiju bolnih stanja u području lica koja se nazivaju trigeminalna
neuralgija

Pomažu u kontroli poremećaja raspoloženja kada drugi lijekovi ne
djeluju

Problema nastalih usljed apstinencije od alkohola
CARBAMAZEPINE
REMEDICA
RETARD
se
takođe
koristi
kod
djece
za
liječenje
nekih
oblika
epilepsije.
2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK CARBAMAZEPINE
REMEDICA
RETARD
Nemojte uzimati lijek CAR
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
Sažetak karakteristika lijeka
1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA
▲
Carbamazepine Remedica Retard
400 mg
tableta sa produženim oslobađanjem
karbamazepin
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Jedna tableta sadrži 400 mg karbamazepina.
Za listu pomoćnih supstanci, vidjeti odjeljak 6.1.
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Tableta sa produženim oslobađanjem.
4. KLINIČKI PODACI
4.1 Terapijske indikacije
1.Liječenje epilepsije - generalizovani toničko-klonički i
parcijalni napadi.
2. Paroksizmalni bol izazvan neuralgijom trigeminusa. Takođe se može
koristiti za olakšavanje
probijajuće komponente drugih oblika deaferentacionog bola, na
primjer glosofaringealne neuralgije,
periferne dijabetičke neuropatije, tabetičnog oštrog bola,
superiorne laringealne neuralgije, tupog bola,
bola fantomskog uda i postherpetične neuralgije.
3. Liječenje simptoma apstinencije od alkohola.
4. Za profilaksu manično-depresivne psihoze kod pacijenata koji nisu
dali zadovoljavajući odgovor na
terapiju litijem.
4.2 Doziranje i naČin primjene
Carbamazepine Remedica Retard daje se oralno, obično u dvije do
četiri odvojene doze.
Carbamazepine Remedica Retard
se generalno daje u istim ukupnim dozama kao što je slučaj i sa
oblicima doziranja konvencionalnog lijeka,
ali kod nekoliko pacijenata može postojati potreba za
povećanjem
ukupne
dnevne
doze
prilikom
prelaska
sa
drugih
oralnih
oblika
doziranja
na
Carbamazepine Remedica Retard.
Prilagođavanje konačne doze bi uvijek trebalo da zavisi od
kliničkog odgovora pojedinačnog pacijenta.
Lijek Carbamazepine Remedica Retard ne treba žvakati, nego progutati
s malo tečnosti, prije, tokom ili
između obroka.
Kao rezultat sporog, kontrolisanog oslobađanja aktivnog sastojka iz
lijeka Carbamazepine Remedica
Retard, lijek je namijenjen za uzimanje u režimu od dva puta dnevno.
Prije odlučivanja o početku liječenja, pacijente Han kineskog i
tajlandskog porijekla treba, kada god je
to moguće, testirati na HLA-B*1502 jer ovaj alel s velikom
vjerovatnoćom predviđa rizik teškog
Stevens-Johnsono
                
                Pročitajte cijeli dokument