ATENOLOL REMEDICA 50 mg/1 tableta film tableta

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
04-05-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
04-05-2023

Aktivni sastojci:

Atenolol

Dostupno od:

FARMALOGIST ALLBIX d.o.o. Bijeljina

ATC koda:

C07AB03

INN (International ime):

atenolol

Doziranje:

50 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

film tableta

Sastav:

1 film tableta sadrži: 50 mg atenolola

Jedinice u paketu:

30 film tableta (3 PVC/AI blistera po 10 tableta) u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

REMEDICA LIMITED

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2023-05-04

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
Atenolol Remedica
50 mg, film tableta
100 mg, film tableta
atenolol
Pažljivo proČitajte ovo uputstvo, prije nego što poČnete da
koristite ovaj lijek, jer sadrži važne informacije.

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga morati ponovno čitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da
im škodi, čak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.

Ako se jave bilo kakvi neželjeni efekti, razgovarajte sa svojim
ljekarom ili farmaceutom. To uključuje
sve moguće neželjene efekte koji nisu navedeni u ovom uputstvu.
Pogledajte Odjeljak 4.
U ovom uputstvu proČitaĆete:
1.
Šta je lijek Atenolol Remedica i čemu je namijenjen
2.
Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek Atenolol Remedica
3.
Kako se upotrebljava lijek Atenolol Remedica
4.
Moguća neželjena dejstva
5.
Kako čuvati lijek Atenolol Remedica
6.
Dodatne informacije
1.
ŠTA JE LIJEK ATENOLOL REMEDICA I ČEMU JE NAMIJENJEN
Atenolol Remedica sadrži aktivnu supstancu atenolol. Pripada grupi
lijekova koji se zovu beta blokatori. To
znači da djeluju na srce i krvotok.
Atenolol Remedica je lijek koji se koristi za:

liječenje hipertenzije (povišenog krvnog pritiska);

sprječavanje bolova u grudima (angina pektoris);

osiguravanje normalnog rada srca;

zaštitu srca tokom i poslije srčanog udara.
2.
ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE UZIMANJA LIJEKA ATENOLOL REMEDICA
Lijek ne smijete koristiti:

ako ste alergični na atenolol ili bilo koju drugu supstancu koja se
nalazi u lijeku navedenu u Poglavlju
6.

ako imate bilo kakav zdravstveni problem kao što je astma ili
otežano disanje, dijabetes (šećerna
bolest), poremećaji cirkulacije, srčani problemi ili problemi sa
bubrezima ili štitnom žlijezdom.

ako patite ili ste ranije patili od srčanog oboljenja uključujući
srčanu slabost ili srčani blok.

ako ste ikada imali vrlo spore ili nepravilne otkucaje srca, vrlo
nizak krvni pritisak ili vrlo
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                Sažetak karakteristika lijeka
1.
NAZIV GOTOVOG LIJEKA
ATENOLOL REMEDICA, film tablete, 50mg
ATENOLOL REMEDICA, film tablete, 100mg
INN: Atenolol
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
ATENOLOL REMEDICA film tablete 50mg:
jedna film tableta sadrži 50mg atenolola;
ATENOLOL REMEDICA film tablete 100mg:
jedna film tableta sadrži 100mg atenolola;
Pomoćne supstancesa poznatim učinkom: Sunset Yellow lake (E110),
Ponceau 4R E124 (Atenolol
Remedica 100mg) i laktoza.
Za čitavu listu pomoćnih supstanci pogledati poglavlje 6.1.
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Film tableta.
4. KLINIČKI PODACI
4.1. Terapijske indikacije
ATENOLOL REMEDICA je indikovan u terapiji koja za cilj ima:

Kontrolu hipertenzije;

Kontrolu angine pektoris;

Kontrolu srčanih aritmija;

Rane intervencije u akutnoj fazi infarkta miokarda i dugotrajnoj
profilaksi nakon oporavka od
infarkta miokarda.
4.2. Doziranje i naČin primjene
Oralna primjena.
Doza uvijek mora biti prilagođena individualnim potrebama pacijenata,
uz najnižu moguću početnu
dozu. Nadalje su pojašnjenje pojedinosti primjene lijeka ATENOLOL
REMEDICA.
Odrasli
Hipertenzija
Jedna tableta dnevno. Većina pacijenata reaguje na 100 mg dnevno kada
se primjenjuje oralno kao
pojedinačna doza. No, neki pacijenti će reagovati na dozu od 50 mg
koje se daje kao jednokratna
pojedinačna doza. Potpuni efekat će se postići nakon jedne do dvije
sedmice. Dalje smanjenje krvnog
pritiska može se postići kombinovanjem tableta ATENOLOL REMEDICA sa
drugim antihipertenzivnim
agensima (npr. diuretici)
Kontrola angine pektoris
Većina pacijenata sa anginom pektoris će reagovati na dozu od 100 mg
atenolola kada se primjenjuje
oralno jedanput dnevno ili kao doza od 50 mg dva puta na dan. Mala je
vjerovatnoća da će se postići
dodatna korist povećanjem doze.
Kontrola sr_č_anih aritmija
Adekvatna oralna doza održavanja iznosi 50-100 mg atenolola dnevno,
dato kao pojedinačna doza.
Infarkt miokarda
Oralna
terapija
lijekom
Atenolol
Remedica
može
biti
započeta
kod
hemodinamskih
stabilnih
pacije
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod