AGLIKEM 1000 mg/1 tableta film tableta

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
17-08-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
17-08-2022

Aktivni sastojci:

metformin

Dostupno od:

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka

ATC koda:

A10BA02

INN (International ime):

metformin

Doziranje:

1000 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

film tableta

Sastav:

1 film tableta sadrži: 1000 mg metforminhidrohlorida

Jedinice u paketu:

30 film tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2022-07-04

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
AGLIKEM
film tableta, 1000 mg
metformin
Pažljivo proČitajte ovo uputstvo, prije nego što poČnete da
koristite ovaj lijek.
Uputstvo sa_č_uvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pro_č_itate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da
im škodi, _č_ak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.
Ako neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko
neželjeno dejstvo koje nije navedeno u
ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili
farmaceuta.
U ovom uputstvu proČitaĆete:
1. Šta je lijek AGLIKEM i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek AGLIKEM
3. Kako se upotrebljava lijek AGLIKEM
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek AGLIKEM
6. Dodatne informacije.
1. ŠTA JE LIJEK AGLIKEM I ČEMU JE NAMIJENJEN
AGLIKEM sadrži metformin, lijek za liječenje šećerne bolesti.
Pripada grupi lijekova koji se nazivaju
bigvanidini.
Inzulin je hormon koji luči žlijezda gušterača. On omogućava
tijelu da koristi glukozu (šećer) iz krvi.
Vaše tijelo koristi šećer za proizvodnju energije ili ga skladišti
za buduće potrebe.
Ako patite od šećerne bolesti, Vaša gušterača ne proizvodi
dovoljno inzulina ili Vaše tijelo ne može
pravilno da koristi proizvedeni inzulin. To dovodi do porasta nivoa
šećera u krvi. AGLIKEM pomaže u
snižavanju nivoa šećera u Vašoj krvi na normalne vrijednosti.
Ako ste odrasla osoba sa povišenom tjelesnom masom, uzimanje lijeka
AGLIKEM tokom dužeg
vremenskog perioda može smanjiti rizik od komplikacija povezanih sa
šećernom bolešću. AGLIKEM
se povezuje bilo sa stabilnom tjelesnom masom ili sa umjerenim
gubitkom tjelesne mase.
AGLIKEM se primjenjuje kod liječenja šećerne bolesti tipa 2
(„šećerna bolest nezavisna od inzulina“)
kada samo kontrolisana ishrana i vježbanje nisu dovoljni za
održavanje normalnog nivoa šećera u
krvi. Posebno je pogodan za primjenu kod bolesnika sa po
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA
AGLIKEM
film tableta, 1000 mg
metformin
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 film tableta sadrži:
metformin - hidrohlorid 1000 mg.
Za pomoćne materije vidjeti Odjeljak 6.1.
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Film tableta.
Bijele, ovalne film tablete sa „snap-tab”-om sa jedne i podionom
crtom sa druge strane.
4. KLINIČKI PODACI
4.1. Terapijske indikacije
Aglikem je indikovan u terapiji tip 2 dijabetes melitusa, naročito
kod gojaznih pacijenata kod kojih
samo dijetetski režim i vježbe ne daju adekvatnu kontrolu glikemije.
• Kod odraslih, Aglikem može da se koristi kao monoterapija ili u
kombinaciji sa drugim oralnim
antidijabeticima ili sa inzulinom.
• Kod djece uzrasta iznad 10 godina i adolescenata, Aglikem može da
se koristi kao monoterapija ili u
kombinaciji sa inzulinom.
Kod gojaznih odraslih pacijenata koji pate od dijabetesa tipa 2 koji
su liječeni metforminom kao prvom
terapijom nakon neuspjeha dijete došlo je do smanjenja komplikacija
usljed dijabetesa (vidjeti Odjeljak
5.1).
4.2. Doziranje i naČin primjene
Doziranje
Odrasli sa normalnom funkcijom bubrega (JGF_≥_90 ml/min)
Monoterapija i kombinacija sa drugim oralnim antidijabeticima
Uobičajena početna doza je 500 mg ili 850 mg metformin-hidrohlorida
2 ili 3 puta dnevno uz ili nakon
obroka.
Nakon 10 do 15 dana, dozu treba prilagoditi na osnovu mjerenja
vrijednosti nivoa glukoze u krvi.
Postepeno povećavanje doze može povoljno djelovati na
gastrointestinalnu podnošljivost.
Kod pacijenata koji uzimaju visoke doze metformin-hidrohlorida (2 do 3
grama dnevno), moguće je
dvije tablete Aglikema od 500 mg zamijeniti sa jednom tabletom
Aglikema od 1000 mg.
Maksimalna preporučena doza metformin-hidrohlorida je 3 g dnevno,
podijeljeno u 3 doze.
2
Ako se namjerava prelaz sa drugog oralnog antidijabetika: prekinuti
drugi lijek i započeti metformin pri
dozi koja je naznačena u prethodnom tekstu.
Kombinacija sa inzulinom
Metformin i inzulin se mogu koristiti u kombinovanoj terapiji da bi se
po
                
                Pročitajte cijeli dokument