Adalat CR 30 mg depottabletter

डेनमार्क - डेनिश - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

इसे खरीदें

सक्रिय संघटक:
NIFEDIPIN
थमां उपलब्ध:
Orifarm A/S
ए.टी.सी कोड:
C08CA05
INN (इंटरनेशनल नाम):
NIFEDIPINE
डोज़:
30 mg
फार्मास्यूटिकल फॉर्म:
depottabletter
प्राधिकरण का दर्जा:
Ikke markedsført
प्राधिकरण संख्या:
53830

पूरा दस्तावेज़ पढ़ें

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Adalat CR.

3. Sådan skal du tage Adalat CR.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Adalat CR er en calciumantagonist.

Adalat CR virker ved at udvide blodkarrene. Det bliver lettere for

hjertet at pumpe blodet ud i kredsløbet, og hjertets arbejde lettes.

Du kan tage Adalat CR til behandling af

- kramper i hjertet (angina pectoris).

- forhøjet blodtryk (arteriel hypertension).

- kolde ”hvide” eller ”døde” fingre eller tæer (Raynauds syndrom).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end an-

givet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysninger-

ne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Adalat CR

Tag ikke Adalat CR

hvis du er overfølsom over for nifedipin, eller et af de øvrige ind-

holdsstoffer (angivet i punkt 6).

hvis du har haft iltmangel i hjertet og nedsat blodtryk (kardiovasku-

lært shock).

hvis du har for lavt blodtryk (arteriel hypotension).

hvis du har gentagne anfald af hjertekramper (ustabil angina pecto-

ris).

hvis du for nylig (inden for de seneste 4 uger) har haft en blodprop i

hjertet (myokardieinfarkt).

hvis du bruger antibiotika, indeholdende rifampicin.

hvis du har en Kock’s reservoir (en særlig form for stomi).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Adalat CR

hvis du har meget lavt blodtryk (svær hypotension med et systolist

tryk på mindre end 90 mm HG).

hvis du har dårligt hjerte.

hvis du har en forsnævring af aorta hjerteklappen (aortastenose).

hvis du har alvorlig nedsat leverfunktion.

hvis du er i hæmodialysebehandling samtidig med, at du har forhøjet

blodtryk og nedsat blodmængde.

hvis du er gravid eller ammer.

hvis du tidligere har haft en indsnævring af mavesæk eller tarm.

I forbindelse med røntgen undersøgelser med barium kontrast, kan

Adalat CR give falsk positiv reaktion.

Så længe du får Adalat CR, skal du have målt blodtrykket regelmæs-

sigt.

Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vek-

selvirkninger, se ”Brug af anden medicin”.

Brug af anden medicin sammen med Adalat CR

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

forhøjet blodtryk og for hjertet (f.eks. alfa-blokker, beta-blokker,

vanddrivende medicin, ACE-hæmmer, AG II-antagonister, andre cal-

ciumantagonister, digoxin, chinidin, methyldopa).

Impotens (PDE5-hæmmere).

epilepsi (f.eks. fenytoin, carbamazepin, valproat, phenobarbital).

for meget mavesyre eller mavesår (cimetidin).

infektion (f.eks. rifampicin, erythromycin, quinupristin, dalfopristin).

svampeinfektion (f.eks. ketokonazol).

depression (fluoxetin, nefazodon)

HIV (f.eks. ritonavir).

organ-afstødelse, efter en organ-transplantation (tacrolimus).

sløve tarmbevægelser (cisaprid).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Adalat CR, og/ eller Adalat

CR kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden

praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere

oplysninger herom.

Brug af Adalat CR sammen med mad og drikke og alkohol

Du kan tage Adalat CR sammen med mad og drikke, dog bør grape-

frugt/grapefrugtjuice undgås så længe du er i behandling med Adalat

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksperso-

nalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Du bør kun bruge Adalat CR under graviditeten, hvis lægen mener,

at det er tvingende nødvendigt af hensyn til dit helbred. Brug af

Adalat CR under graviditet kan medføre bivirkninger for det ufødte

såvel som det nyfødte barn.

Hvis du tager Adalat CR, er det vigtigt, at dit blodtryk bliver checket

under behandlingen.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke tage Adalat CR, da det går over i mælken.

Tal med lægen.

Du skal evt. udsætte amningen eller udpumpning af mælk i 3-4 timer

efter indtagelse af lægemidlet, hvis behandling med Adalat CR er

nødvendig. Tal med lægen.

Fertilitet:

Adalat CR kan påvirke sædfunktionen hos mænd. Hvis det er svært

at blive gravid ved kunstig befrugtning, kan brugen af Adalat CR hos

manden være en mulig årsag.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Adalat CR kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af

dosis give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen

til at færdes sikkert i trafikken. Bivirkningerne kan forstærkes, hvis du

samtidig drikker alkohol.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Adalat CR

Adalat CR depottabletter med 20 mg, 30 mg eller 60 mg indeholder pr.

dosis hhv. 21,2 mg, 23,9 mg eller 47,8 mg natriumklorid. Hvis du er på

natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3. Sådan skal du tage Adalat CR

Tag altid Adalat CR nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Depottabletterne består af en skal, der indeholder lægemidlet. hvor

den tomme skal ikke bliver optaget af kroppen, og du kan derfor

observere skallen i afføringen.

Depottabletterne skal synkes hele sammen med rigelig mængde vand

(1½ dl) uafhængigt af måltider. Du må ikke tygge eller dele depottab-

letten. Tag ikke depottabletten med grapefrugt-juice.

Tag først depottabletten ud af blisterpakninger umiddelbart inden

brug, da depottabletterne ikke tåler luftfugtighed i længere tid.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

20-120 mg dagligt. Dosis afpasses individuelt.

Børn og unge:

Børn og unge under 18 år må kun få Adalat CR efter lægens anvisning.

Ældre (over 65 år):

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis i alvorlige tilfælde. Lægen vil

nøje følge din leverfunktion.

Nedsat nyrefunktion:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Adalat CR, depottabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom

på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine depottabletter til alle de

anførte doseringer.

Indlægsseddel: Information til brugeren

ADALAT

®

CR

20 mg, 30 mg og 60 mg depottabletter

Nifedipin

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Adalat CR til dig

personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste

indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

93986-001-02

Hvis du har taget for mange Adalat CR

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har taget flere

Adalat CR, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og

du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer:

Blodtryksfald, forstyrrelser i hjerterytmen (hurtig eller langsom puls),

unormalt høje niveauer af sukker (glukose) i blodet. Hovedpine, træt-

hed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet (metabolisk

acidose), iltmangel i kroppens væv, påvirkning af hjertet, vand i lun-

gerne, nedsat bevidsthedsniveau grænsende til koma.

Hvis du har glemt at tage Adalat CR

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt

blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Adalat CR

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Adalat CR kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og

åndedrætsbesvær. Hvis der kommer svær hævelse i svælget, er der

alvorlig risiko for kvælning (larynxødem). Kan være livsfarligt. Ring

112.

Voldsomme anfald af smerter i maven, stop for luftafgang og affø-

ring pga. stop for tarmpassagen. Kontakt læge eller skadestue.

Hyppigheden er ikke kendt:

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for

minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan

være livsfarligt. Ring 112.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetæn-

delse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

Kontakt læge eller skadestue.

Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød

pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller ska-

destue.

Gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Kraftig afskalning og afstødning af hud (toksisk epidermal nekro-

lyse). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

Hovedpine.

Vand i kroppen, hævede fødder, ankler og hænder. Kontakt lægen.

Varmefølelse eller rødmen pga. udvidelse af blodkarrene.

Utilpashed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

Allergisk reaktion.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med

lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være

livsfarligt. Ring 112.

Angstsreaktioner, søvnforstyrrelser, uspecifikke smerter.

Migræne, synsforstyrrelser.

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregel-

mæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Hjertebanken.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk (hypotension).

Besvimelse (synkope). Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig

opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.

Næseblod, tilstoppet næse.

Kvalme, kulderystelser.

Rødme.

Muskelkramper, rysten, hævede led.

Forøget urinmængde, smerter og svien ved vandladningen.

Impotens.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

Hududslæt, kløe.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Overvækst af tandkød (gingival hyperplasi).

Hyppigheden er ikke kendt:

Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglu-

kose). Tal med lægen.

Nedsat følelse ved berøring (hypoæstesi).

Døsighed.

Øjensmerter.

Åndenød / åndedrætsbesvær (dyspnø). Kan være eller blive alvorligt.

Tal med lægen.

Mavesmerter, kvalme, sure opstød / halsbrand, luftafgang fra tarmen.

Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du

tager Adalat CR i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygi-

ejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

Klump i maven (pga. ikke-nedbrudt tabletskal).

Synkebesvær.

Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i

mavesæk eller tarm. Tal med lægen. Det kan i nogle tilfælde udvikle

sig til blødende mavesår med blodig eller sort stinkende afføring, hul

i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget

dårlig almentilstand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Opkastning.

Svækket funktion af lukkemusklen mellem spiserør og mavesæk

(gastroøsofageal sfinkterinsufficiens).

Allergisk overfølsomhed i huden over for lys.

Betændelsesagtigt rødligt udslæt i huden pga. betændte blodkar

(palpabel purpura).

Smerter i leddene, muskelsmerter.

Adalat CR

kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mær-

ker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver,

f.eks. forbigående stigning i leverenzymer, som igen bliver normale,

når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirknin-

ger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Adalat CR utilgængeligt for børn.

Tag ikke Adalat CR efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis

pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Du kan opbevare Adalat CR ved almindelig temperatur.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Adalat CR, 20 mg, 30 mg og 60 mg, depottabletter indeholder:

Nifedipin 30 mg eller 60 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Magnesiumstearat, natriumchlorid, celluloseacetat, hypromellose, rød

jernoxid (E 172), polyethylenoxid, macrogol 3350, hydroxypropylcellu-

lose, propylenglycol og titandioxid (E 171). Sort blæk inderholder shel-

lac, sort jernoxid (E 172), propylenglycol og ammoniumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser:

Adalat CR 20 mg er en rund, rødbrun tablet, printet med Adalat 20 på

den ene side. Ingen delekærv. Den fås i pakninger med 28 og 98

depottabletter.

Adalat CR 30 mg er en rund, lyserød tablet, printet med Adalat 30 på

den ene side. Ingen delekærv. Den fås i pakninger med 28 og 98

depottabletter.

Adalat CR 60 mg er en rund, lyserød tablet, printet med Adalat 60 på

den ene side. Ingen deledærv. Den fås i pakninger med 28 og 98

depottabletter.

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Adalat CR også som Adalat Oros.

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 8/2016.

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

पूरा दस्तावेज़ पढ़ें

12. oktober 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Adalat CR, depottabletter (Orifarm)

0.

D.SP.NR.

3749

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Adalat CR

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Adalat CR 20 mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 20 mg nifedipin

Adalat CR 30 mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 30 mg nifedipin

Adalat CR 60 mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 60 mg nifedipin

1 depottablet á 20 mg indeholder 21,2 mg natriumklorid.

1 depottablet á 30 mg indeholder 23,9 mg natriumklorid.

1 depottablet á 60 mg indeholder 47,8 mg natriumklorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter (Orifarm)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Kronisk stabil angina pectoris. Arteriel hypertension.

Raynaud's fænomen.

4.2

Dosering og administration

Administration

Oral anvendelse

53830_spc.doc

Side 1 af 14

Dosering

Voksne:

20 - 120 mg dagligt. Dosis afpasses individuelt.

I Adalat Oros er lægemidlet indeholdt i en ikke-optagelig skal, som langsomt udløser

lægemidlet til absorption. Når denne proces er færdig, elimineres den tomme tabletskal fra

kroppen og kan derfor observeres i afføringen.

Depottabletterne skal først tages ud af blisterpakningen umiddelbart før brug, da de ikke

tåler luftfugtighed i længere tid.

Tabletterne må ikke tygges eller deles.

Tabletterne skal sluges hele med lidt væske uafhængigt af måltider. Grapefrugtjuice bør

undgås (se pkt. 4.5).

Pædiatrisk population

Nifedipins sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. De foreliggende

data om anvendelsen af nifedipin ved hypertension er beskrevet i pkt. 5.1.

Ældre patienter

Baseret på farmakokinetiske oplysninger er en dosisjustering ikke nødvendig hos ældre

patienter over 65 år.

Patienter med nedsat leverfunktion

Patienter med let, moderat eller svært nedsat leverfunktion skal overvåges nøje, og en

dosisreduktion kan være nødvendig. Farmakokinetikken for nifedipin hos patienter med

svært nedsat leverfunktion er ikke undersøgt (se pkt. 4.4 og pkt. 5.2).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Baseret på farmakokinetiske oplysninger er en dosisjustering ikke nødvendig hos patienterne

med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Adalat Oros er kontraindiceret ved:

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

(se pkt. 4.4 og pkt. 6.1).

Arteriel hypotension.

Kardiovaskulært shock.

Ustabil angina pectoris.

Akut myokardieinfakt (inden for de første 4 uger).

Samtidig brug af rifampicin, da der ikke kan opnås effektive plasmaniveauer af

nifedipin på grund af enzyminduktion (se pkt. 4.5).

Kocks reservoir (ileostomi efter proktokolektomi).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nifedipin bør anvendes med forsigtighed ved:

meget lavt blodtryk (svær hypotension med et systolisk tryk på mindre end 90 mmHg),

manifest hjerteinsufficiens,

-

svær aortastenose.

53830_spc.doc

Side 2 af 14

Som ved andre lægemidler med ikke-opløseligt materiale, skal der udvises forsigtighed hos

patienter med tidligere alvorlig gastrointestinal indsnævring, da obstruktive symptomer kan

forekomme. I enkelte tilfælde er der set obstruktive symptomer uden kendt historie med

gastrointestinale gener. Bezoar kan forekomme i meget sjældne tilfælde og kirurgisk ind-

greb kan blive nødvendigt.

I forbindelse med røntgenundersøgelser med bariumkontrast kan Adalat Oros give falsk

positiv reaktion (f.eks. fyldningsdefekter tolket som polypper).

Blodtrykket skal nøje overvåges, også når nifedipin administreres med intravenøst

magnesiumsulfat, på grund af risikoen for et udtalt fald i blodtrykket, som kan skade både

mor og barn.

Tæt monitorering og dosisjustering kan være nødvendigt hos patienter med let, moderat

eller svært nedsat leverfunktion. Farmakokinetikken for nifedipin hos patienter med svært

nedsat leverfunktion er ikke undersøgt (se pkt. 4.2 og pkt. 5.2). Nifedipin bør derfor

anvendes med forsigtighed hos patienter med svært nedsat leverfunktion.

Nifedipin bør ikke anvendes under graviditet, medmindre kvindens kliniske tilstand kræver

behandling med nifedipin. Anvendelsen af nifedipin bør begrænses til kvinder med alvorlig

hypertension, som ikke responderer på standardbehandling (se pkt. 4.6).

Nifedipin frarådes til brug under amning, da stoffet ifølge rapporter udskilles i human

mælk, og da virkningerne af oral absorption af små mængder nifedipin ikke kendes (se pkt.

4.6).

Nifedipin omsættes via cytokrom P450 3A4-systemet. Lægemidler, som er kendt for enten

at hæmme eller inducere dette enzymsystem, kan derfor ændre first-pass eller clearance af

nifedipin (se pkt. 4.5).

Lægemidler, der hæmmer cytokrom P450 3A4-systemet, og som derfor kan medføre øgede

plasmakoncentrationer af nifedipin, er f.eks.:

- makrolide antibiotika (f.eks. erythromycin)

- anti-HIV-proteasehæmmere (f.eks. ritonavir)

- antimykotika af azolgruppen (f.eks. ketoconazol)

- de antidepressive midler nefazodon og fluoxetin

- quinupristin/dalfopristin

- valproinsyre

- cimetidin

Ved samtidig administration af disse lægemidler bør blodtrykket monitoreres, og om nød-

vendigt bør en reduktion af nifedipin-dosen overvejes.

Depottabletterne indeholder natriumklorid i følgende mængder: 21,2 mg (depottablet

20 mg), 23,9 mg (depottablet 30 mg) og 47,8 mg (depottablet 60 mg). Dosistitrering til den

maksimale dagsdosis på 120 mg nifedipin med den laveste tabletstyrke kan medføre

indtagelse af 126 mg natriumklorid (2 mmol natrium) dagligt. Dette bør tages med i

betragtning ved behandling af patienter på saltfattig diæt.

Ved anvendelse til specielle populationer, se pkt. 4.2.

53830_spc.doc

Side 3 af 14

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lægemidler som påvirker nifedipin:

Nifedipin metaboliseres via cytokrom P450 3A4-systemet lokaliseret i både

tarmslimhinden og leveren. Lægemidler, som er kendt for enten at hæmme eller inducere

dette enzymsystem, kan derfor ændre first-pass (efter oral administration) eller clearance af

nifedipin (se pkt. 4.4).

Omfanget samt varigheden af interaktionerne bør tages med i overvejelserne, når nifedipin

administreres sammen med følgende lægemidler:

Rifampicin:

Rifampicin inducerer cytokrom P450 3A4-systemet kraftigt. Ved samtidig indgift af

rifampicin reduceres biotilgængeligheden af nifedipin markant, hvorved virkningen

nedsættes. Derfor er anvendelsen af nifedipin sammen med rifampicin kontraindiceret (se

pkt. 4.3).

Ved samtidig administration af nifedipin og følgende

svage til moderate hæmmere af cy-

tokrom P450 3A4-systemet

bør blodtrykket overvåges, og en reduktion af nifedipindosis om

nødvendigt overvejes (se pkt. 4.2):

makrolide antibiotika (f.eks. erythromycin)

anti-HIV-proteasehæmmere (f.eks. ritonavir)

antimykotika af azolgruppen (f.eks. ketoconazol)

de antidepressive midler nefazodon og fluoxetin

quinupristin/dalfopristin

valproinsyre

cimetidin

Makrolide antibiotika (f.eks. erythromycin):

Der er ikke foretaget interaktionsstudier mellem nifedipin og makrolide antibiotika. Det er

kendt, at visse makrolide antibiotika hæmmer cytokrom P450 3A4-medieret metabolisme

af andre lægemidler. Derfor kan potentialet for en stigning i plasmakoncentrationerne af

nifedipin ikke udelukkes ved samtidig administration af begge lægemidler (se pkt. 4.4).

På trods af, at azithromycin er strukturelt relateret til antibiotika af makrolidtypen, udviser

azithromycin ikke CYP 3A4-hæmning.

Anti-HIV-proteasehæmmere (f.eks. ritonavir):

Der er endnu ikke foretaget studier af muligheden for en interaktion mellem nifedipin og

visse anti-HIV-proteasehæmmere. Det er kendt, at lægemidler af denne type hæmmer

cytokrom P450 3A4-systemet. Derudover har lægemidler af denne type vist sig at hæmme

cytokrom P450 3A4-medieret metabolisme af nifedipin in vitro. Ved samtidig

administration af nifedipin og disse lægemidler kan en væsentlig stigning i

plasmakoncentrationerne af nifedipin forårsaget af en nedsat first-pass-metabolisme og en

nedsat elimination ikke udelukkes (se pkt. 4.4).

Antimykotika af azolgruppen (f.eks. ketoconazol):

Der er endnu ikke foretaget et væsentligt interaktionsstudie, der undersøger muligheden

for en interaktion mellem nifedipin og visse antimykotika af azolgruppen. Det er kendt, at

lægemidler af denne type hæmmer cytokrom P450 3A4-systemet. Ved oral administration

sammen med nifedipin kan en væsentlig stigning i den systemiske biotilgængelighed af

nifedipin forårsaget af en nedsat first-pass-metabolisme ikke udelukkes (se pkt. 4.4).

53830_spc.doc

Side 4 af 14

Fluoxetin:

Der er endnu ikke foretaget et klinisk studie, der undersøger muligheden for en interaktion

mellem nifedipin og fluoxetin. Fluoxetin har vist sig at hæmme cytokrom P450 3A4-

medieret metabolisme af nifedipin. Derfor kan en stigning i plasmakoncentrationerne af

nifedipin ikke udelukkes ved samtidig administration af begge lægemidler (se pkt. 4.4).

Nefazodon:

Der er endnu ikke foretaget et klinisk studie, der undersøger muligheden for en interaktion

mellem nifedipin og fluoxetin. Nefazodan vides at hæmme den cytokrom P450 3A4-

medierede metabolisme af andre lægemidler. En stigning i plasmakoncentrationerne af

nifedipin kan derfor ikke udelukkes ved samtidig administration af begge lægemidler (se

pkt. 4.4).

Quinupristin/dalfopristin:

Samtidig administration af nifedipin og quinupristin/dalfopristin kan medføre øgede

plasmakoncentrationer af nifedipin (se pkt. 4.4).

Valproinsyre:

Der er endnu ikke foretaget væsentlige studier, der undersøger muligheden for en

interaktion mellem nifedipin og valproinsyre. Eftersom valproinsyre har vist sig at øge

plasmakoncentrationerne af den strukturelt lignende calciumkanal-blokker nimodipin på

grund af enzymhæmning, kan en stigning i plasmakoncentrationerne af nifedipin og heraf

en øget effekt ikke udelukkes (se pkt. 4.4).

Cimetidin:

På grund af cimetidins hæmning af cytokrom P450 3A4 øges plasmakoncentrationerne af

nifedipin og kan øge den antihypertensive effekt (se pkt. 4.4).

Yderligere studier:

Cisaprid:

Samtidig administration af cisaprid og nifedipin kan medføre øgede plasmakoncentrationer

af nifedipin.

Epilepsimidler, der inducerer cytokrom P450 3A4-systemet, såsom phenytoin,

carbamazepin og phenobarbital:

Phenytoin inducerer cytokrom P450 3A4-systemet. Ved samtidig administration af

phenytoin og nifedipin reduceres biotilgængeligheden af nifedipin og effekten nedsættes.

Ved samtidig administration bør det kliniske respons på nifedipin overvåges og om

nødvendigt

en stigning af nifedipindosis overvejes

. Hvis dosis af nifedipin øges ved samtidig

administration, skal det ved ophør af phenytoinbehandlingen vurderes, om dosis af

nifedipin skal nedsættes.

Der er endnu ikke foretaget væsentlige studier, der undersøger muligheden for en

interaktion mellem nifedipin og carbamazepin eller phenobarbital. Eftersom det er påvist

for begge lægemidler, at de reducerer plasmakoncentrationerne af den strukturelt lignende

calciumkanal-blokker nimodipin på grund af enzyminduktion, kan et fald i

plasmakoncentrationerne af nifedipin og, dermed, en nedsat effekt ikke udelukkes.

Nifedipins effekt på andre lægemidler:

Blodtrykssænkende lægemidler:

Nifedipin kan forstærke den blodtrykssænkende effekt ved samtidig administration af

andre antihypertensiva, såsom:

53830_spc.doc

Side 5 af 14

diuretika

beta-blokkere

ACE-hæmmere

Angiotensin II (ATII)-receptorantagonister

andre calciumantagonister

alfa-adrenerge blokkere

PDE5-hæmmere

alfa-metyldopa

Når nifedipin administreres samtidigt med beta-blokkere, bør patienten nøje overvåges, da

det er kendt, at forværring af hjerteinsufficiens er forekommet i enkelte tilfælde.

Digoxin:

Samtidig administration af digoxin og nifedipin kan føre til reduceret clearance af digoxin

og dermed til en stigning i plasmakoncentrationer af digoxin. Patienten bør derfor

undersøges for symptomer på overdosering af digoxin som en sikkerhedsforanstaltning og

om nødvendigt bør glycosiddosis nedsættes under hensyntagen til plasmakoncentrationen

af digoxin.

Chinidin:

Ved samtidig administration af nifedipin og chinidin er der i enkelte tilfælde observeret

nedsatte plasmakoncentrationer af chinidin eller, efter ophør af nifedipinbehandlingen,

stærkt øgede plasmakoncentrationer af chinidin.

På grund af dette anbefales overvågning af plasmakoncentrationer af chinidin og om

nødvendigt justering af chinidindosis, når nifedipin administreres supplerende eller

ophører. Nogle forskere har rapporteret stigning i plasmakoncentrationer af nifedipin ved

samtidig administration af begge lægemidler, mens andre ikke har observeret en ændring

af nifedipins farmakokinetik.

Blodtrykket bør derfor nøje overvåges, når chinidin tilføjes til en eksisterende

nifedipinbehandling. Om nødvendigt bør nifedipindosis nedsættes.

Tacrolimus:

Tacrolimus metaboliseres via cytokrom P450 3A4-systemet. Nyligt publicerede data tyder

på, at den dosis af tacrolimus administreret samtidig med nifedipin kan reduceres i enkelte

tilfælde. Ved samtidig administration af begge lægemidler bør plasmakoncentrationerne af

tacrolimus overvåges, og om nødvendigt bør en reduktion af tacrolimusdosis overvejes.

Interaktioner mellem lægemidler og mad:

Grapefrugtjuice:

Grapefrugtjuice hæmmer cytokrom P450 3A4-systemet. Indtagelse af grapefrugtjuice un-

der behandling med nifedipin kan derfor føre til forhøjede plasmakoncentrationer og for-

længet virkning af nifedipin som følge af nedsat first-pass-metabolisme eller reduceret

clearance. Dette kan medføre en øget blodtrykssænkende effekt. Efter regelmæssig ind-

tagelse af grapefrugtjuice kan denne effekt vare i mindst 3 dage efter seneste indtagelse af

grapefrugtjuice.

Indtagelse af grapefrugt/grapefrugtjuice bør derfor undgås sammen med nifedipin (se pkt.

4.2).

Ikke-interaktioner:

Der er ikke set klinisk signifikante interaktioner i et antal interaktionsstudier med følgende

lægemidler, som anvendes ofte hos patienter med de anførte indikationer: Aspirin,

53830_spc.doc

Side 6 af 14

benazepril, candersartan cilexetil, doxazosin, omeprazol, pantoprazol, ranitidin,

cerivastatin.

Andre typer interaktioner:

Nifedipin kan forårsage falsk øgede spektrofotometriske værdier for urin vanillin-mandelsyre.

Måling med HPLC er dog upåvirket.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Nifedipin bør ikke anvendes under graviditet, medmindre kvindens kliniske tilstand kræver

behandling med nifedipin. Anvendelsen af nifedipin bør begrænses til kvinder med svær

hypertension, som ikke responderer på standardbehandling (se pkt. 4.6).

Der foreligger ikke tilstrækkelige og velkontrollerede studier om brugen af nifedipin hos

gravide kvinder.

I dyreforsøg har nifedipin vist sig at udvise embryotoksicitet, fetotoksicitet og

teratogenicitet (se pkt. 5.3). På grundlag af de tilgængelige oplysninger kan bivirkninger

for ufødte og nyfødte børn ikke udelukkes.

Ud fra den tilgængelige kliniske evidens er der ikke identificeret en særlig prænatal risiko.

Der er dog set en stigning i perinatal asfyksi, kejsersnit samt præmaturitet og intrauterin

vækstretardering. Det er uklart, om dette skyldes den underliggende hypertension,

behandlingen af den eller en specifik virkning af lægemidlet.

Akut lungeødem er set, når calciumblokkere, blandt andet nifedipin, er blevet anvendt som

tokolytisk lægemiddel under graviditet (se pkt. 4.8), især ved multiple graviditeter

(tvillinger eller flere fostre), ved IV brug og/eller sammen med beta-2-agonister.

Amning

Nifedipin udskilles i modermælken. Nifedipin-koncentrationen i mælken er næsten

sammenlignelig med serumkoncentrationen hos moderen. Ved lægemiddelformer med

umiddelbar frigivelse foreslås det at udsætte amningen eller udpumpning af mælk i 3-4

timer efter indtagelse af lægemidlet for at nedsætte barnets eksponering for nifedipin (se

pkt. 4.4).

Fertilitet

I enkelte tilfælde af in vitro-fertilisering har calciumantagonister som nifedipin været

forbundet med reversible biokemiske forandringer i spermatozoens hoveddel, som kan

resultere i nedsat sædfunktion.

Hos de mænd, hvor der ikke kan findes anden forklaring på gentagne mislykkede forsøg på

in vitro-fertilisering, bør indtagelse af calciumantagonister som nifedipin overvejes som

mulig årsag.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Ikke mærkning.

Bivirkningerne af stoffet kan variere i intensitet fra person til person, og de kan påvirke

evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner (se pkt. 4.8). Dette gælder især ved

igangsættelse af behandlingen, ved skift af lægemiddel og i kombination med alkohol

4.8

Bivirkninger

53830_spc.doc

Side 7 af 14

Bivirkninger baseret på placebokontrollerede kliniske studier med nifedipin sorteret efter

CIOMS III-hyppighedskategorier (database for kliniske forsøg: nifedipin n=2.661; placebo

n=1.486; status: 22. feb. 2006 og ACTION-studiet: nifedipin n=3.825; placebo n=3.840) er

anført i nedenstående tabel:

Bivirkninger anført under ”almindelig” er observeret med en hyppighed under 3 % med

undtagelse af ødem (9,9 %) og hovedpine (3,9 %).

Hyppigheden af de bivirkninger, der er set i forbindelse med produkter, der indeholder

nifedipin, er vist i skemaet nedenfor. Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne

opstillet efter hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Hyppighederne er defineret som: Almindelig (≥1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥

1/1.000 til < 1/100) og sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000). De bivirkninger, der er set efter

markedsføringen, og hvor man ikke har kunnet fastsætte en hyppighed, er anført under

”Ikke kendt”

Blod og lymfesystem

Ikke kendt

Agranulocytose

Leukopeni

Immunsystemet

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100)

Allergisk reaktion

Allergisk ødem/angioødem,

inklusive larynksødem (kan

være livstruende)

Sjælden

(≥1/10.000 til <1/1.000)

Pruritus

Urticaria

Udslæt

Frekvens ikke kendt

Anafylaktisk/anafylaktoid

reaktion

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100)

Angstreaktioner

Søvnforstyrrelser

Metabolisme og ernæring

Ikke kendt

Hyperglykæmi

Nervesystemet

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Hovedpine

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100)

Vertigo

Svimmelhed

Migræne

Tremor

Sjælden

(≥1/10.000 ≥ <1/1.000)

Par-/dysæstesier

Ikke kendt

Hypoæstesi

Somnolens

Øjne

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100)

Synsforstyrrelser

Ikke kendt

Øjensmerter

Hjerte

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100)

Takykardi

Palpitationer

Ikke kendt

Smerter i brystet (angina

pectoris)

Vaskulære sygdomme

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Ødem (herunder perifert ødem)

Vasodilatation

53830_spc.doc

Side 8 af 14

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100)

Hypotension

Synkope

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100)

Næseblod

Nasal kongestion

Ikke kendt

Dyspnø

Lungeødem*

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100)

Intestinal- og abdominalsmerte

Kvalme

Dyspepsi

Flatulens

Mundtørhed

Sjælden

(≥1/10.000 til <1/1.000)

Gingival hyperplasi

Ikke kendt

Bezoar

Dysfagi

Intestinal obstruktion

Intestinal ulcus

Opkastning

Gastroøsofageal sfinkterinsuf-

ficiens

Lever og galdeveje

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100)

Forbigående

stigning

leverenzymer

Ikke kendt

Gulsot

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100)

Erytem

Ikke kendt

Toksisk epidermal nekrolyse

Allergisk

fotosensitivitetsreaktion

Palpabel purpura

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100)

Muskelkramper

Hævede led

Ikke kendt

Artralgi

Myalgi

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100)

Polyuri

Dysuri

Det reproduktive

system og mammae

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100)

Erektil dysfunktion

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationstedet

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Utilpashed

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100)

Uspecifikke smerter

Kulderystelse

*der er set tilfælde ved brug som tokolytisk lægemiddel under graviditet (se punkt 4.6)

Hos dialysepatienter med malign hypertension og hypovolæmi kan et markant fald i

blodtrykket opstå som følge af vasodilatation.

Indberetning af formodede bivirkninger

53830_spc.doc

Side 9 af 14

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Følgende symptomer er observeret i tilfælde med alvorlig nifedipinforgiftning.

Forstyrrelser i bevidstheden grænsende til koma, blodtryksfald, forstyrrelser i hjerterytmen

(takykardi/bradykardi), hyperglykæmi, metabolisk acidose, hypoksi, kardiogent shock med

lungeødem.

Behandling af overdosis

Med hensyn til behandling skal elimination af det aktive stof og gendannelse af en stabil

kardiovaskulær tilstand prioriteres.

Efter oral indtagelse er en grundig gastrisk udskylning nødvendig. Om nødvendigt i

kombination med skylning af tyndtarmen.

Især i tilfælde med forgiftning med lægemidler med en langsom frigivelse af nifedipin

såsom Adalat CR skal eliminationen være så fuldstændig som muligt, inklusive i

tyndtarmen, for at forebygge den senere uundgåelige absorption af det aktive stof.

Hæmodialyse har ikke noget formål, da nifedipin ikke kan dialyseres, men plasmaferese

tilrådes (høj plasmaproteinbinding, relativt lille distributionsvolumen).

Hjerterytmeforstyrrelser som bradykardi kan behandles symptomatisk med ß-

sympatomimetika, og ved livstruende bradykardiforstyrrelser i hjerterytmen kan en

midlertidig pacemaker tilrådes.

Hypotension forårsaget af kardiogent shock og arteriel vasodilation kan behandles med

calcium (10-20 ml af en 10 % calciumgluconatopløsning administreret langsomt i.v. og

gentaget om nødvendigt). Dette resulterer i, at serumcalcium kan nå det øvre normale

område til let øgede niveauer. Hvis en utilstrækkelig stigning i blodtrykket er opnået med

calcium, administreres yderligere vasokonstrigerende sympatomimetika, såsom dopamin

eller noradrenalin. Dosis af disse lægemidler bestemmes udelukkende ved den opnåede

effekt.

Yderligere væske eller volumen skal administreres med forsigtighed på grund af fare for

overbelastning af hjertet.

4.10

Udlevering

53830_spc.doc

Side 10 af 14

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

C08CA05 – Selektive calciumantagonister med overvejende vaskulær effekt.

Dihydropyridin-derivater.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Nifedipin er en calciumantagonist af 1,4-dihydropyridin typen. Calciumantagonister reducerer

den transmembrane influks af calciumioner gennem den “langsomme” calciumkanal ind i

cellen. Nifedipin virker især på cellerne i myokardiet, på den glatte muskulatur i

koronararterierne og på de perifere resistanskar.

I hjertet dilaterer nifedipin koronararterierne, især de store konduktanskar, selv i de frie afsnit

af delvist stenoserede karvægge. Derudover reducerer nifedipin tonus i den glatte muskulatur i

koronararterierne og forebygger vasospasmer. Resultatet er en øget post-stenotisk

blodgennemstrømning og en øget iltforsyning. Sideløbende hermed reducerer nifedipin

oxygenbehovet ved at sænke den perifere modstand (afterload’et). Ved langtidsbehandling

kan nifedipin forebygge udviklingen af nye atherosclerotiske læsioner i koronararterierne.

Nifedipin reducerer tonus i den glatte muskulatur i arteriolerne. Dette medfører en reduktion

af den perifere modstand og dermed en sænkning i blodtrykket. Initialt i behandlingen med

nifedipin kan der forkomme en kortvarig reflektorisk øgning i hjerterytmen og derved

cardiac output. Denne øgning er ikke nok til at kompensere for vasodilationen.

Nifedipin øger desuden udskillelsen af natrium og vand, både ved kort- og

langtidsbehandling. Den blodtrykssænkende virkning er særligt udtalt hos hypertensive

patienter.

I et multinationalt, randomiseret, dobbeltblindt, prospektivt studie fulgtes 6321 hypertensive

patienter med mindst en yderligere risikofaktor i 3 - 4,8 år. Studiet viser, at nifedipin

reducerer antallet af kardiovaskulære og cerebrovaskulære komplikationer i samme

udstrækning som en standard diuretisk kombination.

I det multicenter, randomiserede, dobbeltblinde ACTION-studie med en opfølgningsperiode

på 5 år involverende 7665 patienter med stabil angina pectoris i almindelig

standardbehandling blev kliniske resultater af nifedipins virkning versus placebo undersøgt.

Det primære effektmål for virkning (samlet dødlighed uanset årsag, akut myokardieinfarkt,

refraktær angina, nydiagnosticeret hjerteinsufficiens, svækkende stroke og perifer

revaskularisering) var ikke forskellig for patienter, der fik nifedipin (n=3825), og for patienter

allokeret til placebo (n=3840)(P=0,54).

I en prædefineret analyse af en undergruppe, som inkluderede 3997 anginapatienter med

hypertention ved baseline, førte nifedipin til en signifikant 13 % reduktion af det primære

effektmål for virkning.

Det er vist at nifedipin er sikkert, eftersom det primære effektmålet for sikkerhed (samlet

dødlighed uanset årsag, akut myokardieinfarkt og svækkende stroke) var ens i begge

behandlingsgrupper (P=0,86).

Nifedipin havde en positiv effekt på to ud af tre prædefinerede sekundære effektmål. Den

samlede dødlighed, større kardiovaskulære tilfælde, revaskularisering og koronar angiografi

(CAG) var reduceret med 11 % (P=0,0012), hvor hovedårsagen var den udtalte reduktion i

behovet for koronar angiografi. Der var 150 færre CAG’er første gang i nifedipingruppen

sammenlignet med placebogruppen. Alle vaskulære tilfælde blev reduceret med 9 %

53830_spc.doc

Side 11 af 14

(P=0,027), hvor hovedårsagen var det reducerede behov for perkutan koronar intervention

eller bypass kirurgi. Der var i alt 89 færre procedurer ved de første tilfælde i nifedipingruppen

sammenlignet med placebo. Resultatet af det tredje sekundære effektmål, større

kardiovaskulære tilfælde, viste ingen forskel mellem de to grupper (P=0,26).

Pædiatrisk population

Der er begrænsede oplysninger om en sammenligning mellem nifedipin og andre

antihypertensiva ved forskellige formuleringer og i forskellige doser, både ved akut

hypertension og ved hypertension over længere tid.

Den antihypertensive virkning af nifedipin er blevet påvist, men dosisanbefalinger, sikkerhed

og virkning på langt sigt på det kardiovaskulære resultat er ikke fastslået. Der mangler pædia-

triske doseringsformer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Adalat Oros afgiver nifedipin med en næsten konstant hastighed over 24 timer. Nifedipin

udløses ved en 0. ordens kinetik af en membrankontrolleret, osmotisk proces, som er

uafhængig af den gastrointestinale pH eller mobilitet. Den biologisk uvirksomme kompo-

nent i tabletten, bevares intakt under den gastrointestinale passage og udskilles i fæces som

en uopløselig skal.

Absorption

Nifedipin absorberes næsten fuldstændigt efter peroral indgift. Samtidig fødeindtagelse

leder til en beskeden ændring i den initiale absorptionshastighed, men influerer ikke på

lægemidlets tilgængelighed.

Efter første dosis af Adalat Oros når plasmakoncentrationen et plateau efter ca. 6-12 timer.

Ved gentagen indgift over flere dage opnås en relativ konstant plasmakoncentration med

minimale through-to-peak-fluktuationer (0,9-1,2), over et 24 timers doseringsinterval.

Nedenstående tabel angiver de maksimale plasmakoncentrationer (C

) og tiden til den

maksimale plasmakoncentration nås (t

(mikrog/l)

(timer)

Adalat Oros 20 mg

6 – 9

4 - 16*

Adalat Oros 30 mg

20 – 21

12 - 15*

Adalat Oros 60 mg

43 – 55

7 - 9*

* ikke særlig udtalt, da plasmakoncentration har et plateau-lignende tidsforløbet

Fordeling

Ca. 95 % af nifedipin er proteinbundet. Halveringstiden (T

) efter i.v. indgift er bestemt til

5 - 6 minutter.

Biotransformation

Efter peroral indgift metaboliseres nifedipin i tarmvæggen og i leveren, især via oxidative

processer. Metabolitterne viser ingen farmakodynamisk aktivitet.

Nifedipin udskilles hovedsageligt som metabolitter via nyrerne og ca. 5-15 % via galden i

fæces. I urinen findes kun spormængder (<0,1 %) af den uomdannede form.

Elimination

53830_spc.doc

Side 12 af 14

er ikke en meningsfuld parameter for Adalat Oros, da der opnås en steady state

plasmakoncentration ved frigørelse fra tabletterne og absorption. Efter indtagelse af sidste

dosis opnås en terminal halveringstid på 1,7 - 3,4 timer.

Ved nedsat nyrefunktion er der ikke set væsentlige ændringer i forhold til raske frivillige

personer.

I et studie, hvor man sammenlignede nifedipins farmakokinetik hos patienter med let

nedsat (Child-Pugh A) eller moderat nedsat (Child-Pugh B) leverfunktion med

farmakokinetikken hos patienter med normal leverfunktion, blev den orale clearance af

nifedipin reduceret med gennemsnitligt 48 % (Child-Pugh A) og 72 % (Child-Pugh B).

Som følge deraf steg AUC og C

gennemsnitligt med hhv. 93 % og 64 % (Child-Pugh A)

og 253 % og 171 % (Child-Pugh B) sammenlignet med patienter med normal

leverfunktion. Nifedipins farmakokinetik hos patienter med svært nedsat leverfunktion er

ikke undersøgt (se pkt. 4.4).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet

Det er påvist, at nifedipin medfører teratogenitet i rotter, mus og kaniner, inklusive digitale

uregelmæssigheder, misdannelse af ekstremiteter, kløft i ganen, kløft i brystbenet og

misdannelse af ribbenene.

Digitale uregelmæssigheder og misdannelse af ekstremiteterne er muligvis et resultat af

kompromiteret blodgennemstrømning i livmoderen, men det har også været observeret hos

dyr, der er behandlet efter endt organogenesisperiode med nifedipin alene.

Nifedipinindgift var associeret med en række af embryotoksiske, placentatoksiske og

føtotoksiske virkninger inklusive forkrøblede fostre (rotter, mus, kaniner), små placentae og

underudviklede villi chorii (aber), embryonale og føtale dødsfald samt forlænget graviditet og

nedsat neonatal overlevelse (rotter; ikke undersøgt i andre arter).

Samtlige dosisniveauer, som i dyreforsøgene var associeret med teratogene, embryotoksiske

eller føtotoksiske virkninger, var alle toksiske for moderdyret ved indtil flere gange den

rekommanderede maximumdosis for mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Magnesiumstearat

Natriumchlorid

Celluloseacetat

Hypromellose

Jernoxid, rød (E 172)

Polyethylenoxid

Macrogol 3350

Hydroxypropylcellulose

Propylenglycol

Opacode S-1-17823, sort blæk

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

53830_spc.doc

Side 13 af 14

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

20 mg: 57642

30 mg: 53830

60 mg: 53834

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

6. august 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

12. oktober 2016

53830_spc.doc

Side 14 af 14

इसी तरह के उत्पादों

इस उत्पाद से संबंधित अलर्ट देखें

दस्तावेज़ इतिहास देखें

इस जानकारी को साझा करें