TOPRINSE (116690E)

Pays: Danemark

Langue: danois

Source: Ecolab

Achète-le

Disponible depuis:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Fiche de données de sécurité

                SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr.
1907/2006
TOPRINSE
116690E
1 / 12
PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/
VIRKSOMHEDEN
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
Produktnavn
:
Toprinse
Produkt kode
:
116690E
Anvendelse af stoffet/det
kemiske produkt
:
Afspændingsmiddel
Stoftype
:
Blanding
KUN TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG.
Information om fortyndning
:
Ingen information om fortyndning angivet.
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER
FRARÅDES
Identificerede anvendelser
:
Afspændingsmiddel; Halvautomatisk proces
Anbefalede begrænsninger i
brugen
:
Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
Firma
:
Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85
dk-customerservice@ecolab.com
1.4 NØDTELEFON
Nødtelefon
:
36 15 85 85 (hverdage 8.00 - 16.00)
Giftinformationen tlf. nr.
:
82 12 12 12
Udstedelse-/revisionsdato
:
13.06.2016
Udgave
:
1.0
PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
KLASSIFICERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
Øjenirritation, Kategori 2
H319
KLASSIFICERING (67/548/EØF, 1999/45/EF)
Ikke et farligt stof eller blanding.
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
ETIKETTERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
TOPRINSE
116690E
2 / 12
Farepiktogrammer
:
Signalord
:
Advarsel
Faresætninger
:
H319
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætninger
:
FOREBYGGELSE:
P280
Bær øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
2.3 ANDRE FARER
Ingen kendte.
PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
3.2 BLANDINGER
FARLIGE KOMPONENTER
Kemisk betegnelse
CAS-Nr.
EF-Nr.
REACH No.
KlassificeringFORORDNING (EF) Nr.
1272/2008
Koncentration
[%]
Natriumcumolsulfonat
28348-53-0
248-983-7
Øjenirritation Kategori 2; H319
>= 5 - < 10
Fedtalkoholethoxylater, >
C15 og højst 5EO
68551-13-3
02-2119548508-30
Øjenirritation Kategori 2; H319
>= 5 - < 10
alkohol ethoxylater
111905-53-4
Hudi
                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité bulgare 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité espagnol 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité tchèque 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité allemand 23-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité estonien 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité anglais 25-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité français 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité italien 25-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité lituanien 26-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité hongrois 25-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité néerlandais 23-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité polonais 26-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité portugais 26-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité roumain 26-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité slovaque 27-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité slovène 27-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité finnois 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité norvégien 26-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité ukrainien 28-11-2017

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents