P3-MANOGUARD AL

Pays: Danemark

Langue: danois

Source: Ecolab

Achète-le

Disponible depuis:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Fiche de données de sécurité

                SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr.
1907/2006
P3-MANOGUARD AL
113418E
1 / 10
PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/
VIRKSOMHEDEN
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
Produktnavn
:
P3-manoguard AL
Produktkode
:
113418E
Anvendelse af stoffet/det
kemiske produkt
:
Hudpleje
Stoftype
:
Blanding
KUN TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG.
Information om fortyndning
:
Ingen information om fortyndning angivet.
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER
FRARÅDES
Identificerede anvendelser
:
Kosmetik
Anbefalede begrænsninger i
brugen
:
Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
Firma
:
Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85
dk-customerservice@ecolab.com
1.4 NØDTELEFON
Nødtelefon
:
+4578746855
+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk
Giftinformationen tlf. nr.
:
82 12 12 12
Udstedelse-/revisionsdato
:
16.09.2019
Udgave
:
1.0
PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
KLASSIFICERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
Ikke et farligt stof eller blanding.
Dette er et kosmetisk produkt i henhold til forordning (EF) nr.
1223/2009 og er derfor fritaget for
klassificering og mærkning i henhold til forordning (EF) nr.
1272/2008 (og deres respektive
ændringer).
Ifølge gældende lovgivning, er sikkerhedsdatablade ikke påkrævet
for lægemidler eller konmetik
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
P3-MANOGUARD AL
113418E
2 / 10
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
ETIKETTERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
Ikke et farligt stof eller blanding.
2.3 ANDRE FARER
Ingen kendte.
PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
3.2 BLANDINGER
FARLIGE KOMPONENTER
Kemisk betegnelse
CAS-Nr.
EF-Nr.
REACH No.
Klassificering
FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008
Koncentration
[%]
Kosmetisk formulering
Ikke klassificeret;
>= 50 - <= 100
PUNKT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
4.1 BESKRIVELSE AF FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
I tilfælde af øjenk
                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité bulgare 17-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité espagnol 20-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité tchèque 17-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité allemand 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité estonien 17-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité français 23-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité italien 20-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité lituanien 26-01-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité hongrois 18-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité néerlandais 23-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité polonais 19-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité portugais 19-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité roumain 19-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité slovaque 20-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité slovène 29-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité finnois 27-04-2022
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité suédois 18-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité norvégien 26-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité ukrainien 20-09-2021

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents