KAY FILTER POUCH CLEANER

Pays: Bulgarie

Langue: bulgare

Source: Ecolab

Achète-le

Disponible depuis:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Fiche de données de sécurité

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
KAY FILTER POUCH CLEANER
914355
1 / 16
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
KAY FILTER POUCH CLEANER
Код на продукта
:
914355
Употреба на
веществото/сместа
:
Почистващ препарат
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
1.0 %
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Средство за отстраняване на котлен
камък. Ръчен процес
Периодично почистване чрез накисване
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
KAY BVBA
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210
B-3980 Tessenderlo, Белгия +32 13 67 06 91 (Белгия)
BE_KAY_CS@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+32 13 67 06 91 (Белгия)
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09 (Клиника по токсикология при
УМБАЛСМ
"Н.П.Пирогов")
Дата на
съставяне/преработка
:
07.01.2016
Издание
:
1.0
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА О
                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité espagnol 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité tchèque 17-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité allemand 16-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité estonien 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité anglais 18-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité français 23-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité italien 25-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité lituanien 19-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité hongrois 18-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité néerlandais 16-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité polonais 26-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité portugais 26-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité roumain 26-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité slovaque 20-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité slovène 20-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité finnois 24-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité suédois 18-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité norvégien 19-09-2021
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité ukrainien 28-11-2017
Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité indonésien 24-11-2017

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents