PREMIUM LINE CLEAN

Maa: Suomi

Kieli: suomi

Lähde: Ecolab

Osta se nyt

Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake (SDS)
17-09-2021

Saatavilla:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Turvallisuustietolomake

                KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006
mukaisesti
PREMIUM LINE CLEAN
113246E
1 / 10
KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 TUOTETUNNISTE
Kauppanimi
:
Premium Line Clean
Valmisteen tunnuskoodi
:
113246E
Aineen ja/tai seoksen
käyttötapa
:
Ihonhoito
Aineen tyyppi
:
Seos
VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.
Tietoa tuotteen
laimennuksesta
:
Laimennuksesta ei ole tietoa.
1.2 AINEEN TAI SEOKSEN MERKITYKSELLISET TUNNISTETUT KÄYTÖT JA
KÄYTÖT, JOITA EI SUOSITELLA
Tunnistetut käyttötavat
:
Kosmetiikka
Suositeltavia
käyttörajoituksia
:
Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön.
1.3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN TOIMITTAJAN TIEDOT
Valmistaja
:
Oy Ecolab Ab
PL 123 (Palkkatilanportti 1)
00241, Helsinki Suomi Puh:020 7561 400
fi-tilaukset@ecolab.com
1.4 HÄTÄPUHELINNUMERO
Hätäpuhelinnumero
:
+358753252898
+32-(0)3-575-5555 Euroopan ylittävä
Myrkytystietokeskuksen
puhelinnumero
:
09 471 977
Laatimis-/tarkistuspäivä
:
13.05.2019
Versio
:
1.2
KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1 AINEEN TAI SEOKSEN LUOKITUS
VAROITUSMERKKI, R-LAUSEKKEET JA MUUT TIEDOT AINEOSASTA (ASETUS (EY)
N:O 1272/2008)
Vaaraton aine tai seos.
Voimassa olevan lainsäädännön mukaan
käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen lääketuotteille
tai kosmetiiikalle ei ole pakollista
2.2 MERKINNÄT
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti
PREMIUM LINE CLEAN
113246E
2 / 10
MERKINNÄT (ASETUS (EY) N:O 1272/2008)
Vaaraton aine tai seos.
2.3 MUUT VAARAT
Ei tunneta.
KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2 SEOKSET
VAARAA AIHEUTTAVAT AINEOSAT
Kemiallinen nimi
CAS-Nro.
EY-Nro.
REACH-nro
Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut
tiedot aineosasta
ASETUS (EY) N:o 1272/2008
Pitoisuus [%]
Kosmeettinen seos
Ei luokiteltu;
>= 50 - <= 100
KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1 ENSIAPUTOIMENPITEIDEN KUVAUS
Silmäkosketus
:
Huuhdeltava vedellä.
Iholle saatuna
:
Huuhdeltava vedellä.
Nieltynä
:
Huuhdeltava suu. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy
oireita.
Hengitettynä
:
Otettava yhteyttä lääkäriin
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake espanja 24-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake tanska 17-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake englanti 18-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake ruotsi 18-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake norja 19-09-2021

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia