NATRIUMKLORID ABCUR 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

22-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

08-03-2021

Aktiivinen ainesosa:
Natrii chloridum
Saatavilla:
Abcur AB
ATC-koodi:
A12CA01
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Natrii chloridum
Annos:
500 mg
Lääkemuoto:
tabletti, kalvopäällysteinen
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
natriumkloridi
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
32561
Valtuutus päivämäärä:
2014-12-12

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen

natriumkloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa

muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Natriumklorid Abcur on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Natriumklorid Abcur -valmistetta

Miten Natriumklorid Abcur -valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Natriumklorid Abcur -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Natriumklorid Abcur on ja mihin sitä käytetään

Natriumklorid Abcur -valmistetta käytetään natriumvajeen hoitoon. Natriumvajeen syynä voi olla

esimerkiksi suolentypistys (avanne) tai sairaus, josta käytetään nimitystä SIADH (antidiureettisen hormonin

epäasianmukaisen erityksen oireyhtymä). Natriumklorid Abcur sisältää vaikuttavana aineena

natriumkloridia, joka on tärkeä elimistön nestetasapainolle.

Natriumkloridia, jota Natriumklorid Abcur sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai

muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Natriumklorid Abcur -valmistetta

Älä käytä Natriumklorid Abcur -valmistetta

jos olet allerginen natriumkloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos sinulla vaikea munuaisten vajaatoiminta

jos sinulla hoidosta huolimatta esiintyy sydämen vajaatoiminnan oireita

jos sinulla on turvotusta

jos sinulla vaikea maksan vajaatoiminta (maksakirroosi)

jos sinulla on raskausmyrkytys (raskauskomplikaatio, jonka oireita ovat verenpaineen nousu ja

turvotus, joka johtuu nesteen kertymisestä).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Natriumklorid

Abcur -valmistetta

jos sinulla on sydämen vajaatoiminta

jos sinulla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta

jos sinulla on verenpainetauti

jos käytät kortisonia sisältäviä lääkkeitä.

Muut lääkevalmisteet ja Natriumklorid Abcur

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää

muita lääkkeitä. Natriumklorid Abcur -valmisteella voi olla vaikutusta seuraavien lääkkeiden tehoon tai ne

voivat vaikuttaa tämän lääkkeen vaikutukseen:

verenpainelääkkeet

litiumia sisältävät lääkkeet.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Riskejä ei ole tiedossa, jos valmistetta käytetään suositusten mukaisesti.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääkkeellä ei ole osoitettu olevan vaikutusta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On

omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja

haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele

lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3.

Miten Natriumklorid Abcur -valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai

apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai

sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Aikuiset: annostus on yksilöllinen, kuitenkin enintään 20 tablettia päivässä jaettuna osa-annoksiin.

Tabletit on nieltävä kokonaisina.

Jos otat enemmän Natriumklorid Abcur -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa)

riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos olet ottanut liian paljon Natriumklorid Abcur -valmistetta, sinulla voi ilmetä seuraavia oireita: jano,

vähentynyt syljen eritys, kielen turpoaminen, sydämen tykytys, matala verenpaine, nestettä aivoissa tai

kehossa, päänsärky, levottomuus, huimaus, mahakrampit, oksentelu ja ripuli. Vakavissa tapauksissa voi

esiintyä koomaa ja hengityksen pysähtymistä.

Jos unohdat käyttää Natriumklorid Abcur -valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos lopetat Natriumklorid Abcur -valmisteen käytön

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai

sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu (esiintymistiheys on tuntematon):

pahoinvointi, oksentelu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit

ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit

auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Natriumklorid Abcur -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Exp) jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Natriumklorid Abcur sisältää

Vaikuttava aine on natriumkloridi.

Muut aineet ovat talkki, mikrokiteinen selluloosa, hypromelloosi, makrogoli.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Muovipurkki, jossa 30, 40, 50, 60, 70 ,80,90, 98 tai 100 tablettia.

Myyntiluvan haltija

Abcur AB, Box 1452, 251 14 Helsingborg, Ruotsi

Valmistaja

Viminco, Skælskør, Tanska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

22.4.2021

Bipacksedeln: Information till patienten

Natriumklorid Abcur 500 mg, filmdragerad tablett

natriumklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information, se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Natriumklorid Abcur är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Natriumklorid Abcur

Hur du använder Natriumklorid Abcur

Eventuella biverkningar

Hur Natriumklorid Abcur ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Natriumklorid Abcur är och vad det används för

Natriumklorid Abcur används för att behandla natriumbrist som uppstått på grund av att du t ex har en

förkortad tarm (stomi) eller lider av en sjukdom som kallas SIADH (inadekvat ADH-sekretion). Den aktiva

substansen i Natriumklorid Abcur är natriumklorid, ett ämne som är viktigt för vätskebalansen i kroppen.

Natriumklorid som finns i Natriumklorid Abcur kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Natriumklorid Abcur

Använd inte Natriumklorid Abcur

om du är allergisk mot natriumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du har allvarligt nedsatt njurfunktion

om du har symtom på hjärtsvikt trots behandling

om du har vätskeansamling

om du har allvarligt nedsatt leverfunktion (levercirros)

om du har havandeskapsförgiftning (en graviditetskomplikation som kännetecknas av högt blodtryck

och svullnad orsakad av ansamling av vätska).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Natriumklorid Abcur

om du har hjärtsvikt

om du har nedsatt njur-/leverfunktion

om du har högt blodtryck

om du använder läkemedel som innehåller kortison.

Andra läkemedel och Natriumklorid Abcur

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra

läkemedel. Natriumklorid Abcur kan påverka eller påverkas av om du använder något av följande:

blodtryckssänkande läkemedel

läkemedel som innehåller litium.

Graviditet, amning och fertilitet

Inga kända risker vid rekommenderad dos.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner har påvisats.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som

kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av

läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du använder Natriumklorid Abcur

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från

läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är

osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna: individuell dosering, dock högst 20 tabletter per dag uppdelat på flera doseringstillfällen. Tabletterna

bör sväljas hela.

Om du använt för stor mängd av Natriumklorid Abcur

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta

läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 0800 147 111 i Finland) för bedömning av

risken samt rådgivning.

Om du tagit för mycket Natriumklorid Abcur kan du drabbas av följande: törst, minskad saliv, svullen tunga,

hjärtklappning, blodtrycksfall, vätskeansamling i hjärnan eller kroppen, huvudvärk, rastlöshet, yrsel,

magkramper, kräkningar och diarré. Koma och andningsstillestånd kan förekomma i allvarliga fall.

Om du har glömt att använda Natriumklorid Abcur

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att använda Natriumklorid Abcur

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Illamående, kräkningar

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer

nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Finland

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Sverige

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Natriumklorid Abcur ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är natriumklorid.

Övriga innehållsämnen är talk, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, makrogol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Plastburk med 30, 40, 50, 60, 70 ,80,90, 98 eller 100 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Abcur AB, Box 1452, 251 14 Helsingborg, Sverige

Tillverkare

Viminco, Skælskør, Danmark

Denna bipacksedel ändrades senast

22.4.2021

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1 tabletti sisältää 500 mg natriumkloridia, mikä vastaa 8,6 mmol natriumia ja 8,6 mmol kloridia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti, kalvopäällysteinen

Pyöreä, valkoinen, kaksoiskupera tabletti, jonka halkaisija on 10 mm.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Symptomaattinen krooninen normovoleeminen hyponatremia, kun nesterajoituksella ja/tai diureettihoidolla

ei saavuteta riittävää tehoa (esim. antidiureettisen hormonin epäasianmukaisen erityksen oireyhtymä

(SIADH).

Hypovoleeminen hyponatremia (esim. ileostooma/jejunostooma).

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset:

Annostus sovitetaan yksilöllisesti ja sitä säädetään hoitovasteen mukaan, enintään 20 tablettia vuorokaudessa

jaettuna useaan antokertaan.

Vaikeassa hyponatremiassa annetaan laskimonesteytystä.

Antotapa

Vain suun kautta. Niellään kokonaisena.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Vaikea munuaisten vajaatoiminta (ja oliguria/anuria). Kompensoitumaton sydämen vajaatoiminta. Yleistynyt

edeema. Kompensoitumaton maksakirroosi. Pre-eklampsia.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Hyponatremian syy on aina selvitettävä ennen kuin hoito natriumkloriditableteilla aloitetaan. Hoidon aikana

on säännöllisesti seurattava seerumin natriumpitoisuuksia hypernatremian välttämiseksi. Erityistä

varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on sydämen vajaatoiminta, munuaisten ja/tai maksan

vajaatoimintaa, verenpainetauti tai sairaus, jossa esiintyy natriumretentiota, tai jos potilasta hoidetaan

kortisonilla. Iäkkäiden ja postoperatiivisten potilaiden hoitoa on valvottava tarkkaan.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Joidenkin antihypertensiivisten aineiden (etenkin vasodilaattoreiden) vaikutus saattaa laskea, jos suolan

saanti on erittäin runsasta. Suurten natriummäärien nauttiminen voi estää riittävän litiumpitoisuuden

saavuttamista tai ylläpitämistä.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Ei tunnettuja riskejä hoitoannoksilla.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

Natriumklorid Abcur -valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn.

4.8

Haittavaikutukset

Tämän lääkevalmisteen aiheuttamien haittavaikutusten esiintymistiheyttä ei ole kliinisesti dokumentoitu

nykymenetelmin.

Ruoansulatuselimistö

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin): pahoinvointi, oksentelu

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se

mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia

pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Toksisuus

Natriumkloridin yliannostus aiheuttaa vaaran etenkin lapsille, mutta myös aikuisilla voi esiintyä oireita.

Toksinen annos on yleensä 0,5–1 g/kg.

Oireet

Liiallinen natriumkloridin saanti voi aiheuttaa hypernatremiaa. Sen oireita ovat jano, vähentynyt syljen

eritys, kielen turpoaminen, takykardia, hypertonia/hypotonia, nesteen kertyminen elimistöön ja ääreissosien

turvotus, päänsärky, levottomuus, ärtyneisyys, heitehuimaus, vatsan kouristukset, oksentelu ja ripuli.

Vaikeissa tapauksissa ilmenee keuhko- ja aivoedeemaa, kouristuksia, koomaa ja hengityksen pysähtymistä.

Hoito

Anna vettä suun kautta. Jos yliannostus on merkittävä, seerumin natriumpitoisuus on määritettävä

mahdollisimman pian, etenkin lapsilta. Hoito on hypernatremian asteen ja oireiden mukaista. Vaikeissa

hypernatremiatapauksissa voidaan antaa nesteitä, jotka eivät sisällä natriumia, ja loopdiureeetteja, kuten

furosemidia, tarkkaillen samalla seerumin elektrolyyttejä huolellisesti.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Kivennäisaineet, ATC-koodi: A12CA01

Vaikutusmekanismi

Natriumkloridin pääasiallinen tehtävä on ylläpitää veren ja kudosten osmoottista painetta. Osmoottisen

paineen muutokset vaikuttavat nesteen virtaukseen ja suolan diffuusioon solukudoksessa.

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Natriumkloridi imeytyy hyvin ruoansulatuskanavasta.

Jakautuminen

Natriumkloridia on kaikissa kehon nesteissä, mutta etenkin ekstrasellulaarinesteessä. Erittyvän (hien

mukana) natriumin määrä on yleensä vähäistä.

Eliminaatio

Ylimääräinen natrium erittyy virtsaan, mikä ylläpitää osmoottista painetta.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Muissa valmisteyhteenvedon kohdissa mainittujen tietojen lisäksi ei ole olemassa muita prekliinisiä tietoja,

jotka olisivat oleellisia kliinisen turvallisuuden kannalta.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, talkki

Kalvopäällyste: hypromelloosi, makrogoli

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

3 vuotta.

6.4

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Muovipurkki (polyeteeni), jossa 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 98 tai 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle

Ei erityisvaatimuksia hävittämisen suhteen.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Abcur AB

Box 1452

251 14 Helsingborg

Ruotsi

8.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

32561

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

12.12.2014/28.03.2019

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

8.3.2021

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot