Envidor

Maa: Suomi

Kieli: suomi

Lähde: Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
10-02-2015
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake (SDS)
08-05-2018

Aktiivinen ainesosa:

Hydrochlorothiazidum,Kalii chloridum

Saatavilla:

Bayer AG

ATC-koodi:

C03AB03

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

Hydrochlorothiazidum,Kalii chloridum

Lääkemuoto:

tabletti

Prescription tyyppi:

Resepti

Terapeuttinen alue:

hydroklooritiatsidi ja kalium

Tuoteyhteenveto:

Vihannes- ja hedelmäpuupunkin torjuntaan omenalta, päärynältä, mansikalta ja koristekasveista lukuun ottamatta ruusua, omenankellastajapunkin torjuntaan omenalta ja pikkupäärynäkempin torjuntaan päärynältä.   Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Valtuutuksen tilan:

Myyntilupa peruuntunut

Valtuutus päivämäärä:

1966-02-09

Pakkausseloste

                Envidor 240 SC/ 8.1.2015
1 (4)
ENVIDOR 240 SC MYYNTIPÄÄLLYKSEN TEKSTI
TUHOELÄINTEN TORJUNTAAN VAROITUS
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk
hudreaktion.
Epäillään aiheuttavan syöpää. Misstänks kunna orsaka cancer.
Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.
Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.
Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu
lääkäriin.
Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Varastoi lukitussa tilassa. Förvaras inlåst.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle
aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön,
följ bruksanvisningen.
TEHOAINE: Spirodiklofeeni 240 g/l
VALMISTETYYPPI: SC
KÄYTTÄJÄRYHMÄ: Ammattikäyttäjät
KÄYTTÖTARKOITUS:
Vihannes-
ja
hedelmäpuupunkin
torjuntaan
omenalta,
päärynältä,
mansikalta
ja
koristekasveista
lukuun
ottamatta
ruusua,
omenankellastajapunkin
torjuntaan
omenalta ja pikkupäärynäkempin torjuntaan päärynältä.
KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Varoaika on mansikalla 7 vrk, omenalla ja päärynällä 14 vrk.
RESISTENSSIN HALLINTA:
Resistenssin
ehkäisemiseksi
on
tärkeää,
että
valmistetta
käytetään
käyttöohjeen
mukaisesti (käyttömäärä, -kerrat ja -ajankohta).
Vaikutusmekanismiltaan samanlaisia
valmisteita (tehoaineryhmä 23 lipidisynteesin estäjät) ei pidä
käyttää useita kertoja
peräkkäin, vaan valita valmiste toisesta tehoaineryhmästä.
Envidor 240 SC/ 8.1.2015
2 (4)
Valmistetta voi käyttää omenalla, p
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Turvallisuustietolomake

                KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006
mukaisesti
ENVIDOR 240 SC
1/11
Versio 4 / FIN
Muutettu viimeksi: 04.05.2018
102000007496
Päiväys: 04.05.2018
KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 TUOTETUNNISTE
KAUPPANIMI
ENVIDOR 240 SC
VALMISTEEN TUNNUSKOODI
(UVP)
05304954
1.2 AINEEN TAI SEOKSEN MERKITYKSELLISET TUNNISTETUT KÄYTÖT JA
KÄYTÖT, JOITA EI SUOSITELLA
KÄYTTÖ
Hyönteishävite
1.3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN TOIMITTAJAN TIEDOT
TOIMITTAJA
Bayer A/S, Bayer CropScience
c/o Bayer Oy
Keilaranta 12
Postilokero 73
02151 Espoo
Suomi
PUHELIN
+358 20-785 21
TELEFAX
+358 20-785 8213
Y-TUNNUS
1053-562-3
TOIMIALAKOODI
A011 Kasvinviljely, puutarhatalous
VASTUULLINEN OSASTO
Sähköposti: MSDS.Nordic@bayer.com
1.4 HÄTÄPUHELINNUMERO
HÄTÄPUHELINNUMERO
Myrkytystietokeskus
(+358) 9-471 977 tai 112
KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI
2.1 AINEEN TAI SEOKSEN LUOKITUS
LUOKITUS ON TUKES:IN HYVÄKSYNTÄPÄÄTÖKSEN MUKAINEN.
Ihon herkistyminen: Luokka 1
H317
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Luokka 2
H351
Epäillään aiheuttavan syöpää.
Krooninen myrkyllisyys vesieliöille: Luokka 4
H413
Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.
2.2 MERKINNÄT
MYYNTIPÄÄLLYKSEN TEKSTI ON TUKES:IN HYVÄKSYNTÄPÄÄTÖKSEN
MUKAINEN.
Varustettava varoitusmerkinnällä.
VAROITUSETIKETTIIN MERKITTÄVIEN AINEOSIEN NIMET:
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006
mukaisesti
ENVIDOR 240 SC
2/11
Versio 4 / FIN
Muutettu viimeksi: 04.05.2018
102000007496
Päiväys: 04.05.2018

Spirodiklofeeni
HUOMIOSANA: Varoitus
VAARALAUSEKKEET
H351
Epäillään aiheuttavan syöpää.
H317
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H413
Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.
EUH 401
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle
aiheutuvien vaarojen
välttämiseksi.
TURVALAUSEKKEET
P261
Vältä pölyn/ savun/ kaasun/ sumun/ höyryn/ suihkeen
hengittämistä.
P280
Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmien
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake ruotsi 08-05-2018

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia