DRYEXX (911806) (CLP)

Maa: Suomi

Kieli: suomi

Lähde: Ecolab

Osta se nyt

Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake (SDS)
17-09-2021

Saatavilla:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Turvallisuustietolomake

                KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006
mukaisesti
DRYEXX
115871E
1 / 12
KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 TUOTETUNNISTE
Kauppanimi
:
Dryexx
Valmisteen tunnuskoodi
:
115871E
Aineen ja/tai seoksen
käyttötapa
:
Voiteluaine
Aineen tyyppi
:
Seos
VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.
Tietoa tuotteen
laimennuksesta
:
Laimennuksesta ei ole tietoa.
1.2 AINEEN TAI SEOKSEN MERKITYKSELLISET TUNNISTETUT KÄYTÖT JA
KÄYTÖT, JOITA EI SUOSITELLA
Tunnistetut käyttötavat
:
Yleispuhdistusaine - Suihkutus ja pyyhintä manuaalinen prosessi,
ilman PPE:tä
Ratojen hoitoaineet. Automaattinen suihkutusprosessi
Suositeltavia
käyttörajoituksia
:
Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön.
1.3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN TOIMITTAJAN TIEDOT
Valmistaja
:
Oy Ecolab Ab
PL 123 (Palkkatilanportti 1)
00241, Helsinki Suomi Puh:020 7561 400
fi-tilaukset@ecolab.com
1.4 HÄTÄPUHELINNUMERO
Hätäpuhelinnumero
:
+358753252898
+32-(0)3-575-5555 Euroopan ylittävä
Myrkytystietokeskuksen
puhelinnumero
:
0800 147 111
Laatimis-/tarkistuspäivä
:
21.05.2020
Versio
:
1.1
KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1 AINEEN TAI SEOKSEN LUOKITUS
Luokitus (ASETUS (EY) N:O 1272/2008)
Vaaraton aine tai seos.
2.2 MERKINNÄT
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti
DRYEXX
115871E
2 / 12
MERKINNÄT (ASETUS (EY) N:O 1272/2008)
Vaaraton aine tai seos.
2.3 MUUT VAARAT
Ei tunneta.
KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2 SEOKSET
Huomautuksia
:
Ei vaarallisia ainesosia
KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1 ENSIAPUTOIMENPITEIDEN KUVAUS
Silmäkosketus
:
Roiskeet huuhdeltava runsaalla vedellä.
Iholle saatuna
:
Roiskeet huuhdeltava runsaalla vedellä.
Nieltynä
:
Huuhdeltava suu. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy
oireita.
Hengitettynä
:
Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy oireita.
4.2 TÄRKEIMMÄT OIREET JA VAIKUTUKSET, SEKÄ VÄLITTÖMÄT ETTÄ
VIIVÄSTYNEET
Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.
4.3 MAHDOLLISESTI TARVITTAVAA VÄLITÖNTÄ LÄÄKETIETEELLIS
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake espanja 24-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake tšekki 17-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake tanska 17-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake saksa 16-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake kreikka 28-04-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake englanti 18-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake ranska 17-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake italia 18-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake hollanti 26-04-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake puola 19-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake portugali 19-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake ruotsi 18-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake norja 19-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake serbia 19-09-2021

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia