BIO-SHIELD BEVERAGE TOWER DRAIN CLEANER (917105)

Maa: Suomi

Kieli: suomi

Lähde: Ecolab

Osta se nyt

Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake (SDS)
24-11-2017

Saatavilla:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Turvallisuustietolomake

                KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006
mukaisesti
BIO-SHIELD BEVERAGE TOWER DRAIN CLEANER
917105
1 / 15
KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 TUOTETUNNISTE
Kauppanimi
:
BIO-SHIELD BEVERAGE TOWER DRAIN CLEANER
Valmisteen tunnuskoodi
:
917105
Aineen ja/tai seoksen
käyttötapa
:
viemärinpuhdistusaine
Aineen tyyppi
:
Seos
VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.
Tietoa tuotteen
laimennuksesta
:
3.0 %
1.2 AINEEN TAI SEOKSEN MERKITYKSELLISET TUNNISTETUT KÄYTÖT JA
KÄYTÖT, JOITA EI SUOSITELLA
Tunnistetut käyttötavat
:
Viemärin puhdistusaine. Manuaalinen prosessi
Suositeltavia
käyttörajoituksia
:
Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön.
1.3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN TOIMITTAJAN TIEDOT
Valmistaja
:
KAY BVBA
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210
B-3980 Tessenderlo, Belgia +32 13 67 06 91 (Belgia)
BE_KAY_CS@ecolab.com
1.4 HÄTÄPUHELINNUMERO
Hätäpuhelinnumero
:
+32 13 67 06 91 (Belgia)
Myrkytystietokeskuksen
puhelinnumero
:
09 471 977
Laatimis-/tarkistuspäivä
:
11.03.2015
Versio
:
1.1
KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1 AINEEN TAI SEOKSEN LUOKITUS
VAROITUSMERKKI, R-LAUSEKKEET JA MUUT TIEDOT AINEOSASTA (ASETUS (EY)
N:O 1272/2008)
TUOTE KONSENTRAATTINA
Silmä-ärsytys, Luokka 2
H319
TUOTE KÄYTTÖKONSENTRAATIONA
Vaaraton aine tai seos.
VAROITUSMERKKI, R-LAUSEKKEET JA MUUT TIEDOT AINEOSASTA (67/548/ETY,
1999/45/EY)
TUOTE KONSENTRAATTINA
Xi; ÄRSYTTÄVÄ
R36
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti
BIO-SHIELD BEVERAGE TOWER DRAIN CLEANER
917105
2 / 15
TUOTE KÄYTTÖKONSENTRAATIONA
Vaaraton aine tai seos.
Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat
kohdassa 16.
Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat
kohdassa 16.
2.2 MERKINNÄT
MERKINNÄT (ASETUS (EY) N:O 1272/2008)
TUOTE KONSENTRAATTINA
Varoitusmerkit
:
Huomiosana
:
Varoitus
Vaaralausekkeet
:
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
TUOTE KÄYTTÖKONSENTRAATIONA
Vaaraton aine tai seos.
LISÄMERKINNÄT:
TUOTE KONSENTRAATTINA
Eräitä seoksia koskevat
eri
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake bulgaria 24-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake espanja 24-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake tšekki 24-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake tanska 24-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake saksa 23-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake viro 24-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake kreikka 25-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake englanti 25-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake ranska 23-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake italia 25-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake latvia 25-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake liettua 25-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake unkari 25-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake hollanti 23-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake puola 26-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake portugali 26-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake romania 26-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake slovakki 27-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake venäjä 26-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake norja 26-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake kroatia 24-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake serbia 27-11-2017

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia