Aethoxysklerol 30 mg/ml injektioneste, liuos

Maa: Suomi

Kieli: suomi

Lähde: Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
28-08-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
09-11-2020

Aktiivinen ainesosa:

Lauromacrogolum 400

Saatavilla:

CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & CO GMBH

ATC-koodi:

C05BB02

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

Lauromacrogolum 400

Annos:

30 mg/ml

Lääkemuoto:

injektioneste, liuos

Kpl paketissa:

Kaupan: 5 x 2 ml (VNR-numero: 405647)

Prescription tyyppi:

Resepti: 5 x 2 ml

Terapeuttinen alue:

polidokanoli

Tuoteyhteenveto:

Substituutioryhmä: 2489

Valtuutuksen tilan:

Myyntilupa myönnetty

Valtuutus päivämäärä:

1975-12-22

Pakkausseloste

                1
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA POTILAALLE
AETHOXYSKLEROL 30 MG/ML INJEKTIONESTE, LIUOS
lauromakrogoli 400
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN SAAT TÄTÄ
LÄÄKETTÄ, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ SINULLE
TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin puoleen.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä
koskee myös sellaisia mahdollisia
haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.
Ks. kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Aethoxysklerol 30 mg/ml on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Aethoxysklerol 30 mg/ml
-valmistetta
3.
Miten Aethoxysklerol 30 mg/ml -valmistetta annetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Aethoxysklerol 30 mg/ml -valmisteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ AETHOXYSKLEROL 30 MG/ML ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Aethoxysklerol on suonikohjujen hoitoon tarkoitettu lauromakrogoli
400:aa sisältävä
laskimolaajentumia
kovettava lääkevalmiste. Vaikuttava aine tunnetaan myös
aikaisemmalla INN-
nimellään polidokanolina tai Euroopan farmakopea -nimellään
makrogolilauryylieetterinä.
Käytettävän Aethoxysklerol-valmisteen vahvuus riippuu kovetettavien
laskimolaajentumien koosta.
Aethoxysklerol 30 mg/ml -valmistetta käytetään keskisuurten ja
suurten laskimolaajentumien
kovetushoitoon.
Lauromakrogoli 400:a, jota Aethoxysklerol 30 mg/ml sisältää,
voidaan joskus käyttää myös muiden
kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy
neuvoa lääkäriltä,
apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta
tarvittaessa ja noudata aina heiltä
saamiasi ohjeita.
2.
MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN SAAT AETHOXYSKLEROL 30 MG/ML
-VALMISTETTA
LÄÄKÄRI EI VOI ANTAA SINULLE AETHOXYSKLEROL 30 MG/ML -VALMISTETTA
-
jos olet allerginen lauromakrogoli 400:lle tai tämän lääkkeen
jollekin
muulle aineelle (lueteltu
kohdassa 6)
-
jos sinulla on jokin akuutti vakava sairaus (erityisesti hoit
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                VALMISTEYHTEENVETO
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Aethoxysklerol 5 mg/ml injektioneste, liuos
Aethoxysklerol 10 mg/ml injektioneste, liuos
Aethoxysklerol 30 mg/ml injektioneste, liuos
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Vaikuttava aine: lauromakrogoli 400 (vaikuttavan aineen aikaisempi
INN-nimi on ollut polidokanoli).
2 ml injektioliuos sisältää lauromakrogoli 400:aa
Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan
Kaikki Aethoxysklerol-valmisteet sisältävät 79 mg alkoholia
(etanolia) per lasiampulli (2 ml), mikä
vastaa 5 tilavuusprosenttia etanolia (alkoholia).
Täydellinen apuaineluettelo: ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Injektioneste, liuos.
Väritön, kirkas liuos.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Alaraajan laskimolaajentumien
kovetushoito
Alaraajan laskimolaajentumien
kovetushoitoon käytetään valmisteen eri vahvuuksia riippuen
kovetettavien laskimolaajentumien
koosta.
_Aethoxysklerol 5 mg/ml _
Hämähäkkiluomien ja hämähäkkiluomien keskussuonien kovetushoito.
_Aethoxysklerol 10 mg/ml _
Hämähäkkiluomien keskussuonien, retikulaaristen laskimolaajentumien
ja pienten
laskimolaajentumien
kovetushoito.
_Aethoxysklerol 30 mg/ml _
Aethoxysklerol
Vaikuttavan aineen määrä
5 mg/ml
10 mg
10 mg/ml
20 mg
30 mg/ml
60 mg
Keskikokoisten ja suurten laskimolaajentumien
kovetushoito.
Ruokatorven laskimolaajentumien kovetushoito
_Aethoxysklerol 10 mg/ml _
Tähystyksessä todettujen ruokatorven laskimolaajentumien
kovetushoito ruokatorven
laskimolaajentumien
akuuteissa vuodoissa.
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Koska vaahtoterapiasta ei ole saatavana riittävästi tietoa, ei
Aethoxysklerol-valmisteiden
käytölle
vaahtoterapiassa voida vielä esittää positiivista
riski-hyöty-arviota tai annostussuosituksia.
Alaraajan laskimolaajentumien
kovetushoito
_Kerta- ja päivittäisannokset _
Annosta 2 mg lauromakrogoli 400:aa painokiloa kohti vuorokaudessa ei
yleensä tulisi ylittää. Tämä
tarkoittaa sitä, että 70 kg painavalle potilaalle voidaan antaa
injektiona enintään 140 mg
lauromakrogoli 400:aa.
140 mg lauromakrog
                
                Lue koko asiakirja