ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY

Maa: Suomi

Kieli: suomi

Lähde: Ecolab

Osta se nyt

Lataa Turvallisuustietolomake (SDS)
17-09-2021

Saatavilla:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Turvallisuustietolomake

                ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
TUOTENIMI
ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY
TÄYTTÄÄ ASETUKSEN (EY) NRO 1907/2006 (REACH) JA LIITTEEN II
(453/2010) VAATIMUKSET -
EUROOPPA
:
1.1 TUOTETUNNISTE
1.3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN TOIMITTAJAN TIEDOT
1.2 AINEEN TAI SEOKSEN MERKITYKSELLISET TUNNISTETUT KÄYTÖT JA
KÄYTÖT, JOITA EI SUOSITELLA
TUNNISTETUT KÄYTTÖTARKOITUKSET
KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
TUOTEKOODI
:
EI-SUOSITELTAVAT KÄYTTÖTARKOITUKSET
1.4 HÄTÄPUHELINNUMERO
KANSALLINEN NEUVONTAELIN/MYRKYTYSKESKUS
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Kastoprosessi
Ei tiedossa.
Oy Ecolab Ab
PL 80 (Piispanportti 10)
02201 ESPOO
Puh. 020 7561 400
Fax 020 7561 498
Y-tunnus 0829226-3
fi-tilaukset@ecolab.com
:
VALMISTAJA/ JÄLLEENMYYJÄ/
MAAHANTUOJA
108433E
:
PUHELINNUMERO
09 471 977 (Myrkytystietokeskus)/ 112 (Hätäkeskuslaitos) KÄYTTÖTARKOITUS
:
Tehostin
TUOTE ON TARKOITETTU VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN
VALMISTAJA/ JÄLLEENMYYJÄ/ MAAHANTUOJA
:
PUHELINNUMERO
020 7561 400 (arkisin 8.00 – 16.00)
VERSIO
: 1.01
LUOKITUS
C; R35
Tämän tuotteen luokitus perustuu pelkästään sen pH:n ääriarvoon
(voimassaolevan
EU lainsäädännön mukaisesti).
:
:
TERVEYSVAARA
Voimakkaasti syövyttävää.
Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.
LUOKITUS ASETUKSEN (EY) 1272/2008 [CLP/GHS] MUKAAN
KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI
2.1 AINEEN TAI SEOKSEN LUOKITUS
TUOTTEEN MÄÄRITELMÄ
:
seos
Katso kohdasta 16 yllämainittujen R- ja H-lausekkeiden täydelliset
tekstit.
DIREKTIIVIN 1999/45/EY MUKAINEN LUOKITUS [DPD]
Tuote on luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY ja sen
muutosten mukaan.
2.2 MERKINNÄT
VAROITUSMERKIT
:
Skin Corr. 1, H314
JULKAISUPÄIVÄ/TARKISTUSPÄIVÄ
:
_1/12_
7 Marraskuu 2013
_ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY_
KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI
:
MUUT VAARAT, JOTKA EIVÄT
AIHEUTA LUOKITUSTA
HUOMIOSANA
:
VAARALAUSEKKEET
:
ENNALTAEHKÄISY
:
TURVALAUSEKKEET
PELASTUSTOIMENPITEET
:
Vaara
P280 - Käytä suojäkäsineitä ja silmien/kasvonsuojainta.
P3
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake bulgaria 17-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake espanja 27-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake tšekki 25-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake tanska 17-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake viro 24-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake kreikka 25-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake englanti 25-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake ranska 16-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake italia 20-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake latvia 25-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake liettua 25-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake unkari 18-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake hollanti 23-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake puola 19-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake portugali 19-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake slovakki 20-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake sloveeni 27-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake ruotsi 18-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake venäjä 26-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake norja 26-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake ukraina 28-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake kroatia 17-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake serbia 19-09-2021

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia