TOPACTIVE OKTO (900691)

Eesti - eesti - Ecolab

Ohutuskaart Ohutuskaart (SDS)

24-11-2017

Saadav alates:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Müügiloa number:
115744E

Dokumendid teistes keeltes

Ohutuskaart Ohutuskaart - bulgaaria

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - hispaania

28-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - tšehhi

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - taani

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - saksa

23-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - kreeka

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - inglise

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - prantsuse

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - itaalia

28-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - läti

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - leedu

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - ungari

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - poola

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - portugali

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - rumeenia

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - slovaki

27-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - sloveeni

27-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - soome

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - rootsi

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - vene

27-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - norra

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - ukraina

28-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - horvaadi

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - serbia

27-11-2017

Lugege kogu dokumenti

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

1 / 21

1. JAGU. AINE/ SEGU NING ÄRIÜHINGU/ ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1 Tootetähis

Toote nimi

Topactive OKTO

Toote kood

115744E

Aine/ segu kasutamine

Biotsiid

Kemikaali liik

Segu

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

Teave toote lahjendamise

kohta.

1.0 %

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

soovitata

Kindlaksmääratud

kasutusalad

Pindade desinfektsioonivahend. Manuaalne protsess

Pindade desinfektsioonivahend. Pihusta ja loputa manuaalne

protsess

Soovitatavad

kasutuspiirangud

Üksnes tööstuslikuks ja kutsealaseks kasutamiseks.

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja

Ecolab sp. z o.o.

ul. Opolska 114

31-323, Kraków, Poola +48 12 26 16 100 (08.00-16.00 CET)

DOK.pl@ecolab.com

1.4 Hädaabitelefoninumber

Hädaabitelefoninumber

+3728807977

+32-(0)3-575-5555 Üle-euroopaline

Mürgistusteabe keskuse

telefoni number

16662

Koostamise

kuupäev/parandus

17.07.2017

Variant

2. JAGU. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Toode on müügiks

Oksüdeerivad vedelikud, Kategooria 2

H272

Metalle söövitavad ained, Kategooria 1

H290

Nahasöövitus, Kategooria 1A

H314

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

2 / 21

Raske silmakahjustus, Kategooria 1

H318

Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude,

Kategooria 3, Hingamiselundkond

H335

Vesikeskkonda kahjustav krooniline mürgisus, Kategooria 2

H411

Toote klassifikatsioon baseerub ainult tema pH piirväärtusel (vastavalt kehtivatele Euroopa

õigusaktidele).

Toodet kasutada lahjendatatult

Ei ole ohtlik aine ega segu.

2.2 Märgistuselemendid

Märgistamine (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Toode on müügiks

Ohupiktogrammid

Tunnussõna

Ettevaatust

Ohulaused

H272

Võib soodustada põlemist; oksüdeerija.

H290

Võib söövitada metalle.

H314

Põhjustab rasket nahasöövitust ja

silmakahjustusi.

H335

Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

H411

Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Täiendavad ohulaused

EUH071

Söövitav hingamisteedele.

Hoiatuslaused

Ettevaatusabinõud:

P210

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest

pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest

süüteallikatest. Mitte suitsetada.

P221

Rakendada ettevaatusabinõusid, et vältida

segunemist põlevainetega.

P280

Kanda kaitsekindaid/ kaitseprille/ kaitsemaski.

Vastutus:

P303 + P361 + P353

NAHALE (või juustele) SATTUMISE

KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud

rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada

duši all.

P305 + P351 + P338

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada

mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.

Eemaldada kontaktläätsed, kui neid

kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.

Loputada veel kord.

P310

Võtta viivitamata ühendust

MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga/.

Ohtlikud komponendid, mis peavad olema märgistusel loetletud:

acetic acid

alküüleetersulfaadid

vesinikperoksiid

Happed

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

3 / 21

octanoic acid

Toodet kasutada lahjendatatult

Ei ole ohtlik aine ega segu.

2.3 Muud ohud

Toode on müügiks

Mitte segada valgendajate ja teiste kloreeritud toodetega- kloorgaasi tekke oht!

3. JAGU. KOOSTIS/ TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.2 Segud

Toode on müügiks

Ohtlikud komponendid

Keemiline nimetus

CAS-Nr.

EC-Nr.

REACH Nr

KlassifikatsioonMÄÄRUS (EÜ) nr

1272/2008

Kontsentratsioo

n [%]

acetic acid

64-19-7

200-580-7

01-2119475328-30

Note B Tuleohtlikud vedelikud

Kategooria 3; H226

Nahasöövitus Kategooria 1A; H314

>= 10 - < 20

alküüleetersulfaadid

68891-38-3

500-234-8

01-2119488639-16

Nahaärritus Kategooria 2; H315

Raske silmakahjustus Kategooria 1;

H318

Vesikeskkonda kahjustav krooniline

mürgisus Kategooria 3; H412

>= 10 - < 20

vesinikperoksiid

7722-84-1

231-765-0

01-2119485845-22

Note B Oksüdeerivad vedelikud

Kategooria 1; H271

Akuutne toksilisus Kategooria 4; H302

Akuutne toksilisus Kategooria 4; H332

Nahasöövitus Kategooria 1A; H314

>= 5 - < 8

Happed

79-21-0

201-186-8

Tuleohtlikud vedelikud Kategooria 3;

H226

Orgaanilised peroksiidid Tüüp D; H242

Akuutne toksilisus Kategooria 4; H302

Akuutne toksilisus Kategooria 4; H332

Akuutne toksilisus Kategooria 4; H312

Nahasöövitus Kategooria 1A; H314

Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus

Kategooria 1; H400

Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne

kokkupuude Kategooria 3; H335

Vesikeskkonda kahjustav krooniline

mürgisus Kategooria 1; H410

>= 1 - < 2.5

octanoic acid

124-07-2

204-677-5

01-2119552491-41

Akuutne toksilisus Kategooria 4; H332

Nahasöövitus Kategooria 1C; H314

Raske silmakahjustus Kategooria 1;

H318

>= 1 - < 2.5

Peroxyoctanoic acid

33734-57-5

Pürofoorsed vedelikud Kategooria 1;

H250

Oksüdeerivad vedelikud Kategooria 1;

H271

Orgaanilised peroksiidid Tüüp F; H242

>= 0.1 - < 0.25

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

4 / 21

Nahasöövitus Kategooria 1B; H314

Raske silmakahjustus Kategooria 1;

H318

Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus

Kategooria 1; H400

Toodet kasutada lahjendatatult

Ohtlikud komponendid

Keemiline nimetus

CAS-Nr.

EC-Nr.

REACH Nr

KlassifikatsioonMÄÄRUS (EÜ) nr

1272/2008

Kontsentratsioo

n [%]

Happed

79-21-0

201-186-8

Tuleohtlikud vedelikudKategooria 3;

H226

Orgaanilised peroksiididTüüp D; H242

Akuutne toksilisusKategooria 4; H302

Akuutne toksilisusKategooria 4; H332

Akuutne toksilisusKategooria 4; H312

NahasöövitusKategooria 1A; H314

Vesikeskkonda kahjustav äge

mürgisusKategooria 1; H400

Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne

kokkupuudeKategooria 3; H335

Vesikeskkonda kahjustav krooniline

mürgisusKategooria 1; H410

< 0.1

Ained, mille suhtes on kehtestatud töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid :

acetic acid

64-19-7

200-580-7

01-2119475328-30

Tuleohtlikud vedelikudKategooria 3;

H226

NahasöövitusKategooria 1A; H314

>= 0.1 - < 0.25

H-teate täisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa 16.

4. JAGU. ESMAABIMEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Toode on müügiks

Silma sattumisel

Viivitamatult loputada rohke veega, samuti silmalaugude alt

vähemalt 15 minuti jooksul. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid

kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Kiiresti kutsuda arst.

Kokkupuutel nahaga

Pesta kohe rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul. Võimaluse

korral kasutada pehmet seepi. Saastunud riided pesta enne uuesti

kasutamist. Enne jalanõude uuesti kasutamist puhastada nad

hoolikalt. Kiiresti kutsuda arst.

Allaneelamisel

Suud loputada veega. MITTE esile kutsuda oksendamist.

Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna. Kiiresti

kutsuda arst.

Sissehingamisel

Minna värskesse õhku. Sümptomaatiline ravi. Sümtomite kestmise

korral viia arsti järelevalve alla.

Toodet kasutada lahjendatatult

Silma sattumisel

Loputada rohke veega.

Kokkupuutel nahaga

Loputada rohke veega.

Allaneelamisel

Loputada suud. Sümtomite kestmise korral viia arsti järelevalve

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

5 / 21

alla.

Sissehingamisel

Sümtomite kestmise korral viia arsti järelevalve alla.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Tervisele avaldatavate mõjude ja võimalike sümptomite kohta leiate üksikasjalikku infot 11.

punktist.

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Ravi

Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU. TULEKUSTUTUSMEETMED

Toode on müügiks

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mõjuks kahjulikult

kohalikule elanikkonnalle ja ümbritsevale loodusele.

Sobimatud kustutusvahendid

Ei ole teada.

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Tule kustutamisel esinevad

peamised ohud

Süttimisoht

Hoida eemale kuumusest ja süttimisallikatest.

Sädemed võivad lenduda suure kauguse taha.

Spetsiaalsed kaitsevahendid tuletõrjujatele

Oksüdeerija. Kokkupuutel teiste materjalidega võib süttida.

Oksüdeeriva toimega; materjal on oksüdeeriva toimega ja

reageerib muude materjalidega, ennekõike kuumutamisel.

Toote ohtlikkus põlemisel

Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale:

Süsinikoksiidid

Lämmastiku oksiidid (NOx)

Väävlioksiidid

Fosfori oksiidid

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid

tuletõrjujatele

: Tulekahju korral kanda ülerõhumaskiga hingamisaparaati ja

kaitseülikonda.

Lisateave

: Pihustatud vett võib kasutada avamata anumate jahutamiseks.

Saastunud jahutusvesi tuleb eraldi koguda. Teda ei tohi lasta

kanalisatsiooni. Tulekahju jäägid ja kustutusvesi tuleb utiliseerida

vastavalt kehtivale seadusandlusele. Tulekahju ja/või plahvatuse

korral mitte hingata sisse suitsu.

6. JAGU. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Toode on müügiks

Tavapersonal

Tagada piisav ventilatsioon. Eemaldada kõik süttimisallikad. Viia

inimesed eemale lekkekohast olenevalt tuule suunast ja lekkest

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

6 / 21

ning pritsmetest. Vältida sissehingamist, allaneelamist ja

kokkupuudet naha ja silmadega. Kui aine kontsentratsioonid

töökeskkonnas ületavad piirnorme, tuleb töötajate kaitseks

kasutada vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid. Korraldage

puhastus- ja koristustööde läbiviimine vastava väljaõppega

töötajate poolt. Kaitsemeetmed on 7. Ja 8. Osas.

Päästetöötajad

Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega

sobivate ja ebasobivate materjalide kohta.

Toodet kasutada lahjendatatult

Tavapersonal

Kaitsemeetmed on 7. Ja 8. Osas.

Päästetöötajad

Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega

sobivate ja ebasobivate materjalide kohta.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Toode on müügiks

Keskkonnakaitse meetmed

Mitte kokku puutuda pinnasega ning pinna- või põhjaveega.

Toodet kasutada lahjendatatult

Keskkonnakaitse meetmed

Erilisi keskkonnakaitse nõudeid ei ole esitatud.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Toode on müügiks

Puhastusmeetodid

Eemaldada kõik süüteallikad, kui seda on võimalik teha

ohutult.Leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult.Happe või

aluse pritsmeid või lekkeid ei tohi koguda saepuru, puidu laastude

või teiste taoliste materjalidega. Isoleeri jäätmed nii, et nad ei

oleks kontaktis mittesobivate ainetega. Väikesed lekked

neutraliseerida liivaga või vermikuliidiga ja lahjendada saadud

segu 10-kordse vee hulgaga. Aseta saadud segu avatud

konteinerisse ning vii konteiner ohutusse kohta kus segu

neutraliseerida/ hävitada.Suurte lekete korral evakueerida

piirkond, jätke kemikaalid seniks kuni reaktsioon käib lõpuni,

seejärel koguge kemikaalid kokku ja hävitage.Kohaliku vee-

ettevõttega tuleb kooskõlastada neutraliseeritud jäätmete

kanaliseerimine.

NEUTRALISEERIMINE: Juba lahjendatud segu neutraliseeri

sobiva leeliselise ainega nagu naatriumvesinikkarbonaat.

Toodet kasutada lahjendatatult

Puhastusmeetodid

Leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult. Mahaloksunud

aine koguda mittepõlevasse absorbenti (nt liiv, pinnas,

kobediatomiit, vermikuliit) ja panna jäätmenõusse kooskõlas

kohalike / riiklike õigusaktidega (vt 13. jagu).Jäägid pesta ära

veega. Suuremate lekete korral kasutage kemikaali

laialivalgumise vältimiseks tammi

või muid abivahendeid, mis ei lase kemikaalil vooluveekogudesse

jõuda.

6.4 Viited muudele jagudele

Hädaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.

Kaitsemeetmed on 8. jaos

Täiendava jäätmekäitluse teabe kohta vt 13. jagu.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

7 / 21

7. JAGU. KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Toode on müügiks

Soovitused ohutuks

käitlemiseks

Mitte alla neelata. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist.

Tolmu/ suitsu/ gaasi/ udu/ auru/ pihustatud ainet mitte sisse

hingata. Kasutada ainult piisava ventilatsiooni korral. Hoida eemal

tulest, sädemetest ja kuumdest pindadest. Järgida

ettevaatusabinõusid staatilise elektri tekkimise vältimiseks (võib

põhjustada orgaaniliste aurude süttimist). Pärast käitlemist pesta

hoolega käsi. Mitte segada valgendajate ja teiste kloreeritud

toodetega- kloorgaasi tekke oht!

Hügieenimeetmed

Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale.Enne

uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus.Pärast käitlemist

pesta hoolega nägu, käsi ja saastunud nahka. Tagage sobivad

vahendid silmade ja keha kiireks loputamiseks või uhtmiseks

kokkupuute või pritsimisohu korral.

Toodet kasutada lahjendatatult

Soovitused ohutuks

käitlemiseks

Pärast toote käitlemist pesta käsi. Kaitsemeetmed on 8. jaos

Hügieenimeetmed

Kohe peale toote katsumist ja samuti töövaheaegade alguses

pesta käsi.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Toode on müügiks

Nõuded säilituskohtade ja

pakendi jaoks

Hoida eemale kuumusest ja süttimisallikatest. Säilitada külmas,

hästiventileeritavas kohas. Hoida eraldi oksüdeerivatest ainetest.

Hoida eraldi redutseerivatest ainetest. Hoida eraldi tugevatest

alustest. Hoida eemal süttivatest ainetest. Hoida lastele

kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida

sobivates etiketiga varustatud anumates. Kui mahutit ei õhutata

piisavalt, võib surve tõusu tagajärjeks olla mahuti lõhkemine.

Hoida üksnes originaalpakendis. Mahavoolanud toode

absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale.

Säilitustemperatuur

0 °C kuni 25 °C

Pakkematerjal

Sobiv matejal: Plastmaterjal

Sobiv materjal: Alumiinium, Madalsüsinikteras

Toodet kasutada lahjendatatult

Nõuded säilituskohtade ja

pakendi jaoks

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt

suletuna. Hoida sobivates etiketiga varustatud anumates.

7.3 Erikasutus

Toode on müügiks

Eriotstarbeline kasutusala või

eriotstarbelised kasutusalad

Pindade desinfektsioonivahend. Manuaalne protsess

Pindade desinfektsioonivahend. Pihusta ja loputa manuaalne

protsess

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

8 / 21

8. JAGU. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ ISIKUKAITSE

8.1 Kontrolliparameetrid

Toode on müügiks

Töökeskkonna piirnormid

Komponendid, osad

CAS-Nr.

väärtuse liik

(Kokkupuute vorm)

Kontrolliparameetrid

Alused

acetic acid

64-19-7

Lühiajalise

kokkupuute

piirnorm

10 ppm

25 mg/m3

EE OEL

Piirnorm

10 ppm

25 mg/m3

EE OEL

vesinikperoksiid

7722-84-1

Piirnorm

1 ppm

1.4 mg/m3

EE OEL

Piirnormi lagi

2 ppm

3 mg/m3

EE OEL

Lisateave

Piirnormi lagi - kiiresti toimivate ainete lubatud pidev maksimaalne sisaldus

õhus 15 minuti jooksul, ammoniaagi ja isotsüanaadi puhul 5 minuti jooksul

DNEL

Alkylethersulphates

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Naha-

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline süsteemne toime

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline süsteemne toime

Väärtus: 175 mg/m3

vesinikperoksiid

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Short-term - local

Väärtus: 3 mg/m3

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline kohalik toime

Väärtus: 1.4 mg/m3

peracetic acid

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline süsteemne toime

Väärtus: 0.6 mg/m3

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Äge süsteemne toime

Väärtus: 0.6 mg/m3

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline kohalik toime

Väärtus: 0.6 mg/m3

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Äge kohalik toime

Väärtus: 0.6 mg/m3

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

9 / 21

Kasutuse lõpp: Töötajad

Kokkupuuteviisid: Sattumine nahale

Võimalik toime tervisele: Äge kohalik toime

Väärtus: 0.12

Kasutuse lõpp: Tarbijad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline süsteemne toime

Väärtus: 0.6 mg/m3

Kasutuse lõpp: Tarbijad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Äge süsteemne toime

Väärtus: 0.6 mg/m3

Kasutuse lõpp: Tarbijad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Pikaajaline kohalik toime

Väärtus: 0.6 mg/m3

Kasutuse lõpp: Tarbijad

Kokkupuuteviisid: Sissehingamine

Võimalik toime tervisele: Äge kohalik toime

Väärtus: 0.3 mg/m3

PNEC

Alkylethersulphates

Värske vesi

Väärtus: 0.24 mg/l

Merevesi

Väärtus: 0.024 mg/l

Perioodiline kasutamine/ eraldumine

Väärtus: 0.071 mg/l

Heitveepuhastusjaam

Väärtus: 10000 mg/l

Värske vee setted

Väärtus: 5.45 mg/kg

Meresetted

Väärtus: 0.545 mg/kg

Pinnad

Väärtus: 0.946 mg/kg

peracetic acid

Värske vesi

Väärtus: 0.000224 mg/l

Värske vee setted

Väärtus: 0.00018 mg/kg

Vesi

Väärtus: 0.051 mg/l

Pinnad

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

10 / 21

Väärtus: 0.32 mg/kg

8.2 Kokkupuute ohjamine

Toode on müügiks

Asjakohane tehniline kontroll

Tehnilised vahendid

Tõhus väljatõmbeventilatsioonisüsteem. Kemikaali sisaldust õhus

tuleb hoida allpool töökeskonna piirnormiga sätestatud väärtusest.

Individuaalsed kaitsemeetmed

Hügieenimeetmed

Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale.Enne

uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus.Pärast käitlemist

pesta hoolega nägu, käsi ja saastunud nahka. Tagage sobivad

vahendid silmade ja keha kiireks loputamiseks või uhtmiseks

kokkupuute või pritsimisohu korral.

Silmade / näo kaitsmine (EN

166)

Kaitseprillid

Näokaitse

Käte kaitsmine (EN 374)

Soovitav on kaitsta naha pinda

Kindad

Nitriilkummi

butüülkummi

Läbimisaeg: 1 – 4 tundi

Miinimumpaksus butüülkummile 0.7 mm, nitriilkummile 0.4 mm

või samaväärne (palun pöörduge kinnaste tootja/ levitaja poole

nõuannete saamiseks).

Kindad tuleb kõrvaldada ja asendada juhul, kui seal on näha

esimesi purunemise või kemikaalikahjustuse tunnuseid.

Naha ja keha kaitse (EN

14605)

Kasutatavad isikukaitsevahendid: asjakohased kaitsekindad,

kaitseprillid ja kaitseriided

Hingamisteede kaitsmine

(EN 143, 14387)

Pole nõutav kui kemikaali kontsentratsioon õhus on alla

kokkupuute piirmäära, mis on määratud kokkupuute piirangutega.

Kui ohtu hingamisteedele ei ole võimalik vältida või vähendada ja

oluliselt on raskendatud ruumide ohutuks muutmine,

kaitsevahendite, tehniliste meetmete või töövõtete kasutusele võtt,

siis kasuta EU nõuetele (89/656/EEC, 89/686/EEC) vastavaid

sertifitseeritud või samaväärseid hingamisteede kaitsevahendeid

Toodet kasutada lahjendatatult

Asjakohane tehniline kontroll

Tehnilised vahendid

Hea üldventilatsioon peaks olema piisav, et ohjata töötaja

kokkupuudet õhusaastega.

Individuaalsed kaitsemeetmed

Hügieenimeetmed

Kohe peale toote katsumist ja samuti töövaheaegade alguses

pesta käsi.

Silmade / näo kaitsmine (EN

166)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

11 / 21

Käte kaitsmine (EN 374)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

Naha ja keha kaitse (EN

14605)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

Hingamisteede kaitsmine

(EN 143, 14387)

Pole nõutav kui kemikaali kontsentratsioon õhus on alla

kokkupuute piirmäära, mis on määratud kokkupuute piirangutega.

Kui ohtu hingamisteedele ei ole võimalik vältida või vähendada ja

oluliselt on raskendatud ruumide ohutuks muutmine,

kaitsevahendite, tehniliste meetmete või töövõtete kasutusele võtt,

siis kasuta EU nõuetele (89/656/EEC, 89/686/EEC) vastavaid

sertifitseeritud või samaväärseid hingamisteede kaitsevahendeid

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Üldine nõuanne

: Kaaluge võimalusi säilitusmahutite ümber laiali voolamist takistava

kaitsetsooni loomist.

9. JAGU. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Toode on müügiks

Toodet kasutada

lahjendatatult

Välimus

: vedel

vedel

Värv, värvus

: värvitu

värvitu

Lõhn

: terav

iseloomulik

1.0 - 1.5, 100 %

Leekpunkt

88 °C kinnine anum

Lõhnalävi

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Sulamis-/külmumispunkt

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Keemise algpunkt ja

keemisvahemik

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Aurustumiskiirus

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Süttivus (tahke, gaasiline)

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ülemine plahvatuspiir

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Alumine plahvatuspiir

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Aururõhk

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Õhu suhteline tihedus

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Suhteline tihedus

1.04 - 1.06

Lahustuvus vees

lahustuv

Lahustuvus teistes

lahustites

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Jaotustegur (n-oktanool/-

vesi)

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

12 / 21

Isesüttimistemperatuur

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Termiline lagunemine

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Viskoossus, kinemaatiline

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Plahvatusohtlikkus

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Oksüdeerivad omadused

jahAine või segu on klassifitseeritud oksüdeerivaks kategooriasse

9.2 Muu teave

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

10. JAGU. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

Toode on müügiks

10.1 Reaktsioonivõime

Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

10.2 Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Mitte segada valgendajate ja teiste kloreeritud toodetega- kloorgaasi tekke oht!

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Kuumus, leegid ja sädemed.

Otsesed soojusallikad.

Kokkupuude päikesevalgusega.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Alused

Metallid

Orgaanilised materjalid

Alumiinium

Madalsüsinikteras

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale:

Süsinikoksiidid

Lämmastiku oksiidid (NOx)

Väävlioksiidid

Fosfori oksiidid

11. JAGU. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Toode on müügiks

Teave võimalike

Sissehingamine, Silma sattumisel, Sattumine nahale

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

13 / 21

kokkupuuteviiside kohta

Toode

Äge suukaudne mürgisus

: Eeldatav äge toksilisus : > 2,000 mg/kg

Äge mürgisus

sissehingamisel

: 4 h Eeldatav äge toksilisus : > 5 mg/l

Äge nahakaudne mürgisus

: Eeldatav äge toksilisus : > 2,000 mg/kg

Nahka söövitav/ärritav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Rasket silmade

kahjustust/ärritust põhjustav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Hingamisteede või naha

ülitundlikkust põhjustav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Kantserogeensus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Toime

reproduktsioonisüsteemile

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Mutageensus sugurakkudele

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Teratogeensus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Sihtorgani suhtes toksilised -

ühekordne kokkupuude

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Sihtorgani suhtes toksilised -

korduv kokkupuude

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Aspiratsioonitoksilisus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Komponendid, osad

Äge suukaudne mürgisus

: acetic acid

LD50 Rott: 3,310 mg/kg

alküüleetersulfaadid

LD50 Rott: 3,350 mg/kg

vesinikperoksiid

LD50 Rott: 486 mg/kg

octanoic acid

LD50 Rott: 2,000 mg/kg

Peroxyoctanoic acid

LD50 Rott: 2,000 mg/kg

Komponendid, osad

Äge mürgisus

sissehingamisel

: Happed

4 h LC50 Rott: 1.5 mg/l

octanoic acid

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

14 / 21

4 h LC50 Rott: 4.6 mg/l

Komponendid, osad

Äge nahakaudne mürgisus

: acetic acid

LD50 Küülik: 1,060 mg/kg

alküüleetersulfaadid

LD50 Küülik: 8,000 mg/kg

octanoic acid

LD50 Küülik: 5,000 mg/kg

Võimalikud terviseriskid

Toode on müügiks

Silmad

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Nahk

Põhjustab tugevat naha põletust.

Seedimine

Põhjustab seedeelundite põletust.

Sissehingamine

Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Võib põhjustada nina,

neelu ja kopsude ärritust.

Pikaajaline toime

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Toodet kasutada lahjendatatult

Silmad

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Nahk

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Seedimine

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Sissehingamine

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Pikaajaline toime

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Kogemused inimese kokkupuutumisest asjakohase kemikaaliga

Toode on müügiks

Silma sattumisel

Puna, Valu, Söövitus

Sattumine nahale

Puna, Valu, Söövitus

Allaneelamine

Söövitus, Kõhuvalu

Sissehingamine

Hingamisteede ärritamine, Köha

Toodet kasutada lahjendatatult

Silma sattumisel

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

Sattumine nahale

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

Allaneelamine

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

Sissehingamine

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

15 / 21

12. JAGU. ÖKOLOOGILINE TEAVE

Toode on müügiks

12.1 Ökotoksilisus

Toime keskkonnale

Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Toode

Mürgine toime kaladele

: Andmed ei ole kättesaadavad

Mürgine toime dafniale

(hiidkiivrikule) ja muudele

vees elavatele selgrootutele

: Andmed ei ole kättesaadavad

Mürgine toime vetikatele

: Andmed ei ole kättesaadavad

Komponendid, osad

Mürgine toime kaladele

: acetic acid

96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Vikerforell): 1,000 mg/l

alküüleetersulfaadid

96 h LC50 Kala: 7.1 mg/l

Happed

96 h LC50: 0.8 mg/l

octanoic acid

96 h LC50 Kala: 22 mg/l

Peroxyoctanoic acid

96 h LC50 Kala: 0.15 mg/l

Komponendid, osad

Mürgine toime dafniale

(hiidkiivrikule) ja muudele

vees elavatele selgrootutele

: acetic acid

48 h EC50 Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik)): 39.6 mg/l

Happed

48 h EC50: 0.73 mg/l

Komponendid, osad

Mürgine toime vetikatele

: acetic acid

72 h EC50 Skeletonema costatum (Ränivetikas): 1,000 mg/l

vesinikperoksiid

72 h EC50: 1.38 mg/l

Happed

72 h EC50: 0.7 mg/l

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Toode

Andmed ei ole kättesaadavad

Komponendid, osad

Biodegradatsioon

acetic acid

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

16 / 21

alküüleetersulfaadid

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

vesinikperoksiid

Tulemus: Mitte kasutatav - anorgaaniline(se)

Happed

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

octanoic acid

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

Peroxyoctanoic acid

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

12.3 Bioakumulatsioon

Andmed ei ole kättesaadavad

12.4 Liikuvus pinnases

Andmed ei ole kättesaadavad

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate

omaduste hindamine

Toode

Hindamine

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks,

bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja

väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0.1%

või rohkem.

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Andmed ei ole kättesaadavad

13. JAGU. JÄÄTMEKÄITLUS

Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele.Kasutaja

määrab jäätmekoodid, kuid soovitavalt koostöös jäätmespetsialistidega.

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode on müügiks

Toode

: Toodet ei tohi valada kanalisatsiooni ega pinnasesse. Kus on

võimalik, tuleb taaskasutamist eelistada hävitamisele. Kui

taaskasutamine ei ole praktiline, hävitada vastavalt kehtivale

seadusandlusele. Jäätmed käidelda asjakohases

jäätmekäitlusettevõttes.

Saastunud pakend

: Hävitada kui kasutamata toodet. Tühjad anumad tuleb käidelda

kas taaskasutamiseks või hävitamiseks ettenähtud nõuete järgi.

Mitte kasutada tühjenenud anumaid. Utiliseerida vastavalt

kohaliku seadusandluse nõuetele

Juhend jäätmekoodi valikuks

: Ohtlikke aineid sisaldavad orgaanilised jäätmed. Kui seda toodet

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

17 / 21

kasutatakse edasistes protsessides, peab lõppkasutaja määrama

kindlaks kõige sobivama Euroopa jäätmekataloogi koodi.

Jäätmetekitaja kohustus on kindlaks teha materjali toksilisus ja

füüsikalised omadused, et määrata nõuetekohane jäätme

identifitseerimise ja kõrvaldamise meetod, mis vastab

kohalduvatele Euroopa (EL direktiiv 2008/98/EÜ) ja kohalikele

õigusaktidele.

Toodet kasutada lahjendatatult

Toode

: Toodet võib lahjendatud kujul kanaliseerida.

Saastunud pakend

: Utiliseerida vastavalt kohaliku seadusandluse nõuetele

14. JAGU. VEONÕUDED

Toode on müügiks

Tarnija/saatja/vedaja vastutab selle eest, et toote pakend, märgistus ja etiketid oleksid vastavuses

valitud transpordiviisiga.

Maismaatransport (ADR/ADN/RID)

14.1 ÜRO number

3149

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

VESINIKPEROKSIIDI JA PEROKSÜÄADIKHAPPE SEGU,

STABILISEERITUD

14.3 Transpordi ohuklass(id)

5.1 (8)

14.4 Pakendirühm

14.5 Keskkonnaohud

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Mitte

Õhutransport (IATA)

14.1 ÜRO number

3149

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized

14.3 Transpordi ohuklass(id)

5.1 (8)

14.4 Pakendirühm

14.5 Keskkonnaohud

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

None

Meretransport (IMDG/IMO)

14.1 ÜRO number

3149

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID

MIXTURE, STABILIZED

14.3 Transpordi ohuklass(id)

5.1 (8)

14.4 Pakendirühm

14.5 Keskkonnaohud

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

None

14.7 Transportimine

mahtlastina kooskõlas

MARPOL 73/78 II lisaga ja

Not applicable.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

18 / 21

IBC koodeksiga

15. JAGU. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased

eeskirjad/õigusaktid

Siseriiklikud õigusaktid

Arvestada direktiivi 94/33/EMÜ alusel sätestatud noorte töötervishoiu ja tööohutuse

nõudeid.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Toode sisaldab aineid, mille kohta ikka veel nõutakse ohutuse hinnanguid.

16. JAGU. MUU TEAVE

Protseduur, mida kasutati klassifitseerimiseks vastavalt

MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008

Klassifikatsioon

Põhjendus

Oksüdeerivad vedelikud 2, H272

Katseandmete alusel.

Metalle söövitavad ained 1, H290

Toote andmetel või hinnangul põhinev

Nahasöövitus 1A, H314

Toote andmetel või hinnangul põhinev

Raske silmakahjustus 1, H318

Toote andmetel või hinnangul põhinev

Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne

kokkupuude 3, H335

Arvutusmeetod

Vesikeskkonda kahjustav krooniline mürgisus

2, H411

Arvutusmeetod

H-lausete täistekst

H226

Tuleohtlik vedelik ja aur.

H242

Kuumenemisel võib süttida.

H250

Kokkupuutel õhuga süttib iseenesest.

H271

Võib põhjustada süttimise või plahvatuse; tugev oksüdeerija.

H302

Allaneelamisel kahjulik.

H312

Nahale sattumisel kahjulik.

H314

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

H315

Põhjustab nahaärritust.

H318

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H332

Sissehingamisel kahjulik.

H335

Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

H400

Väga mürgine veeorganismidele.

H410

Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

H412

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Teiste lühendite täistekst

ADN - Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike

kaupade

rahvusvahelise

autoveo

Euroopa

kokkulepe;

AICS

Austraalia

keemiliste

ainete

nimekiri; ASTM - USA Materjalide Katsetamise Ühing; bw - Kehamass; CLP - Ainete ja segude

klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus; määrus (EÜ) nr 1272/2008; CMR -

Kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline aine; DIN - Saksa Standardimise Instituudi

standard; DSL - Riigisiseste ainete loetelu (Kanada); ECHA - Euroopa Kemikaaliamet; EC-

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

19 / 21

Number - Euroopa Ühenduse number; ECx - Kontsentratsioon, mis põhjustab x% muutuse; ELx -

Laadimisnorm,

põhjustab

muutuse;

Hädaolukorra

tegevuskava;

ENCS

Olemasolevad ja uued keemilised ained (Jaapan); ErCx

- Kontsentratsioon, mis põhjustab

kasvukiiruses x% muutuse; GHS - Globaalne harmoneeritud süsteem; GLP - Hea laboritava;

IARC

Rahvusvaheline

Vähiuuringute

Amet;

IATA

Rahvusvaheline

Lennutranspordi

Assotsiatsioon; IBC - Rahvusvaheline koodeks ohtlikke kemikaale mahtlastina vedava laeva

ehituse ja seadmete kohta; IC50 - Keskmine inhibeeriv kontsentratsioon; ICAO - Rahvusvaheline

tsiviillennundusorganisatsioon; IECSC - Hiinas olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; IMDG -

Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; IMO - Rahvusvaheline Mereorganisatsioon;

ISHL - Tööstustöötajate töötervishoiu ja tööohutuse seadus (Jaapan); ISO - Rahvusvaheline

Standardiorganisatsioon; KECI - Korea olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; LC50 - Surmav

kontsentratsioon pooltele isenditele testpopulatsioonist; LD50 - Surmav annus pooltele isenditele

testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldoos); MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon laevade

põhjustatud merereostuse vältimise kohta; n.o.s. - Mujal täpsustamata; NO(A)EC - Täheldatavat

(kõrval)toimet mitteavaldav kontsentratsioon; NO(A)EL - Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav

tase;

NOELR

Täheldatavat

toimet

mitteavaldav

laadimisnorm;

NZIoC

Uus-Meremaa

kemikaalide

nimekiri;

OECD

Majanduskoostöö

Arengu

Organisatsioon;

OPPTS

Kemikaaliohutuse ja reostuse vältimise amet; PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine aine;

PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete nimekiri; (Q)SAR - Struktuuri-aktiivsuse

kvalitatiivne seos; REACH - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis

käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; RID - Ohtlike kaupade

rahvusvahelise

raudteeveo

eeskirjad;

SADT

Isekiireneva

lagunemise

temperatuur;

Ohutuskaart; TCSI - Taiwani keemiliste ainete nimekiri; TRGS - Tehnilised reeglid ohtlike ainete

käsitsemisel;

TSCA

Mürgiste

ainete

kontrolli

seadus

(USA);

Ühinenud

Rahvaste

Organisatsioon (ÜRO); vPvB - Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine

Lisateave

Tootja

Regulatory Affairs

MSDS dokumendis esitatud numbrite puhul on kasutatud järgmist formaati: 1,000<(>,<)>000 = 1

miljon ja 1<(>,<)>000 = 1 tuhat. 0.1 = 1 kümnendik ja 0.001 = 1 tuhandik

TÄIENDATUD INFORMATSIOON: Olulised muudatused seadusandlike või tervishoiunõuete osas

on ära toodud SDSi vasakus tulbas/servas.

Toodud ohutusnõuded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas

on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, tootmiseks,

säilitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja hävitamiseks ja ei ole arvestatud garantii või

kvaliteedi tunnistust. Informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali

kohta teistes kombinatsioonides või protsessides väljaarvatud kui tekstis on toodud.

LISA: AVALIKUSTAMISE PROTSESS

DPD+ained

:

Alljärgnevad ained on käsitletavad reaktsiooni juhtivate ainetena, mis põhjustavad segude

riskistsenaariumi kohaldamise vastavalt DPD+ reeglistikule

Teekond

aine

CAS-Nr.

EINECSi nr.

Allaneelamine

acetic acid

64-19-7

200-580-7

Sissehingamine

acetic acid

64-19-7

200-580-7

Naha-

acetic acid

64-19-7

200-580-7

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

20 / 21

Silmad

acetic acid

64-19-7

200-580-7

veekeskkond

Happed

79-21-0

201-186-8

DPD+ainete koosmõju

aine

Aururõhk

Lahustuvus vees

Pow

Molaarmass

acetic acid

2.079 kPa

60.06 g/mol

Happed

0.217 Pa

76.0 g/mol

Töötingimustega seotud arvutuste tegemiseks ja allavoolu kohaldatavate riskijuhtimismeetmete

kohaldamiseks arvutage konkreetse objektiga seotud riskitegurid välja alltoodud kodulehel:

www.ecetoc.org/tra

Kokkupuutestsenaariumi

lühipealkiri

Pindade desinfektsioonivahend. Manuaalne protsess

Kasutusjuhend

Kasutajate põhirühmad

Kutseline kasutamine: avalik sektor (haldamine, haridus,

meelelahutus, teenindus, käsitöö)

Lõppkasutusala valdkonnad

SU22: Kutseline kasutamine: avalik sektor (haldamine, haridus,

meelelahutus, teenindus, käsitöö)

Protsessi kategooriad

PROC10: Ainete pealekandmine rulli või pintsli abil

PROC8a: Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse

mahutitesse või neist välja (sisse-/ väljalaadimine) rajatistes, mis

ei ole eriotstarbelised

toote kategooriad

PC35: Pesu- ja puhastustooted (sh lahustipõhised tooted)

Keskkonnaheitekategooriad

ERC8a: Töötlemise abiainete laialdane hajutav kasutus avatud

süsteemides sisetingimustes

Kokkupuutestsenaariumi

lühipealkiri

Pindade desinfektsioonivahend. Pihusta ja loputa manuaalne

protsess

Kasutusjuhend

Kasutajate põhirühmad

Kutseline kasutamine: avalik sektor (haldamine, haridus,

meelelahutus, teenindus, käsitöö)

Lõppkasutusala valdkonnad

SU22: Kutseline kasutamine: avalik sektor (haldamine, haridus,

meelelahutus, teenindus, käsitöö)

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Topactive OKTO

115744E

21 / 21

Protsessi kategooriad

PROC10: Ainete pealekandmine rulli või pintsli abil

PROC11: Mittetööstuslik pihustamine

PROC8a: Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse

mahutitesse või neist välja (sisse-/ väljalaadimine) rajatistes, mis

ei ole eriotstarbelised

toote kategooriad

PC35: Pesu- ja puhastustooted (sh lahustipõhised tooted)

Keskkonnaheitekategooriad

ERC8a: Töötlemise abiainete laialdane hajutav kasutus avatud

süsteemides sisetingimustes

Otsige selle tootega seotud teateid

Jagage seda teavet