SANOVA 300 BASE

Eesti - eesti - Ecolab

Ohutuskaart Ohutuskaart (SDS)

24-11-2017

Saadav alates:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Müügiloa number:
111316E

Dokumendid teistes keeltes

Ohutuskaart Ohutuskaart - bulgaaria

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - tšehhi

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - saksa

23-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - kreeka

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - inglise

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - prantsuse

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - itaalia

28-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - läti

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - leedu

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - ungari

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - poola

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - rumeenia

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - slovaki

27-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - sloveeni

27-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - vene

27-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - ukraina

28-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - horvaadi

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - serbia

27-11-2017

Lugege kogu dokumenti

Sanova 300 Base

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aine/valmistise nimetus

Sanova 300 Base

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II (453/2010) - Euroopa

:

1.1 Tootetähis

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Määratud kasutusalad

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Toote kood

:

Vastunäidustatud kasutusalad

1.4 Hädaabitelefoni number

Riiklik konsultatiivorgan/Mürgistuskeskus

Biotsiid. Pihusta ja loputa manuaalne protsess

Pole teada.

SIA „ECOLAB”

Ritausmas iela 11b

Riga, LV-1058

Latvia

tel: +371 67063770

email: ilze.stalevska@ecolab.com

:

Tootja/ Levitaja/ Importija

:

Telefoninumber

Mürgistusteabekeskus 16662

111316E

Aine/valmistise kasutusala

:

Biotsiid

Toode on ainult professionaalseks kasutamiseks

Tootja/ Levitaja/ Importija

:

Telefoninumber

+37167063770 (Tööaeg 8.30 kuni 17.30)

Versioon

: 2

Klassifikatsioon

T; R23

Xn; R21/22

C; R35

N; R50

:

:

Inimese terviseohud

Mürgine sissehingamisel. Kahjulik kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

Põhjustab tugevat söövitust. Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.

:

Keskkonnaohud

Väga mürgine veeorganismidele.

Vaata punkti 11 tervisemõjude ja sümptomite üksikasjalikuma teabe kohta.

Klassifikatsioon vastavalt EÜ määrusele 1272/2008 [CLP/GHS]

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Toote määratlemine

:

Segu

Ülalmainitud R- või H-lausete täisteksti vt 16. jagu.

Klassifitseerimine vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ [DPD]

Toode on klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ ja selle muudatustele.

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 3, H311

Acute Tox. 2, H330

Skin Corr. 1, H314

Aquatic Acute 1, H400

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

1/13

21 Juuni 2013

Sanova 300 Base

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

:

Teised ohud, mis ei

kajastu klassifikatsioonis

2.2 Märgistuselemendid

Ohu piktogrammid

:

Tunnussõna

:

Ohulaused

:

Vältimine

:

Hoiatuslaused

Reageerimine

:

Ettevaatust

P273 - Vältida sattumist keskkonda.

P280 - Kanda kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.

P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Kõik

saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või duši all.

P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada kannatanu värske õhu

kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.

P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti

jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui

neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Täiendavad märgistuse

elemendid

:

Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.

2.3 Muud ohud

Sisaldab

:

Mitterakendatav.

***Sodium chlorite***

naatrium hüdroksiid

H302

Allaneelamisel kahjulik.

H311

Nahale sattumisel mürgine.

H330

Sissehingamisel surmav.

H314

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

H400

Väga mürgine veeorganismidele.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

Identifitseerijad

67/548/EMÜ

Toote/koostisosa

nimi

%

Tüüp

Määrus (EÜ) nr

1272/2008 [CLP]

Klassifikatsioon

***Sodium chlorite***

EÜ: 231-836-6

CAS: 7758-19-2

25 -

<31

O; R8

T+; R27

T; R23/25

C; R34

Xi; R41

N; R50

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 2, H310

Acute Tox. 2, H330

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

naatrium/kaalium/

magneesium kloriidid

EÜ: 231-598-3

CAS: 7647-14-5

1 - <5

Xi; R36

Eye Irrit. 2, H319

naatrium hüdroksiid

REACH #:

01-2119457892-27

EÜ: 215-185-5

CAS: 1310-73-2

Indeks: 011-002-00-6

0.5 - <2

C; R35

Skin Corr. 1A, H314

[1] [2]

Segud

3.2

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

2/13

21 Juuni 2013

Sanova 300 Base

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

Kättesaadavad töökeskkonna piirnormid on loetletud punktis 8.

Puuduvad sellised koostisosad või lisandid, mida hetkel tarnijale teadaolevate andmete põhjal ja kasutatavates

kontsentratsioonides on klassifitseeritud tervisele või keskkonnale ohtlikuks ja vajaksid seetõttu käesolevas punktis

käsitlemist.

[1] Tervise- või keskkonnaohtlikuks klassifitseeritud aine

[2] Töökeskkonnas sisalduse piirnormiga aine

[3] Aine vastab PBT kriteeriumile vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, XIII lisa

[4] Aine vastab vPvB kriteeriumile vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, XIII lisa

[5] Võrdväärse ohuteguriga aine

Tüüp

Vaata punkti 16, kus

eespool nimetud R-

lausete täielik tekst

on ära toodud.

Ülalmainitud H-lausete

täisteksti vt 16. jagu.

Loputada suud veega. Eemaldada suus olevad kunsthambad. Kui materjali alla

neelati ja kannatanu on teadvusel, anda talle väikestes kogustes vett juua. Vee

andmine lõpetada kohe, kui kannatu tunneb end halvasti, sest oksendamine võib

olla ohtlik. Mitte esile kutsuda oksendamist välja arvatud medtöötaja nõudel.

Oksendamise korral hoida pea allpool nii, et okse ei satuks kopsudesse. Kemikaali

söövitusi peab viivitamatult ravima arst. Teadvuseta isikule ei või kunagi midagi

anda suu kaudu. Teadvuseta isik asetada puhkeasendisse ja kutsuda viivitamatult

arstiabi. Hoida hingamisteed lahti. Lõdvestada pingul olevad riietusesemed nagu

krae, lips, vöörihm või värvel. Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada

mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Viivitamatult kutsuda

arstiabi. Helistada mürgistuskeskusse või arstile.

Naha kokkupuude

Silma sattumisel loputada kohe rohke veega, hoides samal ajal mõlemat silmalaugu

lahti. Kontrollida kontaktläätsede olemasolu ja need eemaldada. Jätkata loputamist

vähemalt 15 minutit. Kemikaali söövitusi peab viivitamatult ravima arst.

Viivitamatult kutsuda arstiabi. Helistada mürgistuskeskusse või arstile.

Pesta rohke vee ja seebiga. Eemaldada saastatud rõivad ja jalatsid. Jätkata

loputamist vähemalt 15 minutit. Kemikaali söövitusi peab viivitamatult ravima arst.

Saastunud riietus pesta enne taaskasutamist. Põhjalikult puhasta jalanõud enne

korduvkasutamist. Viivitamatult kutsuda arstiabi. Helistada mürgistuskeskusse või

arstile.

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse,

mis võimaldab kergesti hingata. Kui arvatakse kohapeal veel aure olevat, peab

päästemeeskonna liige kandma vastavat maski või suruõhuhingamisaparaati. Kui

kannatanu ei hinga, kui hingamine on ebaregulaarne või tekib hingamispeetus, tuleb

teostada kunstlikku hingamist või hapniku andmist väljaõppinud isikute poolt.

Teadvuseta isik asetada puhkeasendisse ja kutsuda viivitamatult arstiabi. Hoida

hingamisteed lahti. Lõdvestada pingul olevad riietusesemed nagu krae, lips,

vöörihm või värvel. Viivitamatult kutsuda arstiabi. Helistada mürgistuskeskusse või

arstile.

Allaneelamine

Sissehingamine

Kokkupuude silmadega

:

:

:

:

Esmaabitöötajate kaitse

:

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva väljaõppeta.

Kui arvatakse kohapeal veel aure olevat, peab päästemeeskonna liige kandma

vastavat maski või suruõhuhingamisaparaati. Saastatud riietus uhutakse põhjalikult

veega puhtaks enne seljast võtmist, või kasutatakse saastatud riietuse

seljastvõtmiseks kaitsekindaid.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

3/13

21 Juuni 2013

Sanova 300 Base

4. JAGU: Esmaabimeetmed

Juhised arstidele

Ravida haigustunnuste järgi. Pöörduda mürgistusravi spetsialisti poole viivitamatult,

kui suur kogus on alla neelatud või sisse hingatud.

:

Eritoimingud

Ägedad potentsiaalsed tervisekahjustused

Sissehingamine

:

Sissehingamisel surmav. Võib vabaneda gaas, aur või tolm, mis on

hingamiselunditele väga ärritav või sööbiv.

Allaneelamisel kahjulik. Võib põhjustada suu, kurgu ja mao söövitust.

:

Allaneelamine

Naha kokkupuude

:

Põhjustab tugevat söövitust. Nahale sattumisel mürgine.

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

:

Kokkupuude silmadega

Liigse kokkupuute tunnused/sümptoomid

Naha kokkupuude

Allaneelamine

Sissehingamine

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

hingamisteede ärritus

köhimine

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

Valud kõhus

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

valu või ärritus

punetus

võivad tekkida villid

:

:

:

Kokkupuude silmadega

:

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

valu

vesistamine

punetus

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Ei vaja eriravi.

:

Tule puhkemisel viivitamatult isoleerida põlemiskoht ja juhtida selle lähedusest ära

kõik inimesed. Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva

väljaõppeta.

Ohtlikud põlemisproduktid

Aine või segu ohud

Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale:

halogeenitud ühendid

metallioksiid/-oksiidid

Tules või kuumutamisel rõhk tõuseb ja konteiner võib lõhkeda. Materjal on väga

mürgine vee elukeskkonnale. Materjaliga saastunud tulekustutusvesi tuleb kokku

koguda ja vältida selle kõrvaldamist veekogudesse, kanalisatsiooni või kraavidesse.

Tuletõrjujad peavad kandma vastavat kaitsevarustust ja suletud näokaitsega

autonoomset suruõhuhingamisaparaati (SCBA).

Erikaitsevahendeid

tuletõrjujatele

***In case of fire, use water spray (fog), foam, dry chemical, or CO

.***

5.1 Tulekustutusvahendid

:

:

:

Pole teada.

Sobivad kustutusvahendid

:

Sobimatud

kustutusvahendid

:

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

Erilised ettevaatusabinõud

tuletõrjujatele

:

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

4/13

21 Juuni 2013

Sanova 300 Base

6.2 Keskkonnakaitse

meetmed

Peatada leke, kui see pole seotud riskiga. Mitte lasta kuivada. Materjal suurendab

tuleriski ja võib soodustada põlemist. Eemaldada pakendid mahavoolu piirkonnast.

Läheneda mahavoolule pealttuule poolt. Vältida sattumist kanalisatsiooni,

veekogudesse, keldritesse või suletud ruumidesse. Pesta mahavoolanud aine

heitvee puhastusseadmesse või toimida järgnevalt. Korjata ja koguda mahavool

koos mittepõleva absorbendiga, näit. liiv, muld, vermikuliit, diatomiitmuld ja panna

konteinerisse kõrvaldamiseks vastavalt kohalikele eeskirjadele. Saastunud

absorbent võib olla sama ohtlik kui mahavoolanud toode.

Vältida mahavoolanud materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse,

veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni. Teavitada vastavaid ametiasutusi,

kui toode on põhjustanud keskkonnareostuse (kanalisatsiooni, veekogude, mulla või

õhu reostuse). Vett reostav materjal. Lekkimine suures koguses võib olla

keskkonnaohtlik. Mahavoolanud toode kokku koguda.

Suur mahavool

:

Peatada leke, kui see pole seotud riskiga. Eemaldada pakendid mahavoolu

piirkonnast. Lahjendada veega ja kuivatada lapiga, kui on vees lahustuv. Teisel

juhul, või kui on vees mittelahustuv, adsorbeerida inertse kuiva materjaliga ja panna

sobivasse jäätmekonteinerisse.

Väike mahavool

:

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tavapersonalile

:

Päästetöötajatele

:

6.4 Viited muudele jagudele

Hädaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.

Sobiva individuaalse kaitsevarustuse kohta vt 8. jagu.

Täiendava jäätmekäitluse teabe kohta vt 13. jagu.

Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva väljaõppeta.

Hoida ära kõrvaliste ja kaitsevahenditeta inimeste sisenemine. Püüdke vältida

mahavoolanud materjali puutumist või sellest läbi kõndimist. Mitte sisse hingata

auru või udu. Kindlustada piisav ventilatsioon. Ebapiisava ventilatsiooni korral

kanda sobivat respiraatormaski. Pange selga sobiv individuaalne kaitsevarustus.

Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega sobivate ja

ebasobivate materjalide kohta. Vt ka teavet "Tavapersonal".

:

:

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

Teave selles jaos sisaldab üldist nõuannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmääratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida

iga kättesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kaitsemeetmed

:

Nõuanne üldise

töökeskkonna hügieeni

kohta

:

Kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid (vaata punkt 8). Mitte lasta silmadesse

ega nahale ega riietusele. Mitte sisse hingata auru või udu. Mitte allaneelata.

Vältida sattumist keskkonda. Kasutada vaid korraliku ventilatsiooni puhul.

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat respiraatormaski. Hoida

originaalpakendis või tunnustatud muust sobivast materjalist pakendis ning hoida

pakend kasutusevahelisel ajal tihedalt suletuna. Vältida kokkupuudet hapetega.

Töötajad peavad peavad pesema nägu ja käsi enne söömist, joomist ja suitsetamist.

Täiendavat teavet hügieenimeetmete kohta vt 8. jagu.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

5/13

21 Juuni 2013

Sanova 300 Base

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

Hoida järgmises temperatuurivahemikus: -10 kuni 45°C (14 kuni 113°F). Hoida

vastavuses kohalike eeskirjadega. Hoida originaalpakendis, kaitstuna

päikesekiirguse eest, kuivas, jahedas ja hästiventileeritud kohas, eemal

mittekokkusobivatest materjalidest (vaata Punkti 10), toiduainetest ja joogist. Hoida

hapetest eraldi. Hoida pakend kindlalt suletuna ja pitseerituna, kuni ollakse valmis

kasutama. Avatud pakendid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja lekke vältimiseks

hoida püstiasendis. Mitte panna märgistamata konteinerite sisse.

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

7.2 Ohutu ladustamise

tingimused, sealhulgas

sobimatud

ladustamistingimused

7.3 Erikasutus

:

Soovitused

:

Tööstusesektorile

eriomased lahendused

:

Ei kohaldata kuni ainete kokkupuutestsenaariumid muutuvad kättesaadavaks.

Ei kohaldata kuni ainete kokkupuutestsenaariumid muutuvad kättesaadavaks.

Käte kaitsmine

(EN 374)

Äärmiselt soovitatav : Kindad - butüülkummi , nitriilkummi ( Läbimurde aeg: 1-4

tundi ) . 1-4 tundi (läbikulumise aeg): butüülkummi , nitriilkummi

Äärmiselt soovitatav : Kaitseprillid, näomask või muu terve näo kaitse

Silmade/näo kaitsmine

(EN 166)

:

:

Nahakaitsmine

Isikukaitsevahendid tuleb valida vastavuses täidetava tööülesandega ja sellega

seotud riskidega ning olema vastava spetsialisti poolt heaks kiidetud enne, kui

hakatakse toodet käitlema.

:

Asjakohane tehniline

kontroll

:

Kasutada vaid korraliku ventilatsiooni puhul. Võib ilmneda tehniliste

ohjamismeetmete rakendamise vajadus tootega kaasnevate primaarsete või

sekundaarsete riskide ohjamiseks. Kasutada suletud protsessi, kohtväljatõmmet

või teisi tehnilisi vahendeid, et hoida töötajate kokkupuude õhus olevate

saasteainetega allpool ükskõik milliseid soovitatud või kehtestatud piirnorme.

Pesta käed, käsivarred ja nägu põhjalikult puhtaks peale kemikaalide käitlemist

ning enne söömist, suitsetamist ja tualeti kasutamist ning tööpäeva lõpul.

Potentsiaalselt saastunud riietuse eemaldamiseks tuleb kasutada vastavaid võtteid.

Saastunud riietus pesta enne taaskasutamist. Kindlustada, et silmapesupudelid ja

hädaabidušid on töökoha läheduses.

8.2 Kokkupuute ohjamine

Hügieenimeetmed

:

DNEL ei ole segule kättesaadav.

Arvutuslikud toimivad sisaldused

PNEC ei ole segule kättesaadav.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Tuletatud toimivad tasemed

Isikukaitsemeetmed

Keha kaitse

(EN 14605)

:

Muu nahakaitse

Vastavad jalatsid ja täiendavad nahakaitsevahendid tuleks valida selle alusel, millist

ülesannet täidetakse ja milliseid ohte see hõlmab ning spetsialist peab need enne

selle toote käitlemist heaks kiitma.

Toote/koostisosa nimi

Kokkupuute piirväärtused

Töökeskkonna piirnormid

naatrium hüdroksiid

Sotsiaalminister (Eesti, 10/2007).

CEIL: 2 mg/m³

PIIRNORM: 1 mg/m³ 8 tundi.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

6/13

21 Juuni 2013

Sanova 300 Base

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

Kasutada kinnitatud standardile vastavat sobivat õhku puhastavat või suruõhu

respiraatormaski, kui riskianalüüs näitab selle vajadust. Kaitsemaski valik peab

põhinema teadaolevatele ja oodatavatele kokkupuutetasanditele, toote ohtlikkusele

ja väljavalitud kaitsemaski ohutule töötamise vahemikule.

Hingamisteede kaitsmine

(EN 143, 14387)

:

Kokkupuudete ohjamine

keskkonnas

:

Kontrollida ventilatsiooni- või töös kasutatavate seadmete õhuheidet, et veenduda

nende vastavuses keskkonnakaitse õigusaktide nõuetele. Mõnel juhul võib

osutuda vajalikuks gaasiskraberite, filtrite või kasutatavate seadmete tehniliste

muudatuste sisseviimine, et vähendada heitme kogust vastuvõetava tasemeni.

Termiline oht

:

Mitterakendatav.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

Füüsikaline olek

Sulamispunkt/külmumispunkt

Keemise algpunkt ja

keemisvahemik

Aururõhk

Suhteline tihedus

Auru tihedus

Lahustuvus(ed)

Vedelik.

1.21 kuni 1.23

Kergesti lahustuv järgmistes materjalides: külmas vees ja kuumas vees.

kloorine

Lõhn

pH

Värvitu kuni helekollane. [Hele]

Värvus

Aurustumiskiirus

Isesüttimistemperatuur

Leekpunkt

> 100°C

12 kuni 13 [Konts. (% mass / massi kohta): 100%]

Lõhna künnis

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi)

Lõhkeomadused

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Jah.

Oksüdeerivad omadused

:

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus

9.2 Muu teave

Põlemisaeg

Põlemiskiirus

:

:

Lagunemistemperatuur

:

Lisateave puudub.

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Mitterakendatav.

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Viskoossus

:

Ülemised/alumised süttivus-

või plahvatuspiirid

:

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Süttivus (tahke, gaasiline)

:

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

7/13

21 Juuni 2013

Sanova 300 Base

10.6 Ohtlikud lagusaadused

10.4 Tingimused, mida

tuleb vältida

Puuduvad üksikasjalikud andmed.

Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.

Toode on püsiv.

10.2 Keemiline stabiilsus

:

:

:

10.5 Kokkusobimatud

materjalid

:

10.3 Ohtlike reaktsioonide

võimalikkus

:

Ohtlikud reaktsioonid ja ebastabiilsus võivad ilmneda teatud hoiu- ja

kasutamistingimustes.

Tingimused võivad olla järgmised:

kokkupuude hapetega

Reaktsioonid võivad olla järgmised:

mürgise gaasi vabanemine

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

:

Toote või selle koostisosade reageerimisvõimet puudutavad spetsiaalsed

testiandmed pole kättesaadavad.

Äärmiselt reaktiivne või kokkusobimatu järgmiste materjalidega: happed.

Akuutne toksilisus

***Sodium chlorite***

LC50 Sissehingamine Tolmud

ja udud

Rott

0.29 mg/l

4 tundi

LC50 Sissehingamine Tolmud

ja udud

Rott

230 mg/m³

4 tundi

LD50 Nahaline

Küülik

134 mg/kg

LD50 Suuline

Rott

165 mg/kg

LD50 Suuline

Rott

284 mg/kg

naatrium/kaalium/

magneesium kloriidid

LC50 Sissehingamine Tolmud

ja udud

Rott

>10.5 mg/l

4 tundi

LD50 Nahaline

Küülik

>10000 mg/kg

LD50 Suuline

Rott

3000 mg/kg

Toote/koostisosa nimi

Tulemus

Liik

Annus

Kokkupuude

Mutageensus

Ärritus/söövitus

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Sensibilisaator

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Ägeda mürgituse hinnangud

Suuline

660 mg/kg

Nahaline

536 mg/kg

Sissehingamine (gaasid)

2800 ppm

Sissehingamine (aurud)

2 mg/l

Sissehingamine (tolmud ja udud)

2 mg/l

Teekond

ATE väärtus

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

8/13

21 Juuni 2013

Sanova 300 Base

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

Kroonilised potentsiaalsed tervisekahjustused

Ägedad potentsiaalsed tervisekahjustused

Sissehingamine

:

Sissehingamisel surmav. Võib vabaneda gaas, aur või tolm, mis on

hingamiselunditele väga ärritav või sööbiv.

Allaneelamisel kahjulik. Võib põhjustada suu, kurgu ja mao söövitust.

:

Allaneelamine

Naha kokkupuude

:

Põhjustab tugevat söövitust. Nahale sattumisel mürgine.

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

:

Kokkupuude silmadega

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Üldine

:

Kantserogeensus

Teratogeensus

Reproduktiivtoksilisus

Füüsikaliste, keemiliste ja toksikoloogiliste karakteristikutega seotud sümptomid

Naha kokkupuude

Allaneelamine

Sissehingamine

Puuduvad üksikasjalikud andmed.

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

Valud kõhus

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

valu või ärritus

punetus

võivad tekkida villid

:

:

:

Kokkupuude silmadega

:

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

valu

vesistamine

punetus

Sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude

Sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude

Hingamiskahjustus

Lühi- ja pikaajalise kokkupuutega seotud kohene, hilisem ja krooniline mõju

Lühiajaline kokkupuude

Pikaajaline kokkupuude

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Teave võimalike

kokkupuuteviiside kohta

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Potentsiaalsed

otsekohesed mõjud

:

Potentsiaalsed

viivitusega mõjud

:

Potentsiaalsed

otsekohesed mõjud

:

Potentsiaalsed

viivitusega mõjud

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

9/13

21 Juuni 2013

Sanova 300 Base

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kantserogeensus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Mutageensus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Teratogeensus

:

Arenguhäired

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Toime viljakusele

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Muu teave

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.3 Bioakumulatsioon

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

12.1 Toksilisus

***Sodium chlorite***

Akuutne(äge) EC50 0.0146 kuni 0.018

ppm Värske vesi

Dafnia - Daphnia magna

48 tundi

Akuutne(äge) EC50 <1 mg/l

Kala

48 tundi

Akuutne(äge) LC50 75 kuni 90 ppm

Mereakvatoorium

Kala - Cyprinodon variegatus

96 tundi

naatrium/kaalium/

magneesium kloriidid

Akuutne(äge) LC50 5840 mg/l

Kala

96 tundi

naatrium hüdroksiid

Akuutne(äge) EC50 40 mg/l

Dafnia

48 tundi

Toote/koostisosa nimi

Liik

Tulemus

Kokkupuude

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Kokkuvõte/järeldus

:

Toode sisaldab aktiivset kloori või aktiivse kloori vedajaid.Järgida ametlikult

kinnitatud heitvee piirväärtusi (võimalusel ka osavoolu) ja kohalikke jäätmekäitluse

eeskirju.

PBT

:

Mitterakendatav.

vPvB

:

Mitterakendatav.

12.4 Liikuvus pinnases

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste

hindamine

:

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Pinnas/Vesi

jaotuskoefitsient (K

OC

)

:

Antud segu puhul ei ole tuvastatud.

Liikuvus

:

Antud segu puhul ei ole tuvastatud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Antud segu puhul ei ole tuvastatud.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

Teave selles jaos sisaldab üldist nõuannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmääratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida

iga kättesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

10/13

21 Juuni 2013

Sanova 300 Base

13. JAGU: Jäätmekäitlus

Euroopa jäätmenimistu (EWC)

Jah.

Ohtlikud jäätmed

:

Jäätmete tekkimine tuleb ära hoida või minimiseerida kui vähegi võimalik.

Tühjadesse konteineritesse või pakendivoodrisse võivad jääda ainejäägid.

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Suurt kogust jäätmejääke ei

tohi kõrvaldada kanalisatsiooni kaudu, vaid töödelda sobivas heitvee

töötluskeskuses. Ülejäägid ja mitteringlevad tooted kõrvaldada lepingulise

litsenseeritud jäätmekäitleja kaudu. Toote, selle lahuste ja kõikide kõrvalproduktide

kõrvaldamine peab alati vastama keskkonnakaitse nõuetele ja jäätmekäitluse

õigusaktidele ning kõigile kohaliku omavalitsuse nõuetele. Vältida mahavoolanud

materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse, veekogudesse,

kraavidesse ja kanalisatsiooni.

:

Kõrvaldusmeetodid

Pakkimine

Jäätmekood

Jäätmete tähistus

Kõrvaldusmeetodid

:

Erilised ettevaatusabinõud

:

20 01 15*

leelised

Jäätmete tekkimine tuleb ära hoida või minimiseerida kui vähegi võimalik.

Pakendijäätmed tuleb korduvkasutada.

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Ettevaatlikult käidelda

tühjendatud konteinereid, mida pole puhastatud ega pestud. Tühjadesse

konteineritesse või pakendivoodrisse võivad jääda ainejäägid. Vältida

mahavoolanud materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse,

veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni.

KLORITI LAHUS,

Vesireostuse oht.

CHLORITE

SOLUTION.

Vesireostuse oht.

Chlorite solution,

Vesireostuse oht.

UN1908

KLORITI LAHUS,

Vesireostuse oht.

UN1908

UN1908

UN1908

14. JAGU: Veonõuded

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 ÜRO number

(UN number)

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

14.3 Transpordi

ohuklass(id)

14.4 Pakendirühm

ADN/ADNR

14.5

Keskkonnaohud

14.6

Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

14.7 Transportimine

mahtlastina kooskõlas

MARPOL 73/78 II lisaga ja

IBC koodeksiga

Jah.

Jah.

Yes.

Yes.

:

Mitterakendatav.

Ei ühtki.

Ei ühtki.

None.

None.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

11/13

21 Juuni 2013

Sanova 300 Base

Muud EL õigusaktid

Mitterakendatav.

XVII lisa - Teatud ohtlike

ainete, segude ja toodete

tootmise, turuleviimise ja

kasutamise piirangud

:

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

EL määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu

15.2 Kemikaaliohutuse

hindamine

Toode sisaldab aineid, mille kohta ikka veel nõutakse ohutuse hinnanguid.

Väga ohtlikud ained

:

Ükski koostisaine ei kuulu loendisse.

≥15 - <30% valgendusaine kloori baasil

Koostisainete deklareerimine vastavalt puhastusvahendite regulatsioonile 648/2004/EC:

Esitab teabe, mida on muudetud eelmise versiooniga võrreldes.

16. JAGU: Muu teave

Lühendid ja akronüümid

:

ADN = Ohtlike veoste rahvusvahelise siseveeteede Euroopa kokkulepe

ADR = Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

Ägeda toksilisuse hinnang

BCF = Biokontsentratsiooni faktor

CLP = Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus [EÜ määrus nr

1272/2008]

Tuletatud mittetoimiv tase

DPD = Ohtlike valmististe direktiiv [1999/45/EC]

EC = Euroopa Komisjon

EUH-lause = CLP eriohulause

IATA = Rahvusvaheliste Õhuvedude Assotsiatsioon

IBC = hulgikauba vahekonteiner

IMDG = Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo koodeks/eeskiri

LogP o/w Oktanool/vesi jaotuskoefitsiendi logaritm

MARPOL 73/78 = 1973.a Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks

laevadelt, muudetud 1978.a protokolliga. ("Marpol" - merereostus)

LPK = Lubatud piirkontsentratsioon

PBT = Püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus

REACH = Kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise

määrus [EÜ määrus nr 1907/2006]

RID = Ohtlike veoste rahvusvahelise raudteeveo kokkulepe

REACH # = REACH registreerimisnumber

vPvB = Väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad

Kasutatud protseduur, et tuletada klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifikatsioon

Õigeks tunnistamine

Acute Tox. 4, H302

Kalkulatsioonimeetod

Acute Tox. 3, H311

Kalkulatsioonimeetod

Acute Tox. 2, H330

Kalkulatsioonimeetod

Skin Corr. 1, H314

Testi andmete alusel

Aquatic Acute 1, H400

Kalkulatsioonimeetod

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

12/13

21 Juuni 2013

Sanova 300 Base

16. JAGU: Muu teave

21 Juuni 2013

Trükkimiskuupäev

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

Versioon

Eelpool toodud teavet peetakse õigeks lähtuvalt valemist, mida on toote valmistamiseks kasutanud toote

päritoluriik. Kuna andmed, standardid ja regulatsioonid võivad muutuda ning kasutamistingimused ja

käsitsemine on väljaspool meie kontrolli, siis PUUDUB GARANTII, OTSENE JA KAUDNE, MIS PUUDUTAB

SELLE INFORMATSIOONI TÄIELIKKUST VÕI JÄTKUVAT TÄPSUST.

Märkus lugejale

Eelmise väljaande kuupäev

:

:

:

:

Lühendatud R-lausete

täistekst

:

R8- Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju.

R27- Väga mürgine kokkupuutel nahaga.

R23- Mürgine sissehingamisel.

R23/25- Mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

R21/22- Kahjulik kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

R34- Põhjustab söövitust.

R35- Põhjustab tugevat söövitust.

R41- Silmade kahjustamise tõsine oht.

R36- Ärritab silmi.

R32- Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.

R50- Väga mürgine veeorganismidele.

O - Oksüdeeriv

T+ - Väga mürgine

T - Mürgine

C - Söövitav

Xn - Kahjulik

Xi - Ärritav

N - Keskkonnaohtlik

:

Klassifikatsioonide [DSD/

DPD] täistekst

21 Juuni 2013

Varasem kinnitus puudub

Lühendatud H-lausete

täistekst

:

Klassifikatsioonide [CLP/

GHS] täistekst

:

H301

Allaneelamisel mürgine.

H302

Allaneelamisel kahjulik.

H310

Nahale sattumisel surmav.

H311

Nahale sattumisel mürgine.

H314

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H330

Sissehingamisel surmav.

H400

Väga mürgine veeorganismidele.

Acute Tox. 2, H310

ÄGE MÜRGISUS: NAHK - 2. kategooria

Acute Tox. 2, H330

ÄGE MÜRGISUS: INHALATSIOON - 2. kategooria

Acute Tox. 3, H301

ÄGE MÜRGISUS: ORAALNE - 3. kategooria

Acute Tox. 3, H311

ÄGE MÜRGISUS: NAHK - 3. kategooria

Acute Tox. 4, H302

ÄGE MÜRGISUS: ORAALNE - 4. kategooria

Aquatic Acute 1, H400

ÄGE MÜRGISUS - 1. kategooria

Eye Irrit. 2, H319

RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ÄRRITUS - 2.

kategooria

Skin Corr. 1, H314

NAHASÖÖVITUS/-ÄRRITUS - 1. kategooria

Skin Corr. 1A, H314

NAHASÖÖVITUS/-ÄRRITUS - 1.A kategooria

Skin Corr. 1B, H314

NAHASÖÖVITUS/-ÄRRITUS - 1.B kategooria

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

13/13

21 Juuni 2013

Otsige selle tootega seotud teateid

Jagage seda teavet