INSTA-USE GLASS MULTI-SURFACE CLEANER

Eesti - eesti - Ecolab

Ohutuskaart Ohutuskaart (SDS)

24-11-2017

Saadav alates:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Müügiloa number:
913698

Dokumendid teistes keeltes

Ohutuskaart Ohutuskaart - bulgaaria

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - hispaania

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - tšehhi

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - taani

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - saksa

23-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - kreeka

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - inglise

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - prantsuse

23-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - itaalia

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - läti

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - leedu

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - ungari

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - hollandi

23-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - poola

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - portugali

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - rumeenia

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - slovaki

27-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - sloveeni

27-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - soome

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - vene

27-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - norra

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - ukraina

28-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - horvaadi

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - serbia

24-11-2017

Lugege kogu dokumenti

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

913698

1 / 18

OSA 1. AINE/ SEGU NING ÄRIÜHINGU/ ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1 Tootetähis

Toote nimi

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

Toote kood

913698

Aine/ segu kasutamine

Klaasipuhastusvahend

Kemikaali liik

Segu

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

Teave toote lahjendamise

kohta.

1.0 %

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

soovitata

Kindlaksmääratud

kasutusalad

Klaasipuhastusvahend. Pihusta ja pühi manuaalne protsess

Soovitatavad

kasutuspiirangud

Üksnes tööstuslikuks ja kutsealaseks kasutamiseks.

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja

KAY BVBA

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, Belgia +32 13 67 06 91 (Belgia)

BE_KAY_CS@ecolab.com

1.4 Hädaabitelefoni number

Hädaabitelefoni number

+32 13 67 06 91 (Belgia)

Mürgistusteabe keskuse

telefoni number

Mürgistusteabekeskus: 16662

Koostamise

kuupäev/parandus

17.12.2015

Variant

OSA 2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Toode on müügiks

Nahaärritus, Kategooria 2

H315

Silmade ärritus, Kategooria 2

H319

Toodet kasutada lahjendatatult

Ei ole ohtlik aine ega segu.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

913698

2 / 18

Klassifikatsioon (67/548/EMÜ, 1999/45/EÜ)

Toode on müügiks

Xi; Ärritav

Toodet kasutada lahjendatatult

Ei ole ohtlik aine ega segu.

R-lausete täistekstide jaoks vt osa 16.

H-teate täisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa 16.

2.2 Märgistuselemendid

Märgistamine (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Toode on müügiks

Ohupiktogrammid

Tunnussõna

Hoiatus

Ohulaused

H315

Põhjustab nahaärritust.

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Toodet kasutada lahjendatatult

Ei ole ohtlik aine ega segu.

2.3 Muud ohud

Toode on müügiks

Ei ole teada.

OSA 3. KOOSTIS/ TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.2 Segud

Toode on müügiks

Ohtlikud komponendid

Keemiline nimetus

CAS-Nr.

EC-Nr.

REACH Nr

Klassifikatsioo

(67/548/EMÜ)

Klassifikatsioon

(MÄÄRUS (EÜ) nr

1272/2008)

Kontsentratsioon

Benzenesulfonic

acid, dimethyl-,

sodium salt (1:1)

1300-72-7

215-090-9

01-2119513350-56

Xi; R36

Silmade ärritus Kategooria 2;

H319

>= 10 - < 20

sulfuric acid, mono-

c10-16-alkyl esters,

sodium salts

68585-47-7

271-557-7

01-2119489463-28

Xi; R38-R41

Rasket silmade

kahjustust/ärritust põhjustav

Kategooria 1; H318

Nahka söövitav/ärritav

Kategooria 2; H315

>= 5 - < 10

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

913698

3 / 18

glükoolid -

glükooleetrid

1569-01-3

216-372-4

Xi; R36-R37

Silmade ärritus Kategooria 2;

H319

Mürgisus sihtelundi suhtes -

ühekordne kokkupuude

Kategooria 3; H336

>= 5 - < 10

alküületoksü-

propoksülaadid

9038-95-3

T+; R26-R36

Akuutne toksilisus Kategooria

2; H330

Silmade ärritus Kategooria 2;

H319

>= 3 - < 5

poly(oxy-1,2-

ethanediyl), .alpha.-

undecyl-.omega.-

hydroxy-

34398-01-1

Xn; R22-R38-

Akuutne toksilisus Kategooria

4; H302

Nahaärritus Kategooria 2;

H315

Raske silmakahjustus

Kategooria 1; H318

>= 3 - < 5

2-amino-2-

methylpropanol

124-68-5

204-709-8

Xi; R36/38-R52

Nahaärritus Kategooria 2;

H315

Silmade ärritus Kategooria 2;

H319

Vesikeskkonda kahjustav

krooniline mürgisus

Kategooria 3; H412

>= 1 - < 2.5

3-butoxypropan-2-ol

5131-66-8

225-878-4

01-2119475527-28

Xi; R36/38

Nahaärritus Kategooria 2;

H315

Silmade ärritus Kategooria 2;

H319

>= 1 - < 2.5

amiinid (sh.

etanoolamiinid)**

7128-91-8

230-429-0

Xi-N; R36/38-

Nahaärritus Kategooria 2;

H315

Silmade ärritus Kategooria 2;

H319

Vesikeskkonda kahjustav äge

mürgisus Kategooria 1; H400

>= 0.5 - < 1

alküülamiin oksiidid

3332-27-2

222-059-3

Xi-N; R36/38-

Nahaärritus Kategooria 2;

H315

Silmade ärritus Kategooria 2;

H319

Vesikeskkonda kahjustav äge

mürgisus Kategooria 1; H400

>= 0.5 - < 1

Ained, mille suhtes on kehtestatud töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid :

propüleenglükooleetr

34590-94-8

252-104-2

01-2119450011-60

Mitte

klassifitseeritud

Mitte klassifitseeritud;

>= 1 - < 2.5

2-(2-

butoxyethoxy)ethano

112-34-5

203-961-6

Xi; R36

Silmade ärritus Kategooria 2;

H319

>= 0.25 - < 0.5

Toodet kasutada lahjendatatult

Märkused

Puuduvad ohtlikud koostisosad

R-lausete täistekstide jaoks vt osa 16.

H-teate täisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa 16.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

913698

4 / 18

OSA 4. ESMAABIMEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Toode on müügiks

Silma sattumisel

Viivitamatult loputada rohke veega, samuti silmalaugude alt

vähemalt 15 minuti jooksul. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid

kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Olla meditsiinipersonali valve all.

Kokkupuutel nahaga

Pesta kohe rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul. Võimaluse

korral kasutada pehmet seepi. Kui ärritus süveneb või kestab, viia

arsti järelevalve alla.

Allaneelamisel

Loputada suud. Sümtomite kestmise korral viia arsti järelevalve

alla.

Sissehingamisel

Sümtomite kestmise korral viia arsti järelevalve alla.

Toodet kasutada lahjendatatult

Silma sattumisel

Loputada rohke veega.

Kokkupuutel nahaga

Loputada rohke veega.

Allaneelamisel

Loputada suud. Sümtomite kestmise korral viia arsti järelevalve

alla.

Sissehingamisel

Sümtomite kestmise korral viia arsti järelevalve alla.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Tervisele avaldatavate mõjude ja võimalike sümptomite kohta leiate üksikasjalikku infot 11.

punktist.

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Ravi

Sümptomaatiline ravi.

OSA 5. TULEKUSTUTUSMEETMED

Toode on müügiks

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mõjuks kahjulikult

kohalikule elanikkonnalle ja ümbritsevale loodusele.

Sobimatud kustutusvahendid

Ei ole teada.

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Tule kustutamisel esinevad

Ei ole tuleohtlik ega kergestisüttiv.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

913698

5 / 18

peamised ohud

Toote ohtlikkus põlemisel

Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale:

Süsinikoksiidid

Lämmastiku oksiidid (NOx)

Väävlioksiidid

Fosfori oksiidid

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid

tuletõrjujatele

: Kasuta isikukaitsevahendeid.

Lisateave

: Tulekahju jäägid ja kustutusvesi tuleb utiliseerida vastavalt

kehtivale seadusandlusele. Tulekahju ja/või plahvatuse korral

mitte hingata sisse suitsu.

OSA 6. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Toode on müügiks

Tavapersonal

Korraldage puhastus- ja koristustööde läbiviimine vastava

väljaõppega töötajate poolt. Kaitsemeetmed on 7. Ja 8. Osas.

Päästetöötajad

Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega

sobivate ja ebasobivate materjalide kohta.

Toodet kasutada lahjendatatult

Tavapersonal

Kaitsemeetmed on 7. Ja 8. Osas.

Päästetöötajad

Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega

sobivate ja ebasobivate materjalide kohta.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Toode on müügiks

Keskkonnakaitse meetmed

Mitte kokku puutuda pinnasega ning pinna- või põhjaveega.

Toodet kasutada lahjendatatult

Keskkonnakaitse meetmed

Erilisi keskkonnakaitse nõudeid ei ole esitatud.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Toode on müügiks

Puhastusmeetodid

Leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult.Mahaloksunud

aine koguda mittepõlevasse absorbenti (nt liiv, pinnas,

kobediatomiit, vermikuliit) ja panna jäätmenõusse kooskõlas

kohalike / riiklike õigusaktidega (vt 13. jagu).Jäägid pesta ära

veega.Suuremate lekete korral kasutage kemikaali laialivalgumise

vältimiseks tammi

või muid abivahendeid, mis ei lase kemikaalil vooluveekogudesse

jõuda.

Toodet kasutada lahjendatatult

Puhastusmeetodid

Leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult.Mahaloksunud

aine koguda mittepõlevasse absorbenti (nt liiv, pinnas,

kobediatomiit, vermikuliit) ja panna jäätmenõusse kooskõlas

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

913698

6 / 18

kohalike / riiklike õigusaktidega (vt 13. jagu).Jäägid pesta ära

veega.Suuremate lekete korral kasutage kemikaali laialivalgumise

vältimiseks tammi

või muid abivahendeid, mis ei lase kemikaalil vooluveekogudesse

jõuda.

6.4 Viited muudele jagudele

Hädaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.

Kaitsemeetmed on 8. Osas.

Täiendava jäätmekäitluse teabe kohta vt 13. jagu.

OSA 7. KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Toode on müügiks

Soovitused ohutuks

käitlemiseks

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kasutada ainult

piisava ventilatsiooni korral. Pärast käitlemist pesta hoolega käsi.

Hügieenimeetmed

Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Enne

uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus. Pärast käitlemist

pesta hoolega nägu, käsi ja saastunud nahka.

Toodet kasutada lahjendatatult

Soovitused ohutuks

käitlemiseks

Pärast toote käitlemist pesta käsi. Kaitsemeetmed on 8. Osas.

Hügieenimeetmed

Kohe peale toote katsumist ja samuti töövaheaegade alguses

pesta käsi.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Toode on müügiks

Nõuded säilituskohtade ja

pakendi jaoks

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt

suletuna. Hoida sobivates etiketiga varustatud anumates.

Säilitustemperatuur

-30 °C kuni 50 °C

Toodet kasutada lahjendatatult

Nõuded säilituskohtade ja

pakendi jaoks

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt

suletuna. Hoida sobivates etiketiga varustatud anumates.

7.3 Erikasutus

Toode on müügiks

Eriotstarbeline kasutusala või

eriotstarbelised kasutusalad

Klaasipuhastusvahend. Pihusta ja pühi manuaalne protsess

OSA 8.KOKKUPUUTE OHJAMINE/ ISIKUKAITSE

8.1 Kontrolliparameetrid

Toode on müügiks

Töökeskkonna piirnormid

Komponendid, osad

CAS-Nr.

väärtuse liik

Kontrolliparameetrid

Alused

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

913698

7 / 18

(Kokkupuute vorm)

propüleenglükooleetr

34590-94-8

Piirnorm

50 ppm

308 mg/m3

EE OEL

2-(2-

butoxyethoxy)ethanol

112-34-5

Piirnorm

10 ppm

67.5 mg/m3

EE OEL

8.2 Kokkupuute ohjamine

Toode on müügiks

Asjakohane tehniline kontroll

Tehnilised vahendid

Hea üldventilatsioon peaks olema piisav, et ohjata töötaja

kokkupuudet õhusaastega.

Individuaalsed kaitsemeetmed

Hügieenimeetmed

Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Enne

uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus. Pärast käitlemist

pesta hoolega nägu, käsi ja saastunud nahka.

Silmade / näo kaitsmine (EN

166)

Tänu toote vormile ja pakendile pole tavakasutuse juures

kaitsevahendeid

Käte kaitsmine (EN 374)

Tänu toote vormile ja pakendile pole tavakasutuse juures

kaitsevahendeid

Naha ja keha kaitse (EN

14605)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

Hingamisteede kaitsmine

(EN 143, 14387)

Pole nõutav kui kemikaali kontsentratsioon õhus on alla

kokkupuute piirmäära, mis on määratud kokkupuute piirangutega.

Kui ohtu hingamisteedele ei ole võimalik vältida või vähendada ja

oluliselt on raskendatud ruumide ohutuks muutmine,

kaitsevahendite, tehniliste meetmete või töövõtete kasutusele võtt,

siis kasuta EU nõuetele (89/656/EEC, 89/686/EEC) vastavaid

sertifitseeritud või samaväärseid hingamisteede kaitsevahendeid

Toodet kasutada lahjendatatult

Asjakohane tehniline kontroll

Tehnilised vahendid

Hea üldventilatsioon peaks olema piisav, et ohjata töötaja

kokkupuudet õhusaastega.

Individuaalsed kaitsemeetmed

Hügieenimeetmed

Kohe peale toote katsumist ja samuti töövaheaegade alguses

pesta käsi.

Silmade / näo kaitsmine (EN

166)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

Käte kaitsmine (EN 374)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

Naha ja keha kaitse (EN

14605)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

Hingamisteede kaitsmine

(EN 143, 14387)

Pole nõutav kui kemikaali kontsentratsioon õhus on alla

kokkupuute piirmäära, mis on määratud kokkupuute piirangutega.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

913698

8 / 18

Kui ohtu hingamisteedele ei ole võimalik vältida või vähendada ja

oluliselt on raskendatud ruumide ohutuks muutmine,

kaitsevahendite, tehniliste meetmete või töövõtete kasutusele võtt,

siis kasuta EU nõuetele (89/656/EEC, 89/686/EEC) vastavaid

sertifitseeritud või samaväärseid hingamisteede kaitsevahendeid

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Üldine nõuanne

: Kaaluge võimalusi säilitusmahutite ümber laiali voolamist takistava

kaitsetsooni loomist.

OSA 9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Toode on müügiks

Toodet kasutada

lahjendatatult

Välimus

: vedel

vedel

Värv, värvus

: selge, tumesinine

helesinine

Lõhn

: Taimestiku.

citrus

11.3, 100 %

9.8 - 10.8

Leekpunkt

104 °C kinnine anum, Ei säilita põlemist.

Lõhnalävi

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Sulamis-/külmumispunkt

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Keemise algpunkt ja

keemisvahemik

> 100 °C

Aurustumiskiirus

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Süttivus (tahke, gaasiline)

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ülemine plahvatuspiir

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Alumine plahvatuspiir

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Aururõhk

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Õhu suhteline tihedus

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Suhteline tihedus

1.085 - 1.095

Lahustuvus vees

lahustuv

Lahustuvus teistes

lahustites

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Jaotustegur (n-oktanool/-

vesi)

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Isesüttimistemperatuur

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Termiline lagunemine

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Viskoossus, kinemaatiline

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Plahvatusohtlikkus

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Oksüdeerivad omadused

Aine või segu ei ole klassifitseeritud oksüdeerivaks.

9.2 Muu teave

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

913698

9 / 18

LOÜ

Mitte kasutatav

OSA 10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

Toode on müügiks

10.1 Reaktsioonivõime

Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

10.2 Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Ei ole teada.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Happed

Metallid

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale:

Süsinikoksiidid

Lämmastiku oksiidid (NOx)

Väävlioksiidid

Fosfori oksiidid

OSA 11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Toode on müügiks

Teave võimalike

kokkupuuteviiside kohta

Sissehingamine, Silma sattumisel, Sattumine nahale

Toksilisus

Äge suukaudne mürgisus

: Eeldatav äge toksilisus : > 2,000 mg/kg

Äge mürgisus

sissehingamisel

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Äge nahakaudne mürgisus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Nahka söövitav/ärritav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Rasket silmade

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

913698

10 / 18

kahjustust/ärritust põhjustav

Hingamisteede või naha

ülitundlikkust põhjustav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Kantserogeensus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Toime

reproduktsioonisüsteemile

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Mutageensus sugurakkudele

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Teratogeensus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Sihtorgani suhtes toksilised -

ühekordne kokkupuude

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Sihtorgani suhtes toksilised -

korduv kokkupuude

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Aspiratsioonitoksilisus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Komponendid, osad

Äge suukaudne mürgisus

: Benzenesulfonic acid, dimethyl-, sodium salt (1:1)

LD50 Rott: > 7,000 mg/kg

sulfuric acid, mono-c10-16-alkyl esters, sodium salts

LD50 Rott: 2,175 mg/kg

glükoolid - glükooleetrid

LD50 Rott: 2,875 mg/kg

poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-undecyl-.omega.-hydroxy-

LD50 Rott: 1,700 mg/kg

2-amino-2-methylpropanol

LD50 Rott: 2,900 mg/kg

3-butoxypropan-2-ol

LD50 Rott: 2,500 mg/kg

amiinid (sh. etanoolamiinid)**

LD50 Rott: > 20,000 mg/kg

di-propüleenglükooleetrid

LD50 Rott: 5,135 mg/kg

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

LD50 Rott: 3,306 mg/kg

Komponendid, osad

Äge mürgisus

sissehingamisel

: glükoolid - glükooleetrid

4 h LC50 Rott: > 10.21 mg/l

alküületoksü-propoksülaadid

4 h LC50 Rott: 0.106 mg/l

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

913698

11 / 18

Komponendid, osad

Äge nahakaudne mürgisus

: sulfuric acid, mono-c10-16-alkyl esters, sodium salts

LD50 Rott: > 500 mg/kg

glükoolid - glükooleetrid

LD50 Küülik: 3,535 mg/kg

poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-undecyl-.omega.-hydroxy-

LD50 Küülik: > 2,000 mg/kg

2-amino-2-methylpropanol

LD50 Küülik: > 2,000 mg/kg

3-butoxypropan-2-ol

LD50 Rott: 2,193 mg/kg

di-propüleenglükooleetrid

LD50 Küülik: 9,510 mg/kg

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

LD50 Küülik: 2,764 mg/kg

Võimalikud terviseriskid

Toode on müügiks

Silmad

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Nahk

Põhjustab silmade ärritust.

Seedimine

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Sissehingamine

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Pikaajaline toime

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Toodet kasutada lahjendatatult

Silmad

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Nahk

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Seedimine

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Sissehingamine

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Pikaajaline toime

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Kogemused inimese kokkupuutumisest asjakohase kemikaaliga

Toode on müügiks

Silma sattumisel

Puna, Valu, Ärritus

Sattumine nahale

Puna, Ärritus

Allaneelamine

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

Sissehingamine

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

Toodet kasutada lahjendatatult

Silma sattumisel

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

913698

12 / 18

Sattumine nahale

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

Allaneelamine

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

Sissehingamine

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

OSA 12. ÖKOLOOGILINE TEAVE

Toode on müügiks

12.1 Ökotoksilisus

Toime keskkonnale

Tootel ei ole teadaolevat ökotoksikoloogilist toimet.

Toode

Mürgine toime kaladele

: Andmed ei ole kättesaadavad

Mürgine toime dafniale

(hiidkiivrikule) ja muudele

vees elavatele selgrootutele

: Andmed ei ole kättesaadavad

Mürgine toime vetikatele

: Andmed ei ole kättesaadavad

Komponendid, osad

Mürgine toime kaladele

: glükoolid - glükooleetrid

96 h LC50 Kala: > 100 mg/l

poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-undecyl-.omega.-hydroxy-

96 h LC50 Kala: 3.2 mg/l

2-amino-2-methylpropanol

96 h LC50 Kala: 184 mg/l

amiinid (sh. etanoolamiinid)**

96 h LC50 Kala: 0.138 mg/l

di-propüleenglükooleetrid

96 h LC50 Kala: > 1,000 mg/l

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

96 h LC50 Kala: 1,300 mg/l

Komponendid, osad

Mürgine toime dafniale

(hiidkiivrikule) ja muudele

vees elavatele selgrootutele

: sulfuric acid, mono-c10-16-alkyl esters, sodium salts

48 h EC50 Daphnia (Vesikirp (suur kiivrik)): 1.37 mg/l

3-butoxypropan-2-ol

48 h EC50: > 1,000 mg/l

Komponendid, osad

Mürgine toime vetikatele

: Benzenesulfonic acid, dimethyl-, sodium salt (1:1)

96 h EC50: 230 mg/l

alküülamiin oksiidid

72 h EC50: 0.19 mg/l

12.2 Püsivus ja lagunduvus

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

913698

13 / 18

Toode

Biodegradatsioon

: Antud segu(de)s sisalduvate pindaktiivsete ainete vastab

biolagundatavuse kriteeriumidele, mis on detergentidele

sätestatud EÜ määruses nr.648/2004. Antud kinnitust toetavad

andmed on liikmesriikide pädevate asutuste valduses ning

antakse liikmesriikidele nende vahetu taotluse alusel või

detergentide tootja taotluse alusel.

Komponendid, osad

Biodegradatsioon

Benzenesulfonic acid, dimethyl-, sodium salt (1:1)

Tulemus: Biolagunduv

sulfuric acid, mono-c10-16-alkyl esters, sodium salts

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

glükoolid - glükooleetrid

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

alküületoksü-propoksülaadid

Tulemus: Andmed ei ole kättesaadavad

poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-undecyl-.omega.-hydroxy-

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

2-amino-2-methylpropanol

Tulemus: Biolagunduv

3-butoxypropan-2-ol

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

amiinid (sh. etanoolamiinid)**

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

alküülamiin oksiidid

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

di-propüleenglükooleetrid

Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

12.3 Bioakumulatsioon

Andmed ei ole kättesaadavad

12.4 Liikuvus pinnases

Andmed ei ole kättesaadavad

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate

omaduste hindamine

Toode

Hindamine

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks,

bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja

väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0.1%

või rohkem.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

913698

14 / 18

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Andmed ei ole kättesaadavad

OSA 13. JÄÄTMEKÄITLUS

Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele.Kasutaja

määrab jäätmekoodid, kuid soovitavalt koostöös jäätmespetsialistidega.

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode on müügiks

Toode

: Kus on võimalik, tuleb taaskasutamist eelistada hävitamisele. Kui

taaskasutamine ei ole praktiline, hävitada vastavalt kehtivale

seadusandlusele. Jäätmed käidelda asjakohases

jäätmekäitlusettevõttes.

Saastunud pakend

: Hävitada kui kasutamata toodet. Tühjad anumad tuleb käidelda

kas taaskasutamiseks või hävitamiseks ettenähtud nõuete järgi.

Mitte kasutada tühjenenud anumaid. Utiliseerida vastavalt

kohaliku seadusandluse nõuetele

Euroopa Jäätmekataloog

: 200129* - ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

Toodet kasutada lahjendatatult

Toode

: Toodet võib lahjendatud kujul kanaliseerida.

Saastunud pakend

: Utiliseerida vastavalt kohaliku seadusandluse nõuetele

OSA 14. VEONÕUDED

Toode on müügiks

Tarnija/saatja/vedaja vastutab selle eest, et toote pakend, märgistus ja etiketid oleksid vastavuses

valitud transpordiviisiga.

Maismaatransport (ADR/ADN/RID)

14.1 ÜRO number

Ei ole ohtlikku kaupa

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

Ei ole ohtlikku kaupa

14.3 Transpordi ohuklass(id)

Ei ole ohtlikku kaupa

14.4 Pakendirühm

Ei ole ohtlikku kaupa

14.5 Keskkonnaohud

Ei ole ohtlikku kaupa

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Ei ole ohtlikku kaupa

Õhutransport (IATA)

14.1 ÜRO number

Ei ole ohtlikku kaupa

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

Ei ole ohtlikku kaupa

14.3 Transpordi ohuklass(id)

Ei ole ohtlikku kaupa

14.4 Pakendirühm

Ei ole ohtlikku kaupa

14.5 Keskkonnaohud

Ei ole ohtlikku kaupa

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

913698

15 / 18

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Ei ole ohtlikku kaupa

Meretransport (IMDG/IMO)

14.1 ÜRO number

Ei ole ohtlikku kaupa

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

Ei ole ohtlikku kaupa

14.3 Transpordi ohuklass(id)

Ei ole ohtlikku kaupa

14.4 Pakendirühm

Ei ole ohtlikku kaupa

14.5 Keskkonnaohud

Ei ole ohtlikku kaupa

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Ei ole ohtlikku kaupa

14.7 Transportimine

mahtlastina kooskõlas

MARPOL 73/78 II lisaga ja

IBC koodeksiga

Ei ole ohtlikku kaupa

Toodet kasutada lahjendatatult

Ei ole ette nähtud transportimiseks.

OSA 15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased

eeskirjad/õigusaktid

vastavalt detergentide

määrusele EK 648/2004

15 % või rohkem kuid alla 30 %: Anioonsed pindaktiivsed ained

alla 5 %: Mitteioonsed pindaktiivsed ained

Siseriiklikud õigusaktid

Arvestada direktiivi 94/33/EMÜ alusel sätestatud noorte töötervishoiu ja tööohutuse

nõudeid.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Toode sisaldab aineid, mille kohta ikka veel nõutakse ohutuse hinnanguid.

OSA 16. MUU TEAVE

R-lausete täistekst

Mitte klassifitseeritud

Mitte klassifitseeritud

Kahjulik allaneelamisel.

Väga mürgine sissehingamisel.

Ärritab silmi.

R36/38

Ärritab silmi ja nahka.

Ärritab hingamiselundeid.

Ärritab nahka.

Silmade kahjustamise tõsine oht.

Väga mürgine veeorganismidele.

Kahjulik veeorganismidele.

H-lausete täistekst

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

913698

16 / 18

H302

Allaneelamisel kahjulik.

H315

Põhjustab nahaärritust.

H318

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H330

Sissehingamisel surmav.

H336

Võib põhjustada unisust või peapööritust.

H400

Väga mürgine veeorganismidele.

H412

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Teiste lühendite täistekst

(Q)SAR

Struktuuri-aktiivsuse

kvalitatiivne

seos;

Ohtlike

kaupade

rahvusvahelise

siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa

kokkulepe; ASTM - USA Materjalide Katsetamise Ühing; bw - Kehamass; CLP - Ainete ja segude

klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus; määrus (EÜ) nr 1272/2008; DIN - Saksa

Standardimise Instituudi standard; ECHA

- Euroopa Kemikaaliamet; EC-Number - Euroopa

Ühenduse number; ECx - Kontsentratsioon, mis põhjustab x% muutuse; ELx - Laadimisnorm, mis

põhjustab

muutuse;

Hädaolukorra

tegevuskava;

ErCx

Kontsentratsioon,

põhjustab

kasvukiiruses

muutuse;

Globaalne

harmoneeritud

süsteem;

IARC

Rahvusvaheline Vähiuuringute Amet; IATA - Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon;

IBC - Rahvusvaheline koodeks ohtlikke kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete

kohta;

IC50

Keskmine

inhibeeriv

kontsentratsioon;

ICAO

Rahvusvaheline

tsiviillennundusorganisatsioon; IMDG - Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; IMO -

Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; ISO - Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon; LC50 -

Surmav kontsentratsioon pooltele isenditele testpopulatsioonist; LD50 - Surmav annus pooltele

isenditele testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldoos); MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon

laevade põhjustatud merereostuse vältimise kohta; n.o.s. - Mujal täpsustamata; NO(A)EC -

Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav kontsentratsioon; NO(A)EL - Täheldatavat (kõrval)toimet

mitteavaldav

tase;

NOELR

Täheldatavat

toimet

mitteavaldav

laadimisnorm;

OECD

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; OPPTS - Kemikaaliohutuse ja reostuse vältimise

amet; PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine aine; REACH - Euroopa Parlamendi ja nõukogu

määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja

piiramist; RID - Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad; SADT

- Isekiireneva

lagunemise

temperatuur;

Ohutuskaart;

TRGS

Tehnilised

reeglid

ohtlike

ainete

käsitsemisel; UN - Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO); vPvB - Väga püsiv ja väga

bioakumuleeruv aine; DSL - Riigisiseste ainete loetelu (Kanada); KECI - Korea olemasolevate

keemiliste ainete nimekiri; TSCA - Mürgiste ainete kontrolli seadus (USA); AICS - Austraalia

keemiliste ainete nimekiri; IECSC - Hiinas olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; ENCS -

Olemasolevad ja uued keemilised ained (Jaapan); ISHL

- Tööstustöötajate töötervishoiu ja

tööohutuse seadus (Jaapan); PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete nimekiri; NZIoC

Uus-Meremaa

kemikaalide

nimekiri;

TCSI

Taiwani

keemiliste

ainete

nimekiri;

Kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline aine; GLP - Hea laboritava

Lisateave

Tootja

Regulatory Affairs

MSDS dokumendis esitatud numbrite puhul on kasutatud järgmist formaati: 1 000 000 = 1 miljon ja

1000 = 1 tuhat. 0,1 = 1 kümnendik ja 0,001 = 1 tuhandik

TÄIENDATUD INFORMATSIOON: Olulised muudatused seadusandlike või tervishoiunõuete osas

on ära toodud SDSi vasakus tulbas/servas.

Toodud ohutusnõuded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas

on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, tootmiseks,

säilitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja hävitamiseks ja ei ole arvestatud garantii või

kvaliteedi tunnistust. Informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali

kohta teistes kombinatsioonides või protsessides väljaarvatud kui tekstis on toodud.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

913698

17 / 18

LISA: AVALIKUSTAMISE PROTSESS

DPD+ained

:

Alljärgnevad ained on käsitletavad reaktsiooni juhtivate ainetena, mis põhjustavad segude

riskistsenaariumi kohaldamise vastavalt DPD+ reeglistikule

Teekond

aine

CAS-Nr.

EINECSi nr.

Allaneelamine

poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-

undecyl-.omega.-hydroxy-

34398-01-1

Sissehingamine

alküületoksü-propoksülaadid

9038-95-3

Naha-

sulfuric acid, mono-c10-16-alkyl esters,

sodium salts

68585-47-7

271-557-7

Silmad

poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-

undecyl-.omega.-hydroxy-

34398-01-1

veekeskkond

amiinid (sh. etanoolamiinid)**

alküülamiin oksiidid

7128-91-8

3332-27-2

230-429-0

222-059-3

DPD+ainete koosmõju

aine

Aururõhk

Lahustuvus vees

Pow

Molaarmass

alküülamiin oksiidid

0.0000067 Pa

409.5 g/l

8.913

Töötingimustega seotud arvutuste tegemiseks ja allavoolu kohaldatavate riskijuhtimismeetmete

kohaldamiseks arvutage konkreetse objektiga seotud riskitegurid välja alltoodud kodulehel:

www.ecetoc.org/tra

Kokkupuutestsenaariumi

lühipealkiri

Klaasipuhastusvahend. Pihusta ja pühi manuaalne protsess

Kasutusjuhend

Kasutajate põhirühmad

Kutseline kasutamine: avalik sektor (haldamine, haridus,

meelelahutus, teenindus, käsitöö)

Lõppkasutusala valdkonnad

SU22: Kutseline kasutamine: avalik sektor (haldamine, haridus,

meelelahutus, teenindus, käsitöö)

Protsessi kategooriad

PROC10: Ainete pealekandmine rulli või pintsli abil

PROC11: Mittetööstuslik pihustamine

toote kategooriad

PC35: Pesu- ja puhastustooted (sh lahustipõhised tooted)

Keskkonnaheitekategooriad

ERC8a: Töötlemise abiainete laialdane hajutav kasutus avatud

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

913698

18 / 18

süsteemides sisetingimustes

Otsige selle tootega seotud teateid

Jagage seda teavet