ECOLAB FOAM STOP

Eesti - eesti - Ecolab

Ohutuskaart Ohutuskaart (SDS)
17-09-2021
Saadav alates:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Müügiloa number:
110589E

Dokumendid teistes keeltes

Ohutuskaart Ohutuskaart
bulgaaria 17-09-2021
Ohutuskaart Ohutuskaart
hispaania 20-09-2021
Ohutuskaart Ohutuskaart
tšehhi 17-09-2021
Ohutuskaart Ohutuskaart
taani 27-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
saksa 16-09-2021
Ohutuskaart Ohutuskaart
kreeka 18-09-2021
Ohutuskaart Ohutuskaart
inglise 18-09-2021
Ohutuskaart Ohutuskaart
prantsuse 17-09-2021
Ohutuskaart Ohutuskaart
itaalia 18-09-2021
Ohutuskaart Ohutuskaart
läti 18-09-2021
Ohutuskaart Ohutuskaart
leedu 19-09-2021
Ohutuskaart Ohutuskaart
ungari 18-09-2021
Ohutuskaart Ohutuskaart
hollandi 16-09-2021
Ohutuskaart Ohutuskaart
poola 19-09-2021
Ohutuskaart Ohutuskaart
portugali 19-09-2021
Ohutuskaart Ohutuskaart
rumeenia 29-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart
slovaki 20-09-2021
Ohutuskaart Ohutuskaart
sloveeni 20-09-2021
Ohutuskaart Ohutuskaart
soome 17-09-2021
Ohutuskaart Ohutuskaart
rootsi 18-09-2021
Ohutuskaart Ohutuskaart
vene 19-09-2021
Ohutuskaart Ohutuskaart
norra 19-09-2021
Ohutuskaart Ohutuskaart
ukraina 20-09-2021
Ohutuskaart Ohutuskaart
horvaadi 17-09-2021
Ohutuskaart Ohutuskaart
serbia 19-09-2021

Lugege kogu dokumenti

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Ecolab Foam Stop

110589E

1 / 12

1. JAGU. AINE/ SEGU NING ÄRIÜHINGU/ ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1 Tootetähis

Toote nimi

Ecolab Foam Stop

Toote kood

110589E

Aine/ segu kasutamine

Vahuärasti

Kemikaali liik

Segu

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

Teave toote lahjendamise

kohta.

Lahjendamise kohta puuduvad andmed

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

soovitata

Kindlaksmääratud

kasutusalad

Vahutamisvastane toode. Automaatne protsess

Soovitatavad

kasutuspiirangud

Üksnes tööstuslikuks ja kutsealaseks kasutamiseks.

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja

Ecolab sp. z o.o.

ul. Opolska 114

31-323, Kraków, Poola +48 12 26 16 100 (08.00-16.00 CET)

DOK.pl@ecolab.com

1.4 Hädaabitelefoninumber

Hädaabitelefoninumber

+3728807977

+32-(0)3-575-5555 Üle-euroopaline

Mürgistusteabe keskuse

telefoni number

16662, +372 7943 794

Koostamise

kuupäev/parandus

04.06.2020

Variant

2. JAGU. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Ei ole ohtlik aine ega segu.

2.2 Märgistuselemendid

Märgistamine (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Ecolab Foam Stop

110589E

2 / 12

Ei ole ohtlik aine ega segu.

Lisamärgistus:

Teatud toodete erandlik

märgistamine

Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

Sisaldab: 2-n-oktüül-4-isotiasoliin-3-oon, 5-kloro-2-metüül-2H-

isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasooll-3-ooni segu, Võib esile

kutsuda allergilise reaktsiooni.

2.3 Muud ohud

Ei ole teada.

3. JAGU. KOOSTIS/ TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.2 Segud

Märkused

Puuduvad ohtlikud koostisosad

4. JAGU. ESMAABIMEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Silma sattumisel

Loputada rohke veega.

Kokkupuutel nahaga

Loputada rohke veega.

Allaneelamisel

Loputada suud. Sümtomite kestmise korral viia arsti järelevalve

alla.

Sissehingamisel

Sümtomite kestmise korral viia arsti järelevalve alla.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Tervisele avaldatavate mõjude ja võimalike sümptomite kohta leiate üksikasjalikku infot 11.

punktist.

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Ravi

Ei ole kehtestatud erinõudeid.

5. JAGU. TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mõjuks kahjulikult

kohalikule elanikkonnalle ja ümbritsevale loodusele.

Sobimatud kustutusvahendid

Ei ole teada.

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Tule kustutamisel esinevad

peamised ohud

Ei ole tuleohtlik ega kergestisüttiv.

Toote ohtlikkus põlemisel

Sõltuvalt põlemisomadustest võivad lagusaaduste hulgas olla

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Ecolab Foam Stop

110589E

3 / 12

järgmised materjalid:

Mitte kasutatav

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid

tuletõrjujatele

: Kasuta isikukaitsevahendeid.

Lisateave

: Tulekahju jäägid ja kustutusvesi tuleb utiliseerida vastavalt

kehtivale seadusandlusele.

6. JAGU. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tavapersonal

Kaitsemeetmed on 7. Ja 8. Osas.

Päästetöötajad

Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega

sobivate ja ebasobivate materjalide kohta.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed

Erilisi keskkonnakaitse nõudeid ei ole esitatud.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid

Leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult. Mahaloksunud

aine koguda mittepõlevasse absorbenti (nt liiv, pinnas,

kobediatomiit, vermikuliit) ja panna jäätmenõusse kooskõlas

kohalike / riiklike õigusaktidega (vt 13. jagu). Jäägid pesta ära

veega. Suuremate lekete korral kasutage kemikaali

laialivalgumise vältimiseks tammi

või muid abivahendeid, mis ei lase kemikaalil vooluveekogudesse

jõuda.

6.4 Viited muudele jagudele

Hädaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.

Kaitsemeetmed on 8. jaos

Täiendava jäätmekäitluse teabe kohta vt 13. jagu.

7. JAGU. KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Soovitused ohutuks

käitlemiseks

Pärast toote käitlemist pesta käsi. Mehaanilise rikke korral või

toote tundmatu lahjenduse korral kanda täielikke

isikukaitsevahendeid (PPE). Kaitsemeetmed on 8. jaos

Hügieenimeetmed

Kohe peale toote katsumist ja samuti töövaheaegade alguses

pesta käsi.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded säilituskohtade ja

pakendi jaoks

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt

suletuna. Hoida sobivates etiketiga varustatud anumates.

Säilitustemperatuur

0 °C kuni 40 °C

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Ecolab Foam Stop

110589E

4 / 12

7.3 Erikasutus

Eriotstarbeline kasutusala või

eriotstarbelised kasutusalad

Vahutamisvastane toode. Automaatne protsess

8. JAGU. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ ISIKUKAITSE

8.1 Kontrolliparameetrid

Ei sisalda aineid, millele on sätestatud töökeskkonna piirnormid.

8.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll

Tehnilised vahendid

Hea üldventilatsioon peaks olema piisav, et ohjata töötaja

kokkupuudet õhusaastega.

Individuaalsed kaitsemeetmed

Hügieenimeetmed

Kohe peale toote katsumist ja samuti töövaheaegade alguses

pesta käsi.

Silmade / näo kaitsmine (EN

166)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

Käte kaitsmine (EN 374)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

Naha ja keha kaitse (EN

14605)

Erilisi kaitsevahendeid pole nõutud.

Hingamisteede kaitsmine

(EN 143, 14387)

Pole nõutav kui kemikaali kontsentratsioon õhus on alla

kokkupuute piirmäära, mis on määratud kokkupuute piirangutega.

Kui ohtu hingamisteedele ei ole võimalik vältida või vähendada ja

oluliselt on raskendatud ruumide ohutuks muutmine,

kaitsevahendite, tehniliste meetmete või töövõtete kasutusele võtt,

siis kasuta EU nõuetele (89/656/EEC, (EU) 2016/425) vastavaid

sertifitseeritud või samaväärseid hingamisteede kaitsevahendeid

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Üldine nõuanne

: Kaaluge võimalusi säilitusmahutite ümber laiali voolamist takistava

kaitsetsooni loomist.

9. JAGU. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus

: vedel

Värv, värvus

: valge

Lõhn

: Parfüümid, lõhnaained

6.0 - 7.0, 100 %

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Ecolab Foam Stop

110589E

5 / 12

Leekpunkt

Mitte kasutatav

Lõhnalävi

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Sulamis-/külmumispunkt

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Keemise algpunkt ja

keemisvahemik

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Aurustumiskiirus

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Süttivus (tahke, gaasiline)

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ülemine plahvatuspiir

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Alumine plahvatuspiir

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Aururõhk

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Õhu suhteline tihedus

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Suhteline tihedus

0.995 - 1.005

Lahustuvus vees

lahustuv

Lahustuvus teistes

lahustites

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Jaotustegur (n-oktanool/-

vesi)

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Isesüttimistemperatuur

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Termiline lagunemine

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Viskoossus, kinemaatiline

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Plahvatusohtlikkus

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Oksüdeerivad omadused

Aine või segu ei ole klassifitseeritud oksüdeerivaks.

9.2 Muu teave

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

10. JAGU. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1 Reaktsioonivõime

Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

10.2 Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Ei ole teada.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Ei ole teada.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Ecolab Foam Stop

110589E

6 / 12

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Sõltuvalt põlemisomadustest võivad lagusaaduste hulgas olla järgmised materjalid:

Mitte kasutatav

11. JAGU. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Teave võimalike

kokkupuuteviiside kohta

Sissehingamine, Silma sattumisel, Sattumine nahale

Toode

Äge suukaudne mürgisus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Äge mürgisus

sissehingamisel

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Äge nahakaudne mürgisus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Nahka söövitav/ärritav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Rasket silmade

kahjustust/ärritust põhjustav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Hingamisteede või naha

ülitundlikkust põhjustav

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Kantserogeensus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Toime

reproduktsioonisüsteemile

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Mutageensus sugurakkudele

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Teratogeensus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Sihtorgani suhtes toksilised -

ühekordne kokkupuude

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Sihtorgani suhtes toksilised -

korduv kokkupuude

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Aspiratsioonitoksilisus

: Selle toote kohta ei ole kättesaadavaid andmeid.

Võimalikud terviseriskid

Silmad

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Nahk

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Seedimine

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Sissehingamine

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

Pikaajaline toime

Harilikul kasutamisel ei ole tekkinud tervisekahjustusi.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Ecolab Foam Stop

110589E

7 / 12

Kogemused inimese kokkupuutumisest asjakohase kemikaaliga

Silma sattumisel

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

Sattumine nahale

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

Allaneelamine

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

Sissehingamine

Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjususi.

12. JAGU. ÖKOLOOGILINE TEAVE

12.1 Ökotoksilisus

Toime keskkonnale

Tootel ei ole teadaolevat ökotoksikoloogilist toimet.

Toode

Mürgine toime kaladele

: Andmed ei ole kättesaadavad

Mürgine toime dafniale

(hiidkiivrikule) ja muudele

vees elavatele selgrootutele

: Andmed ei ole kättesaadavad

Mürgine toime vetikatele

: Andmed ei ole kättesaadavad

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Toode

Andmed ei ole kättesaadavad

12.3 Bioakumulatsioon

Andmed ei ole kättesaadavad

12.4 Liikuvus pinnases

Andmed ei ole kättesaadavad

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate

omaduste hindamine

Toode

Hindamine

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks,

bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja

väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0.1%

või rohkem.

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Andmed ei ole kättesaadavad

13. JAGU. JÄÄTMEKÄITLUS

Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele.Kasutaja

määrab jäätmekoodid, kuid soovitavalt koostöös jäätmespetsialistidega.

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Ecolab Foam Stop

110589E

8 / 12

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode

: Lahjendatud toote võib lasta kanalisatsiooni, kui see on lubatud.

Saastunud pakend

: Utiliseerida vastavalt kohaliku seadusandluse nõuetele

Juhend jäätmekoodi valikuks

: Anorgaanilised jäätmed, mis sisaldavad mitte ohtlikke aineid

kontsentratsioonis >= 0,1%. Kui seda toodet kasutatakse

edasistes protsessides, peab lõppkasutaja määrama kindlaks

kõige sobivama Euroopa jäätmekataloogi koodi. Jäätmetekitaja

kohustus on kindlaks teha materjali toksilisus ja füüsikalised

omadused, et määrata nõuetekohane jäätme identifitseerimise ja

kõrvaldamise meetod, mis vastab kohalduvatele Euroopa (EL

direktiiv 2008/98/EÜ) ja kohalikele õigusaktidele.

14. JAGU. VEONÕUDED

Tarnija/saatja/vedaja vastutab selle eest, et toote pakend, märgistus ja etiketid oleksid vastavuses

valitud transpordiviisiga.

Maismaatransport (ADR/ADN/RID)

14.1 ÜRO number

Ei ole ohtlikku kaupa

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

Ei ole ohtlikku kaupa

14.3 Transpordi ohuklass(id)

Ei ole ohtlikku kaupa

14.4 Pakendirühm

Ei ole ohtlikku kaupa

14.5 Keskkonnaohud

Ei ole ohtlikku kaupa

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Ei ole ohtlikku kaupa

Õhutransport (IATA)

14.1 ÜRO number

Ei ole ohtlikku kaupa

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

Ei ole ohtlikku kaupa

14.3 Transpordi ohuklass(id)

Ei ole ohtlikku kaupa

14.4 Pakendirühm

Ei ole ohtlikku kaupa

14.5 Keskkonnaohud

Ei ole ohtlikku kaupa

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Ei ole ohtlikku kaupa

Meretransport (IMDG/IMO)

14.1 ÜRO number

Ei ole ohtlikku kaupa

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

Ei ole ohtlikku kaupa

14.3 Transpordi ohuklass(id)

Ei ole ohtlikku kaupa

14.4 Pakendirühm

Ei ole ohtlikku kaupa

14.5 Keskkonnaohud

Ei ole ohtlikku kaupa

14.6 Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

Ei ole ohtlikku kaupa

14.7 Transportimine

mahtlastina kooskõlas

Ei ole ohtlikku kaupa

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Ecolab Foam Stop

110589E

9 / 12

MARPOL 73/78 II lisaga ja

IBC koodeksiga

15. JAGU. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased

eeskirjad/õigusaktid

Siseriiklikud õigusaktid

Arvestada direktiivi 94/33/EMÜ alusel sätestatud noorte töötervishoiu ja tööohutuse

nõudeid.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Tootele ei ole läbi viidud kemikaaliohutuse hindamist.

16. JAGU. MUU TEAVE

Protseduur, mida kasutati klassifitseerimiseks vastavalt

MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008

Klassifikatsioon

Põhjendus

Ei ole ohtlik aine ega segu.

Arvutusmeetod

Teiste lühendite täistekst

ADN - Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike

kaupade

rahvusvahelise

autoveo

Euroopa

kokkulepe;

AICS

Austraalia

keemiliste

ainete

nimekiri; ASTM - USA Materjalide Katsetamise Ühing; bw - Kehamass; CLP - Ainete ja segude

klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus; määrus (EÜ) nr 1272/2008; CMR -

Kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline aine; DIN - Saksa Standardimise Instituudi

standard; DSL - Riigisiseste ainete loetelu (Kanada); ECHA - Euroopa Kemikaaliamet; EC-

Number - Euroopa Ühenduse number; ECx - Kontsentratsioon, mis põhjustab x% muutuse; ELx -

Laadimisnorm,

põhjustab

muutuse;

Hädaolukorra

tegevuskava;

ENCS

Olemasolevad ja uued keemilised ained (Jaapan); ErCx

- Kontsentratsioon, mis põhjustab

kasvukiiruses x% muutuse; GHS - Globaalne harmoneeritud süsteem; GLP - Hea laboritava;

IARC

Rahvusvaheline

Vähiuuringute

Amet;

IATA

Rahvusvaheline

Lennutranspordi

Assotsiatsioon; IBC - Rahvusvaheline koodeks ohtlikke kemikaale mahtlastina vedava laeva

ehituse ja seadmete kohta; IC50 - Keskmine inhibeeriv kontsentratsioon; ICAO - Rahvusvaheline

tsiviillennundusorganisatsioon; IECSC - Hiinas olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; IMDG -

Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; IMO - Rahvusvaheline Mereorganisatsioon;

ISHL - Tööstustöötajate töötervishoiu ja tööohutuse seadus (Jaapan); ISO - Rahvusvaheline

Standardiorganisatsioon; KECI - Korea olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; LC50 - Surmav

kontsentratsioon pooltele isenditele testpopulatsioonist; LD50 - Surmav annus pooltele isenditele

testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldoos); MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon laevade

põhjustatud merereostuse vältimise kohta; n.o.s. - Mujal täpsustamata; NO(A)EC - Täheldatavat

(kõrval)toimet mitteavaldav kontsentratsioon; NO(A)EL - Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav

tase;

NOELR

Täheldatavat

toimet

mitteavaldav

laadimisnorm;

NZIoC

Uus-Meremaa

kemikaalide

nimekiri;

OECD

Majanduskoostöö

Arengu

Organisatsioon;

OPPTS

Kemikaaliohutuse ja reostuse vältimise amet; PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine aine;

PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete nimekiri; (Q)SAR - Struktuuri-aktiivsuse

kvalitatiivne seos; REACH - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis

käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; RID - Ohtlike kaupade

rahvusvahelise

raudteeveo

eeskirjad;

SADT

Isekiireneva

lagunemise

temperatuur;

Ohutuskaart; SVHC - väga ohtlik aine; TCSI - Taiwani keemiliste ainete nimekiri; TRGS -

Tehnilised reeglid ohtlike ainete käsitsemisel; TSCA - Mürgiste ainete kontrolli seadus (USA); UN

- Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO); vPvB - Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Ecolab Foam Stop

110589E

10 / 12

Tootja

Regulatory Affairs

MSDS dokumendis esitatud numbrite puhul on kasutatud järgmist formaati: 1,000<(>,<)>000 = 1

miljon ja 1<(>,<)>000 = 1 tuhat. 0.1 = 1 kümnendik ja 0.001 = 1 tuhandik

TÄIENDATUD INFORMATSIOON: Olulised muudatused seadusandlike või tervishoiunõuete osas

on ära toodud SDSi vasakus tulbas/servas.

Toodud ohutusnõuded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas

on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, tootmiseks,

säilitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja hävitamiseks ja ei ole arvestatud garantii või

kvaliteedi tunnistust. Informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali

kohta teistes kombinatsioonides või protsessides väljaarvatud kui tekstis on toodud.

Lisa: avalikustamise protsess

Kokkupuutestsenaarium: Vahutamisvastane toode. Automaatne protsess

Life Cycle Stage

Kasutamine tööstuslikes tegevuskohtades

Toote kategooria

PC35

Pesu- ja puhastustooted (sh lahustipõhised tooted)

Keskkonnakahjude vältimise ennetamise meetmete stsenaarium:

Keskkonnaheitekategooria

ERC4

Toote koostisesse mittelisatavate töötlemise abiainete

kasutamine tööstusprotsessides ja toodetes

Päevane kogus koha kohta

50 kg

Jäätmekäitlusjaama tüüp

Munitsipaalheitvee puhastusjaam

Töökeskkonna nõuete tagamise meetmete stsenaarium:

Protsessikategooria

PROC8b

Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse

mahutitesse või neist välja (sisse-/ väljalaadimine)

eriotstarbelistes rajatistes

Kokkupuute aeg

60 min

Tegevuse tingimused ja riski

hindamise meetodid

Ruumis sees

Kohalik väljatõmbeventilatsioon ei ioe nõutud

Üldventilatsioon

Ventilatsioonikiirus tunnis

Nahakaitse

Jah: vt jagu 8

Hingamisteede kaitse

Töökeskkonna nõuete tagamise meetmete stsenaarium:

Protsessikategooria

PROC1

Kasutamine suletud süsteemis, kokkupuude on

ebatõenäoline

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Ecolab Foam Stop

110589E

11 / 12

Kokkupuute aeg

480 min

Tegevuse tingimused ja riski

hindamise meetodid

Ruumis sees

Kohalik väljatõmbeventilatsioon ei ioe nõutud

Üldventilatsioon

Ventilatsioonikiirus tunnis

Nahakaitse

Hingamisteede kaitse

Kokkupuutestsenaarium: Vaibapuhastusvahend. Pool-automaatne protsess

Life Cycle Stage

Laiaulatuslik kasutamine kutsealaste töötajate poolt

Toote kategooria

PC35

Pesu- ja puhastustooted (sh lahustipõhised tooted)

Keskkonnakahjude vältimise ennetamise meetmete stsenaarium:

Keskkonnaheitekategooria

ERC8a

Töötlemise abiainete laialdane hajutav kasutus avatud

süsteemides sisetingimustes

Päevane kogus koha kohta

7.5 kg

Jäätmekäitlusjaama tüüp

Munitsipaalheitvee puhastusjaam

Töökeskkonna nõuete tagamise meetmete stsenaarium:

Protsessikategooria

PROC10

Ainete pealekandmine rulli või pintsli abil

Kokkupuute aeg

480 min

Tegevuse tingimused ja riski

hindamise meetodid

Ruumis sees

Kohalik väljatõmbeventilatsioon ei ioe nõutud

Üldventilatsioon

Ventilatsioonikiirus tunnis

Nahakaitse

Hingamisteede kaitse

Töökeskkonna nõuete tagamise meetmete stsenaarium:

Protsessikategooria

PROC8a

Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse

mahutitesse või neist välja (sisse-/ väljalaadimine)

rajatistes, mis ei ole eriotstarbelised

Kokkupuute aeg

60 min

Tegevuse tingimused ja riski

hindamise meetodid

Ruumis sees

Kohalik väljatõmbeventilatsioon ei ioe nõutud

OHUTUSKAART

vastavalt EL määrusele nr 1907/2006

Ecolab Foam Stop

110589E

12 / 12

Üldventilatsioon

Ventilatsioonikiirus tunnis

Nahakaitse

Jah: vt jagu 8

Hingamisteede kaitse

Otsige selle tootega seotud teateid

Jagage seda teavet