CITROALCOL 70 (915089)

Eesti - eesti - Ecolab

Ohutuskaart Ohutuskaart (SDS)

24-11-2017

Saadav alates:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Müügiloa number:
115613E

Dokumendid teistes keeltes

Ohutuskaart Ohutuskaart - bulgaaria

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - hispaania

27-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - tšehhi

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - taani

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - kreeka

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - inglise

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - prantsuse

23-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - itaalia

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - läti

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - leedu

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - ungari

25-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - hollandi

23-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - poola

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - portugali

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - rumeenia

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - slovaki

27-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - sloveeni

27-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - soome

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - rootsi

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - vene

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - norra

26-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - ukraina

28-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - horvaadi

24-11-2017

Ohutuskaart Ohutuskaart - serbia

27-11-2017

Lugege kogu dokumenti

CITROALCOL 70

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aine/valmistise nimetus

CITROALCOL 70

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II (453/2010) - Euroopa

:

1.1 Tootetähis

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Määratud kasutusalad

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Toote kood

:

Vastunäidustatud kasutusalad

1.4 Hädaabitelefoni number

Riiklik konsultatiivorgan/Mürgistuskeskus

Meditsiiniseade. Manuaalne protsess

Pole teada.

SIA „ECOLAB”

Ritausmas iela 11b

Riga, LV-1058

Latvia

tel: +371 67063770

email: ilze.stalevska@ecolab.com

:

Tootja/ Levitaja/ Importija

:

Telefoninumber

Mürgistusteabekeskus 16662

115613E

Aine/valmistise kasutusala

:

Desinfektant

Toode on ainult professionaalseks kasutamiseks

Tootja/ Levitaja/ Importija

:

Telefoninumber

+37167063770 (Tööaeg 8.30 kuni 17.30)

Versioon

: 1

Klassifikatsioon

F; R11

:

Füüsikalised/keemilised

ohud

:

Väga tuleohtlik.

Vaata punkti 11 tervisemõjude ja sümptomite üksikasjalikuma teabe kohta.

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Toote määratlemine

:

Segu

Ülalmainitud R- või H-lausete täisteksti vt 16. jagu.

Klassifitseerimine vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ [DPD]

Toode on klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ ja selle muudatustele.

2.2 Märgistuselemendid

Ohu sümbol või sümbolid

Ohulaused

S2- Hoida lastele kättesaamatus kohas.

S16- Hoida eemal süttimisallikast – Mitte suitsetada!.

R11- Väga tuleohtlik.

Riskilaused

:

:

:

Väga tuleohtlik

Ohu tunnus

:

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

1/11

3 Detsember 2012

CITROALCOL 70

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

:

Teised ohud, mis ei kajastu

klassifikatsioonis

2.3 Muud ohud

Mitterakendatav.

Puuduvad sellised koostisosad või lisandid, mida hetkel tarnijale teadaolevate andmete põhjal ja kasutatavates

kontsentratsioonides on klassifitseeritud tervisele või keskkonnale ohtlikuks ja vajaksid seetõttu käesolevas punktis

käsitlemist.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

[1] Tervise- või keskkonnaohtlikuks klassifitseeritud aine

[2] Töökeskkonnas sisalduse piirnormiga aine

[3] Aine vastab PBT kriteeriumile vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, XIII lisa

[4] Aine vastab vPvB kriteeriumile vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, XIII lisa

Tüüp

Identifitseerijad

67/548/EMÜ

Toote/koostisosa

nimi

Vaata punkti 16, kus

eespool nimetud R-

lausete täielik tekst

on ära toodud.

%

Tüüp

Määrus (EÜ) nr

1272/2008 [CLP]

Klassifikatsioon

Ülalmainitud H-lausete

täisteksti vt 16. jagu.

etanool

REACH #: 01-

2119457610-43

EÜ: 200-578-6

CAS: 64-17-5

Indeks: 603-002-00-5

50-75

F; R11

Flam. Liq. 2, H225

Propan-2-ol

REACH #: 01-

2119457558-25

EÜ: 200-661-7

CAS: 67-63-0

Indeks: 603-117-00-0

F; R11

Xi; R36

Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

[1] [2]

Atsetoon

EÜ: 200-662-2

CAS: 67-64-1

Indeks: 606-001-00-8

F; R11

Xi; R36

R66, R67

Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

[1] [2]

Segud

3.2

Naha kokkupuude

Silma sattumisel loputada kohe rohke veega, hoides samal ajal mõlemat silmalaugu

lahti. Kontrollida kontaktläätsede olemasolu ja need eemaldada. Jätkata loputamist

vähemalt 15 minutit. Hankida arstiabi kui tekib ärritus.

Uhtuda saastatud nahka rohke veega. Eemaldada saastatud rõivad ja jalatsid.

Enne taaskasutamist tuleb riietust pesta. Põhjalikult puhasta jalanõud enne

korduvkasutamist. Sümptomite ilmnemisel kutsuge arstiabi.

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis

võimaldab kergesti hingata. Kui kannatanu ei hinga, kui hingamine on

ebaregulaarne või tekib hingamispeetus, tuleb teostada kunstlikku hingamist või

hapniku andmist väljaõppinud isikute poolt. Suust-suhu hingamise teostamine võib

olla ohtlik abi osutavale isikule. Pöörduge arsti poole, kui tervisekahjustused püsivad

või on tõsised. Teadvuseta isik asetada puhkeasendisse ja kutsuda viivitamatult

arstiabi. Hoida hingamisteed lahti. Lõdvestada pingul olevad riietusesemed nagu

krae, lips, vöörihm või värvel.

Sissehingamine

Kokkupuude silmadega

:

:

:

4. JAGU: Esmaabimeetmed

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

2/11

3 Detsember 2012

CITROALCOL 70

4. JAGU: Esmaabimeetmed

Loputada suud veega. Eemaldada suus olevad kunsthambad. Toimetada

kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab

kergesti hingata. Mitte esile kutsuda oksendamist välja arvatud medtöötaja nõudel.

Oksendamise korral hoida pea allpool nii, et okse ei satuks kopsudesse. Pöörduge

arsti poole, kui tervisekahjustused püsivad või on tõsised. Teadvuseta isikule ei või

kunagi midagi anda suu kaudu. Teadvuseta isik asetada puhkeasendisse ja

kutsuda viivitamatult arstiabi. Hoida hingamisteed lahti. Lõdvestada pingul olevad

riietusesemed nagu krae, lips, vöörihm või värvel.

Juhised arstidele

Ravida haigustunnuste järgi. Pöörduda mürgistusravi spetsialisti poole viivitamatult,

kui suur kogus on alla neelatud või sisse hingatud.

Allaneelamine

:

:

Eritoimingud

Esmaabitöötajate kaitse

:

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Ägedad potentsiaalsed tervisekahjustused

Sissehingamine

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

:

Allaneelamine

Naha kokkupuude

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Võib põhjustada silmade ärritust.

:

Kokkupuude silmadega

Liigse kokkupuute tunnused/sümptoomid

Naha kokkupuude

Allaneelamine

Sissehingamine

Puuduvad üksikasjalikud andmed.

Puuduvad üksikasjalikud andmed.

Puuduvad üksikasjalikud andmed.

:

:

:

Kokkupuude silmadega

:

Puuduvad üksikasjalikud andmed.

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Ei vaja eriravi.

:

Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva väljaõppeta.

Suust-suhu hingamise teostamine võib olla ohtlik abi osutavale isikule.

Tule puhkemisel viivitamatult isoleerida põlemiskoht ja juhtida selle lähedusest ära

kõik inimesed. Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva

väljaõppeta. Täispakendid tuleb tulekahjupiirkonnast välja viia, kui seda on võimalik

teha ilma riskita. Tulega kokkupuutuva pakendi jahutamiseks piserdada seda

veega.

Ohtlikud põlemisproduktid

Aine või segu ohud

Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale:

süsinikdioksiid

süsinikmonooksiid

Väga tuleohtlik vedelik. Tules või kuumutamisel rõhk tõuseb ja pakend võib lõhkeda,

millega võib kaasneda plahvatusrisk. Äravool kanalisatsiooni võib tekitada tule- või

plahvatusohu.

Kasutada kuivkemikaali, CO

, veega piserdamist või vahtu.

5.1 Tulekustutusvahendid

:

:

Mitte kasutada veejuga.

Sobiv kustutusvahend

:

Sobimatu kustutusvahend

:

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

Erilised ettevaatusabinõud

tuletõrjujatele

:

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

3/11

3 Detsember 2012

CITROALCOL 70

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

Tuletõrjujad peavad kandma head kaitsevarustust.

Erikaitsevahendeid

tuletõrjujatele

:

6.2 Keskkonnakaitse

meetmed

Vältida sattumist kanalisatsiooni, veekogudesse, keldritesse või suletud ruumidesse.

Korjata ja koguda mahavool koos mittepõleva absorbendiga, näit. liiv, muld,

vermikuliit, diatomiitmuld ja panna konteinerisse kõrvaldamiseks vastavalt kohalikele

eeskirjadele (vaata punkt 13). Kasutada sädemeid mittetekitavaid tööriistu ja

plahvatuskindlaid seadmeid.

Vältida mahavoolanud materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse,

veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni. Teavitada vastavaid ametiasutusi,

kui toode on põhjustanud keskkonnareostuse (kanalisatsiooni, veekogude, mulla või

õhu reostuse).

Suur mahavool

:

Lahjendada rohke veega. Absorbeerida inertse materjaliga ja panna vastavasse

jäätmete kõrvaldamise konteinerisse. Kasutada sädemeid mittetekitavaid tööriistu ja

plahvatuskindlaid seadmeid.

Väike mahavool

:

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tavapersonalile

:

Päästetöötajatele

:

6.4 Viited muudele jagudele

Hädaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.

Sobiva individuaalse kaitsevarustuse kohta vt 8. jagu.

Täiendava jäätmekäitluse teabe kohta vt 13. jagu.

Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva väljaõppeta.

Evakueerida ümbritsev piirkond. Hoida ära kõrvaliste ja kaitsevahenditeta inimeste

sisenemine. Mitte puutuda või läbi kõndida mahavoolanud materjalist. Kustutada

kõik süttimisallikad. Ei lõket, suitsetamist ega lahtist leeki ohualal. Vältida auru või

udu sissehingamist. Kindlustada piisav ventilatsioon. Ebapiisava ventilatsiooni

korral kanda sobivat respiraatormaski. Pange selga sobiv individuaalne

kaitsevarustus.

Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega sobivate ja ebasobivate

materjalide kohta. Täiendavat teavet hügieenimeetmete kohta vt 8. jagu.

:

:

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

Teave selles jaos sisaldab üldist nõuannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmääratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida

iga kättesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kaitsemeetmed

:

Kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid (vaata punkt 8). Mitte allaneelata. Vältida

kontakti silmade, naha ja rõivastega. Vältida auru või udu sissehingamist. Kasutada

vaid korraliku ventilatsiooni puhul. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat

respiraatormaski. Mitte siseneda ladustamise alasse ja suletud ruumidesse, v.a. kui

on piisavalt ventileeritud. Hoida originaalpakendis või tunnustatud muust sobivast

materjalist pakendis ning hoida pakend kasutusevahelisel ajal tihedalt suletuna.

Säilitada ja kasutada eemal kuumusest, sädemetest, lahtisest leegist ja teistest

süttimisallikatest. Kasutada plahvatuskindlaid elektriseadmeid (ventilatsioon,

valgustus, materjalide käitlemine). Kasutada sädemeid mittetekitavaid tööriistu.

Kasutada ettevaatusabinõusid elektrostaatiliste laengute vastu. Tulekahju või

plahvatuse vältimiseks hajutada staatiline elekter konteinerite ja seadmete

maandamisega ja sildamisega enne materjali siirdamist. Tühjades konteinerites on

tootejääke, mis võivad olla ohtlikud. Mahutit korduvalt mitte kasutada.

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

4/11

3 Detsember 2012

CITROALCOL 70

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

Hoida järgmises temperatuurivahemikus: 0 kuni 25°C (32 kuni 77°F). Hoida

vastavuses kohalike eeskirjadega. Ladustada eraldatud ja heakskiidetud alal.

Hoida originaalpakendis, kaitstuna päikesekiirguse eest, kuivas, jahedas ja

hästiventileeritud kohas, eemal mittekokkusobivatest materjalidest (vaata p 10),

toiduainetest ja joogist. Kõrvaldada kõik süttimisallikad. Hoida oksüdeerivatest

materjalidest eraldi. Hoida pakend kindlalt suletuna ja pitseerituna, kuni ollakse

valmis kasutama. Avatud pakendid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja lekke

vältimiseks hoida püstiasendis. Mitte panna märgistamata konteinerite sisse.

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

Nõuanne üldise

töökeskkonna hügieeni

kohta

:

7.2 Ohutu ladustamise

tingimused, sealhulgas

sobimatud

ladustamistingimused

7.3 Erikasutus

Piirkonnas, kus seda materjali käideldakse, hoitakse ja töödeldakse, on söömine,

joomine ja suitsetamine keelatud. Töötajad peavad peavad pesema nägu ja käsi

enne söömist, joomist ja suitsetamist. Eemaldada saastunud riietus ja

kaitsevarustus enne söömisalasse sisenemist. Täiendavat teavet

hügieenimeetmete kohta vt 8. jagu.

:

Soovitused

:

Tööstusesektorile

eriomased lahendused

:

Ei kohaldata kuni ainete kokkupuutestsenaariumid muutuvad kättesaadavaks.

Ei kohaldata kuni ainete kokkupuutestsenaariumid muutuvad kättesaadavaks.

Vastavad tehnilised ohjed

:

Kasutada vaid korraliku ventilatsiooni puhul. Kasutada suletud protsessi,

kohtväljatõmmet või teisi tehnilisi vahendeid, et hoida töötajate kokkupuude õhus

olevate saasteainetega allpool ükskõik milliseid soovitatud või kehtestatud

piirnorme. Tehnilised ohjamismeetmed peavad samuti hoidma gaasi, auru või

tolmu kontsentratsiooni allpool alumist plahvatuspiiri. Kasutada plahvatuskindlat

ventilatsiooniseadet.

8.2 Kokkupuute ohjamine

DNEL ei ole segule kättesaadav.

Arvutuslikud toimivad sisaldused

PNEC ei ole segule kättesaadav.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Tuletatud toimivad tasemed

Toote/koostisosa nimi

Kokkupuute piirväärtused

Töökeskkonna piirnormid

etanool

Sotsiaalminister (Eesti, 10/2007).

LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM: 1900 mg/m³ 15 minut(minutit).

LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM: 1000 ppm 15 minut(minutit).

PIIRNORM: 1000 mg/m³ 8 tund(tundi).

PIIRNORM: 500 ppm 8 tund(tundi).

Propan-2-ol

Sotsiaalminister (Eesti, 10/2007).

LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM: 600 mg/m³ 15 minut(minutit).

LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM: 250 ppm 15 minut(minutit).

PIIRNORM: 350 mg/m³ 8 tund(tundi).

PIIRNORM: 150 ppm 8 tund(tundi).

Atsetoon

Sotsiaalminister (Eesti, 10/2007).

PIIRNORM: 1210 mg/m³ 8 tund(tundi).

PIIRNORM: 500 ppm 8 tund(tundi).

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

5/11

3 Detsember 2012

CITROALCOL 70

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

Käte kaitse

(EN 374)

Normaalsetes ja määratud tingimustes pole produkti kasutamisel respiraator vajalik.

Erisoovitused puuduvad.

Erisoovitused puuduvad.

Silmade/näo kaitse

(EN 166)

Hingamisteede kaitse

(EN 143, 14387)

:

:

:

Naha kaitse

Isikukaitsevahendid tuleb valida vastavuses täidetava tööülesandega ja sellega

seotud riskidega ning olema vastava spetsialisti poolt heaks kiidetud enne, kui

hakatakse toodet käitlema.

:

Kokkupuudete ohjamine

keskkonnas

:

Kontrollida ventilatsiooni- või töös kasutatavate seadmete õhuheidet, et veenduda

nende vastavuses keskkonnakaitse õigusaktide nõuetele. Mõnel juhul võib osutuda

vajalikuks gaasiskraberite, filtrite või kasutatavate seadmete tehniliste muudatuste

sisseviimine, et vähendada heitme kogust vastuvõetava tasemeni.

Pesta käed, käsivarred ja nägu põhjalikult puhtaks peale kemikaalide käitlemist ning

enne söömist, suitsetamist ja tualeti kasutamist ning tööpäeva lõpul. Potentsiaalselt

saastunud riietuse eemaldamiseks tuleb kasutada vastavaid võtteid. Saastunud

riietus pesta enne taaskasutamist. Kindlustada, et silmapesupudelid ja

hädaabidušid on töökoha läheduses.

Hügieenimeetmed

:

Isikukaitsemeetmed

Keha kaitse

(EN 14605)

:

Muu nahakaitse

Termilised ohud

:

Vastavad jalatsid ja täiendavad nahakaitsevahendid tuleks valida selle alusel, millist

ülesannet täidetakse ja milliseid ohte see hõlmab ning spetsialist peab need enne

selle toote käitlemist heaks kiitma.

Mitterakendatav.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

Füüsikaline olek

Sulamispunkt/külmumispunkt

Keemise algpunkt ja

keemisvahemik

Aururõhk

Suhteline tihedus

Auru tihedus

Lahustuvus(ed)

Vedelik.

0.85 kuni 0.89

Kergesti lahustuv järgmistes materjalides: külmas vees.

Alkoholitaoline.

Lõhn

pH

Värvitu.

Värvus

Aurustumiskiirus

Isesüttimispunkt

Leekpunkt

19 °C (Suletud tiigli)

5 kuni 7 [Konts. (% mass / massi kohta): 100%]

Lõhna künnis

Oktanool/vesi jaotuskoefitsent

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus

Põlemisaeg

Põlemiskiirus

:

:

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ülemised/alumised süttivus-

või plahvatuspiirid

:

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Tuleohtlikkus (tahkis, gaas)

:

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

6/11

3 Detsember 2012

CITROALCOL 70

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

Lõhkeomadused

:

Ei ühtki.

Oksüdeerivad omadused

:

9.2 Muu teave

Lagunemistemperatuur

:

Lisateave puudub.

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Mitterakendatav.

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Viskoossus

:

10.6 Ohtlikud lagusaadused

10.4 Tingimused, mida tuleb

vältida

Vältida võimalikke süttimisallikaid (sädemeid, lahtist leeki). Pakendit mitte

survestada, lõigata, keevitada, joota, tinutada, puurida, hõõruda ega lasta kokku

puutuda kuumuse või süttimisallikatega.

Tavalistes kasutus- ja hoiutingimustes ei tohiks ohtlikke laguprodukte tekkida.

Toode on püsiv.

10.2 Keemiline stabiilsus

:

:

:

10.3 Ohtlike reaktsioonide

võimalikkus

:

Normaalsetes hoiu- ja kasutamistingimustes ohtlikke reaktsioone ei toimu.

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

:

Toote või selle koostisosade reageerimisvõimet puudutavad spetsiaalsed

testiandmed pole kättesaadavad.

10.5 Kokkusobimatud

materjalid

:

Puuduvad üksikasjalikud andmed.

Äge mürgisus

Propan-2-ol

LC50 Sissehingamine Aur

Rott

30 mg/l

4 tundi

LD50 Nahaline

Küülik

12870 mg/kg

LD50 Suuline

Rott

4710 mg/kg

Atsetoon

LC50 Sissehingamine Aur

Rott

76 mg/l

4 tundi

LD50 Nahaline

Küülik

>15688 mg/kg

LD50 Suuline

Rott

>5800 mg/kg

Toote/koostisosa nimi

Tulemus

Liik

Annus

Kokkupuude

Kantserogeensus

Mutageensus

Reproduktiivne mürgisus

Ärritus/söövitus

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Sensibilisaator

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

7/11

3 Detsember 2012

CITROALCOL 70

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

Kroonilised potentsiaalsed tervisekahjustused

Ägedad potentsiaalsed tervisekahjustused

Sissehingamine

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

:

Allaneelamine

Naha kokkupuude

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Võib põhjustada silmade ärritust.

:

Kokkupuude silmadega

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Üldine

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kantserogeensus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Mutageensus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Teratogeensus

:

Teratogeensus

Arenguhäired

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Toime viljakusele

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Füüsikaliste, keemiliste ja toksikoloogiliste karakteristikutega seotud sümptomid

Naha kokkupuude

Allaneelamine

Sissehingamine

Puuduvad üksikasjalikud andmed.

Puuduvad üksikasjalikud andmed.

Puuduvad üksikasjalikud andmed.

:

:

:

Kokkupuude silmadega

:

Puuduvad üksikasjalikud andmed.

Viivitusega või kohene ja samuti krooniline toime lühi- või pikaajalisel kokkupuutel

Lühiajaline kokkupuude

Pikaajaline kokkupuude

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Teave tõenäoliste

kokkupuute teede kohta

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Potentsiaalsed

otsekohesed mõjud

:

Potentsiaalsed

viivitusega mõjud

:

Potentsiaalsed

otsekohesed mõjud

:

Potentsiaalsed

viivitusega mõjud

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Muu teave

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1 Toksilisus

Propan-2-ol

Akuutne(äge) LC50 9640 mg/l

Kala

96 tundi

Atsetoon

Akuutne(äge) EC50 23.5 mg/L

Dafnia

48 tundi

Akuutne(äge) LC50 5540 mg/l

Kala

96 tundi

Toote/koostisosa nimi

Liik

Tulemus

Kokkupuude

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

8/11

3 Detsember 2012

CITROALCOL 70

12. JAGU: Ökoloogiline teave

LogP

ow

BCF

Võimalik

12.3 Bioakumulatsioon

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Toote/koostisosa nimi

Propan-2-ol

0.05

madal

Atsetoon

-0.24

madal

Kokkuvõte/järeldus

:

Üldine orgaaniliste koostisosade hulk tootes on >60% BOD/COD või

CO2 vabanemisel, või >70% DOC – lävi „koheselt lagunevad“(nt. vastavalt OECD

meetodile 301).

PBT

:

Mitterakendatav.

vPvB

:

Mitterakendatav.

12.4 Liikuvus pinnases

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste

hindamine

:

Pinnas/Vesi

jaotuskoefitsient (K

OC

)

:

Antud segu puhul ei ole tuvastatud.

Liikuvus

:

Antud segu puhul ei ole tuvastatud.

Euroopa jäätmenimistu (EWC)

Jah.

Ohtlikud jäätmed

:

Jäätmete tekkimine tuleb ära hoida või minimiseerida kui vähegi võimalik.

Tühjadesse konteineritesse või pakendivoodrisse võivad jääda ainejäägid. Kemikaal

ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Suurt kogust jäätmejääke ei tohi

kõrvaldada kanalisatsiooni kaudu, vaid töödelda sobivas heitvee töötluskeskuses.

Ülejäägid ja mitteringlevad tooted kõrvaldada lepingulise litsenseeritud jäätmekäitleja

kaudu. Toote, selle lahuste ja kõikide kõrvalproduktide kõrvaldamine peab alati

vastama keskkonnakaitse nõuetele ja jäätmekäitluse õigusaktidele ning kõigile

kohaliku omavalitsuse nõuetele. Vältida mahavoolanud materjali hajumist ja

äravoolu ning sattumist pinnasesse, veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni.

:

Kõrvaldusmeetodid

13. JAGU: Jäätmekäitlus

Teave selles jaos sisaldab üldist nõuannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmääratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida

iga kättesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode

Pakkimine

Jäätmekood

Jäätmete tähistus

Kõrvaldusmeetodid

:

20 01 13*

lahustid

Jäätmete tekkimine tuleb ära hoida või minimiseerida kui vähegi võimalik.

Pakendijäätmed tuleb korduvkasutada.

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

9/11

3 Detsember 2012

CITROALCOL 70

13. JAGU: Jäätmekäitlus

Erilised ettevaatusabinõud

:

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Ettevaatlikult käidelda

tühjendatud konteinereid, mida pole puhastatud ega pestud. Tühjadesse

konteineritesse või pakendivoodrisse võivad jääda ainejäägid. Toote jääkide aur

võib tekitada mahutis väga tule- või plahvatusohtliku atmosfääri. Mitte lõigata,

keevitada või käiata kasutatud mahuteid ilma et nad oleksid seest põhjalikult

puhastatud. Vältida mahavoolanud materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist

pinnasesse, veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni.

KERGESTISÜTTIV

VEDELIK, N.O.S.

(Etanool, acetone)

FLAMMABLE LIQUID,

N.O.S. (Ethanol,

acetone)

Flammable liquid,

n.o.s. (Ethanol,

acetone)

UN1993

KERGESTISÜTTIV

VEDELIK, N.O.S.

(Etanool, acetone)

UN1993

UN1993

UN1993

14. JAGU: Veonõuded

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 ÜRO number

(UN number)

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

14.3 Transpordi

ohuklass(id)

14.4 Pakendirühm

ADN/ADNR

14.5

Keskkonnaohud

14.6

Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

14.7 Transportimine

mahtlastina kooskõlas

MARPOL 73/78 II lisaga ja

IBC koodeksiga

:

Mitterakendatav.

Ei ühtki.

Ei ühtki.

None.

None.

Muud EL õigusaktid

Mitterakendatav.

XVII lisa - Teatud ohtlike

ainete, segude ja toodete

tootmise, turuleviimise ja

kasutamise piirangud

:

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

EL määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu

15.2 Kemikaaliohutuse

hindamine

Toode sisaldab aineid, mille kohta ikka veel nõutakse ohutuse hinnanguid.

Väga ohtlikud ained

:

Ükski koostisaine ei kuulu loendisse.

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

10/11

3 Detsember 2012

CITROALCOL 70

3 Detsember 2012

Trükkimiskuupäev

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

Versioon

Eelpool toodud teavet peetakse õigeks lähtuvalt valemist, mida on toote valmistamiseks kasutanud toote

päritoluriik. Kuna andmed, standardid ja regulatsioonid võivad muutuda ning kasutamistingimused ja

käsitsemine on väljaspool meie kontrolli, siis PUUDUB GARANTII, OTSENE JA KAUDNE, MIS PUUDUTAB

SELLE INFORMATSIOONI TÄIELIKKUST VÕI JÄTKUVAT TÄPSUST.

Märkus lugejale

Eelmise väljaande kuupäev

:

:

:

:

Lühendatud R-lausete

täistekst

:

R11- Väga tuleohtlik.

R36- Ärritab silmi.

R66- Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

R67- Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

F - Väga tuleohtlik

Xi - Ärritav

:

Klassifikatsioonide

[DSD/DPD] täistekst

Esitab teabe, mida on muudetud eelmise versiooniga võrreldes.

3 Detsember 2012

Varasem kinnitus puudub

16. JAGU: Muu teave

Lühendatud H-lausete

täistekst

:

Lühendid ja akronüümid

:

ADN = Ohtlike veoste rahvusvahelise siseveeteede Euroopa kokkulepe

ADR = Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

Ägeda toksilisuse hinnang

BCF = Biokontsentratsiooni faktor

CLP = Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus [EÜ määrus nr

1272/2008]

Tuletatud mittetoimiv tase

DPD = Ohtlike valmististe direktiiv [1999/45/EC]

EC = Euroopa Komisjon

EUH-lause = CLP eriohulause

IATA = Rahvusvaheliste Õhuvedude Assotsiatsioon

IBC = hulgikauba vahekonteiner

IMDG = Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo koodeks/eeskiri

LogP o/w Oktanool/vesi jaotuskoefitsiendi logaritm

MARPOL 73/78 = 1973.a Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks

laevadelt, muudetud 1978.a protokolliga. ("Marpol" - merereostus)

LPK = Lubatud piirkontsentratsioon

PBT = Püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus

REACH = Kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise

määrus [EÜ määrus nr 1907/2006]

RID = Ohtlike veoste rahvusvahelise raudteeveo kokkulepe

REACH # = REACH registreerimisnumber

vPvB = Väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad

Klassifikatsioonide

[CLP/GHS] täistekst

:

H224

Eriti tuleohtlik vedelik ja aur.

H225

Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H336

Võib põhjustada unisust või peapööritust.

Eye Irrit. 2, H319

RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ÄRRITUS - 2.

kategooria

Flam. Liq. 1, H224

TULEOHTLIKUD VEDELIKUD - 1. kategooria

Flam. Liq. 2, H225

TULEOHTLIKUD VEDELIKUD - 2. kategooria

STOT SE 3, H336

MÜRGISUS SIHTELUNDI SUHTES – ÜHEKORDNE

KOKKUPUUDE [Narkootiline toime] - 3. kategooria

Väljaandmiskuupäev/Redigeerimise

kuupäev

:

11/11

3 Detsember 2012

Otsige selle tootega seotud teateid

Jagage seda teavet