ASEPTOPOL EL 75

Riik: Bulgaaria

keel: bulgaaria

Allikas: Ecolab

Osta kohe

Laadi alla Ohutuskaart (SDS)
26-04-2022

Saadav alates:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Ohutuskaart

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
ASEPTOPOL EL 75
114813E
1 / 20
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
ASEPTOPOL EL 75
UFI
:
4Q9F-67Q5-S20M-KVKJ
Код на продукта
:
114813E
Употреба на
веществото/сместа
:
Почистващ и дезинфекциращ препарат
Вид на веществото
:
Смес
Информация за
разредения продукт
:
0.5 % - 2.0 %
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Продукт за миене на съдове. Ръчен
процес
Универсално почистващо средство.
Ръчен процес
Биоцид.. Ръчно разпръскване и
изплакване
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 35
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Единен европейски номер
за спешни повиквания :
:
112
Дата на
съставяне/преработка
:
31.01.2022
Издание
:
3.4
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
2.1 КЛАСИ
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Dokumendid teistes keeltes

Ohutuskaart Ohutuskaart hispaania 29-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart tšehhi 27-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart taani 27-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart saksa 26-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart eesti 27-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart kreeka 28-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart inglise 28-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart prantsuse 30-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart itaalia 30-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart läti 28-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart leedu 28-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart ungari 28-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart hollandi 26-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart poola 28-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart portugali 29-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart rumeenia 29-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart slovaki 29-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart sloveeni 29-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart soome 27-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart rootsi 27-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart norra 28-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart ukraina 30-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart horvaadi 27-04-2022
Ohutuskaart Ohutuskaart serbia 29-04-2022

Otsige selle tootega seotud teateid

Vaadake dokumentide ajalugu