02-OLYMPUS ENDODET PLUS

País: Finlandia

Idioma: finés

Fuente: Ecolab

Cómpralo ahora

Disponible desde:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Ficha de datos de seguridad

                KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006
mukaisesti
OLYMPUS ENDODET PLUS
916582-02
1 / 12
KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 TUOTETUNNISTE
Kauppanimi
:
Olympus EndoDet Plus
UFI
:
F4RW-QMK0-190K-7VWN
Valmisteen tunnuskoodi
:
WD00230A
Aineen ja/tai seoksen
käyttötapa
:
Instrumenttien puhdistusaine
Aineen tyyppi
:
Seos
VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.
Tietoa tuotteen
laimennuksesta
:
Laimennuksesta ei ole tietoa.
1.2 AINEEN TAI SEOKSEN MERKITYKSELLISET TUNNISTETUT KÄYTÖT JA
KÄYTÖT, JOITA EI SUOSITELLA
Tunnistetut käyttötavat
:
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Puoliautomaattinen
prosessi
Suositeltavia
käyttörajoituksia
:
Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön.
1.3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN TOIMITTAJAN TIEDOT
Valmistaja
:
OLYMPUS FINLAND OY
Vänrikinkuja 3
02600 Espoo, Tel. +358 9 875 810
Valmistaja: Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Saksa +49 (0)2173 599 0
OfficeService.DEDUS@ecolab.com
1.4 HÄTÄPUHELINNUMERO
Hätäpuhelinnumero
:
+358753252898
+32-(0)3-575-5555 Euroopan ylittävä
Myrkytystietokeskuksen
puhelinnumero
:
0800 147 111
Laatimis-/tarkistuspäivä
:
01.04.2021
Versio
:
1.10
KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1 AINEEN TAI SEOKSEN LUOKITUS
Luokitus (ASETUS (EY) N:O 1272/2008)
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti
OLYMPUS ENDODET PLUS
916582-02
2 / 12
Vaaraton aine tai seos.
2.2 MERKINNÄT
MERKINNÄT (ASETUS (EY) N:O 1272/2008)
Vaaraton aine tai seos.
LISÄMERKINNÄT:
Eräitä seoksia koskevat
erityisvaatimukset
:
Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
2.3 MUUT VAARAT
Ei tunneta.
KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2 SEOKSET
VAARAA AIHEUTTAVAT AINEOSAT
Kemiallinen nimi
CAS-Nro.
EY-Nro.
REACH-nro
Luokitus
ASETUS (EY) N:o 1272/2008
Pitoisuus [%]
Rasva-
alkoholietoksylaatteja >
5EO
147993-63-3
POLYMER
Ihoärsytys Luokka 2; H315
Lyhytalkainen (välitön) vaara
vesiympäristölle Luokka 1; H400
>= 5 - < 10
Natrium p-
kumeenisulfonaatti
15763-76-5
239-854-6
01-2119489411-37

                
                Leer el documento completo
                
              

Documentos en otros idiomas

Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad búlgaro 26-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad español 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad checo 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad danés 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad alemán 26-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad estonio 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad griego 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad inglés 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad francés 16-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad italiano 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad letón 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad lituano 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad húngaro 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad neerlandés 26-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad portugués 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad rumano 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad eslovaco 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad esloveno 29-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad sueco 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad ruso 19-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad noruego 28-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad ucraniano 30-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad croata 27-04-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad serbio 29-04-2022

Buscar alertas relacionadas con este producto