ZYMAXID

Israel - English - Ministry of Health

Buy It Now

Active ingredient:
GATIFLOXACIN 0.5 %W/V
Available from:
ALLERGAN ISRAEL LTD
ATC code:
S01AX21
Pharmaceutical form:
OPHTHALMIC SOLUTION
Administration route:
OCULAR
Manufactured by:
ALLERGAN INC., USA
Therapeutic group:
GATIFLOXACIN
Therapeutic indications:
Zymaxid is indicated for the treatment of bacterial conjunctivitis caused by susceptible strains of the following organisms: Aerobic Gram- Negative Bacteria : Haemophilus influenzae, Aerobic Gram-positive Bacteria: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mitis group*, Streptococcus oralis *, Streptococcus pneumoniae. Efficacy for this organisms was studied in fewer than 10 infections.
Authorization number:
148813349700
Authorization date:
2012-11-01

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Arabic

17-01-2021

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hebrew

17-01-2021

עעבקנהזןולעטמרופ עעבקנהזןולעטמרופ עעבקנהזןולעטמרופ עעבקנהזןולעטמרופ """" ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי רבמבונב רבמבונב רבמבונב רבמבונב 2012 2012 2012 2012

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 1986

יפלעתקוושמהפורתה דבלבאפורםשרמ

דיסקמיז

הסימת םיניעל Zymaxid OphthalmicSolution

ליעפהרמוחה : לפיטג ןיצסקו 0.5% Gatifloxacin

םיליעפיתלבםירמוח : ףיעסבןייעאנ 6 – ףסונעדימ

ןולעהתאןויעבארק הפורתבשמתשתםרטבופוסדע . הזןולע יתיצמתעדימליכמ הפורתהלע . םא

שךלשי תופסונתולא , חקורהלאואאפורהלאהנפ .

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת . םירחאלהתואריבעתלא . ךלהארנםאוליפאםהלקיזהלהלולעאיה

המודםתלחמיכ .

ןמזלכךשמבותימחלבתימוהיזתקלדלשםינימסתםיעיפומרשאכעגמתושדעבשמתשהלןיא

רישכתבלופיטה .

1 . המל תהתדעוימ הפור ?

שמשמדיסקמיז לופיטל ןיעהתימחלבתקלדב הפורתלשיגרהיקדייחרוקממ .

תיטיופרתהצובק : םינולוניווקורואולפהתצובקמהקיטויביטנא .

2 . הפורתבשומישינפל

שמתשהלןיא ב הפורת םא :

שיגרהתא ) יגרלא ( ליעפהרמוחל ןיצסקולפיטג , קיטויביטנאל ה םינולוניווקהתחפשממ וא ל לכ דחא

רשאםיפסונהםיביכרמהמ הפורתההליכמ ) האר םיליעפאלהםיביכרמהתמישר ב ס ףיע : עדימ

ףסונ ( .

ורהזא תועגונהתודחוימת ל הפורתבשומיש :

רתהתאףילזהלןיא ןיעהלשתימדקההכשללתורישיהפו ) ימדקהרוזאה ( .

םיינשמםימוהיזלםורגללולעךשוממשומיש .

לעוזהפורתבשומישה שוטשטלםורגללו היארה ןתמהרחאל .

חקולהתאםא , הנורחאלתחקלוא , תורחאתופורת ןוזמיפסותוםשרמאללתופורתללוכ , לערפס

חקורלואאפורלךכ . םייניעלםירחאםירישכתחקולהתאםאחקורהואאפורלחוודלשידחוימב .

ה ןויר : וניאהפורתבשומישה ץלמומ ירהןמזב ןו םאאלא תלעותה ילאיצנטופהןוכיסהתאהקידצמ

רבועל .

הקנה : תוקינמםישנלהפורתהןתמבתוריהזטוקנלשי .

םידלי : תוחיטב תוליעיו הנשליגלתחתמתוקוניתב החכוהאל . תוקוניתלתדעוימהניאוזהפורתןכלו

הנשליגלתחתמ .

3 . תבשמתשתדציכ הפור ?

תוארוהיפלשמתשהלשידימת אפורה .

חוטבךניאםאחקורהואאפורהםעקודבלךילע .

דבלבאפורהידילעועבקילופיטהןפואוןונימה . לבוקמהןונימה ללכךרדב אוה :

לופיטלןושארהםויב : תחאהפיט העוגנהןיעבםייתעשלכ ) רעךתויהןמזב ( , לדע - 8 םימעפ םויב .

םימי 2-7 לופיטל : תחאהפיט 2-4 בםויבםימעפ העוגנהןיע ) רעךתויהןמזב .(

תצלמומההנמהלערובעלןיא .

עולבלןיא !

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , תיבלשןוימרדחלואאפורלדימהנפ

ךתיאהפורתהתזיראאבהוםילוחה .

הפורתלוטילתחכשםא שורדהןמזבוז , הלופכהנמלוטילןיא . ןמזבהאבההנמהתאחק

אפורבץעוויהוליגרה .

לפטמהאפורהידילעץלמוהשיפכלופיטבדימתהלשי .

לופיטהתחלצהלעייסללכותדציכ :

םוהיזמענמיהלידכב , והשלכחטשמבתעגלקובקבההצקלתתלןיא ) המצעןיעהללוכ

עבצאהו .( בטיהרוגסקובקבהלערומשלשי .

אלמוניאתופיטהקובקבוןכתי ; בצקלערתויהבוטהטילשרשפאלדעונרבדה

ףוטפטה .

תופיטבשמתשהלדציכ : תישאר , ךידיתאץחר . רוחאלשארהתאהטה . עבצאהתרזעב

הרומה , ןותחתהףעפעהתאהטמיפלכךושמ , ןיעמתריציל " סיכ ." תאףטפטלשי

הפורתה א ל הךות " סיכ " רצונש . מינפההניפהלעתיעצמאהעבצאהתועצמאבץחל תי

ןיעהלש . ץחלבךישמהלשי 1 דע 2 ןיעהלאףוטפטהרחאלתוקד . תרזועוזהלועפ

הל י יאוולתועפותעונמלתרזועךכבוףוגהךותלאהפורתהתגיפסמענמ . ךיניעםוצע

תונידעב . ץמצמלןיא . ךשמלתומוצעםייניעבראשה 1 דע 2 תוקד .

הפורתבשומישהרחאל , תוקנלידכבךידיתאבטיהףוטש הפורתלשתויראשמן .

הלידכב י םוהיזתצפהמענמ , דחאםדאמרתוילהפורתלשלכימותואבשמתשהלןיא .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! הנמהותיוותהקודב םעפלכב הפורתלטונךניהש . םייפקשמבכרה

םהלקוקזךניהםא .

הפורתבשומישלעגונבתופסונתולאשךלשיםא , בואאפורבץעוויה חקור .

4 . יאוולתועפות

הפורתלכלומכ , שומישה דיסקמיזב םישמתשמהמקלחביאוולתועפותלםורגללולע . ארקמללהביתלא

יאוולהתועפותתמישר . ןהמתחאףאמלובסתאלוןכתי :

תובורקםיתעלתועיפומהיאוולתועפות :

תימחלהתקלדבהפרחה , יוריג יעב ן , וניש י םעטהשוחב ו ןיעבבאכ .

תופסוניאוולתועפו ןיצסקולפיטגםיליכמהםייניעבלופיטלםירישכתבופצנש :

תימחלבתקצב , תימחלבםדףטש , ןיעבשבוי , ןיעהמתושרפה , ףעפעבתקצב , שארבאכ , עמד , תקלד

תינרקב , היארשוטשטותירליפפתימחלתקלד .

הרימחמיאוולהתועפותמתחאםא , ותמלבוסהתארשאכוא ןולעבהרכזוהאלשיאוולתעפ , ךילע

אפורהםעץעייתהל .

הפורתהתאןסחאלךיא ?

הלערהענמ ! םידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת

הלערהענמתךכידילעותוקוניתוא . אפורהמתשרופמהארוהאללהאקהלםורגתלא .

אתירחאהפורתבשמתשהלןיא הגופתהךיר ) (exp.date היבגלעעיפומה ןוטרק / תיוות .

שדוחותואלשןורחאהםוילסחייתמהגופתהךיראת .

שי הרוטרפמטבןסחאל : °C 25 15- . איפקהלאל .

ךותשמתשהלשי 28 י םימ םוימ רישכתהתחיתפ .

תירוקמההזיראבןסחא .

ףסונעדימ

ליעפהרמוחהלעףסונ םגהליכמהפורתה רמוח רמשמ : benzalkoniumchloride0.005%

םיליעפיתלבםירמוח : edetatedisodium,purifiedwater,sodiumchloride

הזיראהןכותהמוהפורתהתיארנדציכ :

דחאןוקובקבהליכמהזיראה לשלדוגב 5 מ " ליכמהל 2.5 מ " ל הסימת .

ותבותכוםושירהלעב : עבלארשיןגרלא " מ .

ןרציהםש : קניאןגרלא . , הינרופילק , הרא " ב

ןאוביהםש : עבתגסידרט " תמ . ד . 7775 הוקתחתפ 49170

תואירבהדרשמביתכלממהתופורתהסקנפבהפורתהםושיררפסמ : 148-81-33497-00

האירקהתלקהלותוטשפהםשל , רכזןושלבחסונהזןולע / הבקנ . תאזףאלע , ינבלתדעוימהפורתה

םינימהינש .

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information