RODENAL 5 MG TABLETS

Israel - English - Ministry of Health

Buy It Now

Active ingredient:
TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE
Available from:
REKAH PHARMACEUTICAL INDUSTRY
ATC code:
N04AA
Pharmaceutical form:
TABLETS
Composition:
TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE 5 MG
Administration route:
PER OS
Prescription type:
Required
Manufactured by:
REKAH PHARMACEUTICAL PROD.LTD
Therapeutic group:
TERTIARY AMINES
Therapeutic indications:
Rodenal tablet is an adjunct medicine in the therapy of all forms of Parkinsonism (postencephalitic, arteriosclerotic and idiopathic), It is also indicated to control extrapyramidal disorders due to central nervous system drugs such as phenothiazines.
Authorization number:
111 01 21615 01
Authorization date:
2013-05-31

ודי לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ רשואמ ןולע "

019..90.12

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע ו"משתה ) םירישכת(

6891

הפורת

תקוושמ

יפ לע

אפור םשרמ

.דבלב

ןולע טמרופ"

ב רשואמ ןולע "ודי לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז

םיליעפ יתלב םירמוח האר : ףיעס

.ףסונ עדימ

9הפורתב י/שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע ה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל .חקור

הפורתה

אל ל תדעוימ םילפוטמ

ליגל תחתמ

12

.םינש

/שמתשהל ךילע

הנוכנ הרוצב התוא עולבל

המשרנ וז הפורת

ךרובע

יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא םבצמ יאופרה

.המוד

1

?הפורתה תדעוימ המל 9

הפורתה

עייסמ

מ תורוצ לכב לופיטב רידסמו ןוסניקרפה תלח

תופורת י"ע תומרגנה תוילדימריפארטסקא תוערפה תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה

םיניזאיתונפ ןוגכ

:תיטיופרת הצובק

םזינוסניקרפיטנא ,יגרנילוכיטנא

0

פל 9

נ

:הפורתב שומיש י

ב שמתשהל ןיא הפורת

:םא

םא עודי

ךל

לע

תושיגר

רמוח

ליעפ

וא

ףיעס האר( הפורתה יביכרממ דחאל

)ףסונ עדימ

לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא

:

,ןוירהב ךניה םא תורהל תננכתמ

הקינמ וא

דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךניה םא

,דבכה תטולב,הילכה

תינומרעה מ וא , םד ץחל הובג

לבוס ךניה םא

המוקואלג

,)הביקב וא יעמב תויעב ןוגכ( לוכיעה תכרעמ דוקפתב יוקילמ לבוס ךניה םא

סוקלוא

וא

תברצמ

מ לבוס ךניה םא

ןתש ןתמב

ש תשלוח( סיברג הינטסאיממ לבוס ךניה

)הרומח םירי

םא

ךניה

לבס

בידראטמ היזניקסיד

לש תוינוצר יתלב תועונתב אטבתמ םינפה

ןושלה

נדור

ל

5

ג"מ

תוילבט

:בכרה

הליכמ היילבט לכ

סקהזנב

דירולכורדיה ל

דירולכורדיה לידינפיסקהירט

ג"מ

trihexyphenidyl hydrochloride 5 mg

לנדור

0

ג"מ

תוילבט

:בכרה

:הליכמ היילבט לכ

דירולכורדיה לידינפיסקהירט

ג"מ

trihexyphenidyl hydrochloride 2 mg

ךניה םא

שישק

מ וא ליגל תחת

.םינש

:הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

.אפורה לצא בקעמב תויהל הלוחה לע וז הפורתב שומישה תעב

לופיטה תפוקתבו ינפל .היארה שובישל םורגל לולע וז הפורתב שומישה םייניע תקידב ךורעל שי וז הפורתב

וז הפורתש ןוויכ( םח ריוא גזמב תוריהזב שמתשהל שי

וממחתהל תמרוג ךכ בקעו העזהה תא הניטקמ

לש רתי ינפוג ןומיא תעב דחוימב )ףוגה .יזוק'ג וא הנואסב הייהש וא

לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךניה םא

.הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ

ה תועפותו ןונימה תניחבמ תדחוימ החגשה ךירצמ םישישק לצא הפורתב שומישה םישישק דחוימב ,תודחוימה יאוול .םיקרועה תודייתסהמ םילבוסה

םא

התא

חקול

,

וא

םא

תחקל

הנורחאל

,

תופורת

תורחא

ללוכ

תופורת

אלל

םשרמ

יפסותו

הנוזת

,

רפס

לע

ךכ

אפורל

וא

חקורל

.

דחוימב

חקורה וא אפורה תא עדייל שי

םא

התא

חקול

ב לופיטל תופורת צירטה תחפשממ[ ןואכד םילקי

ןוגכ( ןיליטפירטימא

םיזנאה יבכעמו זדיסקוא ןימאונומ

(MAO

])ןימורפיצלינרט ,דימאבולכומ ןוגכ(

תופורת

ןוגכ( םיניזאיטונפ תחפשממ ןיזאמורפרולכ

)ןיזדירוית ב לופיטל ןיפאזולק תוערפה

תוישפנ

בצק תרדסהל תופורת

ןוגכ( בל )דימריפוסיד

ןוגכ( ןוסניקרפל תופורת הפודובל

ןידטנמא

amantadine

םיילאריו םימוהיז

( םאפופינ םיבאכ יככשמ

ןודירפמוד

דימרפולקותמ

האקהו הליחבב לופיטל

תופורת אראפ

יטתפמיס

ןוגכ ןימגיטסואנ

לוכינאטב

ב לופיטל ןתש תריצא

דגנ תופורת

תויגרלא תועפות

םינימטסיהיטנא תוליכמה

!

!

לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש

.הפורתה םע לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ וא תוניי תותשל ןיא

!

!

הקנהו ןוירה

עוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא ,ןוירהב ךניה םא לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץ תורהל תננכתמ

.הקינימ וא

!

!

תונוכמב שומישו הגיהנ

םורגל לולע לנדור תשטשוטמ הייארו ,תרוחרחס

שמתשהל וא גוהנל ןיא תונוכמב

דע הפורתב שומישה ןמזב .ךילע העיפשמ הפורתה דציכ עדתש

!

בכרה לע בושח עדימ

לנדור

ילבט לכ תי

ור לנד

ג"מ כמ לי

6.1.1

זוטקל ג"מ

לנדורו

הליכמ ג"מ

6.5.5

ג":מ

תמייק יכ ךל עודי םא זוטקלל תושיגר

שי פל אפורב ץעוויהל

.הפורתה תליטנ י

3

9

?הפורתב שמתשת דציכ

אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

9

ןפואו ןונימה 9חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע לופיטה

ע ועבקי

ל

ידי

9דבלב אפורה

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

הפורת

הניא וז

ל תדעוימ םילפוטמ ליגל תחתמ

01

9םינש

תא תיחפהל ץילמי אפורהש ןכתיי

ונימ ןב ךניה םא ן

.רתוי רגובמ וא םינש

לפטמה אפורה ידי לע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי

!סועלל ןיא

.םימ טעמ םע הפורתה תא עולבל לוטיל שי

תא

החוראה םע הפורתה

הירחאל וא

וא שותכל רשפא .ךרוצה תדימב תוילבטה תא תוצחל

הפורתה םא

הפב ףירח שבויל תמרוג החוראה ינפל הפורתה תא לוטל שי

הליחבל תמרוג איה ןכ םא אלא

םא

תלטנ רחאל הפורתה תא החוראה ,הסיעל ימוג ,רכוס אלל תושק תוירכוס תציצמ ידי לע אמצה תא רפשל ןתינ , .הייתש ימ וא

.םיפירח תואקשמ םע הפורתה תא לוטיל ןיא

הפורתה תא לוטיל תחכש םא

תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי

דחי תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא

ךילע םא מה לע גלד םייתעש ךותב האבה הנמה תא תחקל ליגרה ןמזב האבה הנמה תא לוטילו החכשנש הנ

ץעוויהו אפורב

חקור וא

תועטב תלטנ םא רתי תנמ

םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו

רוע ,םייטיא וא םיבחרומ םינושיא ,המישנ יישק ,ןואכיד םיללוכ םינימסתש ןכתיי

קפוד ,הריהמ המישנ ,שבי ס ,שביו םח רוע ,הובג םד ץחל ,ריהמ

.קמ

הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא

ןיא

קיספהל

תא

שומישה

לנדורב

תוימואתפב

.תורומח יאוול תועפותל םורגל הלולע תימואתפ הקספה

ךירצ

ךרוצ שיו הדימב הנמה תא ןיטקהל

אפורה , ךירצ הגרדהב תומכה תא תיחפהל םא אפורה , ןוימה תא דירוהל ךרוצ שי

תיחפי

תא

ןונימה

ןפואב

יתגרדה

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

.םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךניהש

םא חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי

יאוול תועפות

:

ב ומכ שומישה ,הפורת לכ וז הפורתב

ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר

יאוול תועפות לש הרקמב

רידנ תו דואמ

:אפורב דימ ץעוויהל שי

תוחיפנ ,דרג ,החירפב תאטבתמה תיגרלא הבוגת

, םייפעפעב הפב ,םינפב

,ןושלב וא םייתפשב ,

,הזחב ץחל

המישנ ישוק

ישוק

העילב

יאוול תועפות לש הרקמב רידנ אפורב ץעוויהל שי תו

ירשפאה םדקהב

:

החונמ רסוח

טקש יא

,לובלב הילשא

תויזה

השורת

המודמ

החוור לש תישפנ

הניש ידודנ

ןדבוא

רצק חווטל ןורכיז

סיברג הינטסאימ לש הרמחה

תשוחת (

) םירירש תשלוח וא תופייע

תובחרתה םינושיא

חווט תרצק היאר רדעה

תוחונ יא

םייניע

רואל םייניעה לש תרבגומ תושיגר

םייניע יבאכ

ריהמ קפוד

הליחב

ישוק

ןתש ןתמ

םדוא

.רועב תוחירפ ,רוע לש שבויו

םוח

אמצ

לק יאוול תועפות תו

רחס ,היאר שוטשט ,תוריצע ,הפב שבוי ןוגכ תונבצעו הליחב ,תרוח

9

תועפותה םא .אפורל תונפל שי ,דירטהל תוכישממ

ה אלש יאוול תועפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא זו לח םא וא ,ןולעב הרכ 9אפורה םע ץעייתהל ךילע ,תיללכה ךתשגרהב יוניש

5

הפורתה תא ןסחאל ךיא 9

?

רת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפו םורגת לא .הלערה ענמת

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה

ןסחאל שי

שבי םוקמב

ךושחו

ל תחתמ הרוטרפמטבו

ףסונ עדימ

רמוחה לע ףסונ

ליעפה

ג הליכמ הפורת

לנדור

ג"מ

Lactose, maize starch, microcrystalline cellulose, magnesium stearate, gelatin, indigo

carmine

לנדור

ג"מ

Lactose, maize starch, microcrystalline cellulose, magnesium stearate, gelatin

דציכ

:הזיראה ןכות המן הפורתה תיארנ

דור

נ

ל

0

: תוילבט ג"מ

ע דחא דצ ,הנבל הילבט

.קלח ינש דצ ,הייצח וקו חקר בותיכ

תוילבט תוזורא לבב

.רטס

דור

נ

ל

5

ג"מ

תוילבט

ע דחא דצ ,הלוחכ הילבט :

ינש דצ ,הייצח וקו חקר בותיכ

.קלח

תוילבט תוזורא

לבב

.רטס

םושירה ל

:ןרצי

מ"עב תופורת תיישעת חקר

הכאלמה 'חר,

ולוח , לארשי ,ן

:ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

019..90.12

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

דור

תוילבט ג"מ

111 02 21626 01

דור

תוילבט ג"מ

111 01 21615 01

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

1. Name of the medicinal product

RODENAL 2 mg and 5 mg tablets

2. Qualitative and quantitative composition

RODENAL 2mg tablets contains

RODENAL 5mg tablets contains

For a full list of excipients, see section 6.1.

3. Pharmaceutical form

Tablets

Route of administration:

Rodenal Tablets are for oral administration.

4. Clinical particulars

4.1 Therapeutic indications

Rodenal

tablet

adjunct

medicine

therapy

forms

Parkinsonism

(postencephalitic, arteriosclerotic and idiopathic),It is also indicated to control extrapyramidal

disorders due to central nervous system drugs such as phenothiazines

4.2 Posology and method of administration

Adults only: Optimal dosage should always be determined empirically, usually by initiating

therapy at a relatively low level and by subsequent graduated increments.

The usual dosage for Parkinsonism is 6-10mg per day although some patients chiefly in the

post-encephalitic group may require an average total dose of 12-15mg daily. It should be

given orally either three or four times a day at mealtimes.

In all cases, Rodenal tablets dosage should be increased or decreased only by small

increments over a period of several days. In initial therapy the dose should be 1mg the first

day, 2mg the second day with further increases of 2mg per day at three to five-day intervals

until the optimum dose is reached.

If patients are already being treated with other parasympathetic inhibitors, Rodenal tablet

should be substituted as part of the therapy. Careful adjustment is necessary, depending on

side effects and the degree of symptom control. Rodenal tablets dosage of 3-6mg daily in

divided doses is usually adequate.

Rodenal tablet may be taken before or after meals according to the way the patient reacts. If

Rodenal tablet tends to dry the mouth excessively, it may be better to take it before meals,

unless it causes nausea. If taken after meals, induced thirst can be allayed by peppermint,

chewing gum or water.

Treatment of drug-induced extrapyramidal disorder: The size and frequency of dose of

Rodenal

tablet

needed

control

extrapyramidal

reactions

commonly

employed

tranquillisers,

notably

phenothiazines,

thioxanthenes,

butyrophenones

must

determined empirically. The total daily dosage usually ranges between 5 and 15mg, although

in some cases, these reactions have been controlled by as little as 1mg daily.

Satisfactory control may sometimes be more rapidly achieved by temporarily reducing the

dosage of both drugs until the desired ataractic effect is retained without concomitant

extrapyramidal reactions.

It is sometimes possible to maintain the patient on reduced Rodenal tablet dosage after the

reactions have remained under control for several days. Since these reactions may remain in

remission for long periods after discontinuation of Rodenal tablet therapy, such therapy

should

minimal

duration

discontinued

after

symptoms

have

subsided

reasonable period of time.

Elderly: Patients over 65 years of age tend to be relatively more sensitive and require smaller

amounts of the drug.

Children: Not recommended.

4.3 Contraindications

Hypersensitivity to Benzhexol or any of the other ingredients.

4.4 Special warnings and precautions for use

Precautions: Since the use of Rodenal tablet may, in some cases, continue indefinitely, the

patient should be under careful observation over the long term. It should be administered with

care to avoid allergic or other untoward reactions.

Except in the case of vital complications, abrupt discontinuation of the drug should be

avoided.

Incipient glaucoma may be precipitated by para-sympatholytic drugs such as benzhexol.

Hypertension, cardiac, liver or kidney disorders are not contra-indicated, but such patients

should be followed closely. As Rodenal tablet may provoke or exacerbate tardive dyskinesia,

it is not recommended for use in patients with this condition.

Rodenal tablet should be used with caution in patients with glaucoma, obstructive disease of

the gastro-intestinal or genito-urinary tracts, and in elderly males with possible prostatic

hypertrophy.

Since Rodenal tablet has been associated with the clinical worsening of myasthenia gravis,

the drug should be avoided or used with great caution in patients with this condition.

Since certain psychiatric manifestations such as confusion, delusions and hallucinations, all of

which may occur with any of the atropine-like drugs, have been reported rarely with Rodenal

tablet,

should

used

with

extreme

caution

elderly

patients

(see

Dosage

Administration).

Warnings: Rodenal tablet may be the subject of abuse (on the basis of hallucinogenic or

euphoriant properties, common to all anti-cholinergic drugs) if given in sufficient amounts.

Each tablet from Rodenal 2 mg contains 135.5 mg of lactose and each tablet from Rodenal 5

mg contains 134.4 mg of lactose. Patients with rare hereditary problems of galactose

intolerance, the Lapp lactase deficiency or glucose-galactose malabsorption should not take

this medicine

4.5 Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

Extra care should be taken when Rodenal tablet is given concomitantly with phenothiazines,

clozapine, antihistamines, disopyramide, nefopam and amantadine because of the possibility

of increased antimuscarinic side-effects.

Synergy has been reported between Rodenal tablet and tricyclic antidepressants, probably

because of an additive effect at the receptor site. This can cause dry mouth, constipation and

blurred vision. In the elderly, there is a danger of precipitating urinary retention, acute

glaucoma or paralytic ileus.

Monoamine oxidase inhibitors can interact with concurrently administered anticholinergic

agents including Rodenal tablet. This can cause dry mouth, blurred vision, urinary hesitancy,

urinary retention and constipation.

In general, anticholinergic agents should be used with caution in patients who are receiving

tricyclic antidepressants or monoamine oxidase inhibitors. In patients who are already on

antidepressant therapy the dose of Rodenal tablet should be initially reduced and the patient

reviewed regularly.

Rodenal tablet may be antagonistic with the actions of metoclopramide and domperidone on

gastro-intestinal function.

The absorption of levodopa may possibly be reduced when used in conjunction with Rodenal

tablet.

Rodenal tablet may be antagonistic with the actions of parasympathomimetics.

4.6 Pregnancy and lactation

Pregnancy: There

inadequate

information

regarding

Rodenal

tablet

pregnancy.

Animal

studies

insufficient

with

regard

effects

pregnancy,

embryonal/foetal development, parturition and postnatal development. The potential risk for

humans is unknown. Rodenal tablet should not be used during pregnancy unless clearly

necessary.

Lactation: It is unknown whether Rodenal tablet is excreted in human breast milk. The

excretion of Rodenal tablet in milk has not been studies in animals. Infants may be very

sensitive to the effects of antimuscarinic medications. Rodenal tablet should not be used

during breast-feeding.

4.7 Effects on ability to drive and use machines

Rodenal tablets can cause blurring of vision, dizziness and mild nausea. Also

mental

confusion in some cases.

4.8 Undesirable effects

Modern clinical data required to determine the frequency of undesirable effects are lacking for

Rodenal tablet. Minor side effects such as dryness of mouth, constipation, blurring of vision,

dizziness, mild nausea or nervousness will be experienced by 30-50% of all patients. These

reactions tend to become less pronounced as treatment continues. Patients should be

allowed to develop a tolerance using the smaller initial dose until an effective level is reached.

Immune system disorders: Hypersensitivity.

Psychiatric disorders: Nervousness, restlessness, confusional states, agitation, delusions,

hallucinations, insomnia, especially in the elderly and patients with arteriosclerosis. The

development of psychiatric disturbances may necessitate discontinuation of treatment.

Euphoria may occur. There have been reports of abuse of Rodenal tablet due to its euphoric

and hallucinogenic properties.

Nervous system disorders: Dizziness.

Impairment of immediate and short-term memory function has been reported.

Worsening of myasthenia gravis may occur (see section 4.4).

Eye disorders: Dilatation of the pupils with loss of accommodation and photophobia, raised

intraocular pressure (see section 4.4).

Cardiac disorders: Tachycardia.

Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: Decreased bronchial secretions.

Gastrointestinal

disorders: Dry

mouth

with

difficulty

swallowing,

constipation,

nausea,

vomiting.

Skin and subcutaneous tissue disorders: Flushing and dryness of skin, skin rashes.

Renal and urinary disorders: Urinary retention, difficulty in micturition.

General disorders: Thirst, pyrexia.

4.9 Overdose

Symptoms: Symptoms of overdose with antimuscarinic agents include flushing and dryness of

the skin, dilated pupils, dry mouth and tongue, tachycardia, rapid respiration, hyperpyrexia,

hypertension, nausea, vomiting. A rash may appear on the face or upper trunk. Symptoms of

CNS stimulation include restlessness, confusion, hallucinations, paranoid and psychotic

reactions, incoordination, delirium and occasionally convulsions. In severe overdose, CNS

depression may occur with coma, circulatory and respiratory failure and death.

Treatment: Treatment

should

always

supportive.

adequate

airway

should

maintained. Diazepam may be administered to control excitement and convulsions but the

risk of central nervous system depression should be considered. Hypoxia and acidosis should

be corrected. Antiarrhythmic drugs are not recommended if dysrhythmias occur.

5. Pharmacological properties

5.1 Pharmacodynamic properties

Benzhexol hydrochloride is an anticholinergic agent. It is an antispasmodic drug which exerts

a direct inhibitory effect on the parasympathetic nervous system. It diminishes salivation,

increases the heart rate, dilates the pupils and reduces spasm of smooth muscle.

5.2 Pharmacokinetic properties

Benzhexol hydrochloride is well absorbed from the gastrointestinal tract. It disappears rapidly

from the plasma and tissues and does

not accumulate in the

body

during continued

administration of conventional doses.

5.3 Preclinical safety data

None stated.

6. Pharmaceutical particulars

6.1 List of excipients

Rodenal

2

mg

tablets:

Lactose,

maize

starch,

microcrystalline

cellulose,

magnesium

stearate, gelatin

Rodenal

5

mg

tablets:

Lactose,

maize

starch,

microcrystalline

cellulose,

magnesium

stearate, gelatin, edicol supra blue

6.2 Incompatibilities

None

6.3 Shelf life

36 months.

6.4 Special precautions for storage

The products should be stored below 52°C and in dark and dry place. The products should be

stored in either the original pack or in containers which prevent access of moisture.

6.5 Nature and contents of container

Rodenal 2 mg tablets

White

flat bevelled edges tablet, scored in half REKAH engraved on

one side, plain on the other.

Blister packs:

30 tablets

Rodenal 5 mg tablets

: A pale – blue flat bevelled edges tablet, scored in half REKAH

engraved on one side, plain on the other.

Blister packs:

30 tablets

6.6 Special precautions for disposal and other handling

No special requirements.

7. Marketing authorization holder and manufacture

Rekah pharmaceutical industry ldt

30 hamelacha street

58859 Holon Israel

8. Marketing authorization number(s)

Rodenal 2 mg tablets:

111-02-21626-01

Rodenal 5 mg tablets:

111-01-21615-01

10. Date of revision of the text

21.09.2014

העדוה העדוה

לע לע

הרמחה הרמחה

(

(

עדימ עדימ

ןולעב )תוחיטב ןולעב )תוחיטב

ל

ל

אפור אפור

ךיראת

_____

01/09/2014

__________________

םושירה רפסמו תילגנאב רישכת םש

_________________________

Rodenal 2 mg tablets

21626

Rodenal 5 mg tablets

21615

םש

לעב

םושירה

חקר___

מ"יעב

_________________________________

דבלב תורמחהה טורפל דעוימ הז ספוט

תורמחהה

תושקובמה קרפ

ןולעב טסקט

יחכונ טסקט

שדח

Indication

contraindications

Hypersensitivity to Benzhexol or any of the other

ingredients.

Posology, dosage & administration

Adults only: Optimal dosage should always be

determined empirically, usually by initiating therapy

at a relatively low level and by subsequent

graduated increments.

The usual dosage for Parkinsonism is 6-10mg per

day although some patients chiefly in the post-

encephalitic group may require an average total

dose of 12-15mg daily. It should be given orally

either three or four times a day at mealtimes.

Normal dosage for drug-induced Parkinsonism is

usually between 5mg and 15mg per day,

although some cases have been controlled by

1mg daily.

In all cases, Rodenal tablets dosage should be

increased or decreased only by small increments

over a period of several days. In initial therapy the

dose should be 1mg the first day, 2mg the second

day with further increases of 2mg per day at three

to five-day intervals until the optimum dose is

reached.

If patients are already being treated with other

parasympathetic inhibitors, Rodenal tablet should

be substituted as part of the therapy. When

Rodenal tablet is used concomitantly with

levodopa the usual dose of each may need to be

reduced. Careful adjustment is necessary,

depending on side effects and the degree of

symptom control. Rodenal tablets dosage of 3-6mg daily

in divided doses is usually adequate.

Rodenal tablet may be taken before or after meals

according to the way the patient reacts. If Rodenal

tablet tends to dry the mouth excessively, it may

be better to take it before meals, unless it causes

nausea.

If taken after meals, induced thirst can be allayed

by peppermint, chewing gum or water.

Treatment of drug-induced extrapyramidal

disorder: The size and frequency of dose of

Rodenal tablet needed to control extrapyramidal

reactions to commonly employed tranquillizers,

notably the phenothiazines, thioxanthenes, and

butyrophenones must be determined empirically.

The total daily dosage usually ranges between 5

and 15mg, although in some cases, these reactions

have been controlled by as little as 1mg daily.

Satisfactory control may sometimes be more

rapidly achieved by temporarily reducing the

dosage of both drugs until the desired ataractic

effect is retained without concomitant extrapyramidal

reactions.

It is sometimes possible to maintain the patient on

reduced Rodenal tablet dosage after the reactions

have remained under control for several days.

Since these reactions may remain in remission for

long periods after discontinuation of Rodenal tablet

therapy, such therapy should be of minimal

duration and discontinued after symptoms have

subsided for a reasonable period of time.

Elderly: Patients over 65 years of age tend to be

relatively more sensitive and require smaller

amounts of the drug.

Children: Not recommended.

Special Warnings and Special

Precautions for Use

Precautions: Since the use of Rodenal tablet

may, in some cases, continue indefinitely, the

patient should be under careful observation over the

long term. It should be administered with care to

avoid allergic or other untoward reactions.

Except in the case of vital complications,

abrupt discontinuation of the drug should be

avoided.

Incipient glaucoma may be precipitated by para-

sympatholytic drugs such as benzhexol.

Hypertension, cardiac, liver or kidney disorders

are not contra-indicated, but such patients

should be followed closely. As Rodenal tablet may

provoke or exacerbate tardive dyskinesia, it is

not recommended for use in patients with this

condition.

Rodenal tablet should be used with caution in

patients with glaucoma, obstructive disease

of the gastro-intestinal or genito-urinary tracts,

and in elderly males with possible prostatic

hypertrophy.

Since Rodenal tablet has been associated

with the clinical worsening of myasthenia

gravis, the drug should be avoided or used with great

caution in patients with this condition.

Since certain psychiatric manifestations such

as confusion, delusions and hallucinations, all

of which may occur with any of the atropine-like

drugs, have been reported rarely with Rodenal

tablet, it should be used with extreme caution in

elderly patients (see Dosage and Administration).

Warnings: Rodenal tablet may be the subject of

abuse (on the basis of hallucinogenic or

euphoriant properties, common to all

anti-cholinergic drugs) if given in sufficient

amounts.

Each tablet from Rodenal 2 mg contains

135.5 mg of lactose and each tablet from Rodenal 5 mg

contains 134.4 mg of lactose.

Patients with

rare hereditary problems of galactose

intolerance, the Lapp lactase deficiency or

glucose-galactose malabsorption should not

take this medicine

Interaction with Other Medicaments and

Other Forms of Interaction

Extra care should be taken when Rodenal tablet is

given

concomitantly

with

phenothiazines,

clozapine, antihistamines, disopyramide, nefopam

and amantadine because of the possibility of

increased antimuscarinic side-effects.

Synergy has been reported between Rodenal

tablet and tricyclic antidepressants, probably

because of an additive effect at the receptor site.

This can cause dry mouth, constipation and

blurred vision. In the elderly, there is a danger of

precipitating urinary retention, acute glaucoma or

paralytic ileus.

Monoamine oxidase inhibitors can interact with

concurrently administered anticholinergic agents

including Rodenal tablet. This can cause dry

mouth, blurred vision, urinary hesitancy, urinary

retention and constipation.

In general, anticholinergic agents should be used

with caution in patients who are receiving tricyclic

antidepressants or monoamine oxidase inhibitors.

In patients who are already on antidepressant

therapy the dose of Rodenal tablet should be

initially

reduced

patient

reviewed

regularly.

Rodenal tablet may be antagonistic with the

actions of metoclopramide and domperidone on

gastro-intestinal function.

The absorption of levodopa may possibly be

reduced when used in conjunction with Rodenal

tablet.

Rodenal tablet may be antagonistic with the

actions of parasympathomimetics.

Fertility, pregnancy and Lactation

Pregnancy: There

inadequate

information

regarding the use of Rodenal tablet in pregnancy.

Animal studies are insufficient with regard to

effects

pregnancy,

embryonal/foetal

development,

parturition

postnatal

development. The potential risk for humans is

unknown. Rodenal tablet should not be used

during pregnancy unless clearly necessary.

Lactation: It is unknown whether Rodenal tablet

is excreted in human breast milk. The excretion of

Rodenal tablet in milk has not been studies in

animals. Infants may be very sensitive to the

effects of antimuscarinic medications. Rodenal

tablet should not be used during breast-feeding.

Effects on ability to drive

and use machines

Rodenal tablets can cause blurring of vision,

dizziness and mild nausea. Also mental

confusion in some cases.

Adverse events

Modern clinical data required to determine the

frequency of undesirable effects are lacking for

Rodenal tablet. Minor side effects such as dryness

mouth,

constipation,

blurring

vision,

dizziness, mild nausea or nervousness will be

experienced by 30-50% of all patients. These

reactions tend to become less pronounced as

treatment continues. Patients should be allowed to

develop a tolerance using the smaller initial dose

until an effective level is reached.

Immune system disorders: Hypersensitivity.

Psychiatric

disorders: Nervousness,

restlessness,

confusional

states,

agitation,

delusions, hallucinations, insomnia, especially in

the elderly and patients with arteriosclerosis. The

development of psychiatric disturbances may

necessitate discontinuation of treatment.

Euphoria may occur. There have been reports of

abuse of Rodenal tablet due to its euphoric and

hallucinogenic properties.

Nervous system disorders: Dizziness.

Impairment of immediate and short-term memory

function has been reported.

Worsening of myasthenia gravis may occur (see

section 4.4).

Eye disorders: Dilatation of the pupils with loss of

accommodation

photophobia,

raised

intraocular pressure (see section 4.4).

Cardiac disorders: Tachycardia.

Respiratory,

thoracic

and

mediastinal

disorders: Decreased bronchial secretions.

Gastrointestinal

disorders: Dry

mouth

with

difficulty

swallowing,

constipation,

nausea,

vomiting.

Skin

and

subcutaneous

tissue

disorders: Flushing and dryness of skin, skin

rashes.

Renal and urinary disorders: Urinary retention,

difficulty in micturition.

General disorders: Thirst, pyrexia.

4.9 Overdose

Symptoms: Symptoms

overdose

with

antimuscarinic

agents

include

flushing

dryness of the skin, dilated pupils, dry mouth and

tongue,

tachycardia,

rapid

respiration,

hyperpyrexia, hypertension, nausea, vomiting. A

rash may appear on the face or upper trunk.

Symptoms

stimulation

include

restlessness, confusion, hallucinations, paranoid

and psychotic reactions, incoordination, delirium

and occasionally convulsions. In severe overdose,

CNS depression may occur with coma, circulatory

and respiratory failure and death.

Treatment: Treatment

should

always

supportive.

adequate

airway

should

maintained. Diazepam may be administered to

control excitement and convulsions but the risk of

central nervous system depression should be

considered. Hypoxia and acidosis should be

corrected.

Antiarrhythmic

drugs

recommended if dysrhythmias occur.

ב"צמ

ובש ,ןולעה

נמוסמ תו

תורמחהה

שקובמה תו

לע

עקר

בוהצ

םייוניש

םניאש

רדגב

תורמחה

ונמוס

טסקטב )ןולעב(

קורי

רבעוה

ראודב

ינורטקלא

ךיראתב

________

01/09/2014

____

לכ

םייונישה

םילוע

הנקב

דחא

םע

יאנת

.םושירה

םייק

ןולע

ןכרצל

אוהו

ןכדועמ

.םאתהב

אתכמסא

____________________________________________ :השקבל אתכמסא

ב"צמ

Source

http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/28617

http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/28618

יונישה

ל"נה

רשוא

לע

ידי

תויושר

תואירבה

_____

__________________

חקורה ,ינא

הנוממה

לש

תרבח

ריהצמ ____________חקר__

הזב

יכ

ןיא

םייוניש םיפסונ

.ןולעב

ינא

ריהצמ

יכ

םייונישה

םניא

םירצוי

הריתס

תימינפ

עדימב

.ןולעב תמיתח

חקורה

הנוממה

םש(

לאכימ__)המיתחו

היטע

______________________________

העדוה העדוה

לע לע

הרמחה הרמחה

עדימ ( עדימ (

ןולעב )תוחיטב ןולעב )תוחיטב

ןכרצל ןכרצל

ןכדועמ( ןכדועמ(

05.2013

05.2013

ךיראת

__

01/09/2014

____________________

םושירה רפסמו תילגנאב רישכת םש

Rodenal 2 mg tablets

21626

Rodenal 5 mg tablets

21615

____________________

םש

לעב

םושירה

חקר__

מ"עב

__________________________________

! דבלב תורמחהה טורפל דעוימ הז ספוט תורמחהה

תושקובמה

קרפ

ןולעב טסקט

יחכונ טסקט

שדח י/שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק .הפורתב ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש הפורתה

אל

תדעוימ

םידליל

תחתמ

ליגל

21

.םינש ךילע

/שמתשהל

עולבל

התוא

הרוצב

הנוכנ

.םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה

שמתשהל ןיא יתמ

?

רישכתב

תושיגר לע ךל עודי םא וז הפורתל

יביכרממ דחאל וא

תושיגר לע ךל עודי םא וז הפורתל

רמוחל לוסקהזנב ליעפה

הפורתה יביכרממ דחאל וא .הפורתה ת/לבוס ךניה םא שמתשהל ןיא המוקואלגמ

םייעמ תמיסחמ ,תיווז תרצ גוסמ דחוימב היזניקסיד בידראטמ תועונתב תאטבתמה) תויוצווכתה ,םייפגה לש תוינוצר יתלב יתלב תועונתו .(םינפה לש תוטלשנ ליגל תחתמ

ףיעס האר

(ףסונ עדימ

המוקואלגמ לבוס ךניה םא שמתשהל ןיא

םייעמ תמיסחמ ,תיווז תרצ גוסמ דחוימב

היזניקסיד בידראטמ תועונתב תאטבתמה) תועונתו תויוצווכתה ,םייפגה לש תוינוצר יתלב .(םינפה לש תוטלשנ יתלב

ליגל תחתמ

תודחוימ תורהזא

שומישל תועגונה

:

הפורתב תויהל הלוחה לע וז הפורתב שומישה תעב .אפורה לצא בקעמב שובישל םורגל לולע וז הפורתב שומישה וז הפורתב לופיטה תפוקתבו ינפל .היארה . םייניע תקידב ךורעל שי ןוויכ) םח ריוא גזמב תוריהזב שמתשהל שי ךכ בקעו העזהה תא הניטקמ וז הפורתש דחוימב (ףוגה לשרתי תוממחתהל תמרוג וא הנואסב הייהש וא ינפוג ןומיא תעב .יזוק'ג הפורתל וא והשלכ ןוזמל ה/שיגר ךניה םא ינפל אפורל ךכ -לע עידוהל ךילע ,יהשלכ .הפורתה תליטנ ךירצמ םישישק לצא הפורתב שומישה תועפותו ןונימה תניחבמ תדחוימ החגשה םישישק דחוימב ,תודחוימה יאוולה .םיקרועה תודייתסהמ םילבוסה .םידליב שומישל תצלמומ אל וז הפורת .בקעמב תויהל הלוחה לע וז הפורתב שומישה תעב

.אפורה לצא .היארה שובישל םורגל לולע וז הפורתב שומישה

תקידב ךורעל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתבו ינפל

וא םייניע תובושח אלא תוקידב .תויאופר תוקידב

.לופיטלו יאוול תועפותל בקעמ ןה יכ ןוויכ) םח ריוא גזמב תוריהזב שמתשהל שי בקעו העזהה תא הניטקמ וז הפורתש דחוימב (ףוגה לש רתי תוממחתהל תמרוג ךכ .יזוק'ג וא הנואסב הייהש וא ינפוג ןומיא תעב ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךניה םא

.הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ -לע עידוהל ךילע החגשה ךירצמ םישישק לצא הפורתב שומישה

יאוולה תועפותו ןונימה תניחבמ תדחוימ םילבוסה םישישק דחוימב ,תודחוימה

.םיקרועה תודייתסהמ .םידליב שומישל תצלמומ אל וז הפורת

שמתשהל ןיא

ילבמ הפורתב

אפורב ץעוויהל .הקינמ וא ןוירהב ךניה םא יוקילמ רבעב תלבס וא ת/לבוס ךניה םא וא/ו (רידס אל בל בצק ןוגכ) בלה :דוקפתב ,דבכה ,(המוקואלג ןוגכ) םייניע ,םדה ילכ

,ןוירהב ךניה םא תורהל תננכתמ

הקינמ וא

יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךניה םא ילכ וא/ו (רידס אל בל בצק ןוגכ) בלה :דוקפתב תטולב,הילכה ,דבכה ,הובג םד ץחל ,םדה ,תינומרעה

,המוקואלגמ לבוס ךניה םא

לוכיעה תכרעמ דוקפתב יוקילמ לבוס ךניה םא

תלחתה ינפל

:

לופיטה וא יעמב תויעב ןוגכ) לוכיעה תכרעמ ,הילכה ,הובג םד ץחל ,תינומרעה תטולב ,(הביקב הפירח םירירש תשלוחמ

,(הביקב וא יעמב תויעב ןוגכ) וא סוקלואמ תברצמ

,ןתש ןתמב ישוקמ לבוס ךניה םא

םירירש תשלוח) סיברג הינטסאיממ לבוס ךניה (הרומח

אטבתמ) היזניקסיד בידראטמ לבס ךניה םא (ןושלהו םינפה לש תוינוצר יתלב תועונתב

ליגל תחתמ וא שישק ךניה םא

.םינש

ןיב תובוגת

:

תויתופורת םא וא ,תפסונ הפורת ת/לטונ ךניה םא הז תרמג

ךילע תרחא הפורתב לופיטה התע אפורל חוודל יא וא םינוכיס עונמל ידכ לפטמה םיעבונה תוליעי יבגל דחוימב .תויתפורת ןיב תובוגתמ תופורת לע תועיפשמה תופורת :תואבה תוצובקהמ יזכרמה םיבצעה תכרעמ ,העגרהל תופורת :ןוגכ) ,הנישל תופורת ,תויטוקרנ תופורת ומכ) תויטוכיספיטנא תופורת ,(ןוסניקרפל ,(םיניזאיטונפו ,לודירפולאה ,ןיזמורפרולכ

היגרלאו תלזנ דגנ תופורת .םינימטסיהיטנא תוליכמה תפסונ הפורת ת/לטונ ךניה םא אלל תורכמנה תופורת ללוכ הנוזת יפסותו םשרמ

תרחא הפורתב לופיט התע הז תרמג םא וא, םיעבונה תוליעי יא וא םינוכיס עונמל ידכ לפטמה אפורל חוודל ךילע :תואבה תוצובקהמ תופורת יבגל דחוימב.תויתפורת-ןיב תובוגתמ

םא

התא

חקול

,

וא

םא

תחקל

הנורחאל

,

תופורת

תורחא

ללוכ

תופורת

אלל

םשרמ

יפסותו

הנוזת

,

רפס

לע

ךכ אפורל

וא

חקורל

.

דחוימב

םא

התא

חקול

תחפשממ[ ןואכדב לופיטל תופורת ןוגכ) םילקיצירטה ןיליטפירטימא

יבכעמו ) זדיסקוא ןימאונומ םיזנאה

ןוגכ) ](ןימורפיצלינרט ,דימאבולכומ

ןוגכ) םיניזאיטונפ תחפשממ תופורת ןיזאמורפרולכ

(ןיזדירוית לופיטל ןיפאזולק

חור בצמ תוערפה

(דימריפוסיד ןוגכ) בל בצק תרדסהל תופורת

ןוגכ) ןוסניקרפל תופורת הפודובל

) וידטנמא

amantadine

העינמו לופיט (םיילאריו םימוהיז לש

(םיבאכ יככשמ) םאפופינ

ןודירפמוד דימרפולקותמו

הליחבב לופיטל) האקהו

)

ןוגכ) תיטתפמיס-אראפ תופורת ןימגיטסואנ (לוכינאטבו

ב לופיטל ןתש תריצא

תוליכמה היגרלאו תלזנ דגנ תופורת םינימטסיהיטנא

םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת תופורת ,העגרהל תופורת :ןוגכ) תיזכרמה ,תויטוקרנ

,הנישל תופורת

!

הפורתב שומיש םע לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ וא תוניי תותשל ןיא .הפורתה לוהוכלא תכירצו

:

הקנהו ןוירה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא ,ןוירהב ךניה םא לופיטה תלחתה תורהל תננכתמ וא .הקינימ

הפורתב שומיש ןוזמו .הירחאל וא החוראה ינפל הפורתה תא לוטיל שי קלח לע בושח עדימ םיביכרמהמ לנדור תיילבט לכ

הליכמ ג"מ

134.4

זוטקל ג"מ לנדורו

הליכמ ג"מ

135.5

תמייק יכ ךל עודי םא . ג":מ .הפורתה תליטנ ינפל אפורב ץעוויהל שי זוטקלל תושיגר

הפורתב שומישו הגיהנ לעו תונרעב םוגפל לולע וז הפורתב שומישה

תלעפהב ,בכרב הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ תונרע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ תונוכמ

לע הביכרמ םריהזהל שי ,םידליל רשאב .המודכו שיבכה תברקב םיקחשממ וא םיינפוא תוריהז בייחמ ןכ לעו תונרעב םוגפל לולע וז הפורתב שומישה תוליעפ לכבו תונכוסמ תונוכמ תלעפהב ,בכרב הגיהנב לע הביכרמ םריהזהל שי ,םידליל רשאב .תונרע תבייחמה המודכו שיבכה תברקב םיקחשממ וא םיינפוא שמתשהל וא גוהנל ןיא תונוכמב הפורתב שומישה ןמזב .ךילע העיפשמ הפורתה דציכ עדתש דע .תשטשוטמ הייארו ,תרוחרחס םורגל לולע לנדור

שמתשת דציכ

:

הפורתב .דבלב אפורה תוארוה יפל ןונימ .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא שי ,בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא ןפוא םושב ךא ,תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל .דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא :שומישה ןפוא וא החוראה ינפל הפורתה תא לוטיל שי יפל ,הירחאל .הלוחה תבוגת הילבטה תא שותכל וא תוצחל רשפא

.ךרוצה תדימב .דבלב אפורה תוארוה יפל ןונימ

שמתשהל שי דימת אפורה תוארוה יפל

.

וא אפורה םע קודבל ךילע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .חוטב ךניא םא חקורה ידי לע

.דבלב אפורה

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הניא וז הפורת

21

.םינש

לע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי

.לפטמה אפורה ידי םימ טעמ םע הפורתה תא עולבל !סועלל ןיא

תא לוטיל שי הירחאל וא החוראה םע הפורתה הלוחה תבוגת יפל

.ךרוצה תדימב תוילבטה תא תוצחל וא שותכל רשפא תא לוטל שי הפב ףירח שבויל תמרוג הפורתה םא .הליחבל תמרוג איה ןכ םא אלא ,החוראה ינפל הפורתה תא רפשל ןתינ ,החוראה רחאל הפורתה תא תלטנ םא ,הסיעל ימוג ,רכוס אלל תושק תוירכוס תציצמ ידי לע אמצה .הייתש ימ וא .םיפירח תואקשמ םע הפורתה תא לוטיל ןיא הפורתה תא לוטיל תחכש םא

דימ הנמ לוטיל שי .דחי תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא תרכזנשכ תא חק

.חקור וא אפורב ץעוויהו ליגרה ןמזב האבה הנמה רתי תנמ תועטב תלטנ םא ןמ דלי עלב תועטב םא וא םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םינושיא ,המישנ יישק ,ןואכיד םיללוכ םינימסתש ןכתיי ,ריהמ קפוד ,הריהמ המישנ ,שבי רוע ,םייטיא וא םיבחרומ

.קמוס ,שביו םח רוע ,הובג םד ץחל םא

התא

קיספמ

תא

תליטנ

הפורתה

תויהל םילולע םינימסתה יכ םואתפ וז הפורת לוטיל קיספהל ןיא תא תיחפהל ךירצ אפורה , הנמה תא ןיטקהל ךירצ םא .םיעורג רתוי

הגרדהב תומכה הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךניהש

.םהל קוקז ךניה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא חקורב וא אפורב ץעוויה

:

יאוול תועפות ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב ,הפב שבוי :ןוגכ יאוול תועפשה ,האקה ,הליחב ,היאר שוטשט םונמנ

.תונבצע , ,תרוחרחס :תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות ץחל ,תוריצע ,ףירח ןטב באכ ,לובלב תויצניצולה ,ןורכיז דוביא ,םייניעב ,ןואכיד ,(טקש רסוח) היצטיגא ,(תויזה) ,םדה ץחלב הדירי ,ריהמ קפוד :(רידנ) ןתש ןתמ יא וא ןתש ןתמב יבאכ לופיט קספה

.אפורל הנפו תועפות ה/שיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב .אלש יאוול

יוניש לח םא וא ,הז ןולעב וניוצ ,תיללכה ךתשגרהב .דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע תועפותל םורגל לולע וז הפורתב שומישה ,הפורת לכב ומכ תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות דימ ץעוויהל שי תורידנ דואמ יאוול תועפות לש הרקמב :אפורב

תוחיפנ ,דרג ,החירפב תאטבתמה תיגרלא הבוגת ,ןושלב וא םייתפשב , הפב ,םינפב

,הזחב ץחל

המישנ ישוק

העילבב ישוק :אפורב דימ ץעוויהל שי תורידנ יאוול תועפות לש הרקמב

טקש יא ,החונמ רסוח

,לובלב הילשא

תויזה

החוור לש הנוכנ אל השורת

הניש ידודנ

רצק חווטל ןורכיז ןדבוא

סיברג הינטסאימ לש הרמחה

בורקמ תוארל תלוכי יאו םינושיא תובחרתה

םייניעה לש תרבגומ תושיגר וםייניעב תוחונ יא רואל

םייניע יבאכ

ריהמ קפוד

הליחב

ןתש ןתמב ישוק

.רועב תוחירפ ,רוע לש שבויו םדוא

םוח

אמצ ,היאר שוטשט ,תוריצע ,הפב שבוי ןוגכ תולק יאוול תועפות .תונבצעו הליחב ,תרוחרחס ,דירטהל תוכישממ תועפותה םא

.אפורל תונפל שי התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,ובש הרקמ לכב

יוניש לח םא וא ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תועפותמ לבוס אפורה םע ץעייתהל ךילע ,תיללכה ךתשגרהב

דוביא ,םייניעב ץחל ,תוריצע ,ףירח ןטב באכ ,לובלב

,(טקש רסוח) היצטיגא ,(תויזה) תויצניצולה ,ןורכיז

,םדה ץחלב הדירי ,ריהמ קפוד ,השלוח ,ןואכיד קספה :(רידנ) ןתש ןתמ יא וא ןתש ןתמב באכ

.אפורל הנפו לופיט

ףסונ עדימ :הזיראה ןכות המן הפורתה תיארנ דציכ לנדור

2

: תוילבט ג"מ םע דחא דצ ,הנבל הילבט

.קלח ינש דצ ,הייצח וקו חקר בותיכ

תוילבט

.רטסילבב תוזורא לנדור

5

ג"מ

תוילבט דחא דצ ,הלוחכ הילבט : .קלח ינש דצ ,הייצח וקו חקר בותיכ םע

.רטסילבב תוזורא תוילבט

ב"צמ

ובש ,ןולעה

תונמוסמ

תורמחהה

תושקובמה

לע

עקר

בוהצ

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information