CLOPID 75 MG

Israel - English - Ministry of Health

Buy It Now

Active ingredient:
CLOPIDOGREL 75 MG
Available from:
TARO INTERNATIONAL LTD
ATC code:
B01AC04
Pharmaceutical form:
FILM COATED TABLETS
Administration route:
PER OS
Manufactured by:
PHARMATHEN S.A., GREECE
Therapeutic group:
CLOPIDOGREL
Therapeutic indications:
Clopidogrel is indicated in adults for the prevention of atherothrombotic events as follows:Patients suffering from myocardial infarction (from a few days until less than 35 days), ischaemic stroke (from 7 days until less than 6 months) or established peripheral arterial disease.Patients suffering from Acute Coronary Syndrome- Non-ST segment elevation acute coronary syndrome (unstable angina/non-Q-wave myocardial infarction (MI)), including patients undergoing a stent replacement following percutaneous coronary intervention, in combination with acetylsalicylic acid (ASA). - ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in medically treated patients eligible for thrombolytic therapy
Authorization number:
144343319800
Authorization date:
2010-09-01

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Arabic

28-01-2021

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hebrew

28-01-2021

1986- ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

אפור םשרמב תבייח וז הפורת

הפורתב י/שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק

תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

ודי-לע רשואו קדבנ ונכותו

ג"מ 75דיפולק

תופוצמ תוילבט

:בכרה

Clopidogrel (as besylate) 75 mg

:םיליעפ יתלב םירמוח

Microcrystallinecellulose,Spray-driedmannitol(Mannogem

EZ),Hydroxypropylcellulose,Crospovidone,Citricacid,PEG

6000, Strearic acid (speziol L2SM) and Talc .

:יופיצ

Hydroxypropylcellulose(E421),Ironoxidered(E172),

Lactosemonohydrate,Triacetin(E1518),Titaniumdioxide

(E 171) .

.זוטקל ג"מ2.6הליכמ הילבט לכ

:תיטיופרת הצובק

.םד תויסט תתמצה יבכעמ

:תיאופר תוליעפ

,בליפקתה(םדהילכבםייטורלקסורטאםיעוריאלשהעינמל

תשרטמםילבוסהםילוחב)ירלוקסועקרלעתוומואיחומץבש

סירוטקפהניגנאמםילבוסהםילוחב,)סיזורלקסורטא(םיקרוע

הוולמאלשואהוולמ,רותנצםירבועהםילוחבןכוהביצייתלב

.םיפקעמ חותינ וא (stent) םיקרוע ךמות תלתשהב

?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ

.הקינימ ךניה רשאכ הפורתב ישמתשת לא

.הפורתה יביכרממ דחאל תושיגר העודי םא שמתשהל ןיא

םיליעפםייגולותפםימומידמת/לבוסךניהםאשמתשהלןיא

.יתלוגלוג ךות םומיד ,ןוירסירת וא הביק ביכ :ןוגכ

דבכתקיפסיאמת/לבוסךניהםאוזהפורתבשמתשהלןיא

.הפירח

תלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא

:לופיטה

.ןוירהב ךניה םא

וא/ובלה:דוקפתביוקילמרבעבתלבסואת/לבוסךניהםא

השירקןוגכ(םדהתכרעמ,ןתשהתכרעמ/הילכה,דבכה,םדילכ

.)םיימינפ םימומידל םורגל לולעה המודכו

העריאשהרומחהעיצפלשבןוגכםימומידלןוכיסבךניהםא

.הנורחאל

.חומה לש םדה ילכב שירקמ תלבס םא

.םינורחאה םימיה7-ב ץבשמ תלבס םא

.)ילטנד חותינ ללוכ( הנורחאל חותינ תרבע םא

ןוטורפהתבאשמיבכעמתחפשממתופורתת/לטונךניהםא

.)לוזרפמוזא ,לוזרפוטנפ ,לוזרפוסנל ,לוזרפמוא :ןוגכ(

:תורהזא

שדוחהםותבםדתריפסעצבלשיוזהפורתבלופיטהתפוקתב

.לופיטה לש ןושארה

עידוהלךילע,יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה/שיגרךניהםא

.הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע

םיבורקהםייעובשברובעלת/דמועךניהואהנורחאלתרבעםא

חוודלשיהמדרהבהכורכההלועפלכוא)ילטנדללוכ(חותינ

לעהרויאפורהוןכתיי.וזהפורתתליטנלעםידרמהאפורל

.חותינה ינפל עובש הפורתב שומישה תקספה

ןמזךשמייהשירקהךילהת,עצפואךתחמםומידלשהרקמב

םומידהךשמןיריפסאםעבלושמלופיטבו,ליגרהןמרתויבר

ןמזלרבעמךישממםומידהםאםלוא,רתוידועךראתהללולע

!דימ אפורל תונפל שי ריבס

םישיגרהםישנאלצאהיגרלאלםורגללולעוזוטקלליכמרישכתה

.זוטקלל

תלשלשמהעפשהולתויהלהלולערשא,לוטינמהליכמהפורתה

.הלק

תחפשממתברצבלופיטלתופורתתליטנמענמיהלשי

י/האר(וזהפורתתליטנןמזב)םינוטורפתבאשמיבכעמ( PPI -ה

תפסונהפורתלכלעאפורלחוודלשי.)"תויתפורת-ןיבתובוגת"

.ת/לטונ ךניהש

ןפואבלרגודיפולקםיקרפמםניאשםישנאםנשייכבלםישלשי

ץלמומ.הפורתהמתיברימההבטההתאולבקיאלןכלעויבטימה

תאםיקדובהםייתנחבאםינחבמבךרוצהיבגלאפורבץעוויהל

םאאלאהפורתהתאלוטילקיספהלןיאוךלשקוריפהתמר

.לפטמה אפורה ךכ לע ךל הרוה

:תויתפורת-ןיב תובוגת

אללתורכמנהתופורתללוכ,תפסונהפורתת/לטונךניהםא

הפורתבלופיטהתעהזתרמגםאוא,הנוזתיפסותוםשרמ

-יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע,תרחא

תופורתיבגלדחוימב,תויתפורת-ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי

תויתקלדיטנא( NSAIDs תופורתוןיריפסא:תואבהתוצובקהמ

,םלוא.תכשוממהפוקתלתוחקלנהתורחא)תוידיאורטסלא

בלףקתהואהביצייתלבסירוטקפהניגנאמםילבוסהםילוחב

ןיריפסאםעבולישבללכ-ךרדבןתינדיפולק,)םימיוסמםיגוסמ(

.הנש דע לש הפוקת ךשמב

יבכעמוא)ןירפה,ןירפרווןוגכ(םדתשירקדגנתופורת

,ןפיסקומט,ןיאוטינפ,דימטובלוט, IIb / IIIa ןיאטורפוקילג

לופיטל(לוזאנוקירוו,לוזאנוקוטק,לוזאנוקולפ,)הביקביכל(ןידיטמיס

,)היספליפאל(טאמאבלפ,) HIV -ל(ןיריבארטא,)םייתיירטפםימוהיזב

,)היספליפאל(ןידיפולקיט,)ןואכידל(ןימסקובולפ,ןיטסקואולפ

,ןיפזמברק,)הקיטויביטנא(ןיצסקולפורפיצ,)ןואכידל(דימבולקומ

וא)הקיטויביטנא(לוקינפמרולכ,)היספליפאל(ןיפזמברקסקוא

.)"תורהזא" י/האר( PPI -ה תחפשממ תברצב לופיטל תופורת

:יאוול תועפות

תולולעהבשומישהןמזב,הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב

םומידוןתשבםד,ףאהמםומיד,תורובח:ןוגכ,יאוולתועפותעיפוהל

תויגרלאתובוגתוא/ודוריגוא/והחירפ,תוריצע,לוכיעהתכרעמב

,תרוחרחס,בגבאכ,שארבאכ,האקה,הליחב,לושלש,תויללכ

,תברצ,לוכיעבישוק,ןטבבאכ,םיקרפיבאכ,םדהץחלבהדירי

.םירירש באכו םעטב תוערפה ,תויזה ,לובלב ,הפב תקלד

:תדחוימ תוסחייתה תובייחמה יאוול תועפות

.אפורל י/הנפ - )רידנ ,וגיטרו( לקשמ יוויש ןדבוא

,תרומרמצ,לובלב,םוחלשםיינילקםינמיסתעפוהלשהרקמלכב

רועהתבהצה,ןורגבאכ,תינוציקתופייע,תקלדלשםינמיס

תונפלשי-ןושלבוא/וםייתפשב,םינפבתוחיפנ,םייניעהוא

!אפורל דימ

ואתומודאתודוקנתעפוה:תנמגרא(הרופרופ,ליגראלםומיד

,תוירועתורובחתעפוה,החירפואדרג,)רועהינפלעתורובח

לופיטהי/קספה:)רידנ(לועיש,סיטיכנורב,המישניישקוארצוק

.אפורל י/הנפו

ןולעבוניוצאלשיאוולתועפותה/שיגרמךניהובשהרקמלכב

םעץעייתהלךילעתיללכהךתשגרהביונישלחםאוא,הז

.דימ אפורה

:ןונימ

.דבלב אפורה תוארוה יפל ןונימ

:אפורמ תרחא הארוה רדעיהב לבוקמ ןונימ

.עובק ןמזב ,םויל1הילבט

לשןונימלוטילךלהרויאפורהוןכתייבלףקתהתרבעםא

.לופיטהתליחתב,ימעפדחןפואבג"מ75דיפולקתוילבט4

ג"מ75דיפולקלשתחאהילבטאוהליגרהןונימה-ךשמהב

.םויב

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

תחתמםידליותוקוניתלללכ-ךרדבתדעוימהניאוזהפורת

.18ליגל

ידי-לעעבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי

.לפטמה אפורה

דימהנמלוטילשיבוצקןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא

!דחי תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא תרכזנשכ

,הנורחאההליטנהדעוממתועש12-מרתוירחאלתרכזנםא

הילבטלוטילשי,אבהדעומלדעי/ןתמהווזהנמלעי/גלד

.ליגרכ הפורתה לוטיל י/ךשמהו

לשב,דימלפטמהאפורלי/הנפהלופכהנמתועטבתלטנםא

.םימומידל רבגומ ןוכיס

:שומישה ןפוא

.םימ טעמ םע הפורתה תא עולבל !סועלל ןיא

.הילבטה תא שותכל ןתינ ךרוצה תדימב

.החורא ינפל וא םע הפורתה תא לוטיל שי

?לופיטה תחלצהל עייסל י/לכות דציכ

.אפורה ידי-לע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע

הפורתבלופיטהקיספהלןיאךתואירבבצמברופישלחםאםג

.אפורה םע תוצעייתה אלל

!הלערה י/ענמ

גשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת

.הלערה י/ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי

י/הנפ,הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא

.ךתיא הפורתה תזירא י/אבהו ,םילוח-תיב לש ןוימ רדחל דימ

!אפורמ תשרופמ הארוה אללהאקהל םורגל ןיא

הלולעאיה,ת/רחאהלוחב,ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת

.ךירכמ וא ךינכש ,ךיבורקל וז הפורת י/ןתית לא.קיזהל

םעפלכבהנמהותיוותהקודבלשי!ךשוחבהפורתלוטילןיא

ה/קוקזךניהםאםייפקשמביכרהלשי.הפורתהת/לטונךניהש

.םהל

:הנסחא

.25 o C -ל תחתמ ןסחאל

תורמשנתופורת,םיצלמומההנסחאה/הזיראהיאנתיפלםג

לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ.דבלבתלבגומהפוקתל

קפיסשחקורבץעוויהלךילע,קפסלשהרקמלכב!רישכתה

.הפורתה תא ךל

.הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

144.34.33198.01,144.34.33198.00:הפורתה םושיר 'סמ

:ןרצי

.ןווי ,ןתמרפ

:םושירה לעב

,מ"עב לנוישנרטניא ורת

.26110,הפיח ץרפמ10347.ד.ת

aheartattack(certaintypes), Clopidisusuallygivenin

combination with aspirin for a period of up to a year.

Anticoagulants(suchaswarfarin,heparin)orglycoprotein

IIb/IIIainhibitors,tolbutamide,phenytoin,tamoxifen,

fluvastatin, torsemide.

Cimetidine(forstomachulcer),fluconazole,ketoconazole,

voriconazole(fortreatmentoffungalinfections),etravirine

(forHIV),felbamate(forepilepsy),fluoxetine,fluvoxamine

(fordepression),ticlopidine(forepilepsy),moclobemide

(fordepression),ciprofloxacin(antibiotic),carbamazepine,

oxcarbamazepine(forepilepsy),chloramphenicol(antibiotic)

ormedicinesfortreatmentofheartburnfromthePPIgroup

(see “WARNINGS”).

SideeffeCtS:

Inadditiontothedesiredeffectsofthemedicine,someside

effectsmayappearduringtreatment,suchas:bruising,

nasalbleeding,bloodinurineandgastrointestinalbleeding,

constipation,rashand/oritchingand/orgeneralallergic

reactions,diarrhea,nausea,vomiting,headache,backache,

dizziness,decreaseinbloodpressure,jointpain,abdominal

pain,dyspepsia,heartburn,inflammationofthemouth,

confusion,hallucinations,tastedisturbancesandmuscle

pain.

Side effects that require special attention:

Loss of balance (vertigo, rare) - refer to the physician.

Ifanyclinicalsignsoffever,confusion,chills,signsof

inflammation,extremefatigue,sorethroat,yellowingof

theskinortheeyes,swellingoftheface,lipsand/ortongue,

appear - refer to the physician immediately!

Unusualbleeding,purpura(appearanceofredspotsor

bruisesontheskin),itchingorrash,appearanceofskin

bruises,shortnessofbreathordifficultyinbreathing,

bronchitis,coughing(rare):discontinuetreatmentandrefer

to the physician.

Intheeventthatyouexperiencesideeffectsnotmentioned

inthisleaflet,orifyoufeelanychangeinyourgeneral

health, consult your physician immediately.

doSage:

Dosage according to physician’s instructions only.

Recommendeddosageunlessotherwiseprescribed

by your physician:

One tablet a day, at a fixed time.

Ifyouhadaheartattackthephysicianmayinstructyouto

take4 Clopid75mgtabletsonetimeonly,atthebeginning

oftreatment.Afterwards-theregulardosageisone Clopid

75 mgtablet a day.

Do not exceed the recommended dosage.

thismedicineisnotusuallyintendedforinfantsand

children under the age of 18 years.

Thismedicineistobetakenatregularintervalsas

determined by the attending physician.

Ifyouhaveforgottentotakethismedicineatthespecified

time,takeadoseassoonasyouremember,butnevertake

two doses together!

Ifyourememberaftermorethan12hourshavepassed

sincethelastdosingtime,skiptheforgottendoseandwait

forthenextfixedtime,takeatablet,andcontinuetotake

themedicineasusual.Ifyoutakeadoubledosebymistake,

refertotheattendingphysicianimmediately,becauseofthe

increased risk of bleeding.

diReCtionSfoRuSe:

Donotchew!Swallowthemedicinewithasmallamount

of water.

If necessary, the tablet may be crushed.

This medicine should be taken with or before a meal.

HowCanyouHelptHiStReatmentSuCCeed?

Completetheentirecourseoftreatmentasinstructedby

the physician.

Evenifthereisanimprovementinyourhealth,donot

discontinuetreatmentwiththismedicinewithoutconsulting

the physician.

avoid poiSoning!

Thismedicine,andallothermedicines,mustbestored

inasafeplaceoutofthereachofchildrenand/orinfants,

toavoidpoisoning.Ifyouhavetakenanoverdose,orifa

childhasaccidentallyswallowedthemedicine,proceed

immediatelytoahospitalemergencyroomandbringthe

package of the medicine with you.

Donotinducevomitingunlessexplicitlyinstructedtodoso

byaphysician!Thismedicinehasbeenprescribedforthe

treatmentofyourailment;inanotherpatientitmaycauseharm.

donotgivethismedicinetoyourrelatives,neighbours

or acquaintances.

Donottakemedicinesinthedark!Checkthelabeland

the doseeach timeyou take your medicine. Wear glasses

if you need them.

StoRage:Store below 25 o C.

Evenifkeptintheiroriginalcontainerandstoredas

recommended,medicinesmaybekeptforalimitedperiod

only.Pleasenotetheexpirydateofthemedicine!Incaseof

doubt,consultthepharmacistwhodispensedthemedicine

to you.

Do not store different medications in the same package.

liCenSe numbeR:144.34.33198.00, 144.34.33198.01

manufaCtuReR:

Pharmathen, Greece.

liCenSeHoldeR:

Taro International Ltd.,

patientpaCKageinSeRtinaCCoRdanCewitH

tHepHaRmaCiStS’ RegulationS

(pRepaRationS) - 1986

the dispensing of this medicine

requires a physician’s prescription

Read this package insert carefully in its entirety

before using this medicine

The format of this leaflet was determined by

theministry of Health and its content

was checked and approved by it

Clopid75 mg

film Coatedtablets

CompoSition:

Clopidogrel (as besylate) 75 mg

inactive ingredients:

Microcrystallinecellulose,Spray-driedmannitol(Mannogem

EZ),Hydroxypropylcellulose,Crospovidone,Citricacid,

PEG 6000, Stearic acid (speziol L2SM) and Talc.

Coating:

Hydroxypropylcellulose(E421),Ironoxidered(E172),

Lactosemonohydrate,Triacetin(E1518),Titaniumdioxide

(E 171).

Each tablet contains 2.6 mg lactose.

tHeRapeutiCgRoup:

Platelet aggregation inhibitors.

tHeRapeutiCaCtivity:

Forthepreventionofatheroscleroticevents(heartattacks,

strokeorvasculardeath)inpatientssufferingfrom

atherosclerosis,inpatientssufferingfromunstableangina

pectoris,andalsoinpatientsundergoingcatheterization

with or without stent, or bypass surgery.

wHenSHould tHiSmediCine not be uSed?

Do not use this medicine if you are breastfeeding.

Donotusethismedicineifthereisaknownsensitivityto

any of its ingredients.

Donotusethismedicineifyousufferfromactive

pathologicalbleedingsuchas:pepticorduodenalulcer,

intracranial hemorrhage.

Donotusethismedicineifyousufferfromsevereliver

insufficiency.

donotusethismedicinewithoutconsultingyour

physician before commencing treatment:

If you are pregnant.

Ifyousufferorhavesufferedinthepastfromimpaired

functionof:theheartand/orvascularsystem,theliver,the

kidney/urinarytract,thebloodsystem(e.g.coagulation

etc., which can lead to internal bleeding).

Ifyouareatriskofbleeding,e.g.duetorecentsevere

injury.

If you suffered from a cerebrovascular blood clot.

If you had a stroke in the last 7 days.

Ifyouhaverecentlyundergonesurgery(includingdental).

Ifyouaretakingmedicinesfromtheprotonpumpinhibitor

group(suchas:omeprazole,lansoprazole,pantoprazole,

esomeprazole).

waRningS:

Duringtreatmentwiththismedicine,bloodcountshouldbe

performed at the end of the first month of treatment.

Ifyouaresensitivetoanytypeoffoodormedicine,inform

yourphysicianbeforecommencingtreatmentwiththis

medicine.

Ifyouhaverecentlyundergoneorareabouttoundergo

surgeryinthenexttwoweeks(includingdental)orany

procedurewhichrequiresanesthesia,youmustinform

theanesthesiologistthatyouaretakingthismedicine.Itis

possiblethatthephysicianwillinstructyoutostoptreatment

with this medicine one week before the surgery.

Intheeventofbleedingfromacutorwound,thecoagulation

processwilltakelongerthanusual,andduringcombined

treatmentwithaspirin,thebleedingmaytakeevenlonger.

However,ifthebleedingcontinuesbeyondareasonable

period of time, refer to the physician immediately!

Thismedicinecontainslactoseandmaycauseanallergic

reaction in people sensitive to lactose.

Themedicinecontainsmannitol,whichmayhaveamild

laxative effect.

Avoidtakingmedicinesfortreatmentofheartburnfromthe

PPIgroup(ProtonPumpInhibitors)duringtreatmentwith

thismedicine(see“DRUGINTERACTIONS”).Informthe

physician about any other medicine you are taking.

Itshouldbenotedthattherearepeoplewhodonot

metabolizeclopidogreloptimallyandthuswillnotachieve

maximalbenefitfromthemedicine.Itisrecommended

thatyouconsultthephysicianregardingtheneedfor

diagnosticteststocheckyourmetabolismlevelandyou

shouldnotstoptakingthemedicineunlesssoinstructed

by the attending physician.

dRug inteRaCtionS:

Ifyouaretakinganotherdrugconcurrently,includingnon-

prescriptionmedicinesandfoodsupplements,orifyou

havejustfinishedtreatmentwithanothermedicine,inform

theattendingphysicianinordertopreventhazardsorlack

ofefficacyarisingfromdruginteractions.Thisisespecially

importantformedicinesbelongingtothefollowinggroups:

aspirinandotherNSAIDs(non-steroidalanti-inflammatory

drugs)takenoveraprolongedperiod.However,inpatients

sufferingfromunstableanginapectorisorwhohavehad

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information