ALENDRONATE TEVA 10 MG

Israel - English - Ministry of Health

Buy It Now

Active ingredient:
ALENDRONIC ACID AS MONOHYDRATE
Available from:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
ATC code:
M05BA04
Pharmaceutical form:
TABLETS
Composition:
ALENDRONIC ACID AS MONOHYDRATE 10 MG
Administration route:
PER OS
Prescription type:
Required
Manufactured by:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
Therapeutic group:
ALENDRONIC ACID
Therapeutic area:
ALENDRONIC ACID
Therapeutic indications:
For the treatment of osteoporosis in postmenopausal women to prevent fractures, including those of the hip, wrist and spine (vertebral compression fractures).For the treatment and prevention of glucocorticoid-induced osteoporosis in men and women. For the treatment to increase bone mass in men with osteoporosis.
Authorization number:
119 91 30003 00
Authorization date:
2010-08-31

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Arabic

21-01-2021

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hebrew

17-08-2016

Alendronate Teva 10 mg, 10/5/12,DZ

עעבקנהזןולעטמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי

רצלןולע םיחקורהתונקתיפלןכ ) םירישכת ( משתה " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

הפורתבישמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבארקלשי

טנורדנלא עבט 10 מ " ג

תוילבט

בכרה

הליכמהילבטלכ :

Alendronate 10 mg

as sodium monohydrate) (

םיליעפיתלבםיביכרמ

Low-substituted hydroxypropyl cellulose, hydroxypropyl cellulose, sodium stearyl fumarate,

silicon dioxide.

הליכמהילבטלכ .08 0 מ " ןרתנג .

תיטיופרתהצובק

םיטאנופסופסיב .

תיאופרתוליעפ

ישדוחהרוזחמהתקספהרחאלםישנבסיזורופואיטסואבלופיטל , םירבשתעינמל .

העינמל לופיטו לש סיזורופואיטסוא םרגנה דיאוקיטרוקוקולגבלופיטמהאצותכ םי , םישנב םירבגבו .

טסואבלופיטל י םירבגבסיזורופוא .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

הקינמואןוירהבךניהרשאכוזהפורתבישמתשתלא .

היביכרממדחאלתושיגרלעךלעודיםאוזהפורתבשמתשהלןיא .

ורתבשמתשהלןיא יהשלכהביסמהעילביישקםימייקםאוזהפ .

וזהפורתבשמתשהלןיא טשוובתומייוסמתוערפהךלשיםא .

הימצלקופיהלשבצמבוזהפורתבשמתשהלןיא ) םדבןדיסלשתוכומנתומר ( הנזואםרטש .

ףוקזבצמבאצמיהלהלוכיךניאםאוזהפורתבשמתשהלןיא ) הדימעואהבישי ( ךשמב 30 חפלתוקד תו

הפורתהתליטנרחאל .

תלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא

לופיטה א רבעבתלבסואתלבוסךניהם

הילכהדוקפיתביוקילמ , מ לוכיעהתכרע , טשווה , העילביישקמ , בצמבדומעלואתבשלךתואליבגמהםרוגםייקםא ףוקז , ךניהםא

לבוס / רבעבתלבסואת תויעבמ םייניש , םא רבועךניה / דמועואםיינישלופיטת / ילטנדחותינרובעלת נשעמךניהםאוא / ואת

רבעבתנשיע .

תורהזא

יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלהשיגרךניה , אפורלךכלעעידוהלךילע , הפורתהתליטנינפל .

כןוכיסימרוגילעבםילוחברישכתבלופיטהתליחתינפלםיינישתקידבעצבלץלמומ ןוג : ןטרסילוח , םילבקמהםילוח

יפרתוידרואיפרתומיכלופיט , םידיאורטסםילבקמהםילוח , םייכינחתויעבםעםילוח , רבעשלםינשעמואםינשעמ .

ךריהםצעבםירבשלםורגלהלולעתכשוממהפוקתלוזהפורתתליטנ ) תועפותףיעסהאר תדחוימתוסחייתהתובייחמה ( .

ןיבתובוגת - תויתפורת

תרחאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםאואתפסונהפורתתלטונךניהם , םינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע

יאוא - ליעי ןיבתובוגתמםיעבונהתו - ןוגכתופורתםעדחוימבתויתפורת : ןדיסיפסותוהצמוחירתוס .

יאוולתועפות

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , הבשומישהןמזב ןוגכיאוולתועפשהעיפוהלתולולע : שארבאכ , לוכיעהתכרעמבתוערפה

הליחבןוגכ , האקה , לושלש , תוריצע , תברצ , יא - הליכארחאלתינטבתוחונ , תרוחרחס , תופייע , םיקרפמבתוחיפנ , םיידיב וא

םיילגרב , רעישתרישנ , םעטהשוחביוניש תעפשייומדםיינמזםימוטפמיסוא ) תורידנםיתיעל םוחבםיוולמ ( יסופיטןפואבופצנרשא

לופיטהתליחתב .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות

תומצעיבאכ , וםירירש / םיקרפמוא : םירומחםניהםיבאכהוהדימב , אפורלתונפלשי ! תליטנתקספהרחאלהלקהםיווחםילוחהבר

הפורתה .

באכ , נמיסתויהלםילולעךריהרוזיאבתושיגרואהשלוח ךריהםצעבםירבשלםימדקומםי : דימאפורלתונפלשי !

2

Alendronate Teva 10 mg, 10/5/12,DZ

ןיעבבאכואדוריג , הייארשוטשט , שמשהרואלהפישחברימחהלהלולערשאהחירפ , הפבםיביכ ואהסעלנהילבטהשרחאל

הפבהסמוה ) רידנ ( , ןשתריקערחאלתובורקםיתיעלתועיפומרשאתקלדותרחואמהמלחהלתורושקהתסלבתויעב ) רידנ ( ,

הימצלקופיה ) םדבןדיסלשתוכומנתומר ( תועבצאואםייתפשלביבסמץוצקעתושוחתואםירירשתויוצווכתהבתאטבתמה : הנפ / י

דימאפורל !

הזחבבאכלםורגללולערשאטשווהלשביכואיוריג , העילבבבאכואישוקואתברצ : הנפולופיטקספה / דימאפורלי !

כיסהתאתיחפהלתנמלע ולאתויטשוותועפותלןו , לשהאלמסוכםעהפורתהתאלוטילשי דבלבזרבימ ) םיילרנימםימאל , אל

הת / ץימאלוהפק ( רקובבהמיקהרחאלןושארהרבדכ ןוזמתליטנינפלו , מתוחפךותבכשלןיאןכומכ - 30 תליטנןמזמתוקד

םויהלשןושארהןוזמהתליכארחאלקרוהפורתה ) האר / י " פוא ישהן מ שו " .( םילוחהםארימחהלתולולעוללהתויטשווהתועפותה

טשווהלשיוריגלעםיזמרמהםימוטפמיסוחתיפשרחאלטנורדנלאלוטילוכישמי .

והרוחשהאוצ / תימדוא , םינפהלשתוחפנתהתורידנםיתיעלואדרגוהחירפןוגכתויגרלאתובוגתואתורומחתוירועתובוגת ,

םייתפשה , ושלה ון / ןורגהוא , העילבבואהמישנבישוקלםורגלםילולערשא , םירחאםייטפפםיביכואהביקבםיביכ ) םירומחםקלח (

רידנ :( הנפולופיטקספה / דימאפורלי !

שיגרמךניהובשהרקמלכב / תיללכהךתשגרהביונישלחםאואהזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה , םעץעייתהלךילע

דימאפורה .

ןונימ

דבלבאפורהתוארוהיפל .

ץלמומהןונימהלערובעלןיא .

תוקוניתוםידלילללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת .

עעבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי " לפטמהאפורהי .

עבקנשןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא , יפלתרחמלשרקובבלופיטבךישמהלשיותפסונהנמלוטילןיא תוארוהה .

בלחירצומןוגכןדיסבהרישעהנוזתלעדיפקהלשיוזהפורתבלופיטהתפוקתב .

שומישהןפוא

התעילבלשורדהןמזלרבעמהפבהקיזחהלןיאוהתואץוצמלואהילבטהתאסועללןיא .

רקובבהמיקהרחאלןושאררבדכהפורתהתאעולבלשי וכםערקובהלשןושארהןוזמהתליטנינפלו לשהאלמס ימ - דבלבזרב

םיילרנימםימאל , התאל / ץימאלוהפק .(

ףוקזבצמבהפורתהתאלוטילשי ) הדימעואהבישי ( העשיצחתוחפלהזבצמבראשיהלו ןוזמהתליכארחאלדעבכשלרוזחלןיאו

רקובהלשןושארה .

רקובתחוראלוכאלןתינןכמרחאלקר , והשלכהקשמתותשל , לרנימםימללוכ םיי , יהשלכתרחאהפורתלוטילוא .

תאלוטילןיא הנישהינפלהפורתה , הביכשלשבצמב , רקובבהמיקהינפלוא .

יא - וזהפורתתליטנלתויחנההלעהדפקה , טשוובהעיגפלןוכיסהתאריבגהלהלולע ) האר / י " תוסחייתהתובייחמהתועפות

תדחוימ .("

*************************************** ****

* לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ? *

*******************************************

עץלמוהשיפכלופיטהתאםילשהלךילע " אפורהי .

ךתואירבבצמברופישלחםאםג , אפורהםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהתאקיספהלןיא .

הלערהיענמ !

רומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמב / הלערהענמתךכידילעותוקוניתוא .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , םילוחתיבלשןוימרדחלדימתונפלשי הפורתהתזיראאיבהלו

ךתיא .

האקהלםורגלןיא אפורהמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; הלוחב תרחא , קיזהלהלולעאיה .

ךיבורקלוזהפורתינתיתלא , ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! הנמהותיוותהקודבלשי םעפלכב הפורתתלטונךניהש . ךניהםאםייפקשמביכרהלשי

םהלהקוקז .

א הנסח

שביםוקמבוזהפורתרומשלשי , לתחתמ - o C 25 .

הזיראהיאנתיפלםג / למומההנסחה םיצ , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ

רישכתה ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר : 119 91 30003 00

םושירלעבוןרצי : עבתויטבצמרפתוישעתעבט " מ ,

" ד 3190 , חתפ - הוקת .

העדוה העדוה

לע לע

הרמחה הרמחה

עדימ ( עדימ (

ןולעב )תוחיטב ןולעב )תוחיטב

ןכרצל ןכרצל

ךיראת

___

16-02-2011

___

םש

רישכת

תילגנאב

ALENDRONATE-TEVA

®

10 MG TABLETS

רפסמ

םושיר

.

00

/

119.91.30003.02

.119.91.30003

םש

לעב

_םושירה עבט

תוישעת

תויטבצמרפ

מ"עב םיטרפ

לע

םי/יונישה

םי/שקובמה קרפ ןולעב טסקט

יחכונ טסקט

שדח תורהזא םא

ךניה

השיגר

ןוזמל

והשלכ

וא

הפורתל ךילע ,יהשלכ

עידוהל

לע

ךכ

ינפל ,אפורל תליטנ

.הפורתה ץלמומ

עצבל

תקידב

םייניש

ינפל

תליחת לופיטה

רישכתב

םילוחב

ילעב

ימרוג

ןוכיס

:ןוגכ ילוח

םילוח ,ןטרס

םילבקמה

לופיט

יפרתומיכ

וא

םילוח ,יפרתוידר םילבקמה

םילוח ,םידיאורטס

םע

תויעב םינשעמ ,םייכינח

וא

םינשעמ

.רבעשל םא

ךניה

השיגר

ןוזמל

והשלכ

וא

הפורתל ךילע ,יהשלכ

עידוהל

לע

ךכ

ינפל ,אפורל תליטנ

.הפורתה ץלמומ

עצבל

תקידב

םייניש

ינפל

תליחת לופיטה

רישכתב

םילוחב

ילעב

ימרוג

ןוכיס

:ןוגכ ילוח

םילוח ,ןטרס

םילבקמה

לופיט

יפרתומיכ

וא

םילוח ,יפרתוידר םילבקמה

םילוח ,םידיאורטס

םע

תויעב םינשעמ ,םייכינח

וא

םינשעמ

.רבעשל תליטנ

הפורת

וז

הפוקתל

תכשוממ

הלולע םורגל

םירבשל

םצעב

ךריה

האר(

ףיעס תועפות

.)יאוול תועפות ובייחמה

ת

וסחייתה

ת

תדחוימ יבאכ

םירירש ,תומצע

וא/ו

הדימב :םיקרפמ םיבאכהו

םניה

שי ,םירומח

תונפל

בר !אפורל םילוחה

םיווח

הלקה

רחאל

תקספה

תליטנ .הפורתה םיבאכ

םישדח

וא

םיליגר-יתלב

השלוחו

רוזאב ןתומה

וא

י/הנפ :ךריה

אפורל

!די דוריג

וא

באכ

שוטשט ,ןיעב

החירפ ,הייאר רשא

הלולע

רימחהל

הפישחב

רואל

,שמשה םיביכ

הפב

רחאל

הילבטהש

הסעלנ

וא הסמוה

הפב

,)רידנ(

תויעב

תסלב

תורושקה המלחהל

תרחואמ

תקלדו

רשא

תועיפומ םיתיעל

תובורק

רחאל

תריקע

ןש

,)רידנ( הימצלקופיה

תומר(

תוכומנ

לש

ןדיס

)םדב תאטבתמה

תויוצווכתהב

םירירש

וא

תושוחת ץוצקע

ביבסמ

םייתפשל

וא

י/הנפ :תועבצא אפורל

!דימ יוריג

וא

ביכ

לש

טשווה

רשא

לולע

םורגל

באכל תברצ ,הזחב

וא

ישוק

וא

באכ

קספה :העילבב לופיט

י/הנפו

אפורל

!דימ לע

תנמ

תיחפהל

תא

ןוכיסה

תועפותל

תויטשוו שי ,ולא

לוטיל

תא

הפורתה

םע

סוכ

האלמ

לש ימ

זרב

דבלב

אל(

םימ

אל ,םיילרנימ הפק/הת

אלו

רבדכ )ץימ

ןושארה

רחאל יבאכ

םירירש ,תומצע

וא/ו

הדימב :םיקרפמ םיבאכהו

םניה

שי ,םירומח

תונפל

בר !אפורל םילוחה

םיווח

הלקה

רחאל

תקספה

תליטנ .הפורתה השלוח ,באכ

וא

תושיגר

רוזיאב

ךריה

םילולע תויהל

םינמיס

םימדקומ

םירבשל

םצעב

:ךריה שי

תונפל

אפורל

דימ

דוריג

וא

באכ

שוטשט ,ןיעב

החירפ ,הייאר רשא

הלולע

רימחהל

הפישחב

רואל

,שמשה םיביכ

הפב

רחאל

הילבטהש

הסעלנ

וא הסמוה

הפב

,)רידנ(

תויעב

תסלב

תורושקה המלחהל

תרחואמ

תקלדו

רשא

תועיפומ םיתיעל

תובורק

רחאל

תריקע

ןש

,)רידנ( הימצלקופיה

תומר(

תוכומנ

לש

ןדיס

)םדב תאטבתמה

תויוצווכתהב

םירירש

וא

תושוחת ץוצקע

ביבסמ

םייתפשל

וא

י/הנפ :תועבצא אפורל

!דימ יוריג

וא

ביכ

לש

טשווה

רשא

לולע

םורגל

באכל תברצ ,הזחב

וא

ישוק

וא

באכ

קספה :העילבב לופיט

י/הנפו

אפורל

!דימ לע

תנמ

תיחפהל

תא

ןוכיסה

תועפותל

תויטשוו שי ,ולא

לוטיל

תא

הפורתה

םע

סוכ

האלמ

לש ימ

זרב

דבלב

אל(

םימ

אל ,םיילרנימ הפק/הת

אלו

רבדכ )ץימ

ןושארה

רחאל המיקה

רקובב

ינפלו

תליטנ

ןוזמ

ומכ ,

ןכ

ןיא בכשל

ךות

תוחפ

תוקד

ןמזמ

תליטנ הפורתה

קרו

רחאל

תליכא

ןוזמה

ןושארה

לש םויה

י/האר(

ןפוא"

ישה

תועפותה .)"שו תויטשווה

וללה

תולולע

רימחהל

םא

םילוחה וכישמי

לוטיל

טנורדנלא

רחאל

וחתיפש םימוטפמיס

םיזמרמה

לע

יוריג

לש

.טשווה

האוצ

הרוחש

וא/ו

תובוגת ,תימד

תוירוע תורומח

וא

תובוגת

תויגרלא

ןוגכ

החירפ

דרגו וא

םיתיעל

תורידנ

תוחפנתה

לש

,םינפה ןושלה ,םייתפשה

וא/ו

רשא ,ןורגה

םילולע םורגל

ישוקל

המישנב

וא

םיביכ ,העילבב הביקב

וא

םיביכ

םייטפפ

םירחא

םקלח( קספה :)רידנ( )םירומח

לופיט

י/הנפו

אפורל !דימ המיקה

רקובב

ינפלו

תליטנ

ןוזמ

ומכ ,

ןכ

ןיא בכשל

ךות

תוחפ

תוקד

ןמזמ

תליטנ הפורתה

קרו

רחאל

תליכא

ןוזמה

ןושארה

לש םויה

י/האר(

ןפוא"

ישה

תועפותה .)"שו תויטשווה

וללה

תולולע

רימחהל

םא

םילוחה וכישמי

לוטיל

טנורדנלא

רחאל

וחתיפש םימוטפמיס

םיזמרמה

לע

יוריג

לש

.טשווה

האוצ

הרוחש

וא/ו

תובוגת ,תימד

תוירוע תורומח

וא

תובוגת

תויגרלא

ןוגכ

החירפ

דרגו וא

םיתיעל

תורידנ

תוחפנתה

לש

,םינפה ןושלה ,םייתפשה

וא/ו

רשא ,ןורגה

םילולע םורגל

ישוקל

המישנב

וא

םיביכ ,העילבב הביקב

וא

םיביכ

םייטפפ

םירחא

םקלח( קספה :)רידנ( )םירומח

לופיט

י/הנפו

אפורל !דימ ובש ,ןולעה

םינמוסמ

םייונישה

םישקובמה

לע

עקר

בוהצ

רבעוה

ראודב

ינורטקלא ....ךיראתב

16-02-2011

...............

םייק

ןולע

אפורל

אוהו

ןכדועמ

.םאתהב אתכמסא

_ :השקבל

ה י"ע טנורדנלא ירישכת רובע וילע םכסוהש טסכטה

CMD

יאפוריאה יונישה

ל"נה

רשוא

לע

ידי

תויושר

תואירבה

_____________________________

חקורה ,ינא

הנוממה

לש

תרבח

עבט

תוישעת

תויטבצמרפ

מ"עב

ריהצמ

הזב

יכ

ןיא םייוניש

םיפסונ

.ןולעב

_________________

ינפ ןייו

____________

תמיתח

חקורה

הנוממה

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information