STILEX 7.5MG/5ML ΣΙΡΟΠΙ

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
01-10-2022
Δραστική ουσία:
BUTAMIRATE CITRATE
Διαθέσιμο από:
IASIS PHARMACEUTICALS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ - ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε., Δ.Τ. IASIS PHARM
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
R05DB13
INN (Διεθνής Όνομα):
BUTAMIRATE CITRATE
Δοσολογία:
7.5MG/5ML
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΣΙΡΟΠΙ
Σύνθεση:
0018109814 BUTAMIRATE CITRATE 1.500000 MG
Οδός χορήγησης:
ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Τρόπος διάθεσης:
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Θεραπευτική περιοχή:
BUTAMIRATE
Περίληψη προϊόντος:
Τύπος διαδικασίας: Εθνική; Νομικό καθεστώς: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ; Συσκευασίες: 2802456001017 01 BTX1FLX200ML 200.00 ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY 5.87
Καθεστώς αδειοδότησης:
Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
Αριθμό άδειας:
2456001

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΦΥΛΛΟΟΔΗΓΙΩΝΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΟΝΧΡΗΣΤΗ

STILEX

Κιτρικήβουταμιράτη

Διαβάστεπροσεκτικάολόκληροτοφύλλοοδηγιώνχρήσηςπροτούαρχίσετεναπαίρνετε

αυτότοφάρμακο.

Φυλάξτεαυτότοφύλλοοδηγιώνχρήσης.Ίσωςχρειαστείνατοδιαβάσετεξανά.

Εάνέχετεπεραιτέρωαπορίες,ρωτήστετογιατρόήτοφαρμακοποιόσας.

Ησυνταγήγιααυτότοφάρμακοχορηγήθηκεγιασας.Δενπρέπειναδώσετετοφάρμακοσε

άλλους.Μπορείνατουςπροκαλέσειβλάβη,ακόμακαιόταντασυμπτώματατουςείναιιδια

μεταδικάσας.

Εάνκάποιαανεπιθύμητηενέργειαγίνεταισοβαρή,ήανπαρατηρήσετεκάποιαανεπιθύμητη

ενέργειαπουδεναναφέρεταιστοπαρόνφύλλοοδηγιών,παρακαλείσθεναενημερώσετετο

γιατρόήτοφαρμακοποιόσας.

Toπαρόνφύλλοοδηγιώνπεριέχει:

1.Τιείναιτο STILEX  καιποιαείναιηχρήσητου

2.Τιπρέπειναγνωρίζετεπροτούχρησιμοποιήσετετο STILEX

3.Πώςναχρησιμοποιήσετετο STILEX

4.Πιθανέςανεπιθύμητεςενέργειες

5.Πώςναφυλάσσεταιτο STILEX

6.Λοιπέςπληροφορίες

1.ΤΙΕΙΝΑΙΤΟSTILEXΚΑΙΠΟΙΑΕΙΝΑΙΗΧΡΗΣΗΤΟΥ

ΤοSTILEX  είναιαντιβηχικό,πουχορηγείταιγιατηναντιμετώπισητουξηρούμη

παραγωγικούβήχα.Καταστέλλειτοβήχαχωρίςναπροκαλείεξάρτησηόπωςάλλα

αντιβηχικά.Σεαντίθεσημεταναρκωτικάαντιβηχικό,το STILEX  στερείταιτουκινδύνουτων

παρενεργειώντουςχωρίςναυπολείπεταιτηςαντιβηχικήςτουςδράσης.

2. ΤΙΠΡΕΠΕΙΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕΠΡΙΝΠΑΡΕΤΕΤΟSTILEX

ΜηνπάρετετοSTILEX

-σεπερίπτωσηαλλεργίας(υπερευαισθησίας)στηκιτρικήβουταμιράτηήσεοποιοδήποτε

άλλοσυστατικότου STILEX.

Λήψη-Χρήσηάλλωνφαρμάκων

Παρακαλείσθεναενημερώσετετονγιατρόσαςεάνπαίρνετεήέχετεπάρειπρόσφαταάλλα

φάρμακαακόμακαιαυτάπουδενσαςέχουνχορηγηθείμεσυνταγή.

Νααποφεύγεταιηταυτόχρονηλήψηαποχρεμπτικών,διότιμπορείναοδηγήσεισε

κατακράτησητηςβλένναςστοαναπνευστικόσύστημα,ηοποίαμπορείνααυξήσειτον

κίνδυνοβρογχόσπασμουκαιμόλυνσηςτωναεραγωγών.

ΛήψητουSTILEXμετροφέςκαιποτά

Δενέχουνγίνειειδικέςμελέτεςσχετικάμετιςαλληλεπιδράσεις.Το STILEX  θαπρέπειαν

είναιδυνατόνναλαμβάνεταιπριναπόταγεύματα

Κύησηκαιθηλασμός

Ζητήστετησυμβουλήτουγιατρούήτουφαρμακοποιούσαςπροτούπάρετεοποιοδήποτε

φάρμακο

Χρήσηκατάτηνκύηση:

Επειδήδενυπάρχουνεπαρκείςμελέτεςσεεγκύους,ηχρήσητου STILEX  πρέπεινα

αποφεύγεταικατάτοπρώτοτρίμηνοτηςεγκυμοσύνης.Στουςυπόλοιπουςμήνεςτης

εγκυμοσύνηςτο STILEXμπορείναχρησιμοποιηθείσύμφωναμετηνκρίσηκαιτιςοδηγίες

τουγιατρού.

Χρήσηκατάτηγαλουχία:

ΕπειδήδενυπάρχουνπληροφορίεςσχετικάμετοεάνηΒουταμιράτηπερνάστομητρικό

γάλα,γιαλόγουςασφαλείαςτο STILEX  πρέπειναχρησιμοποιείταικατάτηδιάρκειατου

θηλασμούμόνομετάαπόπροσεκτικήεκτίμησητουοφέλουςσεσχέσηπροςτονπιθανό

κίνδυνο.

Οδήγησηκαιχειρισμόςμηχανών

Το STILEX  μπορείναπροκαλέσειυπνηλία.Επομένωςπρέπειναλαμβάνεταιυπ΄όψηκατά

τηνοδήγησηήεκτέλεσηάλλωνδραστηριοτήτωνπουαπαιτούνεγρήγορση(π.χ.χειρισμός

μηχανημάτων)

3.ΠΩΣΝΑΠΑΡΕΤΕΤΟSTILEX

Πάντοτεναπαίρνετετο STILEX  αυστηράσύμφωναμετιςοδηγίεςτουγιατρούσας.Εάν

έχετεαμφιβολίες,ρωτήστετονγιατρόήτονφαρμακοποιόσας.Στησυσκευασία

περιλαμβάνεταιδοσομετρικήμεζούρα.

Ησυνήθηςδόσηείναι:

Ενήλικες:7,5mg(ή5ml)3-5φορέςτηνημέρα

Έφηβοιαπό12ετών:15mlδιαιρεμένοσετρειςδόσειςτηνημέρα

Ενήλικες:15–25mlδιαιρεμένοσετέσσεριςήπέντεδόσειςτηνημέρα

Παιδιά4–12ετών:7,5–15mg/24ωροσεδιαιρεμένεςδόσεις(3-5φορέςτηνημέρα)

Παιδιά4–6ετών:5mlή7,5mgδιαιρεμένοσετρειςδόσειςτηνημέρα

Παιδιά6–12ετών:10mlή15mgδιαιρεμένοσετρειςδόσειςτηνημέρα

ΕάνξεχάσετεναπάρετετοSTILEX

Μηνπάρετεδιπλήδόσηγιανααναπληρώσετετηδόσηπουξεχάσατε.

Εάνέχετεπερισσότερεςερωτήσειςσχετικόμετηχρήσηαυτούτουπροϊόντοςρωτήστετο

γιατρόσας.

4.ΠΙΘΑΝΕΣΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπωςόλαταφάρμακα,έτσικαιτοSTILEX  μπορείναπροκαλέσειανεπιθύμητεςενέργειες

ονκαιδενπαρουσιάζονταισεόλουςτουςανθρώπους.

Εάνκάποιαανεπιθύμητηενέργειαγίνεταισοβαρήήανπαρατηρήσετεκάποιαανεπιθύμητη

ενέργειαπουδεναναφέρεταιστοπαρόνφύλλοοδηγιών,παρακαλείσθεναενημερώσετετο

γιατρόήτονφαρμακοποιόσας

Γενικόέχουναναφερθεί:

Διαταραχέςνευρικούσυστήματος:

Σπάνια ( >1/10.000,<1/1000):υπνηλία

Γαστροεντερικέςδιαταραχές

Σπάνια(>1/10.000,<1/1000):ναυτία,διάρροια

Δερματικέςκαιυποδόριεςδιαταραχές

Σπάνια(>1/10.000,<1/1000):κνΙδωση

5. ΠΩΣΝΑΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙΤΟSTILEX

ΝαμηχρησιμοποιείτετοSTILEX  μετάτηνημερομηνίαλήξηςπουαναφέρεταιστην

επισήμανσηκαιστοκουτίμετάτιςλέξειςExp.Date/ΗμΛήξης

Ηημερομηνίαλήξηςείναιητελευταίαημέρατουμήναπουαναφέρεται

Ταφάρμακαδενπρέπεινααπορρίπτονταιστονερότηςαποχέτευσηςήστασκουπίδια.

Ρωτήστετοφαρμακοποιόσαςπώςναπετάξετεταφάρμακαπουδενχρειάζονταιπια.Αυτά

ταμέτραθαβοηθήσουνστηνπροστασίατουπεριβάλλοντος.

6.ΛΟΙΠΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤιπεριέχειτοSTILEX

Glycerol,Sorbitolsol.70%,Benzoicacid,Saccharinsodium,Vanillin,Ethanol(95%),Sodium

hydroxide30%,Waterpurified.

ΕμφάνισητουSTILEXκαιπεριεχόμενοτηςσυσκευασίας

Γυάλινοφιαλίδιομεπώμααλουμινίουπουπεριέχει200mlσιροπιούκαι1δοσομετρική

μεζούρα,σεχάρτινοκουτίκαιέναφύλλοοδηγιώνχρήσης.

Κάτοχοςαδείαςκυκλοφορίακαιπαραγωγός

IASISPHARMA

Λεωφ.Φυλής137,13451ΚαματερόΑττικής,Ελλάδα.

Τηλ.:+302106109080

Τοπαρόνφύλλοοδηγιώνχρήσηςεγκρίθηκεγιατελευταίαφοράστις

30-6-2009

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΗΝΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΧΡΗΣΗΤΩΝΦΑΡΜΑΚΩΝ

-Τοφάρμακααυτόσαςτοέγραψεογιατρόςσαςμόναγιατοσυγκεκριμένο

ιατρικόσαςπρόβλημα.Δενθαπρέπεινατοδίνετεσεάλλαάτομαήνατο

χρησιμοποιείτεγιακάποιαάλληπάθηση,χωρίςπροηγουμένωςναέχετε

συμβουλευθείτογιατρόσας.

-Εάνκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςεμφανισθείκάποιοπρόβλημαμετοφάρμακο,

ενημερώστεαμέσωςτογιατρόσαςήτονφαρμακοποιόσας.

-Εάνέχετεοποιαδήποτεερωτηματικάγύρωαπότιςπληροφορίεςπουαφορούντο

φάρμακοπουλαμβάνετεήχρειάζεσθεκαλύτερηενημέρωσηγιατοιατρικόσας

πρόβλημαμηδιστάσετεναζητήσετετιςπληροφορίεςαπότονγιατρόσαςήτο

φαρμακοποιόσας.

-Γιαναείναιαποτελεσματικόκαιασφαλέςτοφάρμακοπουσαςχορηγήθηκεθα

πρέπειναλαμβάνεταισύμφωναμετιςοδηγίεςπουσαςδόθηκαν.

-Γιατηνασφάλειάσαςκαιτηνυγείασαςείναιαπαραίτητοναδιαβάσετεμε

προσοχήκάθεπληροφορίαπουαφοράτοφάρμακαπουσαςχορηγήθηκε.

-Ναμηδιατηρείτεταφάρμακασεερμάριατουλουτρού,διότιηζέστηκαιηυγρασία

μπορείνααλλοιώσουντοφάρμακοκαινατοκαταστήσουνεπιβλαβέςγιατηνυγεία

σας.

-Ναμηνκρατάτεφάρμακαπουδενταχρειάζεσθεπλέονήπουέχουνήδηλήξει.

-Γιαμεγαλύτερηασφάλειακρατάτεόλαταφάρμακασεασφαλέςμέροςμακριάαπό

ταπαιδιά.

Τοφάρμακοαυτόχορηγείταιμεαπλήιατρικήσυνταγή.

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΠΕΡΙΛΗΨΗΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SPECIFICPRODUCTCHARACTERISTICS

1. ΕμπορικήΟνομασίατουφαρμακευτικούπροϊόντος :

STILEX 

2. Ποιοτικήκαιποσοτικήσύνθεσησεδραστικάσυστατικά:

Σιρόπι:ButamirateCitrate7,5mg/5mΙ

ButamirateCitrate:C

2-[2-(diethylamino)-ethoxy]ethyl-2-phenylbutyrateCitrate

3.Φαρμακοτεχνικήμορφή:

Σιρόπι

4. Κλινικάστοιχεία:

4.1Θεραπευτικέςενδείξεις:

Ξηρόςμηπαραγωγικόςβήχας.

4.2 Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης:

Οισυνήθηςδόσηείναι:

Ενήλικες:7,5mg(ή5ml)3-5φορέςτηνημέρα

Έφηβοιαπό12ετών:15mlδιαιρεμένοσετρειςδόσειςτηνημέρα

Ενήλικες:15–25mlδιαιρεμένοσετέσσεριςήπέντεδόσειςτηνημέρα

Παιδιά4–12ετών:7,5–15mg/24ωροσεδιαιρεμένεςδόσεις(3-5φορέςτηνημέρα)

Παιδιά4–6ετών:5mlή7,5mgδιαιρεμένοσετρειςδόσειςτηνημέρα

Παιδιά6–12ετών:10mlή15mgδιαιρεμένοσετρειςδόσειςτηνημέρα

4.3Αντενδείξεις:

ΗχρήσητουSTILEX  αντενδείκνυταισεπερίπτωσηυπερευαισθησίαςστο

συγκεκριμένοαντιβηχικόήσταπεριεχόμεναέκδοχα.

4.4Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςκαιπροφυλάξειςκατάτηχρήση:

Λόγωαναστολήςτουαντανακλαστικούτουβήχααπότηνβουταμιράτη,πρέπεινα

αποφεύγεταιηταυτόχρονηχορήγησηαποχρεμπτικών,διότιμπορείναοδηγήσεισε

κατακράτησητηςβλένναςστοαναπνευστικάσύστημα,ηοποίαμπορείνααυξήσειτον

κίνδυνοβρογχόσπασμουκαιμόλυνσηςτωναεραγωγών.

Τοσιρόπιπροορίζεταιγιαπαιδιά4-12ετών.

Ογιατρόςπρέπειναενημερώνεταιεάνοβήχαςσυνεχίζεταιπέρατων7ημερών.

4.5 Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφάρμακακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης:

Δενέχουνγίνειειδικέςμελέτεςσχετικάμετιςαλληλεπιδράσεις

4.6 ΚύησηκαιΓαλουχία:

Χρήσηκατάτηνκύηση:

Μελέτεςαναπαραγωγήςσεπειραματόζωαδενέδειξανκίνδυνογιατοέμβρυο.Παρ’

όλααυτόεπειδήδενυπάρχουνεπαρκείςμελέτεςσεεγκύους,ηχρήσητουSTILEX 

πρέπεινααποφεύγεταικατάτοπρώτοτρίμηνοτηςεγκυμοσύνης.Στουςυπόλοιπους

μήνεςτηςεγκυμοσύνηςτοSTILEX  μπορείναχρησιμοποιηθείσύμφωναμετηνκρίση

καιτιςοδηγίεςτουγιατρού.

Χρήσηκατάτηνγαλουχία

ΕπειδήδενυπάρχουνπληροφορίεςσχετικόμετοεάνηΒουταμιράτηπερνάστο

μητρικόγάλα,γιαλόγουςασφαλείαςτοSTILEX  πρέπειναχρησιμοποιείταικατάτη

διάρκειατουθηλασμούμόνομετάαπόπροσεκτικήεκτίμησητουοφέλουςσεσχέση

προςτονπιθανόκίνδυνο.

4.7Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων:

ΤοSTILEX  μπορείναπροκαλέσειυπνηλία.Επομένωςπρέπειναλαμβάνεται

υπ’όψηκατάτηνοδήγησηήεκτέλεσηάλλωνδραστηριοτήτωνπουαπαιτούν

εγρήγορση(π.χ.χειρισμόςμηχανημάτων)

4.8Ανεπιθύμητεςενέργειες:

Διαταραχέςνευρικούσυστήματος:

Σπάνια ( >1/10.000,<1/1000):υπνηλία

Γαστροεντερικέςδιαταραχές

Σπάνια(>1/10.000,<1/1000):ναυτία,διάρροια

Δερματικέςκαιυποδόριεςδιαταραχές

Σπάνια(>1/10.000,<1/1000):κνίδωση

4.9 Υπερδοσολογία–Αντιμετώπιση:

Σεπερίπτωσηπουαπόλάθοςληφθείυπερβολικήδόση,ταακόλουθασυμπτώματα

μπορείναεμφανισθούν:υπνηλία,ναυτία,έμετος,διάρροια,απώλειατηςισορροπίας

καιυπόταση.

Τασυνήθημέτραάμεσηςαντιμετώπισηςπουπρέπειναληφθούν:

Πλύσηστομάχου,χορήγησηενεργούάνθρακα,έλεγχοςκαιδιατήρησητων

ζωτικώνλειτουργιώνεάναπαιτηθεί.Δενυπάρχειγνωστόαντίδοτο.

5.Φαρμακολογικέςιδιότητες:

Φαρμακοθεραπευτικήκατηγορία:R05DΒ13

Άλλααντιβηχικά/Βουταμιράτη

5.1 Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες:

Ηκιτρικήβουταμιράτη,τοδραστικόσυστατικότουSTILEX  ,καταστέλλειτοβήχα

χωρίςναείναιούτεχημικάούτεφαρμακολογικάσυγγενέςτωναλκαλοειδώντουοπίου.

Πιστεύεταιότιέχεικεντρικήδράση.Οακριβήςμηχανισμόςδράσηςδενείναιγνωστός.

Παρουσιάζειμηειδικόαντιχολινεργικόκαισπασμολυτικόαποτέλεσμα,τοοποίο

διευκολύνειτηναναπνευστικήλειτουργία.Δενπροκαλείεξάρτησηήέξη.

Έχειευρύθεραπευτικόφάσμα.Είναικαλάανεκτόακόμηκαισευψηλέςδόσειςκαι

καλάανεκτόγιαανακούφισηαπότονβήχασεενήλικεςκαιπαιδιά.

ΗΚιτρικήΒουταμιράτηείναιέναμηναρκωτικάαντιβηχικόπουδραστοκέντροτου

βήχα.Σεαντίθεσημεταμορφινικάπαράγωγα(ναρκωτικάαντιβηχικά)τοSTILEX 

στερείταιτουκινδύνουτωνπαρενεργειώντουςχωρίςναυπολείπεταιτηςαντιβηχικής

τουςδράσης.

5.2 Φαρμακοκινητικέςιδιότητες:

HButamirateότανχορηγείταιαπότουστόματοςαπορροφάταιγρήγορακαι

ολοκληρωτικά.

ΥδρολύεταικυρίωςσεacidephenyΙ-2butyriqueκαιdiethylaminoethoxyethanol.Η

επίδρασητηςτροφήςδενέχειερευνηθεί.Δενείναιγνωστόεάνησχέσημεταξύ

βιοδιαθεσιμότηταςκαιδόσηςείναιγραμμική.

Σιρόπι

ΗμέσημέγιστησυγκέντρωσηστοπλάσματουβασικούμεταβολίτηphenyΙ-2-bυtyrίc

acidείναι6,5μg/mlμετάαπόχορήγηση150mgκιτρικήςβουταμιράτηςστηνμορφή

σιρόπι.Αυτήητιμήεπιτυγχάνεταιμετάαπό1½ώρα.

Κατανομή

Οόγκοςκατανομήςστονάνθρωποδενείναιγνωστός.Δενείναιγνωστόεάνη

βουταμιράτηδιέρχεταιτονπλακούνταήανεκκρίνεταιστομητρικόγάλα.

Μεταβολισμός

Ηυδρόλυσητηςβουταμιράτης,ηοποίαοδηγείκυρίωςσερhenyl-2-bυtyricacidκαι

diethylaminoethoxyethanol,λαμβάνειχώραάμεσακαικαθ’ολοκληρία.Βάσειμελετών

σεδιαφορετικάείδη,συμπεραίνεταιότικαιοιβασικοίμεταβολίτεςέχουναντιβηχικό

αποτέλεσμα.Δενυπάρχουναποτελέσματαστονάνθρωπογιατοναλκοολικό

μεταβολίτη.ΜελέτεςμεC-14σεανθρώπουςέδειξανισχυρήσύνδεσημετιςπρωτεΐνες

πλάσματος(σχεδόν95%,εδείχθησανμόνοστορhenyl-2-butyricacidγιαλόγους

μεθοδολογίας)Tophenyl-2-butyricacidυπόκειταισεεπιπρόσθετομερικό

μεταβολισμόμέσωυδροξυλίωσηςστηνθέσηp.

Απέκκριση

Ηαπέκκρισητωντριώνμεταβολιτώνγίνεταικυρίωςμέσωτωννεφρών,ακολουθεί

σύνδεσηστοήπαρ,οόξινοςμεταβολίτηςυπόκειταισεευρείαςκλίμακαςσύνδεσημε

γλυκουρονικόοξύ.

Ομετρούμενοςχρόνοςημιζωήςπαρουσιάζειμεγάληδιασπορά,μεμέσητιμήνα

κυμαίνεταιαπό6έως26ώρες(μέγιστητιμή41ώρες)γιατοσιρόπιεξαρτώμενοαπό

τηνμελέτη.

6.Φαρμακευτικάστοιχεία:

6.1 Κατάλογοςτωνεκδόχων:

Glycerol,Sorbitolsol.70%,Benzoicacid,Saccharinsodium,Vanillin,Ethanol(95%),

Sodiumhydroxide30%,Waterpurified.

6.2 Ασυμβατότητες:

Καμίαγνωστή.

6.3 Διάρκειαζωής:

36μήνες

6.4 Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατάτηφύλαξητουπροϊόντος:

Τοφάρμακοπρέπειναφυλάσσεταισεθερμοκρασία<25 o C.

6.5 Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη:

Γυάλινοφιαλίδιοκαιπώμααλουμινίου.

6.6 Οδηγίεςχρήσης/χειρισμού:

Νακαθαρίζετεκαλάτηνμεζούραμετάαπόκάθεχρήση.

6.7 Κάτοχοςτηςάδειαςκυκλοφορίας:

IASISPHARMA

Λεωφ.Φυλής137,13451ΚαματερόΑττικής,Ελλάδα.

7. Αριθμόςτηςάδειαςκυκλοφορίας:

39480/10/25-04-2011

8. Ημερομηνίατηςπρώτηςάδειας/Ανανέωσητηςάδειαςκυκλοφορίας:

20-9-2000

9. Ημερομηνίατης(μερικής)αναθεώρησηςτουκειμένου:

30-6-2009

Document Outline

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες