SODIUM CHLORIDE 0,45%+GLUCOSE 2.5%/BAXTER (VIAFLO) 0,45%+2,5% SOL.IV.INF

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
28-09-2022
Δραστική ουσία:
ELECTROLYTES WITH CARBOHYDRATES
Διαθέσιμο από:
BAXTER HELLAS ΕΠΕ
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
B05BB02
Δοσολογία:
0,45%+2,5%
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΓΧΥΣΗ
Θεραπευτική περιοχή:
ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ( >50 ML )
Αριθμό άδειας:
2587801

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΗΜ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ:02-12-2003

ΠΕΡΙΛΗΨΗΤΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SodiumChloride0,45%+Glucose2,5%/Baxter(Viaflo)

ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗ

SodiumChloride: 4,5g/l

Glucose(ωςmonohydrate): 25,00g/l

Κάθεmlπεριέχει25mgglucose(ωςmonohydrate) και4,5mgsodiumchloride.

mmol/l: Na + : 77 Cl - : 77

mEq/l: Na + : 77 Cl - : 77

293mOsm/l(περίπου) pH:3,5 έως6,5

Γιαέκδοχα:βλέπε6.1

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Διάλυμαγιαενδοφλέβιαέγχυση.

Διαυγέςδιάλυμα,χωρίςορατάσωματίδια.

ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θεραπευτικέςενδείξεις

ΤοδιάλυμαγιαενδοφλέβιαέγχυσηSodiumChloride0,45%+Glucose2,5%/Baxter(Viaflo)

ενδείκνυταιγια:

Θεραπείατηςαφυδάτωσηςήτηςυποογκαιμίαςσεπεριπτώσειςόπουαπαιτείταιχορήγηση

ύδατος,χλωριούχουνατρίουκαιυδατανθράκων,εξαιτίαςτηςμειωμένηςπρόσληψηςυγρών

καιηλεκτρολυτώνμέσω τωνφυσιολογικώνοδών.

Δοσολογίακαιτρόποςχορήγησης

Ενήλικες,ηλικιωμένοι,έφηβοικαιπαιδιά:

Ηδόσηκαιορυθμόςχορήγησηςεξαρτώνταιαπότηνηλικία,τοβάρος,τηνκλινικήκαι

βιολογική(οξεοβασικήισορροπία)κατάστασητουασθενούς(ιδιαίτερατηνκατάσταση

ενυδάτωσηςτου),καθώςκαιαπότησυγχορηγούμενηθεραπεία.Ταανωτέρωθαπρέπεινα

καθορίζονταιαπό το θεράπονταιατρό.

Συνιστώμενηδοσολογία:

Ησυνιστώμενηδοσολογίαείναι:

γιαενήλικες,ηλικιωμένουςκαιεφήβους:500mlέως3L/24h

γιαβρέφηκαιπαιδιά:

0-10kgσωματικούβάρους: 100ml/kg/24h

10-20kgσωματικούβάρους: 1000ml+(50ml/kgάνω των10kg)/24h

>20 kg σωματικούβάρους: 1500 ml+(20 ml/kg άνω των20 kg)/24h

Ρυθμόςχορήγησης:

Οσυνήθηςρυθμόςέγχυσηςστουςενήλικες,τουςηλικιωμένουςκαιτουςεφήβουςείναι40

ml/kg/24h.

Στουςπαιδιατρικούςασθενείςορυθμόςέγχυσηςείναικατάμέσοόρο5ml/kg/h,αλλάητιμή

τουποικίλλειανάλογαμετηνηλικία:6-8ml/kg/hγιαβρέφη,4-6ml/kg/hγιανήπιακαι2-4

ml/kg/hγιαπαιδιάσχολικήςηλικίας.

Ορυθμόςέγχυσηςδεθαπρέπειναυπερβαίνειτηνικανότητατουασθενούςγιατηνοξείδωση

τηςγλυκόζης,ώστενααποφευχθείηυπεργλυκαιμία.Επομένως,ομέγιστοςρυθμόςταχείας

χορήγησηςκυμαίνεταιαπό5mg/kg/minγιαενήλικεςέως10-18mg/kg/minγιαβρέφηκαι

παιδιά, ανάλογαμετηνηλικίακαιτησυνολικήμάζασώματος.

Σημείωση:

βρέφηκαινήπια:ηηλικίακυμαίνεταιαπόπερίπου28ημέρεςέως23μήνες(νήπιοείναιένα

μικρόπαιδίπουμπορείναπερπατήσει)

παιδιάκαιπαιδιάσχολικήςηλικίας:ηηλικίακυμαίνεταιαπό περίπου2 έτηέως11 έτη

Χορήγηση:

Ηχορήγησηπραγματοποιείταιδιατηςενδοφλέβιαςοδού.

Παρακολούθηση:

Τοισοζύγιοτωνυγρώνκαιησυγκέντρωσητηςγλυκόζηςκαιτωνηλεκτρολυτών(ειδικάτου

νατρίου)στο πλάσμαπρέπειναπαρακολουθούνταικατάτηδιάρκειατηςχορήγησης.

Αντενδείξεις

Τοδιάλυμααντενδείκνυταισεασθενείςπουπαρουσιάζουν:

Εξωκυττάριαυπερενυδάτωσηήυπερογκαιμία

Κατακράτησηύδατοςκαινατρίου

Σοβαρήνεφρικήανεπάρκεια(μεολιγουρία/ανουρία)

Μηαντιρροπούμενηκαρδιακήανεπάρκεια

Υπoνατριαιμία

Υπoχλωριαιμία

Γενικευμένοοίδημακαικίρρωσημεασκίτη.

Τοδιάλυμαεπίσηςαντενδείκνυταισεπερίπτωσημηαντιρροπούμενουδιαβήτη,άλλης

γνωστήςδυσανεξίαςστηνγλυκόζη(όπωςκαταστάσειςμεταβολικήςκαταπόνησης),

υπερωσμωτικούκώματος, υπεργλυκαιμίας,υπεργαλακταιμίας.

Ιδιαίτερεςπροειδοποιήσειςκαιιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατά τηχρήση

Ηέγχυσημεγάλωνόγκωνσεασθενείςμεκαρδιακή,πνευμονικήήνεφρικήανεπάρκεια

πρέπειναγίνεταικάτω από ειδικήπαρακολούθηση.

Ταάλατανατρίουπρέπειναχρησιμοποιούνταιμεπροσοχήσεασθενείςμευπέρταση,

καρδιακήανεπάρκεια,περιφερικόήπνευμονικόοίδημα,μειωμένηνεφρικήλειτουργία,

προεκλαμψίαήάλλεςκαταστάσειςπουσχετίζονταιμεκατακράτησηνατρίου(βλέπεεπίσης

παρ.4.5-Αλληλεπιδράσειςμεάλλαφάρμακακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης).

Ταπρόωραήτελειόμηνανεογνάμπορείνακατακρατήσουνπερίσσειανατρίουλόγωτης

ατελούςνεφρικήςλειτουργίας.Επομένως,σταπρόωραήτελειόμηνανεογνά,

επαναλαμβανόμενεςεγχύσειςχλωριούχουνατρίουθαπρέπειναγίνονταιμόνομετάτον

προσδιορισμό τωνεπιπέδωννατρίουστονορό.

Ηέγχυσηδιαλυμάτωνπουπεριέχουνγλυκόζημπορείνααντενδείκνυταικατάτιςπρώτες24

ώρεςαπόκρανιοεγκεφαλικότραυματισμόκαιησυγκέντρωσητηςγλυκόζηςστοαίμαθα

πρέπειναπαρακολουθείταιστενάκατάτηδιάρκειαεπεισοδίωνενδοκρανιακήςυπέρτασης.

Ηχορήγησηδιαλυμάτωνπουπεριέχουνγλυκόζημπορείναοδηγήσεισευπεργλυκαιμία.Ως

εκτούτου,προτείνεταιναμηνχρησιμοπιιείταιαυτότοδιάλυμακατάταοξέαισχαιμικά

εγκεφαλικάεπεισόδιακαθώςηυπεργλυκαιμίαέχειενοχοποιηθείότιαυξάνειτηνισχαιμική

εγκεφαλικήβλάβηκαιεπηρεάζειδυσμενώςτηνανάρρωση.

Κατάτηναντιμετώπισητηςυποογκαιμίας,θαπρέπειναδίνεταιιδιαίτερηπροσοχή,ώστενα

μηνυπερβάλλεταιηικανότηταοξείδωσηςγλυκόζηςτουασθενούς,ώστενααποφευχθείη

υπεργλυκαιμία.Επομένως,δενθαπρέπειναυπερβάλλεταιο μέγιστοςρυθμόςχορήγησηςπου

αναφέρεταιστηνενότηταγιατηδοσολογία(βλέπεπαρ.4.2“Δοσολογίακαιτρόπος

χορήγησης”).

Εάνπροκληθείυπεργλυκαιμία,θαπρέπεινααναπροσαρμόζεταιορυθμόςτηςέγχυσηςήνα

χορηγείταιινσουλίνη,ή, εάνθεωρείταιαπαραίτητο,θαπρέπειναδιακόπτεταιηθεραπεία.

Εάνχορηγηθείσεδιαβητικούςήασθενείςμενεφρικήανεπάρκεια,απαιτείταιστενή

παρακολούθησητωνεπιπέδωνγλυκόζηςκαιοιαπαιτήσειςσεινσουλίνηκαι/ήσεκάλιο

μπορείνατροποποιηθούν.

Κατάτηδιάρκειαμακροχρόνιαςαγωγής,πρέπειναχορηγείταιστονασθενήθεραπεία

κατάλληλουδιατροφικούσυμπληρώματος.

Σεπερίπτωσηπαρατεταμένηςχορήγησης,θαπρέπεινααποφευχθείηυποκαλιαιμίαμε

παρακολούθησητωνεπιπέδωνκαλίουστοπλάσμακαικατάλληληχορήγηση

συμπληρώματοςκαλίου.

Αλληλεπιδράσειςμεάλλα φάρμακακαιάλλεςμορφέςαλληλεπίδρασης

Αλληλεπιδράσειςπου σχετίζονταιμετηνπαρουσίανατρίου:

Κορτικοειδή/Στεροειδήκαικαρβενοξολόνηπουσυνδέονταιμετηνκατακράτησηνατρίουκαι

ύδατος(μεοίδημακαιυπέρταση).

Τοδιάλυμαγλυκόζηςδεθαπρέπειναχορηγείταιμέσωτωνίδιωνσυσκευώνέγχυσης

ταυτόχροναμε,πρινήμετάαπόχορήγησηαίματος,καθώςμπορείναπαρουσιαστεί

αιμόλυσηκαισυγκόλληση.

Kύησηκαιγαλουχία

ΔενέχουναναφερθείδεδομέναγιαανεπιθύμητεςενέργειεςκατάτηχρήσηSodiumChloride

0,45%+Glucose2,5%/Baxter(Viaflo)κατάτηνκύησηήτηγαλουχία.Εάνχρησιμοποιηθεί

γιατοσκοπόπουπροορίζεται,τοSodiumChloride0,45%+Glucose2,5%/Baxter(Viaflo)

μπορείναχορηγηθείκατάτηδιάρκειατηςκύησηςκαιτηςγαλουχίας.

Επίδρασηστηνικανότηταοδήγησηςκαιχειρισμούμηχανημάτων

Δενεφαρμόζεται.

Ανεπιθύμητεςενέργειες

Κατάτηδιάρκειαχορήγησηςτουενλόγωδιαλύματος,έχουναναφερθείοιπαρακάτω

ανεπιθύμητεςενέργειεςωςπολύσυχνές(>10%):

Υπερενυδάτωση(σχετιζόμενηήμημεπολυουρία)καικαρδιακήανεπάρκειασεασθενείςμε

καρδιακήδυσλειτουργία ήπνευμονικόοίδημα

Ασυμπτωματικέςδιαταραχέςηλεκτρολυτών

Υπονατριαιμίαμπορείναεμφανισθείσπάνια(>0,1% - <1%).

Ανεπιθύμητεςαντιδράσειςμπορείνασχετίζονταιμετηντεχνικήχορήγησηςμεταξύτων

οποίωνπυρετικήαντίδραση,μόλυνσηστοσημείοτηςένεσης,τοπικόάλγοςήαντίδραση,

φλεβικόςερεθισμός,φλεβικήθρόμβωσηήφλεβίτιδαεπεκτεινόμενηαπότοσημείοτης

ένεσης, εξαγγείωσηκαιυπερογκαιμία.

Ανεπιθύμητεςαντιδράσειςμπορείνασχετίζονταιμεταφαρμακευτικάπροϊόνταπου

προστίθενταιστοδιάλυμα.Ηφύσητωνπροσθέτωνθακαθορίσειτηνπιθανότηταάλλων

ανεπιθύμητωνεπιδράσεων.

Σεπερίπτωσηπουεμφανιστούνανεπιθύμητεςενέργειες,ηέγχυσηπρέπειναδιακοπεί.

Υπερδοσολογία

Κατακράτησηπερίσσειαςνατρίουότανυπάρχειελαττωμένηνεφρικήαποβολήνατρίου

μπορείναπροκαλέσειπνευμονικόκαιπεριφερικόοίδημα.Σπάνιαεμφανίζεται

υπερνατριαιμίαμετάαπόχορήγησηθεραπευτικώνδόσεωνχλωριούχουνατρίου.Τοπιο

σοβαρόαποτέλεσματηςυπερνατριαιμίαςείναιηαφυδάτωσητουεγκεφάλου,πουπροκαλεί

υπνηλίακαισύγχυσηπουεξελίσσεταισεσπασμούς,κώμα,αναπνευστικήανεπάρκειακαι

θάνατο.Άλλασυμπτώματαπεριλαμβάνουνδίψα,ελάττωσησιελόρροιαςκαιδακρύρροιας,

πυρετό,ταχυκαρδία,υπέρταση, πονοκέφαλο,ζάλη, ανησυχία,ευερεθιστότητακαιαδυναμία.

Υπερβολικήχορήγησηαλάτωννατρίουμπορείναπροκαλέσειαπώλειαδιττανθρακικώνμε

αποτέλεσματηνοξέωση.

Παρατεταμένηχορήγησηήταχείαέγχυσημεγάλωνόγκωνδιαλυμάτωνπουπεριέχουν

γλυκόζημπορείναοδηγήσεισευπερωσμωτικότητα,αφυδάτωση,υπεργλυκαιμία,

υπεργλυκοζουρία,καιοσμωτικήδιούρηση(λόγωυπεργλυκαιμίας).

Στηνπερίπτωσηατυχούςυπερβολικήςέγχυσης,ηθεραπείαπρέπειναδιακόπτεταικαιο

ασθενήςπρέπειναεπιτηρείταιγιαγνωστάσημείακαισυμπτώματασχετιζόμεναμετο

διάλυμακαι/ήτοπρόσθετοφαρμακευτικόπροϊόνπουχορηγείται.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτικήκατηγορία:“Ηλεκτρολύτεςμευδατάνθρακες”

ΚωδικόςATC:B05ΒΒ02

ΤοSodiumChloride0,45%+Glucose2,5%/Baxter(Viaflo) είναιισότονοδιάλυμαπου

περιέχειχλωριούχονάτριοκαιγλυκόζη.

ΟιφαρμακοδυναμικέςιδιότητεςτουSodiumChloride0,45%+Glucose2,5%/Baxter(Viaflo)

διάλυμαγιαενδοφλέβιαέγχυσηείναιαυτέςτωνσυστατικώντου(νάτριο,χλώριο, γλυκόζη).

Ιόντα,όπωςτονάτριο,κυκλοφορούνδιαμέσουτηςκυτταρικήςμεμβράνης,χρησιμοποιώντας

ποικίλουςμηχανισμούςμεταφοράς,μεταξύτωνοποίωνείναιηαντλίανατρίου(Na-K-

ATPάση).Τονάτριοπαίζεισημαντικόρόλοστηνευρομεταβίβασηκαιτηνκαρδιακή

ηλεκτροφυσιολογία,καθώςκαιστο νεφρικότουμεταβολισμό.

Τοχλώριοείναικυρίωςεξωκυτταρικόανιόν.Μεγάλεςσυγκεντρώσειςενδοκυτταρικού

χλωρίουυπάρχουνσταερυθροκύτταρακαιστογαστρικόβλεννογόνο.Ηεπαναρρόφηση

χλωρίουακολουθείτηνεπαναρρόφησηνατρίου.

Ηγλυκόζηαποτελείτηνκύριαπηγήενέργειαςστονκυτταρικόμεταβολισμό.

Φαρμακοκινητικέςιδιότητες

ΟιφαρμακοκινητικέςιδιότητεςτουSodiumChloride0,45%+Glucose2,5%/Baxter(Viaflo)

είναιαυτέςτωνσυστατικώντου(νάτριο, χλώριο,γλυκόζη).

Μετάαπόένεσηραδιενεργούνατρίου( 24 Na),ηημιπερίοδοςζωήςείναι11έως13ημέρεςγια

το99%τουενιέμενουNaκαιέναςχρόνοςγιατουπολειπόμενο1%.Ηκατανομήποικίλει

ανάλογαμετονιστό:είναιταχείαστουςμύς,τοήπαρ,τουςνεφρούς,τουςχόνδρουςκαιτο

δέρμα,ενώείναιβραδείασταερυθροκύτταρακαιτουςνευρώνεςκαιπολύαργήσταοστά.Το

νάτριοαποβάλλεταικυρίωςαπότουςνεφρούς,αλλά(όπωςπεριγράφηκεπροηγουμένως)

υπάρχειεκτεταμένηνεφρικήεπαναρρόφηση.Μικράποσάνατρίουαποβάλλονταιμέσωτων

κοπράνωνκαιτουιδρώτα.

Οιδύοκύριεςμεταβολικέςοδοίτηςγλυκόζηςείναιηγλυκονεογένεση(αποθήκευση

ενέργειας)καιηγλυκογονόλυση(απελευθέρωσηενέργειας).Ομεταβολισμόςτηςγλυκόζης

ρυθμίζεταιαπό τηνινσουλίνη.

Προκλινικά δεδομένα γιατηνασφάλεια

Ταπροκλινικάδεδομέναασφάλειαςτουενλόγωδιαλύματοςσεπειραματόζωαείναιχωρίς

κλινικήσημασία,καθώςτασυστατικάτουείναιφυσιολογικάσυστατικάτουπλάσματοςτου

ανθρώπουκαιτωνζώων.

Δεναναμένονταιτοξικέςεπιδράσεις, υπό συνθήκεςκλινικήςεφαρμογής.

Ηασφάλειαπιθανώνπρόσθετωνθαπρέπειναεξετάζεταιξεχωριστά.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατάλογοςμετα έκδοχα

Ύδωργιαενέσιμα.

Ασυμβατότητες

Ηασυμβατότητατωνφαρμακευτικώνπροϊόντωνπουπροστίθενταιμετοδιάλυμαστον

περιέκτηViafloθαπρέπειναεκτιμάταιπριναπό τηνπροσθήκη.

Εάνδενυπάρχουνμελέτεςσυμβατότητας,αυτότοδιάλυμαδενπρέπεινααναμιχθείμεάλλα

φαρμακευτικάπροϊόντα.

Συμβουλευτείτετιςοδηγίεςχρήσηςτουφαρμακευτικούπροϊόντοςπουθαπροστεθεί.

Πριντηνπροσθήκηενόςφαρμάκου,εξακριβώστεότιείναιδιαλυτόκαισταθερόσεύδωρστο

pHτουδιαλύματοςSodiumChloride0,45%+Glucose2,5%/Baxter(Viaflo) (pH:3,5 – 6,5).

Ενδεικτικά,ταακόλουθαφάρμακαείναιμησυμβατάμετοδιάλυμαSodiumChloride0,45%

+Glucose2,5%/Baxter(Viaflo) (μηπλήρηςκαταγραφή):

Ampicillinsodium

Mitomycin

Erythromycinlactobionate

Εξαιτίαςτηςπαρουσίαςγλυκόζης,τοδιάλυμαSodiumChloride0,45%+Glucose

2,5%/Baxter(Viaflo) δεθαπρέπειναχορηγείταιμέσωτωνίδιωνσυσκευώνέγχυσης

ταυτόχροναμε,πρινήμετάαπόχορήγησηαίματος,καθώςμπορούνναπαρουσιαστούν

αιμόλυσηκαισυγκόλληση.

Ταπρόσθεταπουείναιγνωστό ότιδενείναισυμβατά, δεθαπρέπειναχρησιμοποιούνται.

Διάρκειαζωής

Σάκοςτων100ml:30 μήνες

Σάκοιτων250, 500 και1000ml:3 χρόνια

Χρόνοςζωήςκατάτηχρήση :

ΗχημικήκαιφυσικήσταθερότηταοποιουδήποτεπρόσθετουστοpHτουδιαλύματοςSodium

Chloride0,45%+Glucose2,5%/Baxter(Viaflo) πρέπειναεπιβεβαιώνεταιπριναπό τηχρήση.

Απόμικροβιολογικήςάποψης,τοπροϊόνθαπρέπειναχρησιμοποιείταιαμέσως.Εάνδε

χρησιμοποιηθείαμέσως,ο χρόνοςφύλαξηςκαιοισυνθήκεςπριντηχρήσηαποτελούνευθύνη

τουχρήστηκαικανονικάδεθαπρέπειναυπερβαίνειτις24hστους2°έως8°C,εκτόςεάνη

ανασύστασηέχειπραγματοποιηθείκάτωαπόελεγχόμενεςκαιτεκμηριωμένεςάσηπτες

συνθήκες.

Ιδιαίτερεςπροφυλάξειςκατά τη φύλαξητουπροϊόντος

Δεναπαιτούνταιιδιαίτερεςπροφυλάξειςγιατηφύλαξητουπροϊόντος.

Φύσηκαισυστατικάτουπεριέκτη

ΟισάκοιπουείναιγνωστοίωςViafloαποτελούνταιαπόσυνεξελκούμενοπλαστικόαπό

πολυολεφίνη/πολυαμίδη(PL-2442).Οισάκοιπεριτυλίγονταιμεμίαπροστατευτικήπλαστική

επικάλυψηαπό πολυαμίδιο/πολυπροπυλένιο.

Μεγέθησάκου:100,250,500ή1000ml(Μπορείναμηνείναιδιαθέσιμαόλαταμεγέθη

συσκευασίας).

Περιεχόμεναεξωτερικούκιβωτίου: 50 σάκοιτων100ml

ή30 σάκοιτων250ml

ή20 σάκοιτων500ml

ή10 σάκοιτων1000ml

Οδηγίεςχρήσης/χειρισμού

Toδιάλυμαγιαενδοφλέβιαέγχυσηθαπρέπειναελέγχεταιοπτικάπριναπό τηχρήση.

Χρησιμοποιήστεμόνοεάντοδιάλυμαείναιδιαυγέςχωρίςορατάσωματίδιακαιεάνο

περιέκτηςδενέχειυποστείβλάβη.Χορηγήστεαμέσως,μετάτηνεισαγωγήτηςσυσκευής

έγχυσης.

Μηναφαιρείτετοσάκοαπότηνεπικάλυψη,μέχριναείστεέτοιμοιγιατηχρήση.Ο

εσωτερικόςσάκοςδιατηρείτηστειρότητατουπροϊόντος.

Μηχρησιμοποιείτεπλαστικούςπεριέκτεςσεενσυνεχείασυνδέσεις.Τέτοιαχρήσημπορείνα

έχειωςαποτέλεσμαεμβολισμόαπόαέρα,λόγωτουυπολειπόμενουαέραπουεξάγεταιαπό

τονπρώτοπεριέκτη,πρινολοκληρωθείηχορήγησητουυγρούαπό το δεύτεροπεριέκτη.

Τοδιάλυμαθαπρέπειναχορηγείταιμεαποστειρωμένεςσυσκευέςχρησιμοποιώνταςάσηπτη

τεχνική.Οισυσκευέςθαπρέπειναπληρωθούνμετοδιάλυμαπροκειμένουνααποφευχθείη

εισαγωγήαέραστο σύστημα.

Πρόσθεταμπορούνναεισαχθούνπριντηνέγχυσηήκατάτηδιάρκειατηςέγχυσης,μέσωτης

επανασφραγιζόμενηςθυρίδαςπροσθήκηςφαρμάκου.

Ότανχρησιμοποιείταιπρόσθετοφάρμακο,επιβεβαιώστετηνισοτονικότητα,πριντην

παρεντερικήχορήγηση.Επιβάλλεταιηπλήρηςκαιπροσεκτικήανάμειξηοποιουδήποτε

πρόσθετουυπόάσηπτεςσυνθήκες.Διαλύματαπουπεριέχουνπρόσθεταφάρμακαπρέπεινα

χρησιμοποιούνταιάμεσαμετάτηνπαρασκευή,εκτόςεάνηπαρασκευήέγινεσεελεγχόμενες

καιτεκμηριωμέναάσηπτεςσυνθήκες.

Απορρίψτεμετάτηνπρώτηχρήση.

Απορρίψτεοποιαδήποτεαχρησιμοποίητηποσότητα.

Μηνεπανασυνδέετεμερικώςχρησιμοποιημένουςσάκους.

Άνοιγμα

ΑφαιρέστετονπεριέκτηViafloαπό την επικάλυψηακριβώςπριντηχρήση.

β.Ελέγξτεγιαμικροδιαρροέςπιέζονταςσταθεράτονεσωτερικόσάκο.Εάνδιαπιστωθεί

διαρροή, απορρίψτετο διάλυμα, καθώςηστειρότηταμπορείναέχειαπωλεσθεί.

γ.Ελέγξτετοδιάλυμαωςπροςτηδιαύγειακαιτηναπουσίαξένωνσωματιδίων.Εάντο

διάλυμαδενείναιδιαυγέςήπεριέχειξένασωματίδια, απορρίψτετοδιάλυμα.

Προετοιμασίαγιατηχορήγηση

Χρησιμοποιήστεαποστειρωμέναυλικάγιατηνπροετοιμασίακαιτηχορήγηση.

α.Αναρτήστετονπεριέκτηαπό τοειδικόστήριγμα.

β.Απομακρύνετετηνπλαστικήασφάλειααπό τηθυρίδαεξόδουστηβάσητουπεριέκτη:

κρατήστετο μικρόπτερύγιοστο λαιμό τηςθυρίδαςμετο έναχέρι,

κρατήστετο μεγάλοπτερύγιοστο πώμαμετο άλλοχέρικαιπεριστρέψτε,

τοπώμαθατιναχθεί.

γ.Εφαρμόστεάσηπτητεχνικήγιατηρύθμισητηςέγχυσης.

δ.Συνδέστετησυσκευήχορήγησης.Συμβουλευθείτετιςπλήρειςοδηγίεςτηςσυσκευής

γιατησύνδεση, τηνπροετοιμασίατηςσυσκευήςκαιτηχορήγησητουδιαλύματος.

Τεχνικέςγιατηνπροσθήκηπρόσθετωνφαρμάκων

Προειδοποίηση:Ταπρόσθεταμπορείναμηνείναισυμβατά.

Γιατηνπροσθήκηφαρμακευτικού σκευάσματοςπριντηχορήγηση

α.Απολυμάνετετηθέσηπροσθήκηςτουφαρμάκου.

β.Χρησιμοποιώνταςσύριγγαμεβελόνα19-22gauge,διατρήσατετην

επανασφραγιζόμενηθυρίδαπροσθήκηςφαρμάκουκαιεμπλουτίστε.

γ.Αναμείξτετοδιάλυμακαιτοφάρμακοπολύκαλά.Γιαυψηλήςπυκνότηταςφάρμακα

όπωςτο χλωριούχοκάλιο,χτυπήστεελαφράτιςθυρίδεςχορήγησηςενώείναι

γυρισμένεςπροςταπάνω καιαναμείξτε.

Προσοχή:Μηναποθηκεύετεσάκουςπουπεριέχουνπρόσθεταφάρμακα.

Γιατηνπροσθήκηφαρμακευτικού σκευάσματοςκατάτηδιάρκειατηςχορήγησης

α.Κλείστετηνστρόφιγγατηςσυσκευήςχορήγησης.

β.Απολυμάνετετηθέσηπροσθήκηςφαρμάκου.

γ.Χρησιμοποιώνταςσύριγγαμεβελόνα19-22gauge,διατρήσατετην

επανασφραγιζόμενηθυρίδαπροσθήκηςφαρμάκουκαιεμπλουτίστε.

δ.Απομακρύνετετονπεριέκτηαπότονπόλοανάρτησηςενδοφλέβιωνκαι/ήγυρίστετον

σεανάποδηθέση.

ε.Εκκενώστεκαιτιςδύοθυρίδεςχτυπώνταςελαφρά,ενώοσάκοςείναιστηνανάποδη

θέση.

στ.Αναμείξτετο διάλυμακαιτοφάρμακο πάραπολύκαλά.

ζ.Επαναφέρατετονπεριέκτηστηθέσηχρήσης,ξανανοίξατετηνστρόφιγγακαι

συνεχίστετηχορήγηση.

ΚΑΤΟΧΟΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

BaxterHellasΕΠΕ

ΕθνάρχουΜακαρίου34 &Αθηνοδώρου

ΤΚ163 41 Ηλιούπολη– Αττική

ΤΗΛ.:210 99 87 000

ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ)ΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΗΣΠΡΩΤΗΣΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΗΣ(ΜΕΡΙΚΗΣ)ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες