SEPTRIN (400+80)MG/5ML ORAL.SUSP

Χώρα: Ελλάδα

Γλώσσα: Ελληνικά

Πηγή: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
24-05-2024

Δραστική ουσία:

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM

Διαθέσιμο από:

LABORATOIRES GENOPHARM, SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES, FRANCE

Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):

J01EE01

Δοσολογία:

(400+80)MG/5ML

Φαρμακοτεχνική μορφή:

ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ

Θεραπευτική περιοχή:

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Αρχείο Π.Χ.Π.

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
        ΑΘΉΝΑ, 3-1-2000
Δ/νση : Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων 
   ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΡΩΤ.: 30
Πληροφορίες: Π. ΒΛΑΧΟΣ
Τηλέφωνο: 65 07 298
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Καθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος φαρμακευτικών 
ιδιοσκευασμάτων   που   περιέχουν   δραστικό   συστατικό   τον   συνδυασμό
SULFAMETHOXAZOLE + TRIMETHOPRIM
Έχοντας υπόψη:
α.
Τις διατάξεις του αρθ. 8 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Α6α/9392/91/92 “Περί εναρμόνισης  της 
Ελληνικής Νομοθεσίας με την αντίστοιχη Κοινοτική στον τομέα της κυκλοφορίας των φαρμακευτικών 
ιδιοσκευασμάτων”,
β.
Την παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 1316/83 σε συνδυασμό με την παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 1397/83,
ã.
Ôçí áðüöáóç ÐñïÝäñïõ ôïõ ÄÓ/ÅÏÖ ìå áñéèì. 40187/26-11-1999 ìå ôçí ïðïßá ìåôáâéâÜóôçêå óôïõò 
ÐñïúóôáìÝíïõò ôùí Äéåõèýíóåùí ç áñìïäéüôçôá ôïõ ðñïÝäñïõ ðïõ áöïñÜ óôçí õðïãñáöÞ ôùí åããñÜöùí 
åõèýíçò ôùí Äéåõèýíóåþí ôïõò,
δ.
Τη Γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων αρ. Φ 354/20-9-1999
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1)
Η   Περίληψη   Χαρακτηριστικών   του   Προϊόντος   φαρμακευτικών
 
ιδιοσκευα
                
                Διαβάστε το πλήρες έγγραφο
                
              

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων