Votivo Flydende bejdse

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: SEGES Landbrug & Fødevarer

Køb det nu

Hent Indlægsseddel (PIL)
01-07-2020

Aktiv bestanddel:

Bacillus

Tilgængelig fra:

BASF A/S

INN (International Name):

Bacillus

Lægemiddelform:

Flydende bejdse

Sammensætning:

17000000000 CFU/l Bacillus firmus I-1582

Produkt oversigt:

Miljøstyrelsens godkendelse: Må kun anvendes til bejdsning af sukkerroefrø og foderroefrø i lukkede industrielle anlæg.; Behandlingsfrist: Ingen (industriel anvendelse); Forbehold: Må kun anvendes til bejdsning af sukkerroefrø og foderroefrø i lukkede industrielle anlæg. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i en beholder/emballage og plomberes. De bejdsede frø er bejdset med Votivo som indeholder Bacillus firmus I-1582. De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Ved håndtering af de bejdsede frø bær beskyttelseshandsker. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt. Opbevares utilgængeligt for børn (P102) Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.; Afstand til vandløb: Ingen (industriel anvendelse); Afstand til §3-områder: Ingen (industriel anvendelse); Afstand til veje, beboelse mv.: Ingen (industriel anvendelse)

Autorisation status:

Markedsført

Indlægsseddel

                VOTIVO
1000
L
ÒÏ!$$2u.%1ËÓ
(01)04041885140517
FORSGITIG
BRUGSANVISNINGEN SKAL FØLGES FOR IKKE AT BRINGE MENNESKERS SUNDHED OG
MILJØET I FARE
(EUH401).
Indeholder _Bacillus firmus_ I-1582. Kan udløse en allergisk
reaktion.
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj (P280).
Vær
opmærksom
på,
at
Arbejdstilsynet
har
regler
for
arbejde
med
og
udsættelse
for
plantebeskyttelsesmidler.
Læs
nærmere
i
det
eventuelt
lovpligtige
sikkerhedsdatablad.
_Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan
medføre straf:_
MÅ KUN ANVENDES TIL BEJDSNING AF SUKKERROEFRØ OG FODERROEFRØ I
LUKKEDE INDUSTRIELLE ANLÆG.
MÅ
IKKE
ANVENDES
MOD
ANDRE
SKADEVOLDERE
OG
IKKE
I
HØJERE
DOSERINGER
END
DE
I
BRUGSANVISNINGEN
NÆVNTE.
UNDGÅ FORURENING AF VANDMILJØET MED PRODUKTET ELLER MED BEHOLDERE,
DER HAR INDEHOLDT
PRODUKTET.
(SP1).
MÅ IKKE TØMMES I KLOAKAFLØB.
DE BEJDSEDE FRØ SKAL UMIDDELBART EFTER BEJDSNINGEN EMBALLERES I EN
BEHOLDER/EMBALLAGE
OG PLOMBERES.
DE BEJDSEDE FRØ ER BEJDSET MED VOTIVO SOM INDEHOLDER _BACILLUS
FIRMUS_ I-1582.
DE BEJDSEDE FRØ ER FARLIGE OG MÅ IKKE ANVENDES TIL MENNESKEFØDE
ELLER FODER.
VED HÅNDTERING AF DE BEJDSEDE FRØ BÆR BESKYTTELSESHANDSKER.
BEHOLDEREN/EMBALLAGEN
MÅ
IKKE
ANVENDES
TIL
BRØDKORN,
ANDRE
LEVNEDSMIDLER
OG
FODERSTOFFER.
OVENSTÅENDE
INDRAMMEDE
ANGIVELSE
SKAL
VÆRE
TYDELIGT
ANFØRT
PÅ
EN
ETIKETTE
ELLER
BINDEMÆRKE, DER STRAKS SKAL FASTGØRES PÅ BEHOLDEREN/EMBALLAGEN PÅ
EN SÅDAN MÅDE, AT
ETIKETTEN ELLER BINDEMÆRKET NORMALT VIL BLIVE SIDDENDE INDTIL
INDHOLDET ER BRUGT.
OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN (P102)
MÅ IKKE OPBEVARES SAMMEN MED FØDEVARER, DRIKKEVARER OG FODERSTOFFER.
NEMATICID NR. 19-239
Omfattet
af
Miljøministeriets
bekendtgørelse
om
bekæmpelsesmidler
og
plantebeskyttelsesmiddelfordningen 1107/2009.
ANALYSE:
Midlet er et suspensionspræparat til bejdsning
_Bacillus firmus_ I-1582
……………………………….........… 1.7 10
10
CFU/L; (240 g/L / 19,35 % W/W)
Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (CAS No. 2634-33-5) og
blanding af
                
                Læs hele dokumentet