Turex WG Vanddispergerbart granulat

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: SEGES Landbrug & Fødevarer

Køb det nu

Hent Indlægsseddel (PIL)
29-04-2021

Aktiv bestanddel:

Bacillus

Tilgængelig fra:

Mitsui AgriScience International S.A./B.V.

INN (International Name):

Bacillus

Lægemiddelform:

Vanddispergerbart granulat

Sammensætning:

500 g/kg Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, strain GC-91

Produkt oversigt:

Miljøstyrelsens godkendelse: Må kun anvendes til bekæmpelse af larver af sommerfugle i kål på friland, på tomater, agurker og peberfrugt i åbne og lukkede væksthuse, på prydplanter og planteskolekulturer i åbne og lukkede væksthuse og på friland samt i æbler,pærer, kirsebær og blommer.; Behandlingsfrist: Ingen.; Forbehold: Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer,drikkevarer og foderstoffer.; Afstand til vandløb: Ingen afstandskrav.; Afstand til §3-områder: Ingen oplysninger; Afstand til veje, beboelse mv.: Ingen oplysninger

Autorisation status:

Markedsført

Indlægsseddel

                INSEKTMIDDEL;
MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF LARVER AF SOMMERFUGLE
I KÅL PÅ FRILAND, PÅ TOMATER, AGURKER OG PEBERFRUGT I ÅBNE OG
LUKKEDE VÆKSTHUSE,
PÅ PRYDPLANTER OG PLANTESKOLEKULTURER I ÅBNE OG LUKKEDE VÆKSTHUSE
OG PÅ FRILAND SAMT I ÆBLER, PÆRER, KIRSEBÆR OG BLOMMER.
DETTE PLANTEBESKYTTELSESMIDDEL MÅ KUN KØBES AF PROFESSIONELLE
OG ANVENDES ERHVERVSMÆSSIGT OG KRÆVER GYLDIG AUTORISATION.
FORSIGTIG
BRUGSANVISNINGEN SKAL FØLGES FOR IKKE AT BRINGE MENNESKERS SUNDHED OG
MILJØET I FARE (EUH401).
Indeholder_ Bacillus thuringiensis_ subsp._ aizawai,_ strain GC-91;
kan udløse en allergisk reaktion.
Undgå indånding af spray (P261).
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og
udsættelse for plantebeskyt-
telsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige
sikkerhedsdatablad.
_Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan
medføre straf:_
MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF LARVER AF SOMMERFUGLE I KÅL PÅ
FRILAND, PÅ TOMATER, AGURKER
OG PEBERFRUGT I ÅBNE OG LUKKEDE VÆKSTHUSE, PÅ PRYDPLANTER OG
PLANTESKOLEKULTURER I ÅBNE OG
LUKKEDE VÆKSTHUSE OG PÅ FRILAND SAMT I ÆBLER, PÆRER, KIRSEBÆR OG
BLOMMER.
MÅ IKKE ANVENDES MOD ANDRE SKADEVOLDERE OG IKKE I HØJERE DOSERINGER
END DE I BRUGSANVIS-
NINGEN NÆVNTE.
UNDGÅ FORURENING AF VANDMILJØET MED PRODUKTET ELLER MED BEHOLDERE,
DER HAR INDEHOLDT
PRODUKTET. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN (P102).
MÅ IKKE OPBEVARES SAMMEN MED FØDEVARER, DRIKKEVARER OG FODERSTOFFER.
FØRSTEHJÆLP:
INDÅNDING: Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302 + P352).
ØJNENE: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i flere minutter.
Kontakt eventuelt læge.
INDTAGELSE: Skyl munden. Kontakt læge ved ubehag.
_MEDBRING BRUGSANVISNINGEN VED LÆGEKONTAKT._
Insektmiddel nr. 738 -1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
og plantebesky
                
                Læs hele dokumentet