TAXAT COLOR (906027)

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Ecolab

Køb det nu

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad (SDS)
17-09-2021

Tilgængelig fra:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Sikkerhedsdatablad

                SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr.
1907/2006
TAXAT COLOR
113419E
1 / 16
PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/
VIRKSOMHEDEN
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
Produktnavn
:
Taxat color
Produktkode
:
113419E
Anvendelse af stoffet/det
kemiske produkt
:
Tøjvaskemiddel
Stoftype
:
Blanding
KUN TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG.
Information om fortyndning
:
Ingen information om fortyndning angivet.
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER
FRARÅDES
Identificerede anvendelser
:
Vaskemiddel. Semi-automatisk proces
Anbefalede begrænsninger i
brugen
:
Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
Firma
:
Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85
dk-customerservice@ecolab.com
1.4 NØDTELEFON
Nødtelefon
:
+4578746855
+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk
Giftinformationen tlf. nr.
:
82 12 12 12
Udstedelse-/revisionsdato
:
12.08.2019
Udgave
:
2.0
PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
KLASSIFICERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
Alvorlig øjenskade, Kategori 1
H318
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
ETIKETTERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
TAXAT COLOR
113419E
2 / 16
Farepiktogrammer
:
Signalord
:
Fare
Faresætninger
:
H318
Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætninger
:
FOREBYGGELSE:
P280
Bær øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
REAKTION:
P305 + P351 + P338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl
forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres
let. Fortsæt skylning.
P310
Ring omgående til en
GIFTINFORMATION/læge.
Farebestemmende komponent(er) for etikettering:
Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivat, natriumsalte
Natriumsilikat
Alkoholer, C13-15, forgrenede og lineære, ethoxylerede
2.3 ANDRE FARER
Ingen kendte.
PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
3.2 BLANDINGER
FARLIGE KOMPONENTER
Kemisk betegnelse
CAS-N
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad bulgarsk 27-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad spansk 20-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad tysk 16-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad engelsk 18-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad fransk 17-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad italiensk 18-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad lettisk 19-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad hollandsk 16-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad polsk 19-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad portugisisk 29-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad rumænsk 19-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad finsk 18-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad svensk 27-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad russisk 29-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad norsk 19-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad kroatisk 25-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad serbisk 20-09-2021

Søg underretninger relateret til dette produkt