StainBlaster Multi Purpose

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Ecolab

Køb det nu

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad (SDS)
25-01-2022

Tilgængelig fra:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Sikkerhedsdatablad

                SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr.
1907/2006
STAINBLASTER MULTI PURPOSE
116332E
1 / 18
PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/
VIRKSOMHEDEN
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
Produktnavn
:
StainBlaster Multi Purpose
UFI
:
RQV0-D9YD-RA09-RCP1
Produktkode
:
116332E
Anvendelse af stoffet/det
kemiske produkt
:
Produkt til tøjvask
Stoftype
:
Blanding
KUN TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG.
Information om fortyndning
:
Ingen information om fortyndning angivet.
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER
FRARÅDES
Identificerede anvendelser
:
Pletfjerner. Manuel proces
Anbefalede begrænsninger i
brugen
:
Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
Firma
:
Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85
dk-customerservice@ecolab.com
1.4 NØDTELEFON
Nødtelefon
:
+4578746855
+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk
Giftinformationen tlf. nr.
:
82 12 12 12
Udstedelse-/revisionsdato
:
30.11.2021
Udgave
:
2.1
PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
KLASSIFICERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
Hudirritation, Kategori 2
H315
Øjenirritation, Kategori 2
H319
Hudsensibilisering, Kategori 1
H317
Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 3
H412
Klassificeringen af dette produkt er baseret på en toksikologisk
vurdering.
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
STAINBLASTER MULTI PURPOSE
116332E
2 / 18
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
ETIKETTERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
Farepiktogrammer
:
Signalord
:
Advarsel
Faresætninger
:
H315
Forårsager hudirritation.
H317
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319
Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412
Skadelig for vandlevende organismer, med
langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger
:
FOREBYGGELSE:
P273
Undgå udledning til miljøet.
P280
Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/
ansigtsbeskyttelse.
Farebestemmende komponent(er) for etikettering:
d-Limonen
2.3
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad bulgarsk 25-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad spansk 24-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad tjekkisk 25-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad tysk 24-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad estisk 25-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad græsk 18-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad engelsk 26-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad fransk 24-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad italiensk 26-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad lettisk 26-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad litauisk 26-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad ungarsk 26-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad hollandsk 24-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad polsk 27-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad portugisisk 27-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad rumænsk 27-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad slovakisk 27-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad slovensk 27-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad finsk 25-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad svensk 25-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad russisk 27-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad norsk 26-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad ukrainsk 28-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad kroatisk 25-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad serbisk 27-01-2022

Søg underretninger relateret til dette produkt