SAC RDS ALKALINE

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Ecolab

Køb det nu

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad (SDS)
24-11-2017

Tilgængelig fra:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Sikkerhedsdatablad

                SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr.
1907/2006
SAC RDS ALKALINE
116607E
1 / 13
PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/
VIRKSOMHEDEN
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
Produktnavn
:
SAC RDS ALKALINE
Produkt kode
:
116607E
Anvendelse af stoffet/det
kemiske produkt
:
Rengøringsmiddel
Stoftype
:
Blanding
KUN TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG.
Information om fortyndning
:
Ingen information om fortyndning angivet.
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER
FRARÅDES
Identificerede anvendelser
:
Procesrengøringsmiddel; "Cleaning In Place" (CIP) proces
Anbefalede begrænsninger i
brugen
:
Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
Firma
:
Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85
dk-customerservice@ecolab.com
1.4 NØDTELEFON
Nødtelefon
:
36 15 85 85 (hverdage 8.00 - 16.00)
Giftinformationen tlf. nr.
:
82 12 12 12
Udstedelse-/revisionsdato
:
29.02.2016
Udgave
:
1.0
PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
KLASSIFICERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
Hudætsning, Kategori 1A
H314
Alvorlig øjenskade, Kategori 1
H318
KLASSIFICERING (67/548/EØF, 1999/45/EF)
C; ÆTSENDE
R35
Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.
For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt,
se punkt 16.
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
SAC RDS ALKALINE
116607E
2 / 13
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
ETIKETTERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
Farepiktogrammer
:
Signalord
:
Fare
Faresætninger
:
H314
Forårsager svære forbrændinger af huden og
øjenskader.
Sikkerhedssætninger
:
FOREBYGGELSE:
P280
Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/
ansigtsbeskyttelse.
REAKTION:
P303 + P361 + P353
VED KONTAKT MED HUDEN (eller
håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af.
Skyl/brus huden med vand.
P305 + P351 + P338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl
forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
ev
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad spansk 20-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad tysk 24-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad engelsk 20-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad fransk 23-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad hollandsk 23-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad svensk 20-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad norsk 26-11-2017

Søg underretninger relateret til dette produkt