PREMIER-WFI KLERCIDE 7030 STERILE PHARMA ETHANOL

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Ecolab

Køb det nu

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad (SDS)
24-11-2017

Tilgængelig fra:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Sikkerhedsdatablad

                PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE PHARMA ETHANOL
SIKKERHEDSDATABLAD
PRODUKTNAVN
PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE
PHARMA ETHANOL
ER I OVERENSSTEMMELSE MED FORORDNING (EF) NR. 1907/2006 (REACH), BILAG
II (453/2010) -
EUROPA
:
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES
IDENTIFICEREDE ANVENDELSER
PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF
SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
PRODUKTKODE
:
ANVENDELSE DER FRARÅDES
1.4 NØDTELEFON
NATIONALE RÅDGIVENDE ORGAN/GIFTINFORMATION
Overfladedesinfektionsmiddel. Manuel proces
Overfladedesinfektionsmiddel. Spray og aftør, manuel proces
Ingen kendte.
Ecolab ApS
Carl Jacobsens Vej 29
2500 Valby
DANMARK
Tel +45 36 15 85 85
Fax +45 36 15 85 48
dk@ecolab.com
:
PRODUCENT/ DISTRIBUTØR/
IMPORTØR
:
TELEFONNUMMER
82121212
111832E
ANVENDELSESOMRÅDE
:
Overfladedesinfektion
PRODUKTET ER KUN TIL PROFESSIONELT BRUG
PRODUCENT/ DISTRIBUTØR/ IMPORTØR
:
TELEFONNUMMER
36 15 85 85
VERSION:
: 1
KLASSIFICERING
F; R11
:
FYSISKE/KEMISKE FARER
:
Meget brandfarlig.
I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om
helbredspåvirkninger og symptomer.
PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
PRODUKTDEFINITION
:
Blanding
Se den komplette tekst med R-sætninger eller faresætninger nævnt
ovenfor i afsnit 16.
KLASSIFICERING IFØLGE DIREKTIV 1999/45/EC [DPD]
Produktet er klassificeret som farligt i henhold til Direktivet
1999/45/EF og det's senere tilpasninger.
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
FARESYMBOL ELLER SYMBOLER
R11- Meget brandfarlig.
RISIKOSÆTNINGER
:
:
Meget brandfarlig
FAREBETEGNELSE
:
UDGIVELSESDATO/REVISIONSDATO
:
_1/11_
20 september 2011
_PREMIER-WFI KLERCIDE 70/30 STERILE PHARMA ETHANOL_
PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION
:
ANDRE FARER, SOM IKKE
INDEBÆRER KLASSIFICERING
SIKKERHEDSSÆTNINGER
S2- Opbevares utilgængeligt for børn.
S16- Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
:
2.3 ANDRE FARER
Ikke relevant.
Der
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad tysk 23-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad engelsk 25-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad fransk 23-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad italiensk 25-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad ungarsk 25-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad hollandsk 23-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad polsk 26-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad finsk 24-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad svensk 24-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad norsk 26-11-2017

Søg underretninger relateret til dette produkt