PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE D

Danmark - dansk - Ecolab

Køb det nu

Produktets egenskaber SPC
Tilgængelig fra:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Autorisationsnummer:
111035E

Dokumenter

Produktresumé Produktresumé - engelsk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål

Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

SIKKERHEDSDATABLAD

PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE D

Er i overensstemelse med EU forordning (EF) nr. 1907/2006 med

senere ændringer

1.

Identifikation af stof eller kemisk produkt

PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE D

Produktnavn

:

Identifikation af selskab/virksomhed

:

Overfladedesinfektion

Produktet er kun til professionelt brug

Anvendelsesområde

Dato for revision : 28 juli 2010

Version: : 1

111035E

Kode :

Producent/

Distributør/

Importør

:

Ecolab ApS

Carl Jacobsens Vej 29-37

2500 Valby

Danmark

Tel +45 36 15 85 85

Fax +45 36 15 85 49

dk@ecolab.com

Nødtelefon: 36 15 85 85

Giftlinien

:

82121212

Fareidentifikation

2.

Klassificering

Ikke klassificeret.

:

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og det's senere tilpasninger.

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

3.

Stof/præparat

Præparat

:

Der er ingen indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte

koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige og som derfor behøver

nævnes i denne sektion.

Skyl munden med vand. Flyt den person, der er blevet udsat for stoffet, ud i

frisk luft. Forsøg ikke at fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver

anbefaler det. Sørg for lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hudkontakt

Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg

lejlighedsvis løftes. Søg lægebehandling, hvis der opstår irritation.

Overskyl forurenet hud med rigelige mængder vand. Forurenet tøj og sko

tages af.

4.

Førstehjælpsforanstaltninger

Flyt den person, der er blevet udsat for stoffet, ud i frisk luft. Sørg for

lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Indtagelse

Indånding

Øjenkontakt

:

:

:

:

Førstehjælpsforanstaltninger

Særlige behandlinger

Ikke tilgængelig

:

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

Udgivelsesdato

:

28 juli 2010

Side: 1/4

PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE D

Brandbekæmpelse

5.

Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet,

lufttilført åndedrætsapparatur (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal

anvendes i positiv tryktilstand.

Særlige personlige

værnemidler, som skal bæres

af brandmandskabet

Brug vandspray (tåge), skum, pulver eller CO

i tilfælde af brand.

Slukningsmiddel - Velegnet

:

:

Slukningsmiddel - Ikke

velegnet

Ingen kendte.

:

Miljømæssige forholdsregler

Personlige forholdsregler

6.

Forholdsregler over for udslip ved uheld

:

Bemærk: Se sektion 8 vedrørende personlige værnemidler og sektion 13 vedrørende bortskaffelse af

affald.

:

Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør

ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Undgå indånding af

dampe eller spraytåger. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord,

vandveje, afløb og kloakker.

Lille udslip

:

Fortynd med vand og tør op hvis vandopløseligt, eller absorber med et

inaktivt tørt materiale og placer i en egnet beholder til affaldsbortskaffelse.

Stort udslip

:

Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Spild

begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks.

sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i

overensstemmelse med gældende regler (se punkt 13).

Håndtering

Håndtering og opbevaring

Opbevaring

7.

Må ikke indtages. Undgå kontakt med øjne, hud og beklædning. Vask altid

hænderne grundigt med sæbe og vand efter håndtering.

Emballagematerialer

Brug original beholder.

Opbevares i henhold til lokale regler. Opbevares i original emballage,

beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra

uforenelige materialer (se sektion 10) samt føde- og drikkevarer. Hold

beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges.

:

:

:

Anbefalet

Ikke tilgængelig

Dansk brandklasse

:

Ikke tilgængelig

:

Særlig anvendelse

Opbevares ved følgende temperaturer: 0 og 25°C

Grænseværdier for

eksponering

8.

Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Beskyttelse af hænder

(EN 374)

Eksponeringskontrol

Åndedrætsværn er ikke påkrævet, når produktet bruges under normale og

tilsigtede betingelser.

Ingen særlige anbefalinger.

Ingen særlige anbefalinger.

Beskyttelse af øjne

(EN 166)

Beskyttelse af

åndedrætsorganer

(EN 143, 14387)

:

:

:

Ikke tilgængelig

:

Beskyttelse af hud

(EN 14605)

Ingen særlige anbefalinger.

:

Udgivelsesdato

:

28 juli 2010

Side: 2/4

PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE D

Fysisk-kemiske egenskaber

Fysisk tilstandsform

Væske.

Svag lugt.

Lugt

Gullig.

Farve

9.

:

:

Generel information

Udseende

Ikke tilgængelig

Smeltepunkt

Kogepunkt

Damptryk

Relativ massefylde

damp densitet

Opløselighed

Ikke tilgængelig

0.995 til 1.02 g/cm

(20 °C)

Ikke tilgængelig

Ikke relevant.

Letopløseligt i koldt vand.

pH

Fordampningshastighed

(butylacetat = 1)

Ikke relevant.

Flammepunkt

> 100°C

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Brandbarhed (fast, luftart)

Ikke relevant.

10 til 11 (100%)

Viskositet

Ikke tilgængelig

Oktanol/vand

fordelingskoefficient

Eksplosions begrænsninger

Eksplosionsegenskaber

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ikke tilgængelig

Oxiderende egenskaber

:

Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø

:

Ikke relevant.

Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet

10.

:

Må ikke blandes med andre produkter.

Stabilt under normale betingelser.

Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

11.

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Carcinogenicitet

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Mutagenicitet

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Reproduktionstoksicitet

:

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

Indånding

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

:

Indtagelse

Hudkontakt

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

:

Øjenkontakt

Miljøoplysninger

12.

Den økologiske bedømmelse af produktet er baseret på data fra råstofferne og/eller tilsvarende stoffer.

Summen af de organiske komponenter i produktet opnåede i test for let nedbrydelighed værdier på > 60%

BOD/COD, hhv. CO2-udvikling eller > 70% DOC-reduktion. Dette svarer til grænseværdierne for 'let

nedbrydelig/readily degradable' (f.eks. iht.OECD-metode 301).

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt iht. Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering og

mærkning.

Økotoksicitet

Persistens og nedbrydelighed

Udgivelsesdato

:

28 juli 2010

Side: 3/4

PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE D

Bortskaffelse

13.

200115*

Europæisk affaldskatalog

:

Affald skal bortskaffes i henhold til gældende regler. Opbrug produktet så

vidt muligt ifølge instruktion

Metoder for bortskaffelse

:

ADR/RID Klasse

14.

Internationale transportregler

IMDG Klasse

Transportoplysninger

Oplysninger om

regulering

UN nummer

Officiel godsbetegnelse

Klasse

Emballagegruppe

Etiket

Ikke

reguleret.

regulated.

Vær opmærsom på særlige forpakningsregler lufttransport.

Oplysninger om regulering

15.

EU regler

Nationale regler

Dette produkt er ikke klassificeret i henhold til EU lovgivning.

Risikosætninger

:

Andre oplysninger

16.

Ikke relevant.

:

Den fulde ordlyd af R-

sætninger omtalt under punkt 2

og 3 - Danmark

28 juli 2010

Historik

Udskriftsdato

Dato for revision

Version:

Udarbejdet af

28 juli 2010

Version:

Bemærkning til

læseren

1

1

:

:

:

:

Ecolab Regulatory Department Europe

Side: 4/4

”Ovennævnte oplysninger er efter vor bedste overbevisning korrekte i relation til den receptur, der har

været anvendt ved produkternes fremstilling i det pågældende land.

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information