P3-STABILON PLUS

Primær information

 • Handelsnavn:
 • P3-STABILON PLUS
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • P3-STABILON PLUS
  Rumænien
 • Sprog:
 • rumænsk

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 104792E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul

UE nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

1 / 17

SECŢIUNEA 1: Identificarea substan

ei/amestecului

i a societă

ii/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea produsului

P3-stabilon PLUS

Codul produsului

104792E

Utilizarea

substanţei/amestecului

Aditiv

Tipul substanţei

Amestec

Numai pentru utilizare profesională.

Informa

ii privind diluarea

produsului.

Nu sunt furnizate informa

ii despre dilu

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizări identificate

Detergent pentru zone procesare; Proces de curăţare semi-închis

Restricţii recomandate în

timpul utilizării

Rezervat utilizărilor industriale şi profesionale.

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Societatea

Ecolab SRL

Şoseaua Păcurari 138

Centrul de afaceri „IDEO”, etaj 2, 700545 România Iaşi

023 222 2210

iulian.andriuta@ecolab.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Număr de telefon care poate

fi apelat în caz de urgenţă

0232 222 210 (Program: Luni-Vineri, între orele: 9:00 - 17:00)

Numărul de telefon de la

Biroul pentru Regulamentul

sanitar internaţional şi

informare toxicologică

021 3183606 (Program: Luni-Vineri, între orele: 8:00 - 15:00)

Data redactării/revizuirii

14.01.2016

Versiune

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Corodarea pielii, Categoria 1A

H314

Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic, Categoria 3

H412

Clasificarea acestui produs este determinată numai de valoarea extremă a pH-ului acestuia

(conform legisla

iei europene în vigoare).

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

2 / 17

Clasificare (67/548/CEE, 1999/45/CE)

C; COROSIV

Clasificarea acestui produs este determinată numai de

valoarea extremă a pH-ului acestuia (conform legisla

europene în vigoare).

R52/53

Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16.

Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol

Cuvânt de semnalizare

(avertizare)

Pericol

Fraze descriptive pentru tipul

de pericol

H314

Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea

ochilor.

H412

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe

termen lung.

Fraze ce descriu prevederile

necesare atunci când se

foloseşte materialul

Prevenire:

P273

Evitaţi dispersarea în mediu.

P280

Purtaţi mănuşi de protecţie/ echipament de

protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a

feţei.

Răspuns:

P303 + P361 + P353

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau

părul): scoate

i imediat toată îmbrăcămintea

contaminată. Clăti

i pielea cu apă/face

i du

P305 + P351 + P338

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi

cu atenţie cu apă timp de mai multe minute.

Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi

dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă.

Continuaţi să clătiţi.

P310

Suna

i imediat la un CENTRU DE

INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:

Alkylamine ethoxylates

Alcohol ethoxylate

HEDP

Phosphoric acid

2.3 Alte pericole

Nu amesteca

i cu înălbitor sau cu alte produse cu clor - se produce clor gazos.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

3 / 17

SECŢIUNEA 3: Compozi

ie/informa

ii privind componen

ii

3.2 Amestecuri

Componente potenţial periculoase

Denumire chimică

Nr. CAS

Nr.CE

Nr. REACH

Clasificare

(67/548/CEE)

Clasificare

(REGULAMENTUL (CE) NR.

1272/2008)

Concentraţia: [%]

alcooli graşi etoxilaţi,

cu >5EO

146340-16-1

R38-R50

Iritarea pielii Categoria 2;

H315

Toxicitatea acută pentru

mediul acvatic Categoria 1;

H400

>= 10 - < 20

Alkylamine

ethoxylates

61791-14-8

500-152-2

Xn-Xi-N; R22-

R38-R41-

R51/53

Toxicitate acută Categoria 4;

H302

Iritarea pielii Categoria 2;

H315

Lezarea gravă a ochilor

Categoria 1; H318

Toxicitatea cronică pentru

mediul acvatic Categoria 2;

H411

>= 5 - < 10

Phosphoric acid

7664-38-2

231-633-2

01-2119485924-24

C; R34

Corodarea pielii Categoria 1B;

H314

Corosive pentru metale

Categoria 1; H290

>= 5 - < 10

Alcohol ethoxylate

68439-51-0

Xi; R41-R38

Iritarea pielii Categoria 2;

H315

Lezarea gravă a ochilor

Categoria 1; H318

>= 5 - < 10

gluconic acid, d-

526-95-4

208-401-4

01-2119454394-36

Xi; R36

Iritarea ochilor Categoria 2;

H319

>= 5 - < 10

2-phosphonobutane-

1,2,4-tricarboxylic

acid

37971-36-1

253-733-5

01-2119436643-39

Xi; R36

Corosive pentru metale

Categoria 1; H290

Iritarea ochilor Categoria 2;

H319

>= 3 - < 5

HEDP

2809-21-4

220-552-8

01-2119510391-53

Xi-Xn; R41-

Corosive pentru metale

Categoria 1; H290

Toxicitate acută Categoria 4;

H302

Lezarea gravă a ochilor

Categoria 1; H318

>= 1 - < 2.5

Alkylamine

61788-46-3

262-977-1

01-2119473798-17

Xn-C-N; R22-

R35-R41-R50

Toxicitate acută Categoria 4;

H302

Corodarea pielii Categoria 1A;

H314

Lezarea gravă a ochilor

Categoria 1; H318

Toxicitatea acută pentru

mediul acvatic Categoria 1;

H400

>= 0.25 - < 0.5

potassium iodide

7681-11-0

231-659-4

Xi-N; R36-R50

Iritarea ochilor Categoria 2;

H319

Toxicitatea acută pentru

mediul acvatic Categoria 1;

>= 0.1 - < 0.25

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

4 / 17

H400

Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16.

Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

În caz de contact cu ochii

Se va clăti imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, cel

puţin 15 minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi

dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Se va chema de urgenţă medicul.

În caz de contact cu pielea

Se va spăla imediat cu multă apă timp de cel puţin 15 minute. Se

va utiliza un săpun neutru dacă este disponibil. Se vor spăla

hainele contaminate înainte de refolosire. Se vor curăţa extrem de

bine ghetele înainte de folosire. Se va chema de urgenţă medicul.

Dacă este ingerat

Se va clăti gura cu apă. NU se va induce stare de vomă. Niciodată

nu se va încerca să se forţeze o persoană inconştientă să înghită.

Se va chema de urgenţă medicul.

Dacă se inhalează

Se va avea grije ca persoana să aibă aer proaspăt. Se va trata

simptomatologic. Se va da asistenţă medicală dacă apar

simptomele.

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Consultaţi Secţiunea 11 pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome

4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Tratament

Se va trata simptomatologic.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere

corespunzătoare

Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi

mediului înconjurător.

Mijloace de stingere

necorespunzătoare

Necunoscut.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Riscuri specifice în timpul

Nu este inflamabil sau combustibil.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

5 / 17

luptei împotriva incendiilor

Produşi de combustie

periculoşi

Produsele de descompunere pot conţine următoarele substanţe:

Oxizi de carbon

Oxizi de azot (NOx)

Oxizi de sulf

Oxizi ai fosforului

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipamente speciale de

protec

ie pentru pompieri

: Se va folosi echipament de protecţie individual.

Informaţii suplimentare

: Rezidurile de ardere şi apa folosită la stingere, care a fost

contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu reglementările

locale. În cazul unui incendiu şi/sau explozie nu se va inhala

fumul.

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Sfaturi pentru personalul care

nu este implicat în situaţii de

urgenţă

Se va asigura ventilaţie adecvată. Se vor ţine persoanele la

distanţă de locul de curgere/scurgere şi într-un loc protejat de

vânt. Se va evita inhalarea, ingerarea şi contactul cu pielea şi

ochii. Atunci când lucrătorii trebuie să facă faţă la concentraţii ce

depăşesc limita de expunere profesională, aceştia trebui să poarte

aparate respiratorii adecvate aprobate. Asiguraţi-vă că procesul

de curăţare este coordonat doar de personal instruit. A se vedea

măsurile de protecţie din capitolele 7 şi 8.

Sfaturi pentru personalul care

intervine în situaţii de urgenţă

Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii,

aveţi în vedere orice informaţie de la Secţiunea 8 privind

materialele adecvate şi inadecvate.

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător

Precauţii pentru mediul

înconjurător

Nu se va permite să intre în contact cu contact cu solul, apele de

suprafaţă sau freatice.

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Metodele de curăţare

Opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranţă. Se

va strânge şi se va colecta materialul împrăştiat cu ajutorul unui

material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pământ,

kieselgur, vermiculit) şi va fi depozitat într-un container pentru

eliminare conform cu reglementările locale-naţionale în vigoare (a

se vedea capitolul 13). Se vor înlătură urmele cu apă. Pentru

deversări mari, îndigui

i materialul scurs sau re

i materialul

astfel încât să vă asigura

i că scurgerea nu ajunge în cursuri de

apă.

6.4 Trimiteri către alte secţiuni

Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.

Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8.

Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind tratarea deşeurilor.

SECŢIUNEA 7: Manipularea

i depozitarea

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

6 / 17

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Sfaturi de manipulare în

condiţii de securitate

Nu se va ingera. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau

îmbrăcămintea. Nu inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ cea

a/ vaporii/

spray-ul. Se va folosi numai cu ventilaţie adecvată. Spălaţi-vă

mâinile bine după utilizare. Nu amesteca

i cu înălbitor sau cu alte

produse cu clor - se produce clor gazos.

Măsuri de igienă

Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a

normelor de securitate. Se va scoate şi se va spăla

îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălaţi-vă

faţa, mâinile şi orice altă parte de piele expusă bine după utilizare.

Asigura

i accesul la facilită

i corespunzătoare pentru clătirea

rapidă sau spălarea ochilor

i a corpului în caz de pericol de

contact sau de stropire.

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Cerinţe pentru spaţiile de

depozitare şi containere

Se va păstra departe de baze puternice. A nu se lăsa la îndemâna

copiilor. Păstraţi recipientul închis etanş. Produsul se va depozita

în recipiente etichetate corespunzător.

Temperatură de depozitare

0 °C la 40 °C

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare (utilizări) specifică

(specifice)

Detergent pentru zone procesare; Proces de curăţare semi-închis

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protec

ia personală

8.1 Parametri de control

Concentra

ie maximă de lucru

Componente

Nr. CAS

Tipul valorii (Formă

de expunere)

Parametri de control

Bază

Phosphoric acid

7664-38-2

1 mg/m3

RO OEL

STEL

2 mg/m3

RO OEL

DNEL

phosphoric acid

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte acute locale.

Valoare: 2 mg/m3

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte locale pe termen lung

Valoare: 1 mg/m3

Utilizare finale: Consumatori

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte locale pe termen lung

Valoare: 0.73 mg/m3

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

7 / 17

8.2 Controale ale expunerii

Măsurători tehnice corespunzătoare

Măsuri de ordin tehnic

Sistem de ventilaţie de evacuare eficient. Se vor menţine

concentraţiile în aer sub standardele (limitele) de expunere

profesională.

Măsuri de protecţie individuale

Măsuri de igienă

Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a

normelor de securitate. Se va scoate şi se va spăla

îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălaţi-vă

faţa, mâinile şi orice altă parte de piele expusă bine după utilizare.

Asigura

i accesul la facilită

i corespunzătoare pentru clătirea

rapidă sau spălarea ochilor

i a corpului în caz de pericol de

contact sau de stropire.

Protecţia ochilor / feţei (EN

166)

Ochelari de protecţie

Mască de protecţie a feţei

Protecţia mâinilor (EN 374)

Protecţie preventivă pentru piele, recomandată

Mănuşi

Cauciuc nitril

cauciuc butil

Timp de penetrare: 1-4 ore

Consulta

i producătorul echipamentului de protec

ie în privin

grosimii potrivite a mănu

ilor (în func

ie de tip

i utilizarea

preconizată).

Mănuşile trebuie să fie scoase şi înlocuite dacă există vreo

indicaţie de degradare sau pătrundere chimică.

Protecţia pielii şi a corpului

(EN 14605)

Echipament de protecţie personal conţinând: mănuşi de protrecţie

adecvate, ochelari de protecţie şi îmbrăcăminte de protecţie

Protecţia respiraţiei (EN 143,

14387)

Nu este necesar echipament de protecţie special.

Controlul expunerii mediului

Indicaţii generale

: Eventual aveţi în vedere împrejmuirea recipientelor de depozitare.

SECŢIUNEA 9: Proprietă

ile fizice

i chimice

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Aspect

: lichid

Culoare

: maro

Miros

: inodor

0.5 - 1.0, 100 %

Punctul de aprindere

Nu se aplică.

Pragul de acceptare a

mirosului

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Punctul de topire/punctul de

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

8 / 17

îngheţare

Punctul iniţial de fierbere şi

intervalul de fierbere

> 100 °C

Viteza de evaporare

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Inflamabilitatea (solid, gaz)

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Limită superioară de

explozie

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Limită inferioară de explozie

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Presiunea de vapori

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Densitatea de vapori relativă

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Densitatea relativă

1.08 - 1.12

Solubilitate în apă:

solubil

Solubilitate in alţi solvenţi

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Coeficientul de partiţie: n-

octanol/apă

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Temperatura de

autoaprindere

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Descompunere termică

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Vâscozitate cinematică

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Proprietăţi explozive

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Proprietăţi oxidante

Substanţa sau amestecul nu sunt clasificate drept oxidante.

9.2 Alte informaţii

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

SECŢIUNEA 10: Stabilitate

i reactivitate

10.1 Reactivitate

Nu se conoaşte nici o reacţie periculoasă în condiţii normale de folosire.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiţii normale.

10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase

Nu amesteca

i cu înălbitor sau cu alte produse cu clor - se produce clor gazos.

10.4 Condiţii de evitat

Necunoscut.

10.5 Materiale incompatibile

Baze

10.6 Produşi de descompunere periculoşi

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

9 / 17

Produsele de descompunere pot conţine următoarele substanţe:

Oxizi de carbon

Oxizi de azot (NOx)

Oxizi de sulf

Oxizi ai fosforului

SECŢIUNEA 11: Informa

ii toxicologice

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice

Informaţii privind căile

probabile de expunere

Inhalare, Contact cu ochii, Contact cu pielea

Toxicitate

Toxicitate acută orală

: Estimarea toxicităţii acute : > 2,000 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Toxicitate acută dermică

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Corodarea/iritarea pielii

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Lezarea gravă/iritarea ochilor

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Sensibilizarea căilor

respiratorii sau a pielii

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Cancerogenitatea

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Efecte referitoare la

reproducere

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Mutagenitatea celulelor

germinative

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Toxicitate teratogenă

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

STOT (toxicitate asupra

organelor ţintă specifice) –

expunere unică

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

STOT (toxicitate asupra

organelor ţintă specifice) –

expunere repetată

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Toxicitate referitoare la

aspiraţie

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Componente

Toxicitate acută orală

: alcooli graşi etoxilaţi, cu >5EO

LD50 Şobolan: > 2,000 mg/kg

Alkylamine ethoxylates

LD50 Şobolan: 500 mg/kg

Phosphoric acid

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

10 / 17

LD50 Şobolan: > 2,600 mg/kg

Alcohol ethoxylate

LD50 Şobolan: > 2,000 mg/kg

gluconic acid, d-

LD50 Şobolan: 6,060 mg/kg

2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid

LD50 Şobolan: > 6,500 mg/kg

HEDP

LD50 Şobolan: 1,659 mg/kg

Alkylamine

LD50 Şobolan: 1,300 mg/kg

potassium iodide

LD50 Şobolan: 4,340 mg/kg

Componente

Toxicitate acută prin inhalare

: Phosphoric acid

4 h LC50 Şobolan: 0.962 mg/l

Componente

Toxicitate acută dermică

: Alkylamine ethoxylates

LD50 Iepure: > 2,000 mg/kg

Phosphoric acid

LD50 Iepure: > 2,000 mg/kg

Alcohol ethoxylate

LD50 Iepure: 2,290 mg/kg

gluconic acid, d-

LD50 Şobolan: > 2,000 mg/kg

HEDP

LD50 Iepure: > 10,000 mg/kg

Efecte potenţiale asupra sănătăţii

Ochii

Provoacă leziuni oculare grave.

Piele

Provoacă arsuri grave ale pielii.

Ingerare

Provoacă arsuri ale tractului digestiv.

Inhalare

Poate provoca iritaţia nasului, gâtului şi plămînilor.

Expunere cronică

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Informaţii referitoare la efectele datorate expunerii umane

Contact cu ochii

Roşeaţă, Durere, Coroziune

Contact cu pielea

Roşeaţă, Durere, Coroziune

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

11 / 17

Ingerare

Coroziune, Durere abdominală

Inhalare

Iritaţie respiratorie, Tuse

SECŢIUNEA 12: Informa

ii ecologice

12.1 Ecotoxicitate

Efecte asupra mediului

înconjurător

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Produs

Toxicitate pentru peşti

: Nu există date

Toxicitate pentru dafnia şi

alte nevertebrate acvatice.

: Nu există date

Toxicitate asupra algelor

: Nu există date

Componente

Toxicitate pentru peşti

: Alcohol ethoxylate

96 h LC50: > 1 mg/l

2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid

96 h LC50 Peşte: > 1,042 mg/l

HEDP

96 h LC50 Peşte: 368 mg/l

potassium iodide

96 h LC50 Peşte: 896 mg/l

Componente

Toxicitate pentru dafnia şi

alte nevertebrate acvatice.

: Alkylamine ethoxylates

96 h LC50 Daphnia (Dafnia): 8 mg/l

Phosphoric acid

48 h EC50 Daphnia magna (purice de apă): > 100 mg/l

gluconic acid, d-

48 h EC50 Daphnia (Dafnia): > 1,000 mg/l

potassium iodide

48 h EC50: 0.17 mg/l

Componente

Toxicitate asupra algelor

: Phosphoric acid

72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (alge verzi): > 100 mg/l

12.2 Persistenţă şi degradabilitate

Produs

Biodegradare

: Surfactanţii conţinuţi de produs sunt biodegradabili conform

cerinţelor Regulamentului privind detergenţii 648/2004/EC.

Componente

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

12 / 17

Biodegradare

alcooli graşi etoxilaţi, cu >5EO

Rezultat: Uşor biodagradabil.

Alkylamine ethoxylates

Rezultat: Greu biodegradabil

Phosphoric acid

Rezultat: Nu se aplică - inorganic

Alcohol ethoxylate

Rezultat: Uşor biodagradabil.

gluconic acid, d-

Rezultat: Biodegradabil

2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid

Rezultat: Greu biodegradabil

HEDP

Rezultat: Greu biodegradabil

Alkylamine

Rezultat: Uşor biodagradabil.

potassium iodide

Rezultat: Nu se aplică - inorganic

12.3 Potenţial de bioacumulare

Nu există date

12.4 Mobilitate în sol

Nu există date

12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

Produs

Evaluare

Această substanţă/acest amestec nu conţine componente

considerate a fi fie persistente, bioacumulative şi toxice (PBT), fie

foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de

0.1% sau mai mari.

12.6 Alte efecte adverse

Nu există date

SECŢIUNEA 13: Considera

ii privind eliminarea

Eliminarea trebuie să fie in conformitate cu Directivele Europeene referitoare la deşeuri şi deşeuri

periculoase.Codul deşeului trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autorităţile

responsabile pentru eliminarea deşeurilor.

13.1 Metode de tratare a deşeurilor

Produs

: Produsul nu va fi lăsat să intre în sistemul de canalizare, cursurile

de apă sau în pământ. În cazul în care este posibilă reciclarea,

aceasta este preferată eliminării sau incinerării. Dacă reciclarea

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

13 / 17

nu este posibilă, se va elimina în conformitate cu reglementările

locale. Se vor elimina deşeurile într-o staţie de eliminare a

deşeurilor acreditată.

Ambalaje contaminate

: Se va elimina drept produs nefolosit. Containerele goale trebuie

să fie duse la o uzină de manipulare a deşeurilor autorizată pentru

a fi reciclate şi eliminate. NU se vor refolosi containerele goale. A

se elimina în conformitate cu reglementările locale, naţionale şi

federale.

Catalogul European de

Deşeuri

: 200114* - acizi

Reglementare naţională

România

-Legisla

ia pentru de

euri: Legea 211/2011 privind regimul

eurilor;

-Legisla

ia pentru de

euri de ambalaje:

HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor

i de

eurilor de

ambalaje.

HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea

listei deşeurilor.

SECŢIUNEA 14: Informa

ii referitoare la transport

Expeditorul are răspunderea de a se asigura că ambalarea, etichetarea şi marcarea sunt în

conformitate cu modul de transport ales.

Transport rutier (ADR/ADN/RID)

14.1 Numărul ONU

1805

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

ACID FOSFORIC, SOLUŢIE

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

14.4 Grupul de ambalare

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Niciunul

Transport aerian (IATA)

14.1 Numărul ONU

1805

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

Phosphoric acid, solution

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

14.4 Grupul de ambalare

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Niciunul

Transport maritim

(IMDG/Organizaţia Maritimă

Internaţională (IMO))

14.1 Numărul ONU

1805

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

14.4 Grupul de ambalare

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

14 / 17

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Niciunul

14.7 Transport în vrac, în

conformitate cu anexa II la

MARPOL 73/78 şi Codul IBC

Nu se aplică.

SECŢIUNEA 15: Informa

ii de reglementare

15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică)

pentru substanţa sau amestecul în cauză

în conformitate cu

Reglementarea referitoare la

detergenţi EC 648/2004

cel puţin 30 %: agenţi tensioactivi neionici

Reglementare naţională

Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecţia tineretului la locul de

muncă.

Alte reglementări

- HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea

i etichetarea la

introducerea pe pia

ă a preparatelor periculoase;

- HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea

i etichetarea

substan

elor periculoase;

- Legea nr.319/2006 a securită

i sănătă

ii în muncă;

- HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerin

elor minime de

securitate

i sănătate în muncă pentru asigurarea protec

lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezen

a agen

ilor

chimici.

15.2 Evaluarea securităţii chimice

Acest produs conţine substanţe pentru care sunt încă necesare evaluări privind securitatea

chimică.

SECŢIUNEA 16: Alte informa

ii

Text complet al frazelor R

Nociv în cazul ingerării.

Provoacă arsuri.

Provoacă arsuri grave.

Iritant pentru ochi.

Iritant pentru piele.

Pericol de leziuni grave pentru ochi.

Foarte toxic pentru organismele acvatice.

R51/53

Toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe

termen lung în mediul acvatic.

Text complet al declaraţiilor H

H290

Poate fi corosiv pentru metale.

H302

Nociv în caz de înghiţire.

H314

Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

H315

Provoacă iritarea pielii.

H318

Provoacă leziuni oculare grave.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

15 / 17

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H400

Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H411

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Text complet al altor abrevieri

(Q)SAR - Relaţie Structură-Activitate (Cantitativă); ADN - Acord European privind Transportul

Internaţional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord European privind

Transportul Internaţional de Mărfuri Periculoase pe Şosea; ASTM - Societatea Americană pentru

Testarea

Materialelor;

Greutatea

corporală;

Regulament

privind

Clasificarea,

Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; DIN - Standardul Institutului German

pentru Standardizare; ECHA - Agenţia Europeană pentru Substanţe Chimice; EC-Number -

Numărul Comunităţii Europene; ECx - Concentraţie asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de

încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgenţă; ErCx - Concentraţie asociată cu

răspunsul ratei de creştere x%; GHS - Sistem armonizat global; IARC - Agencţia Internaţională

pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociaţia de Transport Aerian Internaţional; IBC - Codul

Internaţional

pentru

Construirea

Echiparea

Navelor

care

transportă

Substanţe

Chimice

Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentraţia maximală inhibitorie; ICAO - Organizaţia Civilă

Internaţională de Aviaţie; IMDG - Mărfuri Maritime Internaţionale Periculoase; IMO - Organizaţia

Maritimă

Internaţională;

Organizaţia

Internaţională

pentru

Standardizare;

LC50

Concentraţie letală pentru 50% din populaţia unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din

populaţia unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenţia Internaţională pentru Prevenirea

Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificaţii; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect

(advers) al concentraţiei; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR -

Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; OECD - Organizaţia pentru Cooperare şi

Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranţa Chimică şi Prevenirea Poluării; PBT -

Substanţe persistente, bioacumulative şi toxice; REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al

Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi

Restricţia Substanţelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internaţional de Mărfuri

Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS -

Fişă de securitate; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanţe Periculoase; UN - Naţiunile Unite;

vPvB - Foarte persistent şi foarte bioacumulativ; DSL - Lista naţională a substanţelor (Canada);

KECI - Inventarul substanţelor chimice existente în Coreea; TSCA - Legea de Control privind

Substanţele Toxice (Statele Unite); AICS - Inventarul Australian al Substanţelor Chimice; IECSC -

Inventarul Substanţelor Chimice Existente în China; ENCS - Substanţe Chimice Noi şi Existente

(Japonia); ISHL - Legea Siguranţei şi Sănătăţii în Industrie (Japonia); PICCS - Inventarul Filipinez

al Chimicalelor

Substanţelor

Chimice; NZIoC

Inventarul Neozeelandez

Substanţelor

Chimice;

TCSI

Inventarul

Taiwanez

Substanţelor

Chimice;

Substanţă

toxică

carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; GLP - Bune practici de laborator

Preparat de către

Regulatory Affairs

Numerele mentionate in Fisa de Sigurantă sunt furnizate in formatul 1 ,000,000 = un milion si

1,000 = o mie. 0.1 = 1 zecime şi 0.001 = 1 miime.

INFORMAŢII REVIZUITE: Modificările semnificative ale informaţiilor referitoare la legislaţie sau

sănătate sunt indicate printr-o bară în marginea din stânga a fişei tehnice de securitate.

Informa

iile furnizate în această fi

ă cu date de securitate sunt corecte conform cuno

elor,

datelor

i informa

iilor pe care le de

inem la data emiterii. Datele furnizate sunt destinate a fi

utilizate ca ghid pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, emiterea

eliminarea în condi

ii de siguran

ă a produsului

i nu trebuie considerate ca o garan

ie sau o

specifica

ie a calită

ii acestuia. Informa

iile se referă numai la produsul specificat

i e posibil să nu

fie valabile pentru produsul în combina

ie cu orice alte materiale sau în alte procese decât cele

ionate în cuprinsul fi

ANEXĂ: SCENARII DE EXPUNERE

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

16 / 17

Substan

e DPD+

:

Următoarele substan

e sunt cele care contribuie în mod hotărâtor la Scenariul de expunere al

amestecului, conform regulilor DPD+:

Traseu

Substanţă

Nr. CAS

Nr. EINECS

Ingerare

Phosphoric acid

7664-38-2

231-633-2

Inhalare

Phosphoric acid

7664-38-2

231-633-2

Dermic

alcooli graşi etoxilaţi, cu >5EO

146340-16-1

Ochii

Alcohol ethoxylate

68439-51-0

mediu acvatic

alcooli graşi etoxilaţi, cu >5EO

146340-16-1

Proprietă

i fizice substan

e DPD+:

Substanţă

Presiunea de

vapori

Solubilitate în

apă:

Pow

Masa molară

Phosphoric acid

4 Pa

> 850 g/l

98 g/mol

Pentru a evalua dacă sunt sigure Condi

iile de Operare din aval

i Măsurile de Management al

Riscului, vă rugăm să calcula

i factorul dumneavoastră de risc pe pagina de web de mai jos:

www.ecetoc.org/tra

Scurt titlu al scenariului de

expunere

Detergent pentru zone procesare; Proces de curăţare semi-

închis

Descriptori ai utilizării

Grupuri de utilizatori

principali

Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în

preparate în cadru industrial

Sectoare de utilizare finală

SU3: Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în

preparate în cadru industrial

Categoriile de proces

PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză)

unde există posibilita-tea de expunere

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/

descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor

specializate

Categorii de Produs

PC35: Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază

de solvenţi)

Categorii de eliberare în

ERC4: Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în procese şi

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006

P3-stabilon PLUS

104792E

17 / 17

mediu

produse, fără a deveni parte din articole

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her