OASIS PRO

Primær information

 • Handelsnavn:
 • OASIS PRO 40 PREMIUM
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • OASIS PRO 40 PREMIUM
  Norge
 • Sprog:
 • norsk bokmål

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 113125E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

1 / 17

AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

Oasis Pro 40 Premium

Produktkode

113125E

Bruk av

stoffet/stoffblandingen

Glassrengjøringsmiddel

Stofftype

Blanding

Bare for yrkesbrukere.

Informasjon om fortynning

1.0 % - 3.0 %

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifiserte bruksområder

Glassrengjøringsmiddel. Spray og tørk av, manuell prosess.

Anbefalte begrensninger på

bruken

Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket

Ecolab a.s

Innspurten 9

Postboks 6440-Etterstad, N-0605 Oslo Norge Tel +47 22 68 18 00

NO-kundeservice@ecolab.com

1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer

22 68 18 00 (mellom 8.00 og 16.00 på vanlige virkedager)

Giftinformasjonen

telefonnummer

22 59 13 00

Utstedelses-/revisjonsdato

15.11.2016

Utgave

AVSNITT 2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Produktet SOM KONSENTRAT

Brennbare væsker, Kategori 3

H226

Øyenirritasjon, Kategori 2

H319

Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse,

Kategori 3, Sentralnervesystem

H336

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

2 / 17

Ikke et farlig stoff eller blanding.

2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Produktet SOM KONSENTRAT

Farepiktogrammer

Varselord

Advarsel

Faresetninger

H226

Brannfarlig væske og damp.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Sikkerhetssetninger

Forebygging:

P210

Holdes vekk fra varme, varme overflater,

gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Røyking forbudt.

P280

Benytt vernebriller/ ansiktsskjerm.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

propan-2-ol

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Ikke et farlig stoff eller blanding.

2.3 Andre farer

Produktet SOM KONSENTRAT

Ikke kjent.

AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Stoffblandinger

Produktet SOM KONSENTRAT

Farlige komponenter

Kjemisk navn

CAS-nr.

EC-nr.

REACH nr.

KlassifiseringFORORDNING (EF) nr.

1272/2008

Konsentrasjon

propan-2-ol

67-63-0

200-661-7

01-2119457558-25

Brennbare væsker Kategori 2; H225

Øyenirritasjon Kategori 2; H319

Spesifikk målorgan systemisk giftighet -

enkel utsettelse Kategori 3; H336

>= 20 - < 25

Fettalkoholetoksilat =/<

C15 en =/< 5EO

68213-23-0

500-201-8

Akutt giftighet Kategori 4; H302

Øyenirritasjon Kategori 2; H319

>= 1 - < 2.5

C8-C10-polyglykosid

68515-73-1

500-220-1

01-2119488530-36

Hudirritasjon Kategori 2; H315

Alvorlig øyenskade Kategori 1; H318

>= 1 - < 2.5

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

3 / 17

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Farlige komponenter

Kjemisk navn

CAS-nr.

EC-nr.

REACH nr.

KlassifiseringFORORDNING (EF) nr.

1272/2008

Konsentrasjon

Substanser med en eksponeringslimit for arbeidsplasser :

propan-2-ol

67-63-0

200-661-7

01-2119457558-25

Brennbare væskerKategori 2; H225

ØyenirritasjonKategori 2; H319

Spesifikk målorgan systemisk giftighet -

enkel utsettelseKategori 3; H336

>= 0.5 - < 1

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Produktet SOM KONSENTRAT

Ved øyekontakt

Skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under

øyenlokkene, i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser

dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Sørg for

legetilsyn.

Ved hudkontakt

Rens med mye vann.

Ved svelging

Skyll munnen. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

Ved innånding

Flytt ut i frisk luft. Behandles symptomatisk. Ta kontakt med lege

hvis symptomer forekommer.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Ved øyekontakt

Rens med mye vann.

Ved hudkontakt

Rens med mye vann.

Ved svelging

Skyll munnen. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

Ved innånding

Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

Produktet SOM KONSENTRAT

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler

Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale

forholdene og miljø omgivelsene.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

4 / 17

Upassende slokkingsmidler

Vannstråle med høyt volum

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved

brannslukking

Brannfare

Hold borte fra varme og antennelselskilder.

Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand.

Vis forsiktighet for oppsamling av damper som danner eksplosive

konsentrasjoner. Damper kan samles på lave områder.

Farlige brennbare produkter

Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer:

Karbonoksider

Nitrogenoksider (NOx)

Svoveloksider

Fosforoksider

5.3 Forsiktighetsregler for brannmenn

Særlig verneutstyr for

brannslokkingsmannskaper.

: Bruk eget verneutstyr.

Utfyllende opplysninger

: Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.

Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i

overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Unngå

innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.

AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Produktet SOM KONSENTRAT

Råd for ikke-nødspersonale

Alle tennkilder fjernes. Påse at opprenskingen kun foretas av

trenet personell. Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

Råd for nødspersonale

Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må

det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-

egnete materialer.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Råd for ikke-nødspersonale

Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

Råd for nødspersonale

Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må

det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-

egnete materialer.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Produktet SOM KONSENTRAT

Forsiktighetsregler med

hensyn til miljø

Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller

grunnvann.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Forsiktighetsregler med

hensyn til miljø

Ingen spesielle miljøforholdsregler er påkrevet.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Produktet SOM KONSENTRAT

Metoder til opprydding og

Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

5 / 17

rengjøring

måte.Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

Begrens og samle spill med absorberende materiale som ikke er

brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og plasser i

beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale

bestemmelser (se seksjon 13).Skyll vekk spor med vann. Ved

større utslipp, samle opp materialet med diker eller annen metode

for å sikre at utslippet ikke når vannkilder.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Metoder til opprydding og

rengjøring

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

Begrens og samle spill med absorberende materiale som ikke er

brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og plasser i

beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale

bestemmelser (se seksjon 13).Skyll vekk spor med vann. Ved

større utslipp, samle opp materialet med diker eller annen metode

for å sikre at utslippet ikke når vannkilder.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 1 for nødkontaktsinformasjon.

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Produktet SOM KONSENTRAT

Råd om trygg håndtering

Unngå kontakt med huden og øynene. Ikke innånd støv /røyk/

gass/ tåke/ damp/ aerosoler. Benyttes kun med tilstrekkelig

ventilasjon. Hold unna brann, gnister og varme overflater. Ta

forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet (som kann

forårsake antennelse av organiske damper). Vask hendene

grundig etter bruk. Åpne fatet forsiktig da innholdet kan stå under

trykk.

Hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell

hygiene og sikkerhetstiltak. Fjern og vask forurenset tøy før

gjenbruk. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter

bruk.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Råd om trygg håndtering

Vask hendene etter håndtering. For personlig beskyttelse, se

seksjon 8.

Hygienetiltak

Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha

håndtert stoffet.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Produktet SOM KONSENTRAT

Krav til lagringsområder og

containere

Hold borte fra varme og antennelselskilder. Oppbevar på et kjølig,

godt ventilert sted. Oppbevares adskilt fra oksyderende midler.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold beholderen tett lukket.

Lagres i egnede merkede beholdere.

Lagringstemperatur

-5 °C til 40 °C

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

6 / 17

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Krav til lagringsområder og

containere

Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold beholderen tett lukket.

Lagres i egnede merkede beholdere.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Produktet SOM KONSENTRAT

AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1 Kontrollparametrer

Produktet SOM KONSENTRAT

Eksponeringsgrenser i arbeid

Komponenter

CAS-nr.

Verditype (Form for

utsettelse)

Kontrollparametrer

Grunnlag

propan-2-ol

67-63-0

100 ppm

245 mg/m3

FOR-2011-12-

06-1358

DNEL

propan-2-ol

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Hud

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 888 mg/cm2

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 500 mg/m3

Anvendelse: Forbrukere

Utsettelsesruter: Hud

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 319 mg/cm2

Anvendelse: Forbrukere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 89 mg/m3

Anvendelse: Forbrukere

Utsettelsesruter: Svelging

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 26 ppm

Fettalkoholetoksilat =/< C15

en =/< 5EO

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Hud

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 294 mg/m3

PNEC

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

7 / 17

propan-2-ol

Ferskvann

Verdi: 140.9 mg/l

Sjøvann

Verdi: 140.9 mg/l

Uregelmessig bruk/frigjøring

Verdi: 140.9 mg/l

Ferskvann

Verdi: 552 mg/kg

Sjøbunnfall

Verdi: 552 mg/kg

Jord

Verdi: 28 mg/kg

Kloakkrenseanlegg

Verdi: 2251 mg/l

Oral

Verdi: 160 mg/kg

Fettalkoholetoksilat =/< C15

en =/< 5EO

Ferskvann

Verdi: 0.048 mg/l

Sjøvann

Verdi: 0.048 mg/l

Uregelmessig bruk/frigjøring

Verdi: 0.0041 mg/l

Kloakkrenseanlegg

Verdi: 10000 mg/l

Ferskvannbunnfall

Verdi: 292 mg/kg

Sjøbunnfall

Verdi: 292 mg/kg

Jord

Verdi: 1 mg/kg

8.2 Eksponeringskontroll

Produktet SOM KONSENTRAT

Hensiktsmessige tekniske kontroller

Tekniske tiltak

Effektiv eksosventilasjonssystem. Oppretthold luftkonsentrasjoner

under yrkesutsettelsesstandarder.

Individuelle vernetiltak

Hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell

hygiene og sikkerhetstiltak. Fjern og vask forurenset tøy før

gjenbruk. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

8 / 17

bruk.

Øyen-/ansiktsvern (EN 166)

Vernebriller

Ansiktsskjerm

Håndvern (EN 374)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Hud- og kroppsvern (EN

14605)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Åndedrettsvern (EN 143,

14387)

Ikke nødvendig hvis de luftbårne konsentrasjonene holdes under

de opplyste grenseverdiene for eksponering. Bruk godkjent

åndedrettsvern som oppfyller EU krav (89/656/EEC, 89/686/EEC)

eller tilsvarende når respiratoriske risiki ikke kan unngås, eller i

tilstrekkelig grad begrenses, gjennom kollektive, tekniske

beskyttelsestiltak eller ved tiltak, metoder eller prosedyrer i

organiseringen av arbeidet.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Hensiktsmessige tekniske kontroller

Tekniske tiltak

God generell ventilasjon bør være tilstrekkelig for å kontrollere

arbeidstakerens eksponering av av luftbåren forurensning.

Individuelle vernetiltak

Hygienetiltak

Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha

håndtert stoffet.

Øyen-/ansiktsvern (EN 166)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Håndvern (EN 374)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Hud- og kroppsvern (EN

14605)

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Åndedrettsvern (EN 143,

14387)

Ikke nødvendig hvis de luftbårne konsentrasjonene holdes under

de opplyste grenseverdiene for eksponering. Bruk godkjent

åndedrettsvern som oppfyller EU krav (89/656/EEC, 89/686/EEC)

eller tilsvarende når respiratoriske risiki ikke kan unngås, eller i

tilstrekkelig grad begrenses, gjennom kollektive, tekniske

beskyttelsestiltak eller ved tiltak, metoder eller prosedyrer i

organiseringen av arbeidet.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Generell anbefaling

: Vurder bygging av oppsamlingskar rundt lagertanker.

AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Produktet SOM

KONSENTRAT

Produktet VED

ANVENDELSESKONSENTRA

SJON

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

9 / 17

Utseende

: væske

væske

Farge

: blå

lyseblå

Lukt

: Parfymer, dufter

Blomstret.

8.5 - 9.5, 100 %

8.0 - 8.1

Flammepunkt

25 °C åpen skål, Støtter ikke brenning.

Luktterskel

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Smelte-/frysepunkt

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Startkokepunkt

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordampingshastighet

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Antennelighet (fast stoff,

gass)

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Øvre eksplosjonsgrense

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Nedre eksplosjonsgrense

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Damptrykk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ damptetthet

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ tetthet

0.964 - 0.974

Vannløselighet

oppløselig

Løselighet i andre

løsningsmidler

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordelingskoeffisient: n-

oktanol/vann

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Selvantenningstemperatur

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Termisk nedbrytning

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Viskositet, kinematisk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Eksplosjonsegenskaper

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Oksidasjonsegenskaper

Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende.

9.2 Andre opplysninger

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet SOM KONSENTRAT

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

10 / 17

Varme, flammer og gnister.

10.5 Uforenlige materialer

Ikke kjent.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer:

Karbonoksider

Nitrogenoksider (NOx)

Svoveloksider

Fosforoksider

AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Produktet SOM KONSENTRAT

Informasjon angående

sannsynlige utsettelsesruter

Innåndning, Øyekontakt, Hudkontakt

Produkt

Akutt oral giftighet

: Akutt giftighetsberegning : > 2,000 mg/kg

Akutt innåndingsgiftighet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Akutt giftighet på hud

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Hudetsing / Hudirritasjon

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Alvorlig

øyenskade/øyeirritasjon

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Åndedrett- eller

hudsensibilisering

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Kreftframkallende egenskap

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Reproduktive virkninger

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Arvestoffskadelig virkning på

kjønnsceller

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Fosterskadelighet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (enkel utsettelse)

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (gjentatt utsettelse)

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Aspirasjonstoksisitet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Komponenter

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

11 / 17

Akutt oral giftighet

: propan-2-ol

LD50 Rotte: 5,840 mg/kg

Fettalkoholetoksilat =/< C15 en =/< 5EO

LD50 Rotte: 1,700 mg/kg

C8-C10-polyglykosid

LD50 Rotte: > 5,000 mg/kg

Komponenter

Akutt innåndingsgiftighet

: propan-2-ol

4 t LC50 Rotte: > 30 mg/l

Komponenter

Akutt giftighet på hud

: propan-2-ol

LD50 Kanin: 12,870 mg/kg

Fettalkoholetoksilat =/< C15 en =/< 5EO

LD50 Kanin: > 2,000 mg/kg

C8-C10-polyglykosid

LD50 Kanin: > 2,000 mg/kg

Potensielle helsevirkninger

Produktet SOM KONSENTRAT

Øyne

Gir alvorlig øyeirritasjon.

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Svelging

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Innåndning

Innånding kan påvirke sentralnervesystemet.

Kronisk utsettelse

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Øyne

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Svelging

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Innåndning

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Kronisk utsettelse

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Erfaring med menneskelig utsettelse

Produktet SOM KONSENTRAT

Øyekontakt

Rødhet, Smerte, Irritasjon

Hudkontakt

Ingen symptomer kjent eller forventet.

Svelging

Ingen symptomer kjent eller forventet.

Innåndning

Svimmelhet, Søvninghet

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

12 / 17

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Øyekontakt

Ingen symptomer kjent eller forventet.

Hudkontakt

Ingen symptomer kjent eller forventet.

Svelging

Ingen symptomer kjent eller forventet.

Innåndning

Ingen symptomer kjent eller forventet.

AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Produktet SOM KONSENTRAT

12.1 Ekotoksisitet

Miljøvirkninger

Dette produktet har ingen kjente økologisktoksikologiske effekter.

Produkt

Giftighet for fisk

: Ingen data tilgjengelig

Toksisitet til dafnia og andre

virvelløse dyr som lever i

vann.

: Ingen data tilgjengelig

Giftighet for alger

: Ingen data tilgjengelig

Komponenter

Giftighet for fisk

: propan-2-ol

96 t LC50 Pimephales promelas (Storhodet ørekyte): 9,640 mg/l

Fettalkoholetoksilat =/< C15 en =/< 5EO

96 t LC50 Fisk: 1.5 mg/l

Komponenter

Toksisitet til dafnia og andre

virvelløse dyr som lever i

vann.

: propan-2-ol

LC50 Daphnia magna (magna-vannloppe): > 10,000 mg/l

Komponenter

Giftighet for alger

: C8-C10-polyglykosid

72 t EC50: 18 mg/l

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Produkt

Biologisk nedbrytbarhet

: Tensidene i produktet er biologisk nedbrytbare i henhold til

kravene i Europaparlamentets og rådets forordning nr.

648/2004/EC om vaske- og rengjøringsmidler.

Komponenter

Biologisk nedbrytbarhet

propan-2-ol

Resultat: Lett bionedbrytbart.

Fettalkoholetoksilat =/< C15 en =/< 5EO

Resultat: Lett bionedbrytbart.

C8-C10-polyglykosid

Resultat: Lett bionedbrytbart.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

13 / 17

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0.1%

eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og

toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative

(vPvB).

12.6 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. SLUTTBEHANDLING

Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall.Avfallskoder bør

fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produktet SOM KONSENTRAT

Produkt

: Resirkulering er å foretrekke fremfor deponering eller forbrenning.

Hvis gjenvinning ikke er praktiskt mulig, avhend i h.t. lokale

forskrifter. Avhenting av avfallsstoffer på godkjent

avfallsavhentingsanlegg.

Forurenset emballasje

: Avhend på samme måte som ubrukt produkt. Tomme beholdere

skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller

avfallsdestruksjon. Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

Deponering skal være i henhold til lokale og nasjonale

reguleringer.

Veiledning for avfallskoder

: Organisk avfall inneholdende farlige stoffer. Hvis dette produktet

benyttes i påfølgende prosesser, må sluttbruker omdefinere og

tildele den mest egnede europeiske avfallskoden (EAL). Det er

den som produserer avfallet som må fastsette toksisitet og fysiske

egenskaper for det genererte materialet, for deretter å fastslå

korrekt avfallstype og avhendingsmetode i overensstemmelse

med gjeldende europeisk (EU direktiv 2008/98/EC) og lokalt

regelverk.

Produktet VED ANVENDELSESKONSENTRASJON

Produkt

: Fortynnede produktet kan spyles i kloakken

Forurenset emballasje

: Deponering skal være i henhold til lokale og nasjonale

reguleringer.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

14 / 17

AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Produktet SOM KONSENTRAT

Avsenderen er ansvarlig for å se til at emballasje, etiketter og merking er i tråd med valgt

transportmåte.

Veitransport (ADR/ADN/RID)

14.1 FN-nummer

1993

14.2 FN-forsendelsesnavn

BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S.

(Isopropanol)

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

Flytransport (IATA)

14.1 FN-nummer

1993

14.2 FN-forsendelsesnavn

Flammable liquid, n.o.s.

(Isopropanol)

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

Sjøtransport (IMDG/IMO)

14.1 FN-nummer

1993

14.2 FN-forsendelsesnavn

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(Isopropanol)

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

14.7 Bulktransport i henhold

til vedlegg II i MARPOL 73/78

og IBC-regelverket

Ikke anvendbar

AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller

stoffblandingen

i henhold til

løsemiddelbestemmelsen

(Detergents Regulation) EC

648/2004

mindre enn 5 %: Ikke-ioniske overflatemidler

Andre bestanddeler: Parfymer

Allergens:

d-Limonen

Nasjonalt regelverk

Legg merke til direktiv 94/33/EF angående vern av unge mennesker på arbeide.

Deklarasjonsnummer

300267

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

15 / 17

Andre forskrifter/direktiver

Arbeidsmiljøloven

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for kjemiske stoffer.

AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

Prosedyre anvendt for å bestemme klassifisering i henhold til

FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Grunnlag

Brennbare væsker 3, H226

På basis av prøvedata.

Øyenirritasjon 2, H319

Beregningsmetode

Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel

utsettelse 3, H336

Beregningsmetode

Full tekst av H-uttalelser

H225

Meget brannfarlig væske og damp.

H302

Farlig ved svelging.

H315

Irriterer huden.

H318

Gir alvorlig øyeskade.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Full tekst av andre forkortelser

Europeisk

avtale

angående

internasjonal

transport

farlig

gods

over

vannveier

innlandet; ADR - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AICS

- Australsk beholdning av kjemiske substanser; ASTM - Amerikanst forening for testing av

materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering

(EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for

det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA -

Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon

assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan;

ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x

% vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC -

Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC -

Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk;

IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon;

IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim

farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov

(Japan);

Internasjonal

organisasjon

standardisering;

KECI

Korea

eksisterende

kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig

dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon

for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen

observert

(skadelig)

effekt

koncentrasjon;

NO(A)EL

Ingen

observert

(skadelig)

effektnivå;

NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD

- Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og

forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS -

Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur

aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet

angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer

angående

internasjonal

transport

farlig

gods

skinner;

SADT

Selvakselererende

dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier;

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

16 / 17

TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrollov (USA); UN -

Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Utfyllende opplysninger

Fremlagt av

Regulatory Affairs

I sikkerhetsdatabladene angis tall på følgende format: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusen.

0.1 = 1 tidel og 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERT INFORMASJON: Viktige endringer i reguleringsinformasjon eller helseinformasjon for

denne revisjonen er merket med en loddrett strek i venstre marg av sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet,

korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være

retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og

utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder

kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for

bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

VEDLEGG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de viktigste stoffene som bidrar til blandingens eksponeringsscenario iht.

DPD+-regelen.

Vei

Stoff

CAS-nr.

EINECS-nr.

Svelging

Fettalkoholetoksilat =/< C15 en =/<

68213-23-0

500-201-8

Innåndning

propan-2-ol

67-63-0

200-661-7

C8-C10-polyglykosid

68515-73-1

500-220-1

Øyne

Fettalkoholetoksilat =/< C15 en =/<

68213-23-0

500-201-8

omgivelse som

inneholder vann

Ikke hovedstoff

Fysikalske egenskaper DPD+-stoffer:

Stoff

Damptrykk

Vannløselighet

Pow

Molmasse

Fettalkoholetoksilat =/<

C15 en =/< 5EO

0.91 pa

20 mg/l

147,900

propan-2-ol

6,020 pa

60.10 g/mol

For å beregne om deres nedstrøms driftsforhold og risikohåndteringstiltak er sikre, vennligst

beregn deres risikofaktor på nedenstående hjemmeside:

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

17 / 17

www.ecetoc.org/tra

Kort tittel av

utsettelsesscenario

Glassrengjøringsmiddel. Spray og tørk av, manuell prosess.

Bruksbeskrivelser

Hoved brukergrupper

Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon,

utdannelse, underholdning, tjenester, håndværkere)

Endebruksektorer

SU22: Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon,

utdannelse, underholdning, tjenester, håndværkere)

Prosesskategorier

PROC10: Applikasjon med rulle eller kost

PROC11: Ikke-industriell spraying

Kjemikaliekategorier

PC35: Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert

løsemiddelbaserte produkter)

Miljøutslipp kategori

ERC8a: Bred spredende innendørsbruk av

bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her