OASIS PRO

Primær information

 • Handelsnavn:
 • OASIS PRO 40 PREMIUM
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • OASIS PRO 40 PREMIUM
  Belgien
 • Sprog:
 • hollandsk

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 113125E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr.

1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

1 / 18

RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/

ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Productbenaming

Oasis Pro 40 Premium

Productcode

113125E

Gebruik van de stof of het

mengsel

Glasreiniger

Type stof

Mengsel

Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers.

informatie over

productverdunning

1.0 % - 3.0 %

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik

Glasreiniger. Manuele spray - en wismethode

Aanbevolen beperkingen

voor gebruik

Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma

Ecolab B.V.B.A./S.P.R.L.

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, België 013 67 05 11 (België)

Info.be@Ecolab.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor

noodgevallen

013 67 06 70 (België)

Telefoonnummer NVIC

070 245 245

Datum van

samenstelling/herziening

15.11.2016

Versie

RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

product, zoals verkocht

Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3

H226

Oogirritatie, Categorie 2

H319

Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling,

Categorie 3, Centrale zenuwstelsel

H336

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

2 / 18

product in gebruiksconcentratie

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

product, zoals verkocht

Gevarenpictogrammen

Signaalwoord

Waarschuwing

Gevarenverklaringen

H226

Ontvlambare vloeistof en damp.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

Preventie:

P210

Verwijderd houden van warmte, hete

oppervlakken, vonken, open vuur en andere

ontstekingsbronnen. Niet roken.

P280

Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

propaan-2-ol

product in gebruiksconcentratie

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

2.3 Andere gevaren

product, zoals verkocht

Niets bekend.

RUBRIEK 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

product, zoals verkocht

Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam

CAS-Nr.

EG-Nr.

REACH Nummer

IndelingVERORDENING (EG) Nr.

1272/2008

Concentratie

propaan-2-ol

67-63-0

200-661-7

01-2119457558-25

Ontvlambare vloeistoffen Categorie 2;

H225

Oogirritatie Categorie 2; H319

Specifieke doelorgaantoxiciteit -

eenmalige blootstelling Categorie 3;

H336

>= 20 - < 25

Vetalcohol ethoxylaten =/<

C15 en =/< 5EO

68213-23-0

500-201-8

Acute toxiciteit Categorie 4; H302

Oogirritatie Categorie 2; H319

>= 1 - < 2.5

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

3 / 18

D-Glucopyranose,

oligomerisch, decyl octyl

glycoside

68515-73-1

500-220-1

01-2119488530-36

Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2; H315

Ernstig oogletsel Categorie 1; H318

>= 1 - < 2.5

product in gebruiksconcentratie

Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam

CAS-Nr.

EG-Nr.

REACH Nummer

IndelingVERORDENING (EG) Nr.

1272/2008

Concentratie

Substanties met een blootstellingsgrens voor op de werkplek :

propaan-2-ol

67-63-0

200-661-7

01-2119457558-25

Ontvlambare vloeistoffenCategorie 2;

H225

OogirritatieCategorie 2; H319

Specifieke doelorgaantoxiciteit -

eenmalige blootstellingCategorie 3;

H336

>= 0.5 - < 1

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

RUBRIEK 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

product, zoals verkocht

Bij aanraking met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden,

gedurende tenminste 15 minuten. Contactlenzen verwijderen,

indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen.

Bij aanraking met de huid

Spoelen met veel water.

Bij inslikken

Mond spoelen. Medische hulp inroepen als aandoeningen

merkbaar worden.

Bij inademing

Overbrengen naar de frisse lucht. Symptomatisch behandelen.

Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.

product in gebruiksconcentratie

Bij aanraking met de ogen

Spoelen met veel water.

Bij aanraking met de huid

Spoelen met veel water.

Bij inslikken

Mond spoelen. Medische hulp inroepen als aandoeningen

merkbaar worden.

Bij inademing

Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie betreffende gezondheidseffecten en symptonen.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling

Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

4 / 18

product, zoals verkocht

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke

omstandigheden en de omgeving.

Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij

brandbestrijding

Brandgevaar

Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

Vuurterugslag mogelijk over een aanzienlijke afstand.

Pas op voor dampen die accumuleren tot explosieve

concentraties. Dampen kunnen accumuleren in lage ruimtes.

Gevaarlijke

verbrandingsproducten

Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn:

Koolstofoxiden

Stikstofoxiden (NOx)

Zwaveloxiden

Oxides van fosfor

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende

uitrusting voor

brandweerlieden

: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Nadere informatie

: Gebruik waternevel om ongeopende containers af te koelen.

Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd

worden volgens plaatselijke regelgeving. Bij brand en/of explosie

inademen van rook vermijden.

RUBRIEK 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET

MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

product, zoals verkocht

Advies voor andere personen

dan de hulpdiensten

Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Zorg ervoor dat het

schoonmaken alleen wordt uitgevoerd door daarvoor opgeleid

personeel. Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8.

Advies voor de hulpdiensten

Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het

gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek

8 over geschikte en ongeschikte materialen.

product in gebruiksconcentratie

Advies voor andere personen

dan de hulpdiensten

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8.

Advies voor de hulpdiensten

Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het

gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek

8 over geschikte en ongeschikte materialen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

product, zoals verkocht

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

5 / 18

product in gebruiksconcentratie

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Geen speciale morsingsvoorzorgsmaatregelen voor het milieu

vereist.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

product, zoals verkocht

Reinigingsmethoden

Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan

worden.Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Morsing

beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen,

(bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en

overbrengen in een vat voor verwijdering volgens

plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).Sporen

wegspoelen met water. Bij uitgebreid morsen gemorst materiaal

indammen of anderszins insluiten zodat het materiaal niet in een

waterweg terecht komt.

product in gebruiksconcentratie

Reinigingsmethoden

Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Morsing

beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen,

(bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en

overbrengen in een vat voor verwijdering volgens

plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).Sporen

wegspoelen met water. Bij uitgebreid morsen gemorst materiaal

indammen of anderszins insluiten zodat het materiaal niet in een

waterweg terecht komt.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

RUBRIEK 7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

product, zoals verkocht

Advies voor veilige hantering

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Stof/ rook/ gas/

nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen. Alleen gebruiken met

voldoende ventilatie. Verwijderd houden van vuur, vonken en hete

oppervlakken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van

statische elektriciteit (om ontsteking van organische dampen te

voorkomen). Na het werken met dit product de handen grondig

wassen. Vat voorzichtig openen aangezien inhoud onder druk kan

staan.

Hygiënische maatregelen

Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking

tot industriële hygiëne en veiligheid. Verontreinigde kleding

verwijderen en wassen voor hergebruik. Na het werken met dit

product het gezicht, de handen en blootgestelde huid grondig

wassen.

product in gebruiksconcentratie

Advies voor veilige hantering

Was de handen na gebruik. Voor persoonlijke bescherming zie

paragraaf 8.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

6 / 18

Hygiënische maatregelen

Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik

van het product.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

product, zoals verkocht

Eisen aan opslagruimten en

containers

Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. Op een

koele en goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden

van oxidatiemiddelen. Buiten het bereik van kinderen houden. In

goed gesloten verpakking bewaren. Opslaan in containers

voorzien van daarvoor geschikte etiketten.

Opslagtemperatuur

-5 °C tot 40 °C

product in gebruiksconcentratie

Eisen aan opslagruimten en

containers

Buiten het bereik van kinderen houden. In goed gesloten

verpakking bewaren. Opslaan in containers voorzien van daarvoor

geschikte etiketten.

7.3 Specifiek eindgebruik

product, zoals verkocht

RUBRIEK 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE

BESCHERMING

8.1 Controleparameters

product, zoals verkocht

Grenzen blootstelling in beroep

Bestanddelen

CAS-Nr.

Type van de

waarde (Wijze van

blootstelling)

Controleparameters

Basis

propaan-2-ol

67-63-0

TGG 8 hr

200 ppm

500 mg/m3

BE OEL

TGG 15 min

400 ppm

1,000 mg/m3

BE OEL

DNEL

propaan-2-ol

Eindgebruik: Werknemers

Blootstellingsroute: Huid

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -

systemische effecten

Waarde: 888 mg/cm2

Eindgebruik: Werknemers

Blootstellingsroute: Inademing

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -

systemische effecten

Waarde: 500 mg/m3

Eindgebruik: Consumenten

Blootstellingsroute: Huid

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -

systemische effecten

Waarde: 319 mg/cm2

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

7 / 18

Eindgebruik: Consumenten

Blootstellingsroute: Inademing

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -

systemische effecten

Waarde: 89 mg/m3

Eindgebruik: Consumenten

Blootstellingsroute: Inslikken

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -

systemische effecten

Waarde: 26 ppm

Vetalcohol ethoxylaten =/<

C15 en =/< 5EO

Eindgebruik: Werknemers

Blootstellingsroute: Huid

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -

systemische effecten

Eindgebruik: Werknemers

Blootstellingsroute: Inademing

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -

systemische effecten

Waarde: 294 mg/m3

PNEC

propaan-2-ol

Zoetwater

Waarde: 140.9 mg/l

Zeewater

Waarde: 140.9 mg/l

Intermitterend gebruik/intermitterende emissie

Waarde: 140.9 mg/l

Zoetwater

Waarde: 552 mg/kg

Zeeafzetting

Waarde: 552 mg/kg

Bodem

Waarde: 28 mg/kg

Rioolwaterbehandelingsinstallatie

Waarde: 2251 mg/l

Oraal

Waarde: 160 mg/kg

Vetalcohol ethoxylaten =/<

C15 en =/< 5EO

Zoetwater

Waarde: 0.048 mg/l

Zeewater

Waarde: 0.048 mg/l

Intermitterend gebruik/intermitterende emissie

Waarde: 0.0041 mg/l

Rioolwaterbehandelingsinstallatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

8 / 18

Waarde: 10000 mg/l

Zoetwater afzetting

Waarde: 292 mg/kg

Zeeafzetting

Waarde: 292 mg/kg

Bodem

Waarde: 1 mg/kg

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

product, zoals verkocht

Geschikte technische beheersinstrumenten

Technische maatregelen

Effectief afzuigventilatiesysteem. Houdt de concentraties in de

lucht beneden de nationale grenswaarden.

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen

Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking

tot industriële hygiëne en veiligheid. Verontreinigde kleding

verwijderen en wassen voor hergebruik. Na het werken met dit

product het gezicht, de handen en blootgestelde huid grondig

wassen.

Bescherming van de ogen /

het gezicht (EN 166)

ruimzichtbril

Gelaatsscherm

Bescherming van de handen

(EN 374)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Huid- en

lichaamsbescherming (EN

14605)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Bescherming van de

ademhalingswegen (EN 143,

14387)

Geen vereist wanneer de concentraties in de lucht beneden de

blootstellingslimiet zoals vermeld in de Exposure Limit Informatie

worden gehandhaafd. Gebruik gecertificeerde

ademhalingsbescherming overeenkomend met de EU vereisten

(89/656/EEG, 89/686/EEG), of gelijkwaardig, wanneer de

ademhalingsrisico's niet kunnen worden vermeden of voldoende

beperkt met collectieve technische beschermingsmiddelen of met

maatregelen, methoden of procedures van de arbeidsorganisatie.

product in gebruiksconcentratie

Geschikte technische beheersinstrumenten

Technische maatregelen

Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om

blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder

controle te houden.

Individuele beschermingsmaatregelen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

9 / 18

Hygiënische maatregelen

Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik

van het product.

Bescherming van de ogen /

het gezicht (EN 166)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Bescherming van de handen

(EN 374)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Huid- en

lichaamsbescherming (EN

14605)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Bescherming van de

ademhalingswegen (EN 143,

14387)

Geen vereist wanneer de concentraties in de lucht beneden de

blootstellingslimiet zoals vermeld in de Exposure Limit Informatie

worden gehandhaafd. Gebruik gecertificeerde

ademhalingsbescherming overeenkomend met de EU vereisten

(89/656/EEG, 89/686/EEG), of gelijkwaardig, wanneer de

ademhalingsrisico's niet kunnen worden vermeden of voldoende

beperkt met collectieve technische beschermingsmiddelen of met

maatregelen, methoden of procedures van de arbeidsorganisatie.

Beheersing van milieublootstelling

Algemeen advies

: Beschouw de voorzorg van omsluiting rond opslag vaten

RUBRIEK 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

product, zoals verkocht

product in

gebruiksconcentratie

Voorkomen

: vloeibaar

vloeibaar

Kleur

: blauw

lichtblauw

Geur

: Parfums, geurmiddelen

Bloemachtig.

8.5 - 9.5, 100 %

8.0 - 8.1

Vlampunt

25 °C open beker, Onderhoudt de verbranding niet.

Geurdrempelwaarde

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Smelt-/vriespunt

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Beginkookpunt en

kooktraject

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Verdampingssnelheid

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Bovenste explosiegrens

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Onderste explosiegrens

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Dampspanning

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Relatieve dampdichtheid

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Relatieve dichtheid

0.964 - 0.974

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

10 / 18

Oplosbaarheid in water

oplosbaar

Oplosbaarheid in andere

oplosmiddelen

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Verdelingscoëfficiënt n-

octanol/water

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Zelfontbrandingstemperatuu

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Thermische ontleding

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Viscositeit, kinematisch

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Ontploffingseigenschappen

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Oxiderende eigenschappen

De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend.

9.2 Overige informatie

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

product, zoals verkocht

10.1 Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Warmte, vlammen en vonken.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Niets bekend.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn:

Koolstofoxiden

Stikstofoxiden (NOx)

Zwaveloxiden

Oxides van fosfor

RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

product, zoals verkocht

Informatie over

waarschijnlijke

Inademing, Aanraking met de ogen, Aanraking met de huid

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

11 / 18

blootstellingsrouten

Product

Acute orale toxiciteit

: Acute toxiciteitsschattingen : > 2,000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Acute dermale toxiciteit

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Huidcorrosie/-irritatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Sensibilisatie van de

luchtwegen/de huid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Kankerverwekkendheid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

voortplantingseffecten

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Mutageniteit in

geslachtscellen

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Teratogeniteit

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

STOT bij eenmalige

blootstelling

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

STOT bij herhaalde

blootstelling

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Aspiratiesgiftigheid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Bestanddelen

Acute orale toxiciteit

: propaan-2-ol

LD50 Rat: 5,840 mg/kg

Vetalcohol ethoxylaten =/< C15 en =/< 5EO

LD50 Rat: 1,700 mg/kg

D-Glucopyranose, oligomerisch, decyl octyl glycoside

LD50 Rat: > 5,000 mg/kg

Bestanddelen

Acute toxiciteit bij inademing

: propaan-2-ol

4 h LC50 Rat: > 30 mg/l

Bestanddelen

Acute dermale toxiciteit

: propaan-2-ol

LD50 Konijn: 12,870 mg/kg

Vetalcohol ethoxylaten =/< C15 en =/< 5EO

LD50 Konijn: > 2,000 mg/kg

D-Glucopyranose, oligomerisch, decyl octyl glycoside

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

12 / 18

LD50 Konijn: > 2,000 mg/kg

Mogelijke gezondheidseffecten

product, zoals verkocht

Ogen

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Huid

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Inname

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Inademing

Inademing kan effecten op het centrale zenuwstelsel veroorzaken.

Chronische blootstelling

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

product in gebruiksconcentratie

Ogen

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Huid

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Inname

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Inademing

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Chronische blootstelling

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Ervaring met blootstelling van mensen

product, zoals verkocht

Aanraking met de ogen

Roodheid, Pijn, Irritatie

Aanraking met de huid

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Inslikken

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Inademing

Duizeligheid, Slaperigheid

product in gebruiksconcentratie

Aanraking met de ogen

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Aanraking met de huid

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Inslikken

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Inademing

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

RUBRIEK 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

product, zoals verkocht

12.1 Ecotoxiciteit

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

13 / 18

Milieueffecten

Van dit product zijn geen ecotoxicologische effecten bekend.

Product

Toxiciteit voor vissen

: Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor dafnia's en

andere ongewervelde

waterdieren.

: Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor algen

: Geen gegevens beschikbaar

Bestanddelen

Toxiciteit voor vissen

: propaan-2-ol

96 h LC50 Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling): 9,640

mg/l

Vetalcohol ethoxylaten =/< C15 en =/< 5EO

96 h LC50 Vis: 1.5 mg/l

Bestanddelen

Toxiciteit voor dafnia's en

andere ongewervelde

waterdieren.

: propaan-2-ol

LC50 Daphnia magna (grote watervlo): > 10,000 mg/l

Bestanddelen

Toxiciteit voor algen

: D-Glucopyranose, oligomerisch, decyl octyl glycoside

72 h EC50: 18 mg/l

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Product

Biologische afbreekbaarheid

: De oppervlakteactieve stoffen in het product zijn biologisch

afbreekbaar volgens de vereisten van de verordening betreffende

detergentia 648/2004/EG.

Bestanddelen

Biologische afbreekbaarheid

propaan-2-ol

Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Vetalcohol ethoxylaten =/< C15 en =/< 5EO

Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

D-Glucopyranose, oligomerisch, decyl octyl glycoside

Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product

Beoordeling

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

14 / 18

kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT)

of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus

van 0.1% of hoger.

12.6 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke

afvalstoffen.Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met

de afvalverwerkende autoriteiten.

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

product, zoals verkocht

Product

: Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven verwijderen

of verbranden. Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen

volgens plaatselijke voorschriften. Afval aan een erkend

verwijderingsbedrijf aanbieden.

Verontreinigde verpakking

: Verwijderen als ongebruikt product. Lege containers moeten

worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale

voor hergebruik of verwijdering. Lege containers niet

hergebruiken. Afvoeren in overeenstemming met de locale, staat

en federale regelgeving

Leidraad voor Afval Code

selectie

: Organisch afval bevattende gevaarlijke stoffen. Indien dit product

wordt gebruikt in alle verdere processen, dan moet de

eindgebruiker de meest geschikte Europese Afvalcatalogus Code

bepalen en toekennen. Het is de verantwoordelijkheid van degene

die afvalmateriaal genereert om de toxische en fysische

eigenschappen van het materiaal gegenereerd te bepalen om

zodoende de juiste identificatie en afvalverwerkingsmethoden in

overeenstemming met de geldende Europese (EU-richtlijn

2008/98 / EG) en de plaatselijke voorschriften te bepalen .

product in gebruiksconcentratie

Product

: Verdund product kan door toilet worden gespoeld.

Verontreinigde verpakking

: Afvoeren in overeenstemming met de locale, staat en federale

regelgeving

RUBRIEK 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

product, zoals verkocht

de verlader/afzender/verzender is verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat de verpakking,

etikettering en markeing in overeenstemming is met de geselecteerde wijze van transport.

Wegtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 VN-nummer

1993

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

15 / 18

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.

(Isopropanol)

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Geen

Luchttransport (IATA)

14.1 VN-nummer

1993

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

Flammable liquid, n.o.s.

(Isopropanol)

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Geen

Zeetransport (IMDG/IMO)

14.1 VN-nummer

1993

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(Isopropanol)

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Geen

14.7 Vervoer in bulk

overeenkomstig bijlage II bij

MARPOL 73/78 en de IBC-

code

Niet van toepassing

RUBRIEK 15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of

het mengsel

overeenkomstig de

detergentiaverordening EC

648/2004

minder dan 5 %: Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

Overige componenten: Parfums

Allergenen:

d-Limonene

Plaatselijke verordening

Neem nota van Richtlijn 94/33/EG voor de bescherming van jonge mensen op de werkplek.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

16 / 18

Andere verordeningen

NL: PGS 15 (indien ADR 5.2; PGS 8), Vlaanderen : Vlarem II bis

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist zijn.

RUBRIEK 16. OVERIGE INFORMATIE

gebruikte procedure om de classificatie af te leiden in overeenstemming met

VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008

classificatie

rechtvaardiging

Ontvlambare vloeistoffen 3, H226

Op basis van testgegevens.

Oogirritatie 2, H319

Calculatiemethode

Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige

blootstelling 3, H336

Calculatiemethode

Volledige tekst van de H-verklaringen

H225

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H302

Schadelijk bij inslikken.

H315

Veroorzaakt huidirritatie.

H318

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Volledige tekst van andere afkortingen

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen

over de binnenwateren; ADR - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer

van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst).; AICS - Werkplek Environmental

blootstellingslimiet; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw

Lichaamsgewicht;

Verordening

betreffende

indeling,

etikettering

verpakking;

Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting;

DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte

stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS

nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met

x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan);

ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem;

GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar

kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de

bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50

Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC

- Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme

gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids-

en Gezondheitswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI -

Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50%

testpopulatie;

LD50

Dodelijke

dosis

voor

testpopulatie

(letale-

dosismediaan);

MARPOL

Internationale

conventie

voor

preventie

vervuiling

door

schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief)

effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen

waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën;

OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau

voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve

en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen;

(Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006

van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

17 / 18

autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement

betreffende

internationale

spoorwegvervoer

gevaarlijke

goederen

(RID);

SADT

Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS

Veiligheidsinformatieblad; TCSI

- Taiwanese

inventarislijst van chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen;

TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer

moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

Nadere informatie

Gemaakt door

Regulatory Affairs

Getallen vermeld op het MSDS zijn als volgt opgemaakt: 1,000,000 = 1 miljoen en 1,000 = 1

duizend. 0.1 = 1 tiende en 0.001 = 1 duizendste.

GECONTROLEERDE INFORMATIE: Belangrijke wijzigingen in de wettelijke of

gezondheidsinformatie voor deze versie zijn aangeduid met een balk in de linkermarge van het

VIB.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven

uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren,

gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd

worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het

hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten

of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

BIJLAGE: BLOOTSTELLINGSCENARIO'S

DPD +stoffen

:

the volgende stoffen zijn de belangrijkste stoffen die bijdragen aan het Blootstellingsscenario van

het mengsel in overeenstemming met DPD

Route

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Inslikken

Vetalcohol ethoxylaten =/< C15 en =/<

68213-23-0

500-201-8

Inademing

propaan-2-ol

67-63-0

200-661-7

Huid

D-Glucopyranose, oligomerisch, decyl

octyl glycoside

68515-73-1

500-220-1

Ogen

Vetalcohol ethoxylaten =/< C15 en =/<

68213-23-0

500-201-8

aquatisch milieu

Geen uitgangsstoffen

Fysische eigenschappen DPD + stoffen

Stof

Dampspanning

Oplosbaarheid in

water

Pow

moleculaire massa

Vetalcohol ethoxylaten

=/< C15 en =/< 5EO

0.91 Pa

20 mg/l

147,900

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Oasis Pro 40 Premium

113125E

18 / 18

propaan-2-ol

6,020 Pa

60.10 g/mol

Om te berekenen of uw downstream bedrijfsomstandigheden en Risk management metingen

veilig zijn, bereken uw risico factor in onderstaande website

www.ecetoc.org/tra

Verkorte titel van het

blootstellingsscenario

Glasreiniger. Manuele spray - en wismethode

Gebruiksdescriptoren

Hoofdgebruikersgroepen

Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs,

amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

Eindgebruiksectoren

SU22: Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie,

onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

Procescategorieën

PROC10: Met roller of kwast aanbrengen

PROC11: Spuiten buiten industriële omgevingen

Product categoriën

PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

Milieu-emissiecategorieën

ERC8a: Wijdverbreid gebruik (binnen) van

verwerkingshulpmiddelen in open systemen

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her