NE-O-DOR

Primær information

 • Handelsnavn:
 • NE-O-DOR
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • NE-O-DOR
  Belgien
 • Sprog:
 • hollandsk

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 103591E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr.

1907/2006

Ne-O-dor

103591E

1 / 16

RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/

ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Productbenaming

Ne-O-dor

Productcode

103591E

Gebruik van de stof of het

mengsel

Luchtverfrisser

Type stof

Mengsel

Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers.

informatie over

productverdunning

geen informatie over de verdunning gegeven

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik

Rioolreiniger. Manueel gebruik

Aanbevolen beperkingen

voor gebruik

Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma

Ecolab B.V.B.A./S.P.R.L.

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, België 013 67 05 11 (België)

Info.be@Ecolab.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor

noodgevallen

+32-(0)3-575-5555 Trans-Europees

Telefoonnummer

070-245245 (antigifcentrum)

Datum van

samenstelling/herziening

27.07.2017

Versie

RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3

H226

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2

H315

Oogirritatie, Categorie 2

H319

Huidsensibilisering, Categorie 1

H317

Acute aquatische toxiciteit, Categorie 1

H400

Chronische aquatische toxiciteit, Categorie 1

H410

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

2 / 16

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen

Signaalwoord

Waarschuwing

Gevarenverklaringen

H226

Ontvlambare vloeistof en damp.

H315

Veroorzaakt huidirritatie.

H317

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H410

Zeer giftig voor in het water levende

organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Preventie:

P210

Verwijderd houden van warmte, hete

oppervlakken, vonken, open vuur en andere

ontstekingsbronnen. Niet roken.

P273

Voorkom lozing in het milieu.

P280

Beschermende handschoenen/

oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

d-Limonene

2.3 Andere gevaren

Niets bekend.

RUBRIEK 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam

CAS-Nr.

EG-Nr.

REACH Nummer

IndelingVERORDENING (EG) Nr.

1272/2008

Concentratie

d-Limonene

5989-27-5

227-813-5

01-2119529223-47

Nota C Ontvlambare vloeistoffen

Categorie 3; H226

Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2; H315

Huidsensibilisering Categorie 1; H317

Acute aquatische toxiciteit Categorie 1;

H400

Chronische aquatische toxiciteit

Categorie 1; H410

>= 25 - < 30

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

112-34-5

203-961-6

Oogirritatie Categorie 2; H319

>= 25 - < 30

Alkylamineoxiden

61791-46-6

263-179-6

Acute toxiciteit Categorie 4; H302

Acute aquatische toxiciteit Categorie 1;

H400

Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2;

H319

>= 10 - < 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

3 / 16

Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2; H315

2,2'-oxybisethanol

111-46-6

203-872-2

01-2119457857-21

Acute toxiciteit Categorie 4; H302

Specifieke doelorgaantoxiciteit -

herhaalde blootstelling Categorie 2;

H372

>= 5 - < 10

Benzalkonium chloride

68424-85-1

270-325-2

01-2119965180-41

Acute toxiciteit Categorie 4; H302

Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1B;

H314

Ernstig oogletsel Categorie 1; H318

Acute aquatische toxiciteit Categorie 1;

H400

Chronische aquatische toxiciteit

Categorie 1; H410

>= 0.25 - < 0.5

Substanties met een blootstellingsgrens voor op de werkplek :

Alifatische

koolwaterstoffen

68956-68-3

273-313-5

>= 5 - < 10

Conserveermiddelen

128-37-0

204-881-4

Specifieke doelorgaantoxiciteit -

eenmalige blootstelling Categorie 3;

H335

Chronische aquatische toxiciteit

Categorie 4; H413

>= 0.25 - < 0.5

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

RUBRIEK 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij aanraking met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden,

gedurende tenminste 15 minuten. Contactlenzen verwijderen,

indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen.

Bij aanraking met de huid

Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende tenminste 15

minuten. Gebruik zachte zeep, indien beschikbaar. Kleding

wassen alvorens opnieuw te gebruiken. Schoenen grondig

reinigen alvorens opnieuw te gebruiken. Medische hulp inroepen.

Bij inslikken

Mond spoelen. Medische hulp inroepen als aandoeningen

merkbaar worden.

Bij inademing

Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie betreffende gezondheidseffecten en symptonen.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling

Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke

omstandigheden en de omgeving.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

4 / 16

Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij

brandbestrijding

Brandgevaar

Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

Vuurterugslag mogelijk over een aanzienlijke afstand.

Pas op voor dampen die accumuleren tot explosieve

concentraties. Dampen kunnen accumuleren in lage ruimtes.

Gevaarlijke

verbrandingsproducten

Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn:

Koolstofoxiden

Stikstofoxiden (NOx)

Zwaveloxiden

Oxides van fosfor

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende

uitrusting voor

brandweerlieden

: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Nadere informatie

: Gebruik waternevel om ongeopende containers af te koelen.

Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar

de riolering aflopen. Verbrandingsresten en verontreinigd

bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke

regelgeving. Bij brand en/of explosie inademen van rook

vermijden.

RUBRIEK 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET

MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Advies voor andere personen

dan de hulpdiensten

Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Zorg ervoor dat het

schoonmaken alleen wordt uitgevoerd door daarvoor opgeleid

personeel. Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8.

Advies voor de hulpdiensten

Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het

gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek

8 over geschikte en ongeschikte materialen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden

Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan

worden.Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Morsing

beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen,

(bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en

overbrengen in een vat voor verwijdering volgens

plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).Sporen

wegspoelen met water. Bij uitgebreid morsen gemorst materiaal

indammen of anderszins insluiten zodat het materiaal niet in een

waterweg terecht komt.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

5 / 16

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

RUBRIEK 7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Contact met de

ogen, de huid of de kleding vermijden. Alleen gebruiken met

voldoende ventilatie. Verwijderd houden van vuur, vonken en hete

oppervlakken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van

statische elektriciteit (om ontsteking van organische dampen te

voorkomen). Na het werken met dit product de handen grondig

wassen.

Hygiënische maatregelen

Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking

tot industriële hygiëne en veiligheid. Verontreinigde kleding

verwijderen en wassen voor hergebruik. Na het werken met dit

product het gezicht, de handen en blootgestelde huid grondig

wassen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en

containers

Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. Op een

koele en goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden

van oxidatiemiddelen. Buiten het bereik van kinderen houden. In

goed gesloten verpakking bewaren. Opslaan in containers

voorzien van daarvoor geschikte etiketten.

Opslagtemperatuur

-5 °C tot 40 °C

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik

Rioolreiniger. Manueel gebruik

RUBRIEK 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE

BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Grenzen blootstelling in beroep

Bestanddelen

CAS-Nr.

Type van de

waarde (Wijze van

blootstelling)

Controleparameters

Basis

d-Limonene

5989-27-5

TGG 8 hr

20 ppm

BE OEL

2-(2-

butoxyethoxy)ethanol

112-34-5

TGG 15 min

15 ppm

101.2 mg/m3

BE OEL

TGG 8 hr

10 ppm

67.5 mg/m3

BE OEL

Alifatische

koolwaterstoffen

68956-68-3

TGG 8 hr (nevel)

10 mg/m3

BE OEL

Conserveermiddelen

128-37-0

TGG 8 hr (damp en

aërosol)

2 mg/m3

BE OEL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

6 / 16

DNEL

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Eindgebruik: Werknemers

Blootstellingsroute: Inademing

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: korte termijn-lokaal

Waarde: 101.2 mg/m3

Eindgebruik: Werknemers

Blootstellingsroute: Huid

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -

systemische effecten

Waarde: 20 mg/kg

Eindgebruik: Werknemers

Blootstellingsroute: Inademing

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -

systemische effecten

Waarde: 67.5 mg/m3

Eindgebruik: Werknemers

Blootstellingsroute: Inademing

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: korte termijn-lokaal

Waarde: 67.5 mg/m3

PNEC

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Zoetwater

Waarde: 1 mg/l

Zeewater

Waarde: 0.1 mg/l

Intermitterend gebruik/intermitterende emissie

Waarde: 3.9 mg/l

Rioolwaterbehandelingsinstallatie

Waarde: 200 mg/l

Sediment

Waarde: 4 mg/kg

Bodem

Waarde: 0.4 mg/kg

Oraal

Waarde: 56 mg/kg

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Geschikte technische beheersinstrumenten

Technische maatregelen

Effectief afzuigventilatiesysteem. Houdt de concentraties in de

lucht beneden de nationale grenswaarden.

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen

Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking

tot industriële hygiëne en veiligheid. Verontreinigde kleding

verwijderen en wassen voor hergebruik. Na het werken met dit

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

7 / 16

product het gezicht, de handen en blootgestelde huid grondig

wassen.

Bescherming van de ogen /

het gezicht (EN 166)

ruimzichtbril

Gelaatsscherm

Bescherming van de handen

(EN 374)

Aanbevolen preventieve huidbescherming

Handschoenen

Nitrilrubber

butylrubber

Doorbreektijd: 1-4 uur

Minimale dikte voor butylrubber 0.7 mm en voor nitrilrubber 0.4

mm of gelijkwaardig (consulteer uw handschoenleverancier voor

advies)

Handschoenen moeten weggegooid en vervangen worden bij

tekenen van degradatie of chemische doorbraak.

Huid- en

lichaamsbescherming (EN

14605)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Bescherming van de

ademhalingswegen (EN 143,

14387)

Geen vereist wanneer de concentraties in de lucht beneden de

blootstellingslimiet zoals vermeld in de Exposure Limit Informatie

worden gehandhaafd. Gebruik gecertificeerde

ademhalingsbescherming overeenkomend met de EU vereisten

(89/656/EEG, 89/686/EEG), of gelijkwaardig, wanneer de

ademhalingsrisico's niet kunnen worden vermeden of voldoende

beperkt met collectieve technische beschermingsmiddelen of met

maatregelen, methoden of procedures van de arbeidsorganisatie.

Beheersing van milieublootstelling

Algemeen advies

: Beschouw de voorzorg van omsluiting rond opslag vaten

RUBRIEK 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

: vloeibaar

Kleur

: Kleurloos

Geur

: Parfums, geurmiddelen

7.2 - 8.2, 100 %

Vlampunt

56 °C gesloten beker

Geurdrempelwaarde

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Smelt-/vriespunt

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Beginkookpunt en

kooktraject

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Verdampingssnelheid

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Bovenste explosiegrens

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

8 / 16

Onderste explosiegrens

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Dampspanning

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Relatieve dampdichtheid

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Relatieve dichtheid

0.935 - 0.937

Oplosbaarheid in water

oplosbaar

Oplosbaarheid in andere

oplosmiddelen

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Verdelingscoëfficiënt n-

octanol/water

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Zelfontbrandingstemperatuu

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Thermische ontleding

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Viscositeit, kinematisch

2.141 mm2/s (40 °C)

Ontploffingseigenschappen

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Oxiderende eigenschappen

De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend.

9.2 Overige informatie

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Warmte, vlammen en vonken.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Niets bekend.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn:

Koolstofoxiden

Stikstofoxiden (NOx)

Zwaveloxiden

Oxides van fosfor

RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

9 / 16

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Informatie over

waarschijnlijke

blootstellingsrouten

Inademing, Aanraking met de ogen, Aanraking met de huid

Product

Acute orale toxiciteit

: Acute toxiciteitsschattingen : > 2,000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Acute dermale toxiciteit

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Huidcorrosie/-irritatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Sensibilisatie van de

luchtwegen/de huid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Kankerverwekkendheid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

voortplantingseffecten

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Mutageniteit in

geslachtscellen

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Teratogeniteit

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

STOT bij eenmalige

blootstelling

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

STOT bij herhaalde

blootstelling

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Aspiratiesgiftigheid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Bestanddelen

Acute orale toxiciteit

: d-Limonene

LD50 Rat: 4,400 mg/kg

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

LD50 Rat: 3,306 mg/kg

Alkylamineoxiden

LD50 Rat: 1,041 mg/kg

2,2'-oxybisethanol

LD50 Mensen: 1,120 mg/kg

Benzalkonium chloride

LD50 Rat: 344 mg/kg

Bestanddelen

Acute dermale toxiciteit

: d-Limonene

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

10 / 16

LD50 Konijn: > 5,000 mg/kg

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

LD50 Konijn: 2,764 mg/kg

2,2'-oxybisethanol

LD50 Konijn: 13,300 mg/kg

Benzalkonium chloride

LD50 Konijn: 3,340 mg/kg

Mogelijke gezondheidseffecten

Ogen

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Huid

Veroorzaakt huidirritatie. Kan allergische huidreacties

veroorzaken.

Inname

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Inademing

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Chronische blootstelling

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Ervaring met blootstelling van mensen

Aanraking met de ogen

Roodheid, Pijn, Irritatie

Aanraking met de huid

Roodheid, Irritatie, Allergische reactie

Inslikken

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Inademing

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

RUBRIEK 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Ecotoxiciteit

Milieueffecten

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige

gevolgen.

Product

Toxiciteit voor vissen

: Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor dafnia's en

andere ongewervelde

waterdieren.

: Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor algen

: Geen gegevens beschikbaar

Bestanddelen

Toxiciteit voor vissen

: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

96 h LC50 Vis: 1,300 mg/l

Alkylamineoxiden

96 h LC50 Vis: 1 mg/l

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

11 / 16

2,2'-oxybisethanol

96 h LC50 Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling):

75,200 mg/l

Bestanddelen

Toxiciteit voor dafnia's en

andere ongewervelde

waterdieren.

: 2,2'-oxybisethanol

24 h EC50 Daphnia magna (grote watervlo): > 10,000 mg/l

Benzalkonium chloride

48 h EC50 Daphnia magna (grote watervlo): 0.016 mg/l

Bestanddelen

Toxiciteit voor algen

: 2,2'-oxybisethanol

96 h EC50: 9,362 mg/l

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Product

Geen gegevens beschikbaar

Bestanddelen

Biologische afbreekbaarheid

d-Limonene

Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Alkylamineoxiden

Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

2,2'-oxybisethanol

Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Benzalkonium chloride

Resultaat: Biologisch afbreekbaar

Conserveermiddelen

Resultaat: slecht biologisch afbreekbaar

12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product

Beoordeling

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men

kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT)

of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus

van 0.1% of hoger.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

12 / 16

12.6 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke

afvalstoffen.Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met

de afvalverwerkende autoriteiten.

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

: Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem.

Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven verwijderen

of verbranden. Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen

volgens plaatselijke voorschriften. Afval aan een erkend

verwijderingsbedrijf aanbieden.

Verontreinigde verpakking

: Verwijderen als ongebruikt product. Lege containers moeten

worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale

voor hergebruik of verwijdering. Lege containers niet

hergebruiken. Afvoeren in overeenstemming met de locale, staat

en federale regelgeving

Leidraad voor Afval Code

selectie

: Organisch afval bevattende gevaarlijke stoffen. Indien dit product

wordt gebruikt in alle verdere processen, dan moet de

eindgebruiker de meest geschikte Europese Afvalcatalogus Code

bepalen en toekennen. Het is de verantwoordelijkheid van degene

die afvalmateriaal genereert om de toxische en fysische

eigenschappen van het materiaal gegenereerd te bepalen om

zodoende de juiste identificatie en afvalverwerkingsmethoden in

overeenstemming met de geldende Europese (EU-richtlijn

2008/98 / EG) en de plaatselijke voorschriften te bepalen .

RUBRIEK 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

de verlader/afzender/verzender is verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat de verpakking,

etikettering en markeing in overeenstemming is met de geselecteerde wijze van transport.

Wegtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 VN-nummer

1993

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.

(Limonenen)

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Geen

Luchttransport (IATA)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

13 / 16

14.1 VN-nummer

1993

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

Flammable liquid, n.o.s.

(Limonene)

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

None

Zeetransport (IMDG/IMO)

14.1 VN-nummer

1993

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(Limonene)

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

None

14.7 Vervoer in bulk

overeenkomstig bijlage II bij

MARPOL 73/78 en de IBC-

code

Not applicable.

RUBRIEK 15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of

het mengsel

Plaatselijke verordening

Neem nota van Richtlijn 94/33/EG voor de bescherming van jonge mensen op de werkplek.

Andere verordeningen

NL: PGS 15 (indien ADR 5.2; PGS 8), Vlaanderen : Vlarem II bis

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist zijn.

RUBRIEK 16. OVERIGE INFORMATIE

gebruikte procedure om de classificatie af te leiden in overeenstemming met

VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008

classificatie

rechtvaardiging

Ontvlambare vloeistoffen 3, H226

Gebaseerd op productgegevens of beoordeling

Huidcorrosie/-irritatie 2, H315

Calculatiemethode

Oogirritatie 2, H319

Calculatiemethode

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

14 / 16

Huidsensibilisering 1, H317

Calculatiemethode

Acute aquatische toxiciteit 1, H400

Calculatiemethode

Chronische aquatische toxiciteit 1, H410

Calculatiemethode

Volledige tekst van de H-verklaringen

H226

Ontvlambare vloeistof en damp.

H302

Schadelijk bij inslikken.

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H315

Veroorzaakt huidirritatie.

H317

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H372

Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde

blootstelling bij inslikken.

H400

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige

gevolgen.

H413

Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende

organismen hebben.

Volledige tekst van andere afkortingen

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen

over de binnenwateren; ADR - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer

van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst).; AICS - Werkplek Environmental

blootstellingslimiet; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw

Lichaamsgewicht;

Verordening

betreffende

indeling,

etikettering

verpakking;

Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting;

DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte

stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS

nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met

x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan);

ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem;

GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar

kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de

bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50

Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC

- Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme

gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids-

en Gezondheitswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI -

Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50%

testpopulatie;

LD50

Dodelijke

dosis

voor

testpopulatie

(letale-

dosismediaan);

MARPOL

Internationale

conventie

voor

preventie

vervuiling

door

schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief)

effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen

waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën;

OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau

voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve

en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen;

(Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006

van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de

autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement

betreffende

internationale

spoorwegvervoer

gevaarlijke

goederen

(RID);

SADT

Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS

Veiligheidsinformatieblad; TCSI

- Taiwanese

inventarislijst van chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen;

TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer

moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

15 / 16

Gemaakt door

Regulatory Affairs

Getallen vermeld op het MSDS zijn als volgt opgemaakt: 1,000,000 = 1 miljoen en 1,000 = 1

duizend. 0.1 = 1 tiende en 0.001 = 1 duizendste.

GECONTROLEERDE INFORMATIE: Belangrijke wijzigingen in de wettelijke of

gezondheidsinformatie voor deze versie zijn aangeduid met een balk in de linkermarge van het

VIB.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven

uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren,

gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd

worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het

hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten

of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

BIJLAGE: BLOOTSTELLINGSCENARIO'S

DPD +stoffen

:

the volgende stoffen zijn de belangrijkste stoffen die bijdragen aan het Blootstellingsscenario van

het mengsel in overeenstemming met DPD

Route

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Inslikken

2,2'-oxybisethanol

111-46-6

203-872-2

Inademing

Geen uitgangsstoffen

Huid

d-Limonene

5989-27-5

227-813-5

Ogen

Alkylamineoxiden

61791-46-6

263-179-6

aquatisch milieu

d-Limonene

5989-27-5

227-813-5

Fysische eigenschappen DPD + stoffen

Stof

Dampspanning

Oplosbaarheid in

water

Pow

moleculaire massa

d-Limonene

200 Pa

12.3 mg/l

23,988

Om te berekenen of uw downstream bedrijfsomstandigheden en Risk management metingen

veilig zijn, bereken uw risico factor in onderstaande website

www.ecetoc.org/tra

Verkorte titel van het

blootstellingsscenario

Rioolreiniger. Manueel gebruik

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Ne-O-dor

103591E

16 / 16

Gebruiksdescriptoren

Hoofdgebruikersgroepen

Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs,

amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

Eindgebruiksectoren

SU22: Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie,

onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

Procescategorieën

PROC13: Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of

overgieten

Product categoriën

PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

Milieu-emissiecategorieën

ERC8a: Wijdverbreid gebruik (binnen) van

verwerkingshulpmiddelen in open systemen

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her