NATURCOP

Tjekkiet - tjekkisk - Ecolab

Køb det nu

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad (SDS)
17-09-2021
Tilgængelig fra:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Autorisationsnummer:
114119E

Dokumenter på andre sprog

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad
bulgarsk 17-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad
spansk 29-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad
dansk 24-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad
tysk 17-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad
estisk 17-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad
græsk 18-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad
fransk 17-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad
lettisk 18-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad
litauisk 19-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad
ungarsk 18-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad
hollandsk 16-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad
polsk 19-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad
portugisisk 19-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad
rumænsk 19-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad
slovakisk 20-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad
slovensk 20-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad
finsk 24-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad
svensk 24-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad
russisk 19-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad
norsk 26-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad
ukrainsk 20-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad
kroatisk 17-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad
serbisk 20-09-2021

Læs hele dokumentet

Naturcop

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Obchodní název směsi

Naturcop

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa

:

1.1 Identifikátor výrobku

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Uvedená použití

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Kód produktu

:

Nedoporučená použití

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Národní poradní orgán/toxikologické středisko

Přípravky k péči o stájové prostory. Manuální aplikace

Přípravky k péči o stájové prostory. Semi-automatická aplikace

Nejsou známa.

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 543 518 250

Fax: +420 543 518 299

e-mail: office.brno@ecolab.com

:

Výrobce/ Distributor/

Dovozce

:

Telefonní číslo

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2,

tel. nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402

114119E

Použití látky nebo

přípravku

:

Veterinární biocid

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Výrobce/ Distributor/ Dovozce

:

Telefonní číslo

543 518 111 (nepřetržitě)

Verze

: 2

Klasifikace

Neklasifikován.

:

Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz oddíl 11.

Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) 1272/2008 [CLP/GHS]

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice produktu

:

Směs

Viz oddíl 16 pro plné znění R- nebo H-vět uvedených výše.

Klasifikace podle nařízení 1999/45/ES [DPD]

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle směrnice č.1999/45/ES a jejích dodatků.

2.2 Prvky označení

Standardní věty o

nebezpečnosti

:

Pokyny pro bezpečné zacházení

Doplňující údaje na štítku

:

Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Neklasifikován.

Nejsou známy závažné negativní účinky.

Datum vydání/Datum revize

:

1/11

22 ledna 2013

Naturcop

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

:

Další nebezpečí, která se

nepromítají do klasifikace

2.3 Další nebezpečnost

Nevztahuje se.

Expoziční limity, jsou-li stanoveny, jsou uvedeny v oddíle 8.

Na základě současných znalostí dodavatele nejsou ve výrobku přítomny žádné další složky v koncentracích, dle kterých

by mohl být klasifikován jako nebezpečný pro zdraví nebo pro životní prostředí a tudíž by musely být uvedeny v tomto

oddíle.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

[1] Látka klasifikovaná jako nebezpečná pro zdraví nebo pro životní prostředí

[2] Látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

[3] Látka splňuje kritéria pro PBT podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII

[4] Látka splňuje kritéria pro vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII

Identifikátory

67/548/EHS

Název látky/směsi

Úplná znění R-vět viz

oddíl 16

bezpečnostního

listu.

%

Typ

Nařízení (ES) č.

1272/2008 [CLP]

Klasifikace

Úplná znění

standardních vět o

nebezpečnosti (H-vět)

viz oddíl 16

bezpečnostního listu.

Glykoly-glykolétery

REACH #: 01-

2119475527-28

ES: 225-878-4

CAS: 5131-66-8

Indexové číslo: 603-052-

00-8

Xi; R36/38

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

glycerin

ES: 200-289-5

CAS: 56-81-5

Neklasifikován.

Neklasifikován.

Rozpouštědla / aditiva

ES: 216-074-4

CAS: 1490-04-6

Xi; R38

Skin Irrit. 2, H315

Směsi

3.2

Vypláchněte ústa vodou. Jestliže byl materiál požit a postižená osoba je při vědomí,

podávejte k pití vodu v malých dávkách. Nevyvolávejte zvracení, pokud to není

výslovně doporučeno lékařem. Vyskytnou-li se příznaky, vyhledejte lékařskou

pomoc.

Styk s kůží

Okamžitě vyplachujte oči velkým množstvím vody, občas nadzvedněte horní a

spodní víčka. Vyjměte případně používané kontaktní čočky. V případě

přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažené části pokožky důkladně opláchněte vodou. Odstraňte kontaminovaný

oděv a obuv. Vyskytnou-li se příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.1 Popis první pomoci

Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze

usnadňující dýchání. Vyskytnou-li se příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití

Vdechnutí

Styk s okem

:

:

:

:

Ochrana pracovníků první

pomoci:

:

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro přítomné osoby, ani

akce prováděné bez řádného předchozího proškolení.

Datum vydání/Datum revize

:

2/11

22 ledna 2013

Naturcop

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Poznámky pro lékaře

Postupujte podle příznaků. Pokud došlo k požití či nadýchání většího množství

...

Læs hele dokumentet

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information