NALCO 8514 PLUS

Danmark - dansk - Ecolab

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

24-11-2017

Tilgængelig fra:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Autorisationsnummer:
115569E

Dokumenter på andre sprog

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

23-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

28-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

25-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

27-11-2017

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

1 / 12

PUNKT 1.

IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator:

NALCO® 8514 PLUS

Stoftype

Blanding

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

Anvendelse af stoffet/det

kemiske produkt

BIOCID

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

PRODUCENT/LEVERANDØR

LOKAL FIRMAIDENTIFIKATION

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TLF.: +44 (0)1606 74488

NALCO DANMARK ApS

LYNGBYVEJ 20,3

DK-2100 KøBENHAVN, DENMARK

TLF.: +45-48195800

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

Kontakt venligst EUProductSafety@nalco.com for information om produktsikkerhed

1.4 Nødtelefon:

+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk

+47-22-33-69-99 Danmark

Udstedelse-/revisionsdato::

24.04.2012

Version nummer:

PUNKT 2.

FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:

Klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008

Hudætsning/-irritation - Kategori 1B

H314

Akut toksicitet for vandmiljøet - Kategori 1

H400

Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Dette produkt er klassificeret som farligt ifølge præparatdirektivet 1999/45/EF.

C, ÆTSENDE

N, MILJØFARLIGT

R34, R50

Der henvises til punkt 16 for fulde detaljer om risikosætninger, faresætninger og notas.

2.2 Mærkningselementer:

Mærkning i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008

Indeholder: Didecyldimethylammoniumchlorid

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

2 / 12

Farepiktogrammer:

Signalord: Fare

Faresætninger:

H314

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

H400

Meget giftig for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger

P260

Indånd ikke pulver/ røg/ gas/ tåge/ damp/ spray.

P273

Undgå udledning til miljøet.

P280

Bær beskyttelseshandsker/-beklædning / øjen-/ansigtsværn.

P303 + P361 + P353

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl/

brus huden med vand.

2.3 Andre farer:

Ingen kendte

PUNKT 3.

SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blanding:

De nedenfor anførte detaljer omfatter alle komponenter, urenheder og biprodukter, der bidrager til produktets

klassificering eller som har grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

FARLIGE INDHOLDSSTOFFER

% (w/w)

Klassificering i henhold til

forordning (EC) nr. 1272/2008

Klassificeret i henhold

til 67/548/EF

Didecyldimethylammoniumchlorid

Indeks-Nr.: 612-131-00-6

EF-Nr.: 230-525-2

CAS-Nr.: 7173-51-5

5.0 - 15.0

Akut toksicitet 4 : H302

Hudætsning/-irritation 1B : H314

Akut toksicitet for vandmiljøet 1 : H400

C, N

R22, R34, R50

Der henvises til punkt 16 for fulde detaljer om risikosætninger, faresætninger og notas.

PUNKT 4.

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

I tilfælde af nødsituationer vurderes faren, før der skrides til handling. Udsæt ikke dig selv for risiko for skader. I

tvivlstilfælde kontaktes nødhjælpsrespondere.

INDÅNDING

Bringes i frisk luft, symptomatisk behandling. Søg straks læge.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

3 / 12

HUDKONTAKT

Søg straks læge. Fjern forurenet tøj. Vask omgående det berørte område med rigelige mængder vand. Ved

store sprøjt skylles under bruser. Forurenet tøj, sko og læderartikler skal rengøres før det bruges igen, eller

kasseres.

ØJENKONTAKT

Søg straks læge. VED KONTAKT ER DET NØDVENDIGT AT HANDLE OMGÅENDE. Skyl omgående øjet med

vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op.

INDTAGELSE

Søg straks læge og fremvis etiketten og/eller sikkerhedsdatabladet. Fremkald ikke opkastning uden at have

rådspurgt en læge. Hvis personen er ved bevidsthed, skylles munden, og der gives vand at drikke.

BESKYTTELSE TIL FØRSTEHJÆLPSPERSONALE

Brug egnet personligt beskyttelsesudstyr.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Eventuel slimdannelse kan gøre det svært at bruge maveudskylning. Baseret på patientens reaktion skal lægen

afgøre yderligere behandling og klinisk tilstand.

PUNKT 5.

BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler:

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Vandtåge kan anvendes til afkøling af lukkede beholdere.

Skum, Tørt pulver, Ved store brande anvendes vandtåge, som grundigt gennemvæder det brændende

materiale.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Kan udvikle giftige gasser eller dampe ved brand.

I tilfælde af udslip forhindres materiale og brandvand i at komme ned i kloakker eller vandløb.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

I tilfælde af brand anvendes luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

4 / 12

PUNKT 6.

FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

RÅDGIVNING FOR IKKE-INDSATSPERSONEL

Dette materiale kan være farligt ved kontakt, forsøg ikke at rense udslippet op. Tilkald straks uddannede

nødhjælpsrespondere. Rengøring må kun udføres af nødhjælpsrespondere/personale. Begræns adgang til

området, til rengøringsoperationerne er afsluttet.

Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8.

RÅDGIVNING FOR INDSATSPERSONEL

Begræns adgangen til området, indtil rengøringen er færdig. Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i

punkt 8. Stands eller reducer lækagen, hvis det kan gøres uden risiko. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Sørg for,

at rengøring kun udføres at uddannet personale. Rør ikke ved spildt materiale. Nødhjælpsudstyr (til brand, spild,

lækager etc.) skal være let tilgængeligt. Indberettes til relevante offentlige sundheds-, sikkerheds- og

miljømyndigheder.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Ved spild, undgå at materialet kommer i kloak og vandafløb. Materialet må ikke forurene grundvandet. Produktet

må ikke udledes i kloakken. Ved forurening af afløb, vandløb, jord eller kloak kontaktes de lokale myndigheder.

Overfladevand må ikke forurenes.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Mindre spild: Sug spildet op med sugende materiale. Rester anbringes i en egnet, lukket og behørigt mærket

beholder. Vask det forurenede område. Større spild: Inddæm væsken ved hjælp af absorberende materiale eller

ved at grave render eller grøfter. Opsamles i tromler eller tankbil for korrekt bortskaffelse. Vask forurenede

overflader med vand eller vandbaserede vaskemidler. Kontakt en godkendt affaldstransportvirksomhed for

bortskaffelse af genindvundet materiale. Materiale afskaffes i overensstemmelse med reglerne i punkt 13

(Bortskaffelse).

6.4 Henvisning til andre punkter:

Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8. Materiale afskaffes i overensstemmelse med reglerne i

punkt 13 (Bortskaffelse).

PUNKT 7.

HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

HÅNDTERING

Må ikke komme i øjnene, på huden eller på tøjet. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Indånd ikke

dampene/gasserne/støv. Hold beholdere lukket, når de ikke anvendes. Sørg for, at alle beholdere er mærket.

Nødhjælpsudstyr (til brand, spild, lækager etc.) skal være let tilgængeligt. Brug egnet beskyttelsesudstyr som

anbefalet i punkt 8.

Der henvises til punkt 6.2 for Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

HYGIENISKE ANBEFALINGER

Følg god arbejds- og personlig hygiejne for at undgå eksponering. Øjenskyllefaciliteter skal forefindes.

Nødbruser skal forefindes. Man skal altid vaskes grundigt efter håndtering af kemikalier. Der må aldrig spises,

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

5 / 12

drikkes eller ryges under håndtering af dette produkt. Hvis tøjet er forurenet, fjernes det, og det berørte område

vaskes grundigt. Vask forurenet tøj før genbrug.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

OPBEVARING

Opbevares adskilt fra varme og antændelseskilder. Opbevares på et køligt, velventileret sted, må ikke udsættes

for direkte sollys. Opbevares på et tørt og køligt sted. Opbevar beholderne tæt lukket. Opbevares i behørigt

mærkede beholdere. Sørg for forsvarlig jordforbindelse.

EGNET BYGNINGSMATERIALE

Kompatibiliteten med plastmaterialer kan variere; det anbefales derfor at afprøve kompatibiliteten inden

anvendelse.

7.3 Særlige anvendelser:

Særlige anvendelser :

BIOCID

PUNKT 8.

EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre:

GRÆNSEVÆRDIER FOR EKSPONERING

Dette produkt indeholder ingen stoffer med fastsatte grænseværdier.

8.2 Eksponeringskontrol:

TEKNISKE FORANSTALTNINGER:

Sørg for almindelig ventilation med lokal udsugning.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

GENERELLE ANVISNINGER

Anvendelse og valg af personlige værnemidler afhænger af farerne ved produktet, arbejdsstedet og med måden,

hvorpå produktet håndteres. Det anbefales at man som minimum anvender beskyttelsesbriller med sideskjold og

arbejdstøj, der beskytter arme, ben og krop. Derudover skal enhver person, der besøger området, hvor dette

produkt håndteres, som minimum anvende beskyttelsesbriller med sideskjold.

BESKYTTELSE AF ØJNE / ANSIGT

Anvend ansigtsskærm med tætsluttende beskyttelsesbriller. Den gældende europæiske standard findes i EN

166.

BESKYTTELSE AF HUD

Det anbefales at anvende kemikalieresistente handsker med krave ved håndtering af dette produkt. Valget af

handsker afhænger af arbejdsbetingelserne og hvilke kemikalier, der anvendes, men der er gode erfaringer fra

brug af handsker lavet af folgende materiale: PVC. Handsker skal udskiftes straks ved tegn på nebrydning.

Gennembrudstiden er ikke fastsat, da produktet er et præparat; kontakt fabrikanten af personlige værnemidler.

Den gældende europæiske standard findes i EN 374.

Anvend heldragt, som beskytter mod kemikalier. Den gældende europæiske standard findes i EN ISO 20345.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

6 / 12

BESKYTTELSE AF ÅNDEDRÆTSORGANER

Ved dannelse af betydelige mængder tåge, damp eller aerosoler, anbefales det at anvende godkendt

åndedrætsværn. Valg af passende filtermateriale afhænger af mængden og typen af de kemikalier, der

håndteres. Overvej anvendelse af følgende filtertyper: A-B-E-K-P Den gældende europæiske standard findes i

EN 140, EN 137, EN 143 og EN 14387. I nødsituationer eller ved arbejde under forhold med ukendte

koncentrationer skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn (med overtryk). Hvis der kræves

åndedrætsbeskyttelse, fastsættes et komplet beskyttelsesprogram, herunder valg, tilpasning, oplæring,

vedligeholdelse og eftersyn.

PUNKT 9.

FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

Bemærk: Disse fysiske egenskaber er typiske værdier for dette produkt og kan ændres.

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

FYSISK FORM

Væske

UDSEENDE

Lysegul

Lugt

Ingen

Lugttærskel

Ingen tilgængelige data.

pH (1 %)

6 - 7.5

SMELTEPUNKT / FRYSEPUNKT /

FLYDEPUNKT

Ingen tilgængelige data.

STARTKOGEPUNKT /

KOGEPUNKTSINTERVAL

Ingen tilgængelige data.

FLAMMEPUNKT

> 100 °C

FORDAMPNINGSHASTIGHED

Ingen tilgængelige data.

BRANDFARE (fast, gas)

Ingen tilgængelige data.

NEDRE EKSPLOSIONSGRÆNSE

Ingen tilgængelige data.

ØVRE EKSPLOSIONSGRÆNSE

Ingen tilgængelige data.

DAMPTRYK

Ingen tilgængelige data.

DAMPMASSEFYLDE

Ingen tilgængelige data.

Relativ massefylde

Ingen tilgængelige data.

MASSEFYLDE

Ingen tilgængelige data.

OPLØSELIGHED I VAND

Blandbart

OKTANOL/VAND

FORDELINGSKOEFFICIENT (log

Kow)

Ingen tilgængelige data.

SELVANTÆNDELSESTEMPERATUR

Ingen tilgængelige data.

DEKOMPONERINGSTEMPERATUR

Ingen tilgængelige data.

VISKOSITET

Ingen tilgængelige data.

EKSPLOSIVE EGENSKABER

Ikke anvendeligt

OXIDERENDE EGENSKABER

Ikke anvendeligt

9.2 Andre oplysninger:

Ikke anvendeligt

PUNKT 10.

STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:

Ingen tilgængelige data.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

7 / 12

10.2 Kemisk stabilitet:

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner:

Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

10.4 Forhold, der skal undgås:

Extreme temperaturer.

10.5 Materialer, der skal undgås:

Kontakt med stærke oxidationsmidler (f.eks. chlor, peroxider, chromater, salpetersyre, perchlorat, koncentreret

ilt, permanganat) kan udvikle varme, ild, eksplosioner og/eller giftige dampe.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Ved brand:

Kvælstofoxider

PUNKT 11.

TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger:

Produkt:

Akut oral toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet ved indånding

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut dermal toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Alvorlig

øjenskade/øjenirritation

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Genotoksicitet

Vurdering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Ingen af bestanddelene i dette produkt står anført som

kræftfremkaldende på International Agency for Research

(IARC)'s eller American Conference of Governmental

Industrial Hygienists (ACGIH)'s lister.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

8 / 12

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Vurdering: Ingen toksicitet overfor forplantningsevnen

Enkel STOT-eksponering

Bemærkninger: Kriterierne for klassificering kan på grundlag

af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-

eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspiration giftighed

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

PUNKT 12.

MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet:

Følgende resultater er for produktet

Produkt:

Økotoksikologisk vurdering

Akut toksicitet for vandmiljøet

Meget giftig for vandlevende organismer.

Kronisk toksicitet for

vandmiljøet.

Forventes ikke at udvise kronisk giftighed for vandorganismer

Komponenter:

Didecyldimethylammoniumchlorid

Toksicitet overfor fisk

LC50: 1 mg/l, 96 Time, Regnbueørred

NOEC: 0.041 mg/l, 504 Time, Regnbueørred

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

EC50: 0.094 mg/l, 48 Time, Daphnie (Daphnia magna)

Toksicitet overfor alger

LC50: 0.026 mg/l, 96 Time, Grønalger (Selenastrum

capricornutum)

M-faktor

: 10

Toksicitet overfor bakterier

LC50: 11 mg/l, 3 Time, Pseudomonas putida

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

Produkt:

Biologisk nedbrydelighed

Produktet er biolologisk let nedbrydeligt

Komponenter:

Didecyldimethylammoniumchlorid

Biologisk nedbrydelighed

> 80 %, Ekspositionsvarighed: 28 d, OECD 302 B

12.3 Bioakkumuleringspotentiale:

Produkt:

Bioakkumulering

Produktet bioakkumulerer ikke.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

9 / 12

Komponenter:

Didecyldimethylammoniumchlorid

Bioakkumulering

Bioakkumulering er usandsynlig.

12.4 Mobilitet i jord:

Produkt:

Skæbne og veje i miljøet

Dette stof er vandopløseligt og forventes hovedsageligt at

forblive i vand.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Produkt:

Vurdering

Denne blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være

persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT)., Denne

blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være meget

persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Andre negative virkninger:

Produkt:

Yderligere økologisk

information

Der forventes ingen skadelige virkninger.

PUNKT 13.

FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Man bør sikre overholdelse af EU, nationale og lokale bestemmelser.

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Affald bortskaffes til godkendt forbrændings- eller affaldsbehandlingsanlæg i overensstemmelse med gældende

regler. Affald må ikke tømmes i kloakken eller bortskaffes som husholdningsaffald. Alt kemisk affald er en

potentiel forureningskilde i miljøet og er derfor IKKE egnet til udledning i grundvandet, lokale kloakker, afløb,

vandløb eller floder.

Tomme tromler skal afleveres til genanvendelse, genvinding eller bortskaffelse hos godkendt virksomhed.

AFFALDSKODE (EAK-KODE):

16 03 03* - BATCHER UNDEFOR SPECIFIKATIONERNE OG UBRUGTE PRODUKTER - Uorganisk affald

indeholdende farlige stoffer

PUNKT 14.

TRANSPORTOPLYSNINGER

Stoffets navn (Proper Shipping Name) / farligt gods klasse kan variere afhængig af emballering, egenskaber og

transportmåde. Typiske Proper Shipping Names for dette produkt er:

LANDTRANSPORT

14.1 UN-nummer:

UN 1760

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S.

(Didecyldimethylammoniumchlorid)

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

10 / 12

14.3 Transportfareklasse( r ):

14.4 Emballagegruppe:

14.5 Miljøfarer:

14.6 Særlige forsigtighedsregler for

brugeren:

ikke anvendelig

LUFTTRANSPORT (ICAO/IATA)

14.1 UN-nummer:

UN 1760

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S.

(Didecyldimethylammoniumchlorid)

14.3 Transportfareklasse( r ):

14.4 Emballagegruppe:

14.5 Miljøfarer:

14.6 Særlige forsigtighedsregler for

brugeren:

ikke anvendelig

SØTRANSPORT (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer:

UN 1760

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S.

(Didecyldimethylammoniumchlorid)

14.3 Transportfareklasse( r ):

14.4 Emballagegruppe:

14.5 Miljøfarer:

Ja (Marine Pollutant)

14.6 Særlige forsigtighedsregler for

brugeren:

ikke anvendelig

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II

til MARPOL 73/78 og IBC-koden:

ikke anvendelig

PUNKT 15.

OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,

sundhed og miljø:

INTERNATIONALE FORSKRIFTER

KOSHER

Dette produkt er blevet certificeret af CHICAGO RABBINICAL COUNCIL som KOSHER/PAREVE til helårsbrug

MED UNDTAGELSE AF DEN JØDISKE PÅSKE.

"NSF NON-FOOD COMPOUNDS REGISTRATION PROGRAM" (det tidligere "USDA List of Proprietary

Substances & Non-Food Compounds"):

NSF Registration number for this product is: 145534

Produktet accepteres til behandling af køle- og retortvand (G5) i og omkring madforarbejdningsområder. -

Produktet accepteres til behandling af koge-, damp- og/eller kølesystemer (G7), hvor hverken det behandlede

vand eller den producerede damp må komme i kontakt med spiselige produkter i og omkring

madfremstillingsområdet.

INTERNATIONAL KEMIKALIELOVGIVNING

EUROPA

Sikkerhedsdatablad iht. EF-forordning nr. 1907/2006.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

11 / 12

Nalco er engageret i og støtter fuldt ud REACH-forordningen (Registration, Evaluation, Authorization and

restriction of CHemicals). Det er vor hensigt at pre-registrere alle kemiske emner som vi producerer eller

importerer til den Europæiske Union, samt at samarbejde med vore leverandører for at sikre en problemfri

overgang til dette nye lovgivningsmiljø. Hvis De ønsker yderligere information om Nalcos REACH-program,

bedes De venligst kontakte os på reach@nalco.com eller besøge vor hjemmeside.

NATIONALE BESTEMMELSER TYSKLAND

WGK: 2 (Bilag 4)

PRODUKTREGISTER NUMMER (DA)

Danmark

2255286

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Der er ikke udført en kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16.

ANDRE OPLYSNINGER

LISTE OVER RELEVANTE R-SÆTNINGER, NOTAS OG FARESÆTNINGER I PUNKT 2.1 OG 3

H302 - Farlig ved indtagelse.

H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

H400 - Meget giftig for vandlevende organismer.

R22 - Farlig ved indtagelse.

R34 - Ætsningsfare.

R50 - Meget giftig for organismer, der lever i vand.

Dette produktsikkerhedsdatablad giver information om sundhed, sikkerhed og regulationer. Information indeholdt

i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på de data, der var tilgængelig for os på udgivelsestidspunkt, og er givet i

god tro og menes at være akkurate og pålidelige på udgivelsestidspunktet. Der gives imidlertid ikke nogen

garanti, hverken udtrykt eller implicit, og Nalco fralægger sig alt ansvar for pålidelighed af sådanne informationer.

Produktet skal anvendes i applikationer, der er i overensstemmelse med Nalcos produktlitteratur. Til alle andre

anvendelser bør eksponering vurderes, så passende håndteringspraksis og uddannelsesprogrammer kan

etableres for at sikre trygge arbejdsbetingelser og -operationer. Det er køberens/brugerens ansvar selv at sikre

sig, at produktet passer til den påtænkte anvendelse, og at sikre at aktiviteterne overholder alle føderale,

statslige, provins- eller lokale love og forordninger. Forordningskrav er undergivet ændringer og kan variere

mellem de forskellige Europæiske Medlemsstater og Nationer. Individer, der håndterer dette produkt, bør

informeres om de anbefalede sikkerhedsforholdsregler, og bør have adgang til denne information. Kontakt

venligst din lokale salgsrepræsentant for yderligere informationer.

REFERENCER

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health

Organization, International Agency for Research on Cancer.

Ariel Insight(tm) (An integrated guide to industrial chemicals covered under major regulatory and advisory

programs), North American Module, Western European Module, Chemical Inventories Module and the Generics

Module (Ariel Insight(tm) CD-ROM Version), Ariel Research Corp., Bethesda, MD.

De eventuelle vigtigste litteraturreferencer og datakilder, der kan have været anvendt i forbindelse med

ekspertvurderingen med henblik på at udarbejde dette sikkerhedsdatablad: Europæiske forskrifter/direktiver

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

12 / 12

(herunder (EF) nr. 1907/2006, (EF) nr. 1272/2008, 67/548/EF, 199/45/EF),leverandørdata, internet, ESIS,

IUCLID, Ariel InsightTM, ERIcards, data fra ikkeeuropæiske myndigheder og andre datakilder.

Udstedelsedato :

24.04.2012

Version nummer :

Udarbejdet af:

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1 = 1 tiendedel

og 0.001 = 1 tusindedel.

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information