NALCO 77485

Danmark - dansk - Ecolab

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

24-11-2017

Tilgængelig fra:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Autorisationsnummer:
115575E

Dokumenter på andre sprog

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

24-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

26-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

26-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

27-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

24-11-2017

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

1 / 14

PUNKT 1.

IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator:

NALCO® 77485

Stoftype

Blanding

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

Anvendelse af stoffet/det

kemiske produkt

MIDDEL TIL FOREBYGGELSE AF KEDELSTEN

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

PRODUCENT/LEVERANDØR

LOKAL FIRMAIDENTIFIKATION

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TLF.: +44 (0)1606 74488

NALCO DANMARK ApS

LYNGBYVEJ 20,3

DK-2100 KøBENHAVN, DENMARK

TLF.: +45-48195800

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

Kontakt venligst EUProductSafety@nalco.com for information om produktsikkerhed

1.4 Nødtelefon:

+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk

+47-22-33-69-99 Danmark

Udstedelse-/revisionsdato::

11.04.2012

Version nummer:

PUNKT 2.

FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:

Klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008

Ætsende på metaller - Kategori 1

H290

Alvorlig øjenskade/øjenirritation - Kategori 2

H319

Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Dette produkt er klassificeret som farligt ifølge præparatdirektivet 1999/45/EF.

Xi, LOKALIRRITERENDE

R36/38

Der henvises til punkt 16 for fulde detaljer om risikosætninger, faresætninger og notas.

2.2 Mærkningselementer:

Mærkning i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008

Indeholder: Citronsyre, 2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

2 / 14

Farepiktogrammer:

Signalord: Fare

Faresætninger:

H290

Kan ætse metaller.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger

P234

Opbevares kun i den originale beholder.

P264

Vask huden grundigt efter brug.

P280

Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse

P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337 + P313

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P406

Opbevares i ætsningsbestandig polypropylenbeholder med modstandsdygtig indvendig

belægning.

2.3 Andre farer:

Ingen kendte

PUNKT 3.

SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blanding:

De nedenfor anførte detaljer omfatter alle komponenter, urenheder og biprodukter, der bidrager til produktets

klassificering eller som har grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

FARLIGE INDHOLDSSTOFFER

% (w/w)

Klassificering i henhold til

forordning (EC) nr. 1272/2008

Klassificeret i henhold

til 67/548/EF

Citronsyre

EF-Nr.: 201-069-1

CAS-Nr.: 77-92-9

10.0 - 30.0

Alvorlig øjenskade/øjenirritation 2 : H319

Natriummolybdat dihydrat

EF-Nr.: 231-551-7

CAS-Nr.: 10102-40-6

1.0 - 5.0

Ikke klassificeret : OEL

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic

Acid

EF-Nr.: 253-733-5

CAS-Nr.: 37971-36-1

REACH No.: 01-2119436643-39

1.0 - 5.0

Ætsende på metaller 1 : H290

Der henvises til punkt 16 for fulde detaljer om risikosætninger, faresætninger og notas.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

3 / 14

PUNKT 4.

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

I tilfælde af nødsituationer vurderes faren, før der skrides til handling. Udsæt ikke dig selv for risiko for skader. I

tvivlstilfælde kontaktes nødhjælpsrespondere.

INDÅNDING

Bringes i frisk luft, symptomatisk behandling. Ved vedvarende symptomer, tilkald læge.

HUDKONTAKT

Søg straks læge. Tag forurenet tøj af. Vaskes før genanvendelse. Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15

minutter. Ved store sprøjt skylles under bruser.

ØJENKONTAKT

Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg straks læge. VED KONTAKT ER DET NØDVENDIGT AT

HANDLE OMGÅENDE.

INDTAGELSE

Søg straks læge og fremvis etiketten og/eller sikkerhedsdatabladet. Hvis personen er ved bevidsthed, skylles

munden, og der gives vand at drikke. Hvis personen er bevidstløs, må der ikke gives noget gennem munden,

læg personen i natostilling, check åndedræt og puls. Giv kunstigt åndedræt, hvis det er nødvendigt.

BESKYTTELSE TIL FØRSTEHJÆLPSPERSONALE

Brug egnet personligt beskyttelsesudstyr.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Forårsager alvorlig øjenirritation.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Baseret på patientens reaktion skal lægen afgøre yderligere behandling og klinisk tilstand.

PUNKT 5.

BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler:

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Dette produkt forventes ikke at brænde med mindre alt vandet er kogt væk. Organiske rester kan være

antændelige. Benyt slukningsmidler, der passer til den omgivende brand.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Kan udvikle COx ved brand. Ikke brandfarligt eller brændbart. Kontakt med reaktive metaller (f.eks. aluminium)

kan føre til dannelse af brandfarlig hydrogengas.

I tilfælde af udslip forhindres materiale og brandvand i at komme ned i kloakker eller vandløb.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

I tilfælde af brand anvendes luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

4 / 14

PUNKT 6.

FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

RÅDGIVNING FOR IKKE-INDSATSPERSONEL

Dette materiale kan være farligt ved kontakt, forsøg ikke at rense udslippet op. Tilkald straks uddannede

nødhjælpsrespondere. Rengøring må kun udføres af nødhjælpsrespondere/personale. Begræns adgang til

området, til rengøringsoperationerne er afsluttet.

Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8.

RÅDGIVNING FOR INDSATSPERSONEL

Begræns adgangen til området, indtil rengøringen er færdig. Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i

punkt 8. Udluft det forurenede område, hvis muligt. Sørg for, at rengøring kun udføres at uddannet personale.

Nødhjælpsudstyr (til brand, spild, lækager etc.) skal være let tilgængeligt. Indberettes til relevante offentlige

sundheds-, sikkerheds- og miljømyndigheder.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Ved spild, undgå at materialet kommer i kloak og vandafløb. Materialet må ikke forurene grundvandet. Produktet

må ikke udledes i kloakken. Ved forurening af afløb, vandløb, jord eller kloak kontaktes de lokale myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Mindre spild: Sug spildet op med sugende materiale. Rester anbringes i en egnet, lukket og behørigt mærket

beholder. Vask det forurenede område. Større spild: Inddæm væsken ved hjælp af absorberende materiale eller

ved at grave render eller grøfter. Opsamles i tromler eller tankbil for korrekt bortskaffelse. Vask forurenede

overflader med vand eller vandbaserede vaskemidler. Kontakt en godkendt affaldstransportvirksomhed for

bortskaffelse af genindvundet materiale. Materiale afskaffes i overensstemmelse med reglerne i punkt 13

(Bortskaffelse).

6.4 Henvisning til andre punkter:

Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8. Materiale afskaffes i overensstemmelse med reglerne i

punkt 13 (Bortskaffelse).

PUNKT 7.

HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

HÅNDTERING

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Indånd ikke dampene/gasserne/støv. Hold

beholdere lukket, når de ikke anvendes. Bland ikke med syrer. Holdes adskilt fra syrer og oxidationsmidler. Brug

egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8.

Der henvises til punkt 6.2 for Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

HYGIENISKE ANBEFALINGER

Følg god arbejds- og personlig hygiejne for at undgå eksponering. Øjenskyllefaciliteter skal forefindes.

Nødbruser skal forefindes. Man skal altid vaskes grundigt efter håndtering af kemikalier. Der må aldrig spises,

drikkes eller ryges under håndtering af dette produkt. Øjenskyllefacilitet og nødbruser skal forefindes. Hvis tøjet

er forurenet, fjernes det, og det berørte område vaskes grundigt. Vask forurenet tøj før genbrug. Man skal altid

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

5 / 14

vaskes grundigt efter håndtering af kemikalier. Der må aldrig spises, drikkes eller ryges under håndtering af

dette produkt.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

OPBEVARING

Opbevares i behørigt mærkede beholdere. Opbevar beholderne tæt lukket. Opbevares adskilt fra baser.

EGNET BYGNINGSMATERIALE

HD-polyethylen, Rustfrit stål 304, Kompatibiliteten med plastmaterialer kan variere; det anbefales derfor at

afprøve kompatibiliteten inden anvendelse.

UEGNET BYGNINGSMATERIALE

Aluminium, Zink, Messing, og deres legeringer

7.3 Særlige anvendelser:

Særlige anvendelser :

MIDDEL TIL FOREBYGGELSE AF KEDELSTEN

PUNKT 8.

EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre:

GRÆNSEVÆRDIER FOR EKSPONERING

Grænseværdier er ikke fastsat for dette produkt. Grænseværdier for indgående stoffer er vist nedenfor:

Kilde

Ingrediens(er)

Kategori:

mg/m3

Danmark

Natriummolybdat dihydrat som Mo

Molybdenum (as Mo), Soluble Compounds som Mo

* En anmærkning om hud betyder, at hudoptagelse, inkl. slimhinder og øjne, kan bidrage signifikant til den generelle eksponering.

DNEL

Komponenter:

Anvendelse:

Eksponeringsvej:

Potentielle

sundhedseffekter:

Værdi:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Arbejdstagere

Indånding

kortvarigt - systemisk

15 mg/m3

Arbejdstagere

langvarigt - systemisk

4.2 mg/kg

Arbejdstagere

Indånding

langvarigt - systemisk

15 mg/m3

PNEC

Komponenter:

Værdi:

Citronsyre

Ferskvand

0.44 mg/l

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

6 / 14

Havvand

0.44 mg/l

1000 mg/l

Jord

34.6 mg/kg

Jord

33.1 mg/kg

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Ferskvand

3.33 mg/l

Havvand

0.33 mg/l

Mellemliggende frigivelse

10.42 mg/l

100 mg/l

Jord

1.47 mg/kg

Jord

1 mg/kg

Oralt

90 mg/kg

8.2 Eksponeringskontrol:

TEKNISKE FORANSTALTNINGER:

Almindelig ventilation anbefales. Det anbefales at anvende lokal luftudsugning for at kontrollere emissioner nær

kilden. Laboratorieprøver bør håndteres i stinkskab. Der skal være mekanisk ventilation i lukkede rum.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

GENERELLE ANVISNINGER

Anvendelse og valg af personlige værnemidler afhænger af farerne ved produktet, arbejdsstedet og med måden,

hvorpå produktet håndteres. Det anbefales at man som minimum anvender beskyttelsesbriller med sideskjold og

arbejdstøj, der beskytter arme, ben og krop. Derudover skal enhver person, der besøger området, hvor dette

produkt håndteres, som minimum anvende beskyttelsesbriller med sideskjold.

BESKYTTELSE AF ØJNE / ANSIGT

Det anbefales at anvende beskyttelsesbriller ved håndtering af dette produkt. Den gældende europæiske

standard findes i EN 166.

BESKYTTELSE AF HUD

Det anbefales at anvende kemikalieresistente handsker med krave ved håndtering af dette produkt. Valget af

handsker afhænger af arbejdsbetingelserne og hvilke kemikalier, der anvendes, men der er gode erfaringer fra

brug af handsker lavet af folgende materiale: PVC. Handsker skal udskiftes straks ved tegn på nebrydning.

Gennembrudstiden er ikke fastsat, da produktet er et præparat; kontakt fabrikanten af personlige værnemidler.

Den gældende europæiske standard findes i EN 374.

Det anbefales at anvende overall ved håndtering af dette produkt. Den gældende europæiske standard findes i

EN ISO 20345.

BESKYTTELSE AF ÅNDEDRÆTSORGANER

Der findes ingen grænseværdi for dette produkt eller dets bestanddele. Nalco anbefaler brug af helmaske med

filter eller luftforsynet åndedrætsværn. Valg af passende filtermateriale afhænger af mængden og typen af de

kemikalier, der håndteres. Overvej anvendelse af følgende filtertyper: A-P Den gældende europæiske standard

findes i EN 140, EN 137, EN 143 og EN 14387. I nødsituationer eller ved arbejde under forhold med ukendte

koncentrationer skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn (med overtryk). Hvis der kræves

åndedrætsbeskyttelse, fastsættes et komplet beskyttelsesprogram, herunder valg, tilpasning, oplæring,

vedligeholdelse og eftersyn.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

7 / 14

PUNKT 9.

FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

Bemærk: Disse fysiske egenskaber er typiske værdier for dette produkt og kan ændres.

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

FYSISK FORM

Væske

UDSEENDE

Klar Lysebrun

Lugt

Mild

Lugttærskel

Ingen tilgængelige data.

pH (100 %)

FRYSEPUNKT

-12 °C

KOGEPUNKT

100 °C

FLAMMEPUNKT

Ikke brandfarligt

FORDAMPNINGSHASTIGHED

Ingen tilgængelige data.

BRANDFARE (fast, gas)

Ingen tilgængelige data.

NEDRE EKSPLOSIONSGRÆNSE

Ingen tilgængelige data.

ØVRE EKSPLOSIONSGRÆNSE

Ingen tilgængelige data.

DAMPTRYK

2.3 kPa

DAMPMASSEFYLDE

Ingen tilgængelige data.

Relativ massefylde

1.13

MASSEFYLDE

Ingen tilgængelige data.

OPLØSELIGHED I VAND

Helt

OKTANOL/VAND

FORDELINGSKOEFFICIENT (log

Kow)

Ingen tilgængelige data.

SELVANTÆNDELSESTEMPERATUR

Ingen tilgængelige data.

DEKOMPONERINGSTEMPERATUR

Ingen tilgængelige data.

VISKOSITET

5.3 cps (20 °C)

EKSPLOSIVE EGENSKABER

Ikke anvendeligt

OXIDERENDE EGENSKABER

Ikke anvendeligt

9.2 Andre oplysninger:

Ikke anvendeligt

PUNKT 10.

STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:

Stabil under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet:

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner:

Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

10.4 Forhold, der skal undgås:

Undgå ekstreme temperaturer.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

8 / 14

10.5 Materialer, der skal undgås:

Baser Kontakt med stærke baser (f.eks. ammoniak og opløsninger heraf, carbonater, natriumhydroxid (kaustisk),

kaliumhydroxid, calciumhydroxid (kalk), cyanid, sulfid, hypochloritter, chloritter) kan udvikle varme, skvulpen eller

kogning og giftige dampe.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Ved brand:

Carbonoxider

PUNKT 11.

TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger:

Produkt:

Akut oral toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet ved indånding

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut dermal toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig

øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Genotoksicitet

Vurdering

Indeholder ingen indholdsstoffer listet som et mutagent stof

Kræftfremkaldende

egenskaber

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Ingen af bestanddelene i dette produkt står anført som

kræftfremkaldende på International Agency for Research

(IARC)'s eller American Conference of Governmental

Industrial Hygienists (ACGIH)'s lister.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Vurdering: Ingen toksicitet overfor forplantningsevnen

Enkel STOT-eksponering

Bemærkninger: Kriterierne for klassificering kan på grundlag

af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-

eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de

foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspiration giftighed

Ingen aspirationsgiftighedsklassifikation

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

9 / 14

Komponenter:

Citronsyre

Akut oral toksicitet

LD50: 5,400 mg/kg, Mus, OECD 401, GLP: Nej

Akut dermal toksicitet

LD50: > 2,000 mg/kg, Rotte, OECD 402

Hudætsning/-irritation

Kanin, Resultat: Ikke irriterende., OECD 404, 4 h

Genotoksicitet

Genotoksicitet in vitro

Ames test, Resultat: negativ, OECD 471

Kromosom forkokortelses test in vitro, Resultat: positiv, OECD

Genotoksicitet in vivo

Dominant dødelig test, Rotte, EU B.22, GLP: Nej, Resultat:

negativ

Kromosomaberration in vivo, Rotte, OECD 475, GLP: Nej,

Resultat: negativ

Vurdering

In vitro undersøgelser viste mutagene virkninger som ikke

blev observeret ved in vivo undersøgelser.

Fosterbeskadigelse

Mus, Oralt, NOAEL: > 241 mg/kg, GLP: Nej

Vurdering: Viste ingen teratogenvirkning ved dyreforsøg.

Gentagne STOT-

eksponeringer

Mus, Oralt, NOAEL: 1,000 mg/kg, LOAEL: 2,000 mg/kg,

Andre retningslinier, GLP: Nej

Målorganer: ingen data tilgængelige

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Akut oral toksicitet

LD50: > 6,500 mg/kg, Rotte, EU B.1

Akut dermal toksicitet

LD50: > 4,000 mg/kg, Rotte, EU B.3

Hudætsning/-irritation

Kanin, Resultat: Ikke irriterende., OECD 404, 24 h

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

Marsvin, Resultat: Negative, OECD 406

Genotoksicitet

Genotoksicitet in vitro

Ames test, Resultat: negativ, OECD 471

In vitro-genmutationsundersøgelse i pattedyrceller, Resultat:

negativ, OECD 476

Kromosom forkokortelses test in vitro, Resultat: negativ,

OECD 473

Vurdering

In vitro undersøgelser viste ikke mutagene virkninger

Fosterbeskadigelse

Rotte, Oralt, NOAEL: 1,000 mg/kg, 1,000 mg/kg, OECD 414

Vurdering: Viste ingen teratogenvirkning ved dyreforsøg.

Gentagne STOT-

eksponeringer

Rotte, Oralt, 90 d, NOAEL: 55.2411 mg/l, OECD 408

Målorganer: ingen data tilgængelige

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

10 / 14

PUNKT 12.

MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet:

Der er ikke udført toksicitetsstudier på dette produkt.

Produkt:

Økotoksikologisk vurdering

Akut toksicitet for vandmiljøet

Forventes ikke at være skadelig for vandorganismer.

Kronisk toksicitet for

vandmiljøet.

Forventes ikke at udvise kronisk giftighed for vandorganismer

Komponenter:

Citronsyre

Toksicitet overfor fisk

LC50: 440 - 760 mg/l, 48 h, Leuciscus idus melanotus, OECD

203, GLP: Nej

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

LC50: 1,535 mg/l, 24 h, Daphnie (Daphnia magna), Andre

retningslinier, GLP: Nej

Toksicitet overfor alger

NOEC: 425 mg/l, 192 h, Scenedesmus quadricauda, Andre

retningslinier, GLP: Nej

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Toksicitet overfor fisk

LC50: > 1,042 mg/l, 96 h, Zebrafisk, OECD 203

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

EC50: > 1,071 mg/l, 48 h, Daphnie (Daphnia magna), OECD

Toksicitet overfor alger

EC50: > 1,081 mg/l, 72 h, Desmodesmus subspicatus

(grønalger), OECD 201

Toksicitet overfor bakterier

EC50: > 1,000 mg/l, 3 h, Spildevandsmikroorganismer, OECD

Toksicitet overfor fisk

(Kronisk toksicitet)

NOEC: > 1,042 mg/l, 14 d, Zebrafisk, OECD 204

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

(Kronisk toksicitet)

EC50: > 329 - < 1,071 mg/l, 21 d, Daphnie (Daphnia magna),

OECD 211

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

Produkt:

Biologisk nedbrydelighed

De organiske stofferne i dette præparat forventes at være let

biologisk nedbrydelige.

Komponenter:

Citronsyre

Biologisk nedbrydelighed

97 %, Resultat: Let bionedbrydeligt., Ekspositionsvarighed: 28

d, ( Mod.Sturm-Test: OECD 301B)

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Biologisk nedbrydelighed

30 - 40 %, Resultat: Ikke naturlig bionedbrydelig.,

Ekspositionsvarighed: 90 d, OECD 302 A

12.3 Bioakkumuleringspotentiale:

Produkt:

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

11 / 14

Bioakkumulering

Dette præparat eller materiale forventes ikke at

bioakkumuleres.

Komponenter:

Citronsyre

Bioakkumulering

Bioakkumulering er usandsynlig.

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Bioakkumulering

Bioakkumulering er usandsynlig.

12.4 Mobilitet i jord:

Produkt:

Skæbne og veje i miljøet

Dette stof er vandopløseligt og forventes hovedsageligt at

forblive i vand.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Produkt:

Vurdering

Denne blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være

persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT)., Denne

blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være meget

persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Andre negative virkninger:

Produkt:

Yderligere økologisk

information

Der forventes ingen skadelige virkninger.

PUNKT 13.

FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Man bør sikre overholdelse af EU, nationale og lokale bestemmelser.

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Kontakt en godkendt affaldstransportvirksomhed for bortskaffelse af genindvundet materiale. Alt kemisk affald er

en potentiel forureningskilde i miljøet og er derfor IKKE egnet til udledning i grundvandet, lokale kloakker, afløb,

vandløb eller floder.

Affald bortskaffes til godkendt forbrændings- eller affaldsbehandlingsanlæg i overensstemmelse med gældende

regler. Affald må ikke tømmes i kloakken eller bortskaffes som husholdningsaffald.

Tomme tromler skal afleveres til genanvendelse, genvinding eller bortskaffelse hos godkendt virksomhed.

AFFALDSKODE (EAK-KODE):

16 03 03* - BATCHER UNDEFOR SPECIFIKATIONERNE OG UBRUGTE PRODUKTER - Uorganisk affald

indeholdende farlige stoffer

PUNKT 14.

TRANSPORTOPLYSNINGER

Stoffets navn (Proper Shipping Name) / farligt gods klasse kan variere afhængig af emballering, egenskaber og

transportmåde. Typiske Proper Shipping Names for dette produkt er:

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

12 / 14

LANDTRANSPORT

14.1 UN-nummer:

UN 3265

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.

(Citronsyre)

14.3 Transportfareklasse( r ):

14.4 Emballagegruppe:

14.5 Miljøfarer:

14.6 Særlige forsigtighedsregler for

brugeren:

ikke anvendelig

LUFTTRANSPORT (ICAO/IATA)

14.1 UN-nummer:

UN 3265

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.

(Citronsyre)

14.3 Transportfareklasse( r ):

14.4 Emballagegruppe:

14.5 Miljøfarer:

14.6 Særlige forsigtighedsregler for

brugeren:

ikke anvendelig

SØTRANSPORT (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer:

UN 3265

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.

(Citronsyre)

14.3 Transportfareklasse( r ):

14.4 Emballagegruppe:

14.5 Miljøfarer:

14.6 Særlige forsigtighedsregler for

brugeren:

ikke anvendelig

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II

til MARPOL 73/78 og IBC-koden:

ikke anvendelig

PUNKT 15.

OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,

sundhed og miljø:

INTERNATIONALE FORSKRIFTER

"NSF NON-FOOD COMPOUNDS REGISTRATION PROGRAM" (det tidligere "USDA List of Proprietary

Substances & Non-Food Compounds"):

NSF Registration number for this product is: 141329

Produktet accepteres til behandling af køle- og retortvand (G5) i og omkring madforarbejdningsområder. -

Produktet accepteres til behandling af koge-, damp- og/eller kølesystemer (G7), hvor hverken det behandlede

vand eller den producerede damp må komme i kontakt med spiselige produkter i og omkring

madfremstillingsområdet.

INTERNATIONAL KEMIKALIELOVGIVNING

EUROPA

Sikkerhedsdatablad iht. EF-forordning nr. 1907/2006.

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

13 / 14

Nalco er engageret i og støtter fuldt ud REACH-forordningen (Registration, Evaluation, Authorization and

restriction of CHemicals). Det er vor hensigt at pre-registrere alle kemiske emner som vi producerer eller

importerer til den Europæiske Union, samt at samarbejde med vore leverandører for at sikre en problemfri

overgang til dette nye lovgivningsmiljø. Hvis De ønsker yderligere information om Nalcos REACH-program,

bedes De venligst kontakte os på reach@nalco.com eller besøge vor hjemmeside.

CANADA

Dette produkt indeholder et stof/stoffer, som er opført i Non-Domestic Substances List (NDSL), eller som ikke er

i overensstemmelse med Canadian Environmental Protection Act (CEPA), og som eventuelt skal vurderes

nærmere.

Dette produkt er ikke bedømt for TSCA og kan indeholde substanser der ikke findes på TSCA 8(b) Inventory

List. Dette produkt kan blive anvendt iflg. TSCA 5 (h)(3) Research Exemption hvis alle krav er opfyldt.

NATIONALE BESTEMMELSER DANMARK

<** PHRASE LANGUAGE NOT AVAILABLE: [ DA ] EHS - HDSUB15203 **>: Fødevarestyrelsen har godkendt

dette produkt som tilsætningsmiddel til autoklavevand på kødvarevirksomheder på betingelse af, at

brugsanvisningen følges. Med godkendelsen er der ikke taget stilling til den teknologiske effekt.

Registrerings-/godkendelsesnr.: J.NR. FA 4850-11/00

NATIONALE BESTEMMELSER TYSKLAND

WGK: 1 (Bilag 4)

NATIONALE BESTEMMELSER NEDERLANDENE

NATIONALE BESTEMMELSER ENGLAND

PRODUKTREGISTER NUMMER (DA)

Danmark

2258874

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Der er udført en kemisk sikkerhedsvurdering af de stoffer, der indgår i materialet eller af selve materialet

PUNKT 16.

ANDRE OPLYSNINGER

LISTE OVER RELEVANTE R-SÆTNINGER, NOTAS OG FARESÆTNINGER I PUNKT 2.1 OG 3

H290 - Kan ætse metaller.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

OEL - OEL

R36 - Irriterer øjnene.

R36/38 - Irriterer øjnene og huden.

REVIDERET INFORMATION: Afsnit:

Dette produktsikkerhedsdatablad giver information om sundhed, sikkerhed og regulationer. Information indeholdt

i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på de data, der var tilgængelig for os på udgivelsestidspunkt, og er givet i

god tro og menes at være akkurate og pålidelige på udgivelsestidspunktet. Der gives imidlertid ikke nogen

garanti, hverken udtrykt eller implicit, og Nalco fralægger sig alt ansvar for pålidelighed af sådanne informationer.

Produktet skal anvendes i applikationer, der er i overensstemmelse med Nalcos produktlitteratur. Til alle andre

anvendelser bør eksponering vurderes, så passende håndteringspraksis og uddannelsesprogrammer kan

Sikkerhedsdatablad ifølge forordning (EC) nr. 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad

14 / 14

etableres for at sikre trygge arbejdsbetingelser og -operationer. Det er køberens/brugerens ansvar selv at sikre

sig, at produktet passer til den påtænkte anvendelse, og at sikre at aktiviteterne overholder alle føderale,

statslige, provins- eller lokale love og forordninger. Forordningskrav er undergivet ændringer og kan variere

mellem de forskellige Europæiske Medlemsstater og Nationer. Individer, der håndterer dette produkt, bør

informeres om de anbefalede sikkerhedsforholdsregler, og bør have adgang til denne information. Kontakt

venligst din lokale salgsrepræsentant for yderligere informationer.

REFERENCER

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health

Organization, International Agency for Research on Cancer.

Ariel Insight(tm) (An integrated guide to industrial chemicals covered under major regulatory and advisory

programs), North American Module, Western European Module, Chemical Inventories Module and the Generics

Module (Ariel Insight(tm) CD-ROM Version), Ariel Research Corp., Bethesda, MD.

De eventuelle vigtigste litteraturreferencer og datakilder, der kan have været anvendt i forbindelse med

ekspertvurderingen med henblik på at udarbejde dette sikkerhedsdatablad: Europæiske forskrifter/direktiver

(herunder (EF) nr. 1907/2006, (EF) nr. 1272/2008, 67/548/EF, 199/45/EF),leverandørdata, internet, ESIS,

IUCLID, Ariel InsightTM, ERIcards, data fra ikkeeuropæiske myndigheder og andre datakilder.

Udstedelsedato :

11.04.2012

Version nummer :

Udarbejdet af:

SHE Department

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1 = 1 tiendedel

og 0.001 = 1 tusindedel.

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information