NALCO 77213

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Ecolab

Køb det nu

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad (SDS)
24-11-2017

Tilgængelig fra:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Sikkerhedsdatablad

                SIKKERHEDSDATABLAD IFØLGE FORORDNING (EC) NR. 1907/2006
Produkt
NALCO® 77213
Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Schweiz
Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier
af sikkerhedsdatablad
1 / 12
PUNKT 1.
IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF
SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR:
NALCO® 77213
Stoftype
Blanding
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES:
Anvendelse af stoffet/det
kemiske produkt
:
ILTFJERNER
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET:
PRODUCENT/LEVERANDØR
LOKAL FIRMAIDENTIFIKATION
Nalco Ltd.
P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX
TLF.: +44 (0)1606 74488
NALCO DANMARK ApS
HØFFDINGSVEJ 36,3. SAL
2500 VALBY, KØBENHAVN, DENMARK
TLF.: +45-48195800
Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier
af sikkerhedsdatablad
Kontakt venligst EUProductSafety@nalco.com for information om
produktsikkerhed
1.4 NØDTELEFON:
+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk
+47-22-33-69-99 Danmark
Udstedelse-/revisionsdato::
26.09.2012
Version nummer:
1.1
PUNKT 2.
FAREIDENTIFIKATION
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN:
KLASSIFICERING I HENHOLD TIL FORORDNING (EC) NR. 1272/2008
Alvorlig øjenskade/øjenirritation - Kategori 2
H319
KLASSIFICERING IHT. EU DIREKTIVERNE 67/548/EØF ELLER 1999/45/EF
Dette produkt er ikke klassificeret som farligt ifølge direktiverne
67/548/EØF eller 1999/45/EF.
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER:
MÆRKNING I HENHOLD TIL FORORDNING (EC) NR. 1272/2008
SIKKERHEDSDATABLAD IFØLGE FORORDNING (EC) NR. 1907/2006
Produkt
NALCO® 77213
Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Schweiz
Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier
af sikkerhedsdatablad
2 / 12
FAREPIKTOGRAMMER:
SIGNALORD: Advarsel
FARESÆTNINGER:
H319
Forårsager alvorlig øjenirritation.
SIKKERHEDSSÆTNINGER
P264
Vask huden grundigt efter brug.
P280
Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttel
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad slovensk 20-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad svensk 28-11-2017

Søg underretninger relateret til dette produkt