MS COW UDDER BLOCK

Primær information

 • Handelsnavn:
 • MS COW UDDER BLOCK
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • MS COW UDDER BLOCK
  Rumænien
 • Sprog:
 • rumænsk

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 111016E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

MS Cow Udder Block

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

Nume produs

MS Cow Udder Block

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II (453/2010) - Europa

:

1.1 Element de identificare a produsului

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări identificate

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

Cod produs

:

Utilizare contraindicată

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Biroul pentru Regulamentul sanitar internaţional şi informare toxicologică

Produs pentru îngrijirea animalelor; Proces manual

Produs pentru întreţinerea adăposturilor pentru animale. Proces semi-automat

Nu se cunosc.

Ecolab SRL

Centrul de afaceri „IDEO”

Sos. Păcurari nr. 138, et. 2,

RO-700545, Iaşi

Romania

Tel.: +40 232 222 210

Fax: +40 232 222 250

products.ro@ecolab.com

:

Producător/ Distribuitor/

Importator

111016E

Utilizarea produsului

:

Biocid

Produs destinat numai utilizatorilor profesionali.

Producător/ Distribuitor/ Importator

:

Număr de telefon

+40 21 3183606

:

Număr de telefon

+40 723 119909 (Program: Luni-Vineri, între orele: 9:00 - 17:00)

Versiune

: 2.01

Clasificare

Neclasificat.

:

Consultaţi secţiunea 11 pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome

Clasificarea conform Regulamentului (CE) 1272/2008 [CLP/GHS]

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Definirea produsului

:

Amestec

Consultaţi secţiunea 16 pentru textul complet al frazelor R şi H enumerate mai sus.

Clasificare conform Directivei 1999/45/CE [DPD]

Acest produs nu este clasificat ca fiind periculos conform Directivei 1999/45/CE şi amendamentelor sale.

2.2 Elemente pentru etichetă

Fraze de pericol

:

Fraze de precauţie

Elemente suplimentare ale

etichetei

:

Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Neclasificat.

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Data emiterii/Data revizuirii

:

1/11

16 Aprilie 2013

MS Cow Udder Block

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

:

Alte pericole care nu duc

la clasificare

2.3 Alte pericole

Nu se aplică.

Limitele de expunere ocupaţională, dacă există, sunt enumerate în secţiunea 8.

Nu sunt prezente şi alte ingrediente care, conform informaţiilor actuale ale furnizorului şi concentraţiilor aplicabile, sunt

clasificate ca periculoase pentru sănătate şi mediu şi care se impune a fi declarate în această secţiune.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

[1] Substanţă clasificată ca fiind cu risc pentru sănătate sau mediu

[2] Substanţă cu limită de expunere la locul de muncă

[3] Substanţa întruneşte criteriile de PBT conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII

[4] Substanţa întruneşte criteriile de vPvB conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII

[5] Substanţă cu nivel de îngrijorare echivalent

Identificatori

67/548/CEE

Denumire produs/

ingredient

A se vedea

secţiunea 16 pentru

textul complet al

frazelor R

menţionate mai sus.

%

Tip

Regulamentul (CE) nr.

1272/2008 [CLP]

Clasificare

Consultaţi secţiunea

16 pentru textul

complet al frazelor H

enumerate mai sus.

Polivinilpirolidonă iod

CAS: 25655-41-8

1 - <2.5

Xi; R36

N; R51/53

Eye Irrit. 2, H319

Aquatic Chronic 2, H411

Amestecuri

3.2

Spălaţi gura cu apă. Dacă materialul a fost înghiţit şi persoana expusă este conş

tientă, daţi-i să bea mici cantităţi de apă. Nu induceţi voma decât dacă sunteţi

instruit în acest sens de personalul medical. Solicitaţi asistenţă medicală în caz de

apariţie a simptomelor.

Contact cu pielea

Spălaţi imediat ochii cu apă din abundenţă, ridicând din când în când pleoapele.

Verificaţi dacă persoana poartă lentile de contact; dacă da, scoateţi-le. Solicitaţi

asistenţă medicală în caz de apariţie a simptomelor.

Spălaţi pielea contaminată cu apă din abundenţă. Îndepărtaţi îmbrăcămintea şi încăl

ţămintea contaminată. Solicitaţi asistenţă medicală în caz de apariţie a simptomelor.

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie

confortabilă pentru respiraţie. În caz de inhalare a produselor de descompunere prin

ardere, simptomele pot apărea mai târziu. Solicitaţi asistenţă medicală în caz de

apariţie a simptomelor.

Ingerare

Inhalare

Contact cu ochii

:

:

:

:

Protejarea persoanelor

care acordă primul-ajutor

:

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Posibile efecte acute asupra sănătăţii

Inhalare

:

Expunerea la produsele de descompunere poate produce un risc pentru sănătate.

Efecte grave pot apărea cu întârziere după expunere.

Contact cu pielea

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

:

Contact cu ochii

Nu se va întreprinde nicio acţiune care implică un risc personal sau fără o pregătire

corespunzătoare.

Data emiterii/Data revizuirii

:

2/11

16 Aprilie 2013

MS Cow Udder Block

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Observaţii pentru medic

În caz de inhalare a produselor de descompunere prin ardere, simptomele pot

apărea mai târziu.

:

Tratamente specifice

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

:

Ingerare

Semne / simptome de supraexpunere

Contact cu pielea

Ingerare

Inhalare

Nu există date specifice.

Nu există date specifice.

Nu există date specifice.

:

:

:

Contact cu ochii

:

Nu există date specifice.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu există tratament specific.

:

În caz de incendiu, izolaţi imediat zona, evacuând toate persoanele din apropiere.

Nu se va întreprinde nicio acţiune care implică un risc personal sau fără o pregătire

corespunzătoare.

Produse de combustie

periculoase

Pericole cauzate de

substanţă sau amestec

Produsele de descompunere pot conţine următoarele substanţe:

dioxid de carbon

monoxid de carbon

oxizi de azot

compuşi halogenaţi

În urma expunerii la foc sau căldură, presiunea va creşte şi recipientul se poate

sparge.

Pompierii trebuie să poarte echipament de protecţie corespunzător şi aparat de

respiraţie autonom (SCBA) cu mască completă, funcţionând cu presiune pozitivă.

Echipamentul de protecţie

special pentru pompieri

***In case of fire, use water spray (fog), foam, dry chemical, or CO

.***

5.1 Medii de stingere a incendiilor

:

:

:

Nu se cunosc.

Mijloace de stingere

adecvate

:

Mijloace de stingere

inadecvate

:

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Precauţii speciale pentru

pompieri

:

6.2 Precauții pentru mediul

înconjurător

Evitaţi dispersarea materialului scurs şi contactul sau infiltrarea în sol, cursuri de apă

, scurgeri şi canalizări. A se anunţa autorităţile competente în cazul în care produsul

a poluat mediul înconjurător (canalizarea, cursurile de apă, solul sau aerul).

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu

este implicat în situații de

urgență

:

Pentru personalul care

intervine în situații de

urgență

:

Nu se va întreprinde nicio acţiune care implică un risc personal sau fără o pregătire

corespunzătoare. Nu permiteţi accesul personalului neprotejat şi neautorizat în

apropiere. Încercaţi să evitaţi atingerea sau păşirea prin materialul scurs. Purtaţi

echipament de protecţie personală adecvat.

Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii, aveţi în vedere

orice informaţie de la Secţiunea 8 privind materialele adecvate şi inadecvate.

Consultaţi şi informaţiile de la paragraful „Pentru personalul care nu se ocupă cu

intervenţii de urgenţă”.

:

Data emiterii/Data revizuirii

:

3/11

16 Aprilie 2013

MS Cow Udder Block

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

Opriţi scurgerea dacă operaţiunea nu prezintă riscuri. Mutaţi recipientele din zona

cu produs vărsat. Împiedicaţi pătrunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri

sau spaţii închise. Direcţionaţi deversările într-o staţie de epurare sau executaţi urm

ătoarele acţiuni. Îndiguiţi şi colectaţi produsul vărsat cu un material absorbant

necombustibil (de exemplu, nisip, pământ, silicat spongios de mică sau diatomit) şi

puneţi-l într-un recipient adecvat, în vederea eliminării conform reglementărilor locale

Deversare masivă

:

Opriţi scurgerea dacă operaţiunea nu prezintă riscuri. Mutaţi recipientele din zona

cu produs vărsat. Diluaţi cu apă şi spălaţi dacă este solubil cu apă. Alternativ, sau

dacă este insolubil în apă, absorbiţi cu un material uscat inert şi puneţi într-un

container adecvat pentru deşeuri.

Deversare minoră

:

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

6.4 Trimiteri către alte

secțiuni

Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.

Consultaţi Secţiunea 8 pentru informaţii privind echipamentul de protecţie personală

adecvat.

Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind tratarea deşeurilor.

:

Depozitaţi între următoarele temperaturi: 5 la 25°C (41 la 77°F). Depozitaţi conform

cerinţelor legale locale. Depozitaţi în recipientul original, ferit de raze solare directe, î

n loc răcoros şi bine ventilat, departe de materiale incompatibile (vezi secţiunea 10),

alimente şi băuturi. Păstraţi recipientul închis ermetic şi sigilat până la utilizare.

Recipientele care au fost deschise trebuie închise din nou cu grijă şi ţinute

în poziţie verticală pentru a preveni scurgerile. A nu se păstra în recipiente

neetichetate. A se utiliza un recipient de colectare corespunzător pentru evitarea

contaminării mediului.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Informaţiile din această secţiune conţin sfaturi şi îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din Secţ

iunea 1 trebuie consultată pentru orice informaţie disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/

Scenariile de Expunere.

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Măsuri de protecţie

:

Sfaturi privind aspecte

generale de igienă

ocupaţională

:

7.2 Condiții de depozitare în

condiții de securitate,

inclusiv eventuale

incompatibilități

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul personal de protecţie corespunzător (a se vedea

secţiunea 8).

Muncitorii se vor spăla pe mâini şi pe faţă înainte de a mânca, de a consuma lichide

şi de a fuma. Consultaţi şi Secţiunea 8 pentru informaţii suplimentare privind mă

surile de igienă.

:

Recomandări

:

Soluţii specifice sectorului

industrial

:

Nu se aplică până când vor fi disponibile Scenariile de Expunere pentru substanţe.

Nu se aplică până când vor fi disponibile Scenariile de Expunere pentru substanţe.

Nu sunt disponibile valori ale DNEL pentru amestec.

Concentraţii cu efect preconizat

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Niveluri ale efectului derivat

Denumire produs/ingredient

Valori limită de expunere

Limite de expunere ocupaţională

Nu se cunosc valori limită de expunere.

Data emiterii/Data revizuirii

:

4/11

16 Aprilie 2013

MS Cow Udder Block

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

Protecția mâinilor

(EN 374)

Dacă o evaluare a riscului indică necesitatea acestui lucru, purtaţi un aparat

respirator pentru purificarea aerului sau alimentat cu aer, de mărime adecvată,

corespunzător unui standard aprobat. Alegerea aparatului respirator trebuie să se

bazeze pe nivelurile de expunere cunoscute sau anticipate, pe gradul de

periculozitate al produsului şi pe limitele de funcţionare în siguranţă ale aparatului

ales. Dacă muncitorii sunt expuşi la concentraţii mai mari decât limita de

expunere, aceştia trebuie să poarte aparate respiratorii adecvate şi certificate.(P2)

Nu există recomandări speciale.

Nu există recomandări speciale.

Protecția ochilor/feței

(EN 166)

Protecția respirației

(EN 143, 14387)

:

:

:

Protecția pielii

Echipamentele de protecţie personală pentru protejarea corpului trebuie selectate

pe baza activităţii efectuate şi a riscurilor implicate şi trebuie aprobate de către un

specialist, înainte de manipularea acestui produs.

:

Controlul expunerii

mediului

:

Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilaţie sau de lucru, pentru

a se asigura că respectă prevederile legislaţiei de protecţie a mediului înconjurător.

În unele cazuri, se vor impune modificări ale turnurilor de spălare şi ale filtrelor sau

modificări tehnologice ale echipamentelor de producţie, pentru a reduce emisiile la

niveluri acceptabile.

Controale tehnice

corespunzătoare

:

Nu există cerinţe speciale de ventilare. Pentru a controla expunerea muncitorilor la

substanţele contaminante aeropurtate, este suficientă o ventilaţie generală bună.

Dacă acest produs conţine ingrediente pentru care există limite de expunere,

pentru a menţine expunerea muncitorilor sub orice limite recomandate sau

obligatorii, utilizaţi metode de izolare a procesului, ventilaţie locală de evacuare sau

alte măsuri tehnice de control.

Spălaţi-vă bine pe mâini, pe braţe şi pe faţă după manipularea produselor chimice, î

nainte de a mânca, de a fuma şi de a folosi toaleta, precum şi la terminarea

programului de lucru. A se folosi tehnicile adecvate pentru a îndepărta îmbrăcă

mintea potenţial contaminată. Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de

reutilizare. Aveţi grijă ca instalaţiile pentru spălarea ochilor şi duşurile de siguranţă

să fie aproape de locul de muncă.

8.2 Controale ale expunerii

Măsuri igienice

:

Nu sunt disponibile valori ale PNEC pentru amestec.

Mãsuri de protecţie individualã

Protecţia corpului

(EN 14605)

:

Protecţia altor suprafeţe

de piele

Pericole termice

:

Încălţămintea adecvată şi orice măsuri suplimentare de protecţie a pielii trebuie

selectate pe baza sarcinilor care trebuie îndeplinite şi a riscurilor implicate şi trebuie

aprobate de un specialist înainte de manipularea acestui produs.

Nu se aplică.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Stare fizică

Punct de topire/punct de

îngheţ

Lichid.

iodine

Miros

pH

Maro. [Închis]

Culoare

5 la 5.5 [Concentraţia (% m/m): 100%]

Pragul de acceptare a

mirosului

:

:

:

:

:

:

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Data emiterii/Data revizuirii

:

5/11

16 Aprilie 2013

MS Cow Udder Block

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Punct de fierbere şi interval de

fierbere iniţial

Presiunea de vapori

Densitatea relativă

Densitatea vaporilor

Solubilitatea (solubilitățile)

0.99 la 1.03

Uşor solubil în următoarele materiale: apă rece şi apă caldă.

Viteza de evaporare

Temperatura de autoaprindere

Punct de aprindere

> 100°C

Vâscozitatea

Dinamică (temperatura camerei): 1175 mPa·s

Coeficient de partiţie n-

octanol/apă

Proprietăţi explozive

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Niciuna.

Proprietăţi oxidante

:

9.2 Alte informații

Timp de ardere

Viteza de ardere

:

:

Temperatură de

descompunere

:

Nu există informaţii suplimentare.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Nu se aplică.

Limite superioare/inferioare

de inflamabilitate sau de

explozie

:

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

Inflamabilitatea (solid, gaz)

:

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec.

10.6 Produși de

descompunere periculoși

10.4 Condiții de evitat

Nu există date specifice.

În condiţii normale de depozitare şi utilizare, nu se formează produşi de

descompunere periculoşi.

Produsul este stabil.

10.2 Stabilitate chimică

:

:

:

10.3 Posibilitatea de reacții

periculoase

:

În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu vor apărea reacţii periculoase.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

:

Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru acest produs sau

pentru ingredientele sale.

10.5 Materiale incompatibile

:

Nu există date specifice.

Data emiterii/Data revizuirii

:

6/11

16 Aprilie 2013

MS Cow Udder Block

Posibile efecte acute asupra sănătăţii

Inhalare

:

Expunerea la produsele de descompunere poate produce un risc pentru sănătate.

Efecte grave pot apărea cu întârziere după expunere.

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

:

Ingerare

Contact cu pielea

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

:

Contact cu ochii

Toxicitate acută

Cancerogenitatea

Mutagenicitate

Efecte teratogene

Toxicitate pentru reproducere

Simptome legate de caracteristicile fizice, chimice şi toxicologice

Contact cu pielea

Ingerare

Inhalare

Nu există date specifice.

Nu există date specifice.

Nu există date specifice.

:

:

:

Contact cu ochii

:

Nu există date specifice.

Iritaţie/coroziune

Polivinilpirolidonă iod

Piele - Iritant uşor

Iepure

milligrams

Piele - Iritant puternic

Femei

10 Percent

Denumire produs/

ingredient

Rezultat

Scor

Durata

expunerii

Observaţie

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Sensibilizare

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Specii

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Estimări de toxicitate acută

Nu este determinat pentru amestec.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetat

Pericol prin aspirare

Se indică efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe

termen lung și de o expunere pe termen scurt

Expunere pe termen scurt

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Informații privind căile

probabile de expunere

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Data emiterii/Data revizuirii

:

7/11

16 Aprilie 2013

MS Cow Udder Block

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Posibile efecte cronice asupra sănătăţii

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Generale

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Cancerogenitatea

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Mutagenicitate

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Efecte teratogene

:

Efecte asupra dezvoltării

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Efecte asupra fertilităţii

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Expunere pe termen lung

Efecte imediate

potenţiale

:

Efecte întârziate

potenţiale

:

Efecte imediate

potenţiale

:

Efecte întârziate

potenţiale

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Alte informații

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.3 Potențial de bioacumulare

12.6 Alte efecte adverse

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

12.1 Toxicitate

12.2 Persistență și degradabilitate

Concluzii / rezumat

:

Dacă produse alcaline sau acide sunt deversate în staţiile de tratare a apelor uzate,

acestea trebuie să fie neutralizate până la pH 6 - 10, pentru a nu provoca perturbări î

n canalele de ape uzate şi staţiile de tratare biologică a apelor uzate. Respectaţi

reglementările în vigoare.

PBT

:

Nu se aplică.

vPvB

:

Nu se aplică.

12.4 Mobilitate în sol

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

:

Concluzii / rezumat

:

Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.

Coeficient de partiţie sol/

apă ((K

oc

)

:

Nu este determinat pentru amestec.

Mobilitatea

:

Nu este determinat pentru amestec.

Concluzii / rezumat

:

Nu este determinat pentru amestec.

Data emiterii/Data revizuirii

:

8/11

16 Aprilie 2013

MS Cow Udder Block

Catalogul european de deşeuri (EWC)

Deşeu periculos

:

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum. În

recipientele goale sau în garniturile acestora se pot găsi urme ale produselor. A se

elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate mă

surile de precauţie. Cantităţile semnificative de reziduuri provenite din produs nu

trebuie aruncate la canalizare ci trebuie procesate într-o staţie adecvată de tratare a

deşeurilor. Eliminaţi surplusul şi produsele nereciclabile prin intermediul unui agent

autorizat pentru eliminarea deşeurilor. Eliminarea acestui produs, a soluţiilor şi

produselor sale secundare trebuie

să se efectueze în conformitate cu prevederile legislaţiei pentru protecţia

mediului şi cea privind eliminarea deşeurilor, precum şi cu toate

reglementările autorităţilor regionale locale. Evitaţi dispersarea materialului scurs şi

contactul sau infiltrarea în sol, cursuri de apă, scurgeri şi canalizări.

:

Metode de eliminare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Informaţiile din această secţiune conţin sfaturi şi îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din Secţ

iunea 1 trebuie consultată pentru orice informaţie disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/

Scenariile de Expunere.

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs

Ambalaje

Cod deşeu

Denumirea deşeului

Metode de eliminare

:

Precauţii speciale

:

20 01 13*

solvenți

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum. Deş

eurile de ambalajele trebuie reciclate.

A se elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate

măsurile de precauţie. În recipientele goale sau în garniturile acestora se pot găsi

urme ale produselor. Evitaţi dispersarea materialului scurs şi contactul sau

infiltrarea în sol, cursuri de apă, scurgeri şi canalizări.

Not regulated.

Nereglementat.

Nereglementat.

Not regulated.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 Numărul ONU

14.2 Denumirea

corectă ONU

pentru expediție

14.3 Clasa

(clasele) de

pericol pentru

transport

14.4 Grupul de

ambalare

ADN/ADNR

14.5 Pericole

pentru mediul

înconjurător

14.6 Precauții

speciale pentru

utilizatori

Niciuna.

Niciuna.

None.

None.

Data emiterii/Data revizuirii

:

9/11

16 Aprilie 2013

MS Cow Udder Block

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.7 Transport în vrac, în

conformitate cu anexa II la

MARPOL 73/78 și Codul IBC

:

Nu se aplică.

Reglementări naţionale

Alte reglementări UE

Nu se aplică.

Anexa XVII – Restricţii la

fabricarea, introducerea

pe piaţă şi utilizarea

anumitor substanţe,

amestecuri şi articole

periculoase

:

România

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru

substanța sau amestecul în cauză

Regulamentul UE (CE) Nr 1907/2006 (REACH)

Anexa XIV - Lista substanţelor care fac obiectul autorizării

15.2 Evaluarea securității

chimice

Acest produs conţine substanţe pentru care sunt încă necesare evaluări privind

securitatea chimică.

Substanţe de foarte mare îngrijorare

:

Nici un ingredient nu a fost inventariat.

Legislaţia pentru deşeurile de produs: Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Legislaţia pentru deşeuri de ambalaj: HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.

HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase.

HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase.

Indică informaţiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulaţie.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Abrevieri şi acronime

:

ADN = Prevederile Europene privind Transportul Internaţional de Mărfuri Periculoase

pe Ape Continentale

ADR = Acordul European privind Transportul Internaţional Rutier de Mărfuri

Periculoase

TAE = Toxicitate Acută Estimată

FBC = Factor de Bioconcentraţie

CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea şi Ambalarea [Regulamentul (

CE) Nr. 1272/2008

DNEL = Nivel Calculat Fără Efect

DPD = Directiva privind Preparatele Periculoase [1999/45/CE]

CE = Comisia Europeană

frază EUH = frază de pericol, specifică CLP

IATA = Asociaţia Internaţională a Transportului Aerian

IBC = Container Intermediar Vrac

IMDG = Internaţional Maritim Mărfuri Periculoase

LogPow = logaritm al coeficientului de partiţie apă/octanol

MARPOL 73/78 = Convenţia Internaţională pentru Prevenirea Poluării provenite de la

Nave, 1973 aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 ("Marpol" = poluare

marină)

OEL = Limită privind Expunerea Ocupaţională

PBT = Persistent, Biocumulativ şi Toxic

Data emiterii/Data revizuirii

:

10/11

16 Aprilie 2013

MS Cow Udder Block

SECȚIUNEA 16: Alte informații

16 Aprilie 2013

Data tipăririi

Data emiterii/ Data revizuirii

Versiune

Informaţiile de mai sus sunt considerate a fi corecte conform formulării utilizate la fabricarea acestui produs în

ţara de origine. Deoarece datele, standardele şi reglementările sunt supuse modificărilor, iar condiţiile de

utilizare şi manipulare sunt în afara controlului nostru, NU SE GARANTEAZĂ ÎN MOD EXPRES SAU IMPLICIT C

Ă ACESTE INFORMAŢII SUNT COMPLETE SAU PERMANENT EXACTE.

Aviz pentru cititor

Data punerii anterioare în

circulaţie

:

:

:

:

Textul complet al frazelor R

abreviate

:

R36- Iritant pentru ochi.

R51/53- Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe

termen lung asupra mediului acvatic.

Xi - Iritant

N - Periculos pentru mediu

:

Textul complet al

clasificărilor [DSD/DPD]

16 Aprilie 2013

16 Aprilie 2013

2.01

Textul complet al frazelor H

abreviate

:

PNEC = Concentraţie Predictibilă Fără Efect

REACH = Regulamentul privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Interzicerea

Chimicalelor [Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006]

RID = Regulamentul privind Transportul Internaţional Feroviar al Mărfurilor

Periculoase

REACH # = Număr Înregistrare REACH

vPvB = Foarte Persistent si Foarte Biocumulativ

Procedură utilizată pentru derivarea clasificării conform Reglementării (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Clasificare

Justificare

Neclasificat.

Textul complet al

clasificărilor [CLP/GHS]

:

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H411

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Aquatic Chronic 2, H411

PERICOL CRONIC PENTRU MEDIUL ACVATIC -

Categoria 2

Eye Irrit. 2, H319

LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR -

Categoria 2

Data emiterii/Data revizuirii

:

11/11

16 Aprilie 2013

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her