MEMBREX

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Ecolab

Køb det nu

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad (SDS)
24-11-2017

Tilgængelig fra:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Sikkerhedsdatablad

                SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr.
1907/2006
MEMBREX
101560E
1 / 12
PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF
SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
Produktnavn
:
MEMBREX
Produkt kode
:
101560E
Anvendelse af stoffet/det
kemiske produkt
:
Tøjvaskemiddel
Stoftype
:
Blanding
KUN TIL ERHVERSMÆSSIG BRUG.
Information om fortyndning
:
Ingen information om fortyndning angivet.
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER
FRARÅDES
Identificerede anvendelser
:
Vaskemiddel. Automatisk proces
Anbefalede begrænsninger i
brugen
:
Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
Firma
:
Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby, Danmark 36 15 85 85
dk-customerservice@ecolab.com
1.4 NØDTELEFON
Nødtelefon
:
36 15 85 85
Giftinformationen tlf. nr.
:
82 12 12 12
Udstedelse-/revisionsdato
:
12.03.2014
Udgave
:
1.0
PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
KLASSIFIKATION (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
Øjenirritation , Kategori 2
H319
KLASSIFIKATION (67/548/EØF, 1999/45/EF)
Xi; LOKALIRRITERENDE
R36
Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.
For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt,
se punkt 16.
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
ETIKETTERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
MEMBREX
101560E
2 / 12
Farepiktogrammer
:
Signalord
:
Advarsel
Faresætninger
:
H319
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætninger
:
FOREBYGGELSE:
P264
Vask huden grundigt efter brug.
P280
Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/
ansigtsbeskyttelse.
REAKTION:
P305 + P351 + P338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl
forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres
let. Fortsæt skylning.
P337 + P313
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
2.3 ANDRE FARER
Ingen kendte.
PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOF
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad spansk 24-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad tysk 23-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad engelsk 25-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad fransk 24-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad hollandsk 16-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad polsk 19-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad portugisisk 26-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad finsk 24-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad svensk 18-09-2021

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik